16.6.2.6.2 UAV Tracking, UAV Detection Techniques

Chapter Contents (Back)
Target Tracking. UAV Tracking.

Ren, J.F.[Jian-Feng], Jiang, X.D.[Xu-Dong],
Regularized 2-D complex-log spectral analysis and subspace reliability analysis of micro-Doppler signature for UAV detection,
PR(69), No. 1, 2017, pp. 225-237.
Elsevier DOI 1706
UAV detection BibRef

Zhang, F.[Fei], Ma, S.P.[Shi-Ping], Yu, L.X.[Li-Xin], Zhang, Y.[Yule], Qiu, Z.L.[Zhu-Ling], Li, Z.Y.[Zhen-Yu],
Learning Future-Aware Correlation Filters for Efficient UAV Tracking,
RS(13), No. 20, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2110
BibRef

Lin, F.L.[Fu-Ling], Fu, C.H.[Chang-Hong], He, Y.J.[Yu-Jie], Xiong, W.J.[Wei-Jiang], Li, F.[Fan],
ReCF: Exploiting Response Reasoning for Correlation Filters in Real-Time UAV Tracking,
ITS(23), No. 8, August 2022, pp. 10469-10480.
IEEE DOI 2208
Training, Target tracking, Unmanned aerial vehicles, Real-time systems, Correlation, Feature extraction, Cognition, adaptive response reasoning BibRef

Zhao, J.[Jie], Zhang, J.S.[Jing-Shu], Li, D.D.[Dong-Dong], Wang, D.[Dong],
Vision-Based Anti-UAV Detection and Tracking,
ITS(23), No. 12, December 2022, pp. 25323-25334.
IEEE DOI 2212
Radar tracking, Autonomous aerial vehicles, Videos, Training, Task analysis, Testing, Feature extraction, Anti-UAV, dataset, tracking BibRef

Liu, S.L.[Shan-Liang], Qu, J.Y.[Jing-Yi], Wu, R.B.[Ren-Biao],
HollowBox: An anchor-free UAV detection method,
IET-IPR(16), No. 11, 2022, pp. 2922-2936.
DOI Link 2208
BibRef

Bian, Z.Y.[Zi-Yang], Xu, T.F.[Ting-Fa], Chen, J.J.[Jun-Jie], Ma, L.[Liang], Cai, W.J.[Wen-Jing], Li, J.N.[Jia-Nan],
Auto-Learning Correlation-Filter-Based Target State Estimation for Real-Time UAV Tracking,
RS(14), No. 21, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2212
BibRef

Huang, B.[Bo], Xu, T.F.[Ting-Fa], Li, J.N.[Jia-Nan], Shen, Z.Y.[Zi-Yi], Chen, Y.W.[Yi-Wen],
Transfer learning-based discriminative correlation filter for visual tracking,
PR(100), 2020, pp. 107157.
Elsevier DOI 2005
Visual tracking, Discriminative correlation filter, Instance-Transfer, Probability-Transfer BibRef

Wang, L.[Lei], Li, J.N.[Jia-Nan], Huang, B.[Bo], Chen, J.J.[Jun-Jie], Li, X.M.[Xiang-Min], Wang, J.H.[Ji-Hui], Xu, T.F.[Ting-Fa],
Auto-Perceiving Correlation Filter for UAV Tracking,
CirSysVideo(32), No. 9, September 2022, pp. 5748-5761.
IEEE DOI 2209
Target tracking, Adaptation models, Feature extraction, Correlation, Mathematical models, Estimation, Strain, UAV tracking BibRef

Zhang, F.[Fei], Ma, S.P.[Shi-Ping], Zhang, Y.[Yule], Qiu, Z.L.[Zhu-Ling],
Perceiving Temporal Environment for Correlation Filters in Real-Time UAV Tracking,
SPLetters(29), 2022, pp. 6-10.
IEEE DOI 2202
Target tracking, Training, Tracking, Correlation, Feature extraction, Unmanned aerial vehicles, Feedback amplifiers, Visual tracking, residual learning BibRef

Li, S.W.[Shui-Wang], Liu, Y.T.[Yu-Ting], Zhao, Q.J.[Qi-Jun], Feng, Z.L.[Zi-Liang],
Learning residue-aware correlation filters and refining scale for real-time UAV tracking,
PR(127), 2022, pp. 108614.
Elsevier DOI 2205
BibRef
Earlier:
Learning Residue-Aware Correlation Filters and Refining Scale Estimates with the GrabCut for Real-Time UAV Tracking,
3DV21(1238-1248)
IEEE DOI 2201
Residue-aware correlation filters, Discriminative scale estimation, GrabCut, Unmanned aerial vehicle (UAV) tracking. Correlation, Refining, Transportation, Benchmark testing, Autonomous aerial vehicles, Robustness BibRef

Jiang, N.[Nan], Wang, K.[Kuiran], Peng, X.[Xiaoke], Yu, X.[Xuehui], Wang, Q.[Qiang], Xing, J.L.[Jun-Liang], Li, G.R.[Guo-Rong], Guo, G.D.[Guo-Dong], Ye, Q.X.[Qi-Xiang], Jiao, J.B.[Jian-Bin], Zhao, J.[Jian], Han, Z.J.[Zhen-Jun],
Anti-UAV: A Large-Scale Benchmark for Vision-Based UAV Tracking,
MultMed(25), No. , 2023, pp. 486-500.
IEEE DOI 2302
Target tracking, Radar tracking, Training, Benchmark testing, Unmanned aerial vehicles, Semantics, Object tracking, multiple modal types BibRef

Zhang, C.H.[Chun-Hui], Huang, G.[Guanjie], Liu, L.[Li], Huang, S.[Shan], Yang, Y.[Yinan], Wan, X.[Xiang], Ge, S.M.[Shi-Ming], Tao, D.C.[Da-Cheng],
WebUAV-3M: A Benchmark for Unveiling the Power of Million-Scale Deep UAV Tracking,
PAMI(45), No. 7, July 2023, pp. 9186-9205.
IEEE DOI 2306
Target tracking, Benchmark testing, Autonomous aerial vehicles, Tracking, Videos, Protocols, Natural languages, Benchmark, UAV tracking BibRef

Deng, A.P.[An-Ping], Han, G.L.[Guang-Liang], Chen, D.B.[Dian-Bin], Ma, T.J.[Tian-Jiao], Liu, Z.C.[Zhi-Chao],
Slight Aware Enhancement Transformer and Multiple Matching Network for Real-Time UAV Tracking,
RS(15), No. 11, 2023, pp. 2857.
DOI Link 2306
BibRef


Li, Y.[Yifan], Yuan, D.[Dian], Sun, M.[Meng], Wang, H.Y.[Hong-Yu], Liu, X.T.[Xiao-Tao], Liu, J.[Jing],
A Global-Local Tracking Framework Driven by Both Motion and Appearance for Infrared Anti-UAV,
Anti-UAV23(3026-3035)
IEEE DOI 2309
BibRef

Yu, Q.J.[Qian-Jin], Ma, Y.C.[Yin-Chao], He, J.F.[Jian-Feng], Yang, D.W.[Da-Wei], Zhang, T.Z.[Tian-Zhu],
A Unified Transformer-based Tracker for Anti-UAV Tracking,
Anti-UAV23(3036-3046)
IEEE DOI 2309
BibRef

Tang, Z.[Zongheng], Gao, Y.[Yulu], Xun, Z.[Zizheng], Peng, F.G.[Feng-Guang], Sun, Y.[Yifan], Liu, S.[Si], Li, B.[Bo],
Strong Detector with Simple Tracker,
Anti-UAV23(3047-3053)
IEEE DOI 2309
BibRef

Yang, X.[Xin], Wang, G.[Gang], Hu, W.M.[Wei-Ming], Gao, J.[Jin], Lin, S.[Shubo], Li, L.[Liang], Gao, K.[Kai], Wang, Y.Z.[Yi-Zheng],
Video Tiny-Object Detection Guided by the Spatial-Temporal Motion Information,
Anti-UAV23(3054-3063)
IEEE DOI 2309
BibRef

He, R.[Ruian], Zhou, S.[Shili], Cheng, R.[Ri], Sun, Y.Q.[Yu-Qi], Tan, W.M.[Wei-Min], Yan, B.[Bo],
Motion Matters: Difference-based Multi-scale Learning for Infrared UAV Detection,
Anti-UAV23(3006-3015)
IEEE DOI 2309
BibRef

Lyu, Y.[Yanyi], Liu, Z.[Zhunga], Li, H.[Huandong], Guo, D.X.[Dong-Xiu], Fu, Y.M.[Yi-Min],
A Real-time and Lightweight Method for Tiny Airborne Object Detection,
Anti-UAV23(3016-3025)
IEEE DOI 2309
BibRef

Zhang, P.Y.[Peng-Yu], Zhao, J.[Jie], Wang, D.[Dong], Lu, H.C.[Hu-Chuan], Ruan, X.[Xiang],
Visible-Thermal UAV Tracking: A Large-Scale Benchmark and New Baseline,
CVPR22(8876-8885)
IEEE DOI 2210
Training, Temperature sensors, Fuses, Multimodal sensors, Diversity reception, Training data, Benchmark testing, Motion and tracking BibRef

Xing, D.[Daitao], Evangeliou, N.[Nikolaos], Tsoukalas, A.[Athanasios], Tzes, A.[Anthony],
Siamese Transformer Pyramid Networks for Real-Time UAV Tracking,
WACV22(1898-1907)
IEEE DOI 2202
Architecture, Computational modeling, Semantics, Transformers, Real-time systems, Vision for Aerial/Drone/Underwater/Ground Vehicles Real-time Tracking BibRef

Fang, H.Z.[Hou-Zhang], Wang, X.L.[Xiao-Lin], Liao, Z.[Zikai], Chang, Y.[Yi], Yan, L.X.[Lu-Xin],
A Real-time Anti-distractor Infrared UAV Tracker with Channel Feature Refinement Module,
Anti-UAV21(1240-1240)
IEEE DOI 2112
Target tracking, Feature extraction, Unmanned aerial vehicles, Real-time systems, Robustness BibRef

Zhao, J.J.[Jin-Jian], Zhang, X.H.[Xiao-Han], Zhang, P.Y.[Peng-Yu],
A Unified Approach for Tracking UAVs in Infrared,
Anti-UAV21(1213-1222)
IEEE DOI 2112
Visualization, Target tracking, Motion estimation, Process control, Estimation, Switches BibRef

Isaac-Medina, B.K.S.[Brian K. S.], Poyser, M.[Matt], Organisciak, D.[Daniel], Willcocks, C.G.[Chris G.], Breckon, T.P.[Toby P.], Shum, H.P.H.[Hubert P. H.],
Unmanned Aerial Vehicle Visual Detection and Tracking using Deep Neural Networks: A Performance Benchmark,
Anti-UAV21(1223-1232)
IEEE DOI 2112
Training, Visualization, Detectors, Benchmark testing, Radar tracking, Unmanned aerial vehicles BibRef

Ince, K.G.[Kutalmis Gokalp], Koksal, A.[Aybora], Fazla, A.[Arda], Alatan, A.A.[A. Aydin],
Semi-Automatic Annotation For Visual Object Tracking,
Anti-UAV21(1233-1239)
IEEE DOI 2112
Training, Visualization, Annotations, Object detection, Manuals, Detectors BibRef

Wang, Y.[Yong], Ding, L.[Lu], Laganière, R.[Robert],
Real-Time UAV Tracking Based on PSR Stability,
VisDrone19(144-152)
IEEE DOI 2004
autonomous aerial vehicles, computational complexity, image filtering, image fusion, mobile robots, object detection, correlation filters BibRef

Zhou, Y., Tang, D., Zhou, H., Xiang, X., Hu, T.,
Vision-Based Online Localization and Trajectory Smoothing for Fixed-Wing UAV Tracking a Moving Target,
VisDrone19(153-160)
IEEE DOI 2004
autonomous aerial vehicles, Kalman filters, mobile robots, robot vision, target tracking, trajectory smoothing BibRef

Sun, Z., Wang, Y.[Yong], Laganière, R.[Robert],
Online Model Adaptation for UAV Tracking with Convolutional Neural Network,
CRV18(329-336)
IEEE DOI 1812
Target tracking, Visualization, Feature extraction, Training, Adaptation models, Object tracking, UAV tracking, locally connected layer BibRef

Rozantsev, A., Sinha, S.N., Dey, D., Fua, P.,
Flight Dynamics-Based Recovery of a UAV Trajectory Using Ground Cameras,
CVPR17(2482-2491)
IEEE DOI 1711
Cameras, Drones, Dynamics, Target tracking, Trajectory BibRef


Smith, N.[Neil], Ghanem, B.[Bernard],
Context-Aware Correlation Filter Tracking,
CVPR17(1387-1395)
IEEE DOI 1711
BibRef
Earlier:
A Benchmark and Simulator for UAV Tracking,
ECCV16(I: 445-461).
Springer DOI 1611
Benchmark testing, Closed-form solutions, Correlation, Kernel, Target tracking. BibRef

Chapter on Motion -- Feature-Based, Long Range, Motion and Structure Estimates, Tracking, Surveillance, Activities continues in
Target Tracking Techniques, Kalman Filters .


Last update:Oct 22, 2023 at 16:34:17