8.6.3.1 Vision Transformers for Semantic Segmentation

Chapter Contents (Back)
Semantic Segmentation. Vision Transformer. Transformer.
See also Vision Transformers, ViT.

Jin, Y.[Youngsaeng], Han, D.[David], Ko, H.S.[Han-Seok],
TrSeg: Transformer for semantic segmentation,
PRL(148), 2021, pp. 29-35.
Elsevier DOI 2107
Semantic segmentation, Scene understanding, Transformer, Multi-scale contextual information BibRef

Wang, L.[Libo], Li, R.[Rui], Zhang, C.[Ce], Fang, S.H.[Sheng-Hui], Duan, C.X.[Chen-Xi], Meng, X.L.[Xiao-Liang], Atkinson, P.M.[Peter M.],
UNetFormer: A UNet-like transformer for efficient semantic segmentation of remote sensing urban scene imagery,
PandRS(190), 2022, pp. 196-214.
Elsevier DOI 2208
Award, U.V. Helava, ISPRS. Semantic Segmentation, Remote Sensing, Vision Transformer, Fully Transformer Network, Global-local Context, Urban Scene BibRef

Mou, C.[Chong], Zhang, J.[Jian],
TransCL: Transformer Makes Strong and Flexible Compressive Learning,
PAMI(45), No. 4, April 2023, pp. 5236-5251.
IEEE DOI 2303
Task analysis, Transformers, Image reconstruction, Image coding, Compressed sensing, Sensors, Cameras, Compressed sensing, semantic segmentation BibRef

Lin, X.[Xiao], Sun, S.Z.[Shu-Zhou], Huang, W.[Wei], Sheng, B.[Bin], Li, P.[Ping], Feng, D.D.[David Dagan],
EAPT: Efficient Attention Pyramid Transformer for Image Processing,
MultMed(25), 2023, pp. 50-61.
IEEE DOI 2301
Transformers, Encoding, Task analysis, Semantics, Feature extraction, Costs, Convolutional neural networks, Transformer, semantic segmentation BibRef

Yu, L.[Lu], Xiang, W.[Wei], Fang, J.[Juan], Chen, Y.P.P.[Yi-Ping Phoebe], Chi, L.[Lianhua],
eX-ViT: A Novel explainable vision transformer for weakly supervised semantic segmentation,
PR(142), 2023, pp. 109666.
Elsevier DOI 2307
Explainable, Attention map, Transformer, Weakly supervised BibRef

Quan, Y.[Yu], Zhang, D.[Dong], Zhang, L.Y.[Li-Yan], Tang, J.H.[Jin-Hui],
Centralized Feature Pyramid for Object Detection,
IP(32), 2023, pp. 4341-4354.
IEEE DOI 2308
Feature extraction, Visualization, Object detection, Regulation, Transformers, Task analysis, Detectors, Feature pyramid, long-range dependencies BibRef

Jin, Z.C.[Zhen-Chao], Yu, D.D.[Dong-Dong], Yuan, Z.H.[Ze-Huan], Yu, L.Q.[Le-Quan],
MCIBI++: Soft Mining Contextual Information Beyond Image for Semantic Segmentation,
PAMI(45), No. 5, May 2023, pp. 5988-6005.
IEEE DOI 2304
Image segmentation, Semantics, Memory modules, Task analysis, Iterative methods, Benchmark testing, Transformers, video semantic segmentation BibRef

Jin, Z.C.[Zhen-Chao], Gong, T.[Tao], Yu, D.D.[Dong-Dong], Chu, Q.[Qi], Wang, J.[Jian], Wang, C.H.[Chang-Hu], Shao, J.[Jie],
Mining Contextual Information Beyond Image for Semantic Segmentation,
ICCV21(7211-7221)
IEEE DOI 2203
Training, Image segmentation, Lips, Semantics, Memory modules, Data aggregation, Segmentation, grouping and shape, BibRef

Zhang, J.M.[Jia-Ming], Liu, H.[Huayao], Yang, K.L.[Kai-Lun], Hu, X.X.[Xin-Xin], Liu, R.P.[Rui-Ping], Stiefelhagen, R.[Rainer],
CMX: Cross-Modal Fusion for RGB-X Semantic Segmentation With Transformers,
ITS(24), No. 12, December 2023, pp. 14679-14694.
IEEE DOI Code:
WWW Link. 2312
BibRef

Yuan, Z.[Zheng], Wang, J.[Junhua], Lv, Y.X.[Yu-Xin], Wang, D.[Ding], Fang, Y.[Yi],
Laformer: Vision Transformer for Panoramic Image Semantic Segmentation,
SPLetters(30), 2023, pp. 1792-1796.
IEEE DOI 2312
BibRef

Zhang, B.[Bowen], Liu, L.Y.[Li-Yang], Phan, M.H.[Minh Hieu], Tian, Z.[Zhi], Shen, C.H.[Chun-Hua], Liu, Y.F.[Yi-Fan],
SegViT v2: Exploring Efficient and Continual Semantic Segmentation with Plain Vision Transformers,
IJCV(132), No. 4, April 2024, pp. 1126-1147.
Springer DOI 2404
BibRef

Ding, H.J.[Hao-Jie], Wang, B.[Bin], Kang, G.L.[Guo-Liang], Li, W.J.[Wei-Jia], He, C.H.[Cong-Hui], Zhao, Y.[Yao], Wei, Y.C.[Yun-Chao],
DropQueries: A Simple Way to Discover Comprehensive Segment Representations,
MultMed(26), 2024, pp. 3481-3490.
IEEE DOI 2402
Training, Semantic segmentation, Decoding, Transformers, Buildings, Benchmark testing, Task analysis, Semantic segmentation BibRef

Wu, J.Z.[Jian-Zong], Li, X.T.[Xiang-Tai], Li, X.[Xia], Ding, H.H.[Heng-Hui], Tong, Y.H.[Yun-Hai], Tao, D.C.[Da-Cheng],
Toward Robust Referring Image Segmentation,
IP(33), 2024, pp. 1782-1794.
IEEE DOI Code:
WWW Link. 2403
Image segmentation, Task analysis, Robustness, Transformers, Measurement, Fuses, Benchmark testing, image segmentation, natural language processing BibRef

Deng, J.H.[Jin-Hong], Zhang, X.Y.[Xiao-Yue], Li, W.[Wen], Duan, L.X.[Li-Xin], Xu, D.[Dong],
Cross-Domain Detection Transformer Based on Spatial-Aware and Semantic-Aware Token Alignment,
MultMed(26), 2024, pp. 5234-5245.
IEEE DOI 2404
Transformers, Training, Object detection, Feature extraction, Task analysis, Semantics, Decoding, Detection transformer, object detection BibRef


Wang, S.[Shuo], Li, J.[Jing], Zhao, Z.[Zibo], Lian, D.Z.[Dong-Ze], Huang, B.B.[Bin-Bin], Wang, X.M.[Xiao-Mei], Li, Z.X.[Zheng-Xin], Gao, S.H.[Sheng-Hua],
TSP-Transformer: Task-Specific Prompts Boosted Transformer for Holistic Scene Understanding,
WACV24(914-923)
IEEE DOI 2404
Representation learning, Fuses, Semantic segmentation, Estimation, Transformers, Decoding, Algorithms, Image recognition and understanding BibRef

Kang, B.[Beoungwoo], Moon, S.[Seunghun], Cho, Y.[Yubin], Yu, H.W.[Hyun-Woo], Kang, S.J.[Suk-Ju],
MetaSeg: MetaFormer-based Global Contexts-aware Network for Efficient Semantic Segmentation,
WACV24(433-442)
IEEE DOI 2404
Semantic segmentation, Computer architecture, Transformers, Decoding, Computational efficiency, Data mining, Algorithms, Biomedical / healthcare / medicine BibRef

Koohpayegani, S.A.[Soroush Abbasi], Pirsiavash, H.[Hamed],
SimA: Simple Softmax-free Attention for Vision Transformers,
WACV24(2595-2605)
IEEE DOI Code:
WWW Link. 2404
Performance evaluation, Visualization, Image segmentation, Image resolution, Image edge detection, Switches, Image recognition and understanding BibRef

Jain, J.[Jitesh], Singh, A.[Anukriti], Orlov, N.[Nikita], Huang, Z.L.[Zi-Long], Li, J.C.[Jia-Chen], Walton, S.[Steven], Shi, H.[Humphrey],
SeMask: Semantically Masked Transformers for Semantic Segmentation,
NIVT23(752-761)
IEEE DOI Code:
WWW Link. 2401
BibRef

Wang, K.[Kaihong], Kim, D.H.[Dong-Hyun], Feris, R.S.[Rogerio S.], Betke, M.[Margrit],
CDAC: Cross-domain Attention Consistency in Transformer for Domain Adaptive Semantic Segmentation,
ICCV23(11485-11495)
IEEE DOI Code:
WWW Link. 2401
BibRef

Tang, Q.[Quan], Zhang, B.[Bowen], Liu, J.J.[Jia-Jun], Liu, F.G.[Fa-Gui], Liu, Y.F.[Yi-Fan],
Dynamic Token Pruning in Plain Vision Transformers for Semantic Segmentation,
ICCV23(777-786)
IEEE DOI Code:
WWW Link. 2401
BibRef

Shi, H.[Hengcan], Hayat, M.[Munawar], Cai, J.F.[Jian-Fei],
Transformer Scale Gate for Semantic Segmentation,
CVPR23(3051-3060)
IEEE DOI 2309
BibRef

Mo, S.T.[Shen-Tong], Sun, Z.[Zhun], Li, C.[Chao],
Multi-level Contrastive Learning for Self-Supervised Vision Transformers,
WACV23(2777-2786)
IEEE DOI 2302
Training, Representation learning, Head, Semantic segmentation, Self-supervised learning, visual reasoning BibRef

Marin, D.[Dmitrii], Chang, J.H.R.[Jen-Hao Rick], Ranjan, A.[Anurag], Prabhu, A.[Anish], Rastegari, M.[Mohammad], Tuzel, O.[Oncel],
Token Pooling in Vision Transformers for Image Classification,
WACV23(12-21)
IEEE DOI 2302
Filtering, Semantic segmentation, Pose estimation, Transformers, Encoding, Convolutional neural networks, and algorithms (including transfer) BibRef

Chen, J.N.[Jie-Neng], Sun, S.Y.[Shu-Yang], He, J.[Ju], Torr, P.H.S.[Philip H.S.], Yuille, A.L.[Alan L.], Bai, S.[Song],
TransMix: Attend to Mix for Vision Transformers,
CVPR22(12125-12134)
IEEE DOI 2210
Training, Image segmentation, Codes, Semantics, Object detection, Benchmark testing, Transformers, Representation learning BibRef

Liu, H.[Hao], Jiang, X.H.[Xing-Hua], Li, X.[Xin], Bao, Z.M.[Zhi-Min], Jiang, D.Q.[De-Qiang], Ren, B.[Bo],
NomMer: Nominate Synergistic Context in Vision Transformer for Visual Recognition,
CVPR22(12063-12072)
IEEE DOI 2210
Visualization, Image segmentation, Semantics, Redundancy, Object detection, Deep learning architectures and techniques BibRef

Hong, W.X.[Wei-Xiang], Lao, J.W.[Jiang-Wei], Ren, W.[Wang], Wang, J.[Jian], Chen, J.D.[Jing-Dong], Chu, W.[Wei],
Training Object Detectors from Scratch: An Empirical Study in the Era of Vision Transformer,
CVPR22(4652-4661)
IEEE DOI 2210
Training, Visualization, Semantics, Detectors, Object detection, Transformers, Recognition: detection, categorization, retrieval, Deep learning architectures and techniques BibRef

Guo, J.Y.[Jian-Yuan], Tang, Y.H.[Ye-Hui], Han, K.[Kai], Chen, X.H.[Xing-Hao], Wu, H.[Han], Xu, C.[Chao], Xu, C.[Chang], Wang, Y.H.[Yun-He],
Hire-MLP: Vision MLP via Hierarchical Rearrangement,
CVPR22(816-826)
IEEE DOI 2210
Representation learning, Image segmentation, Semantics, Object detection, Transformers, Representation learning BibRef

Lee, Y.[Youngwan], Kim, J.[Jonghee], Willette, J.[Jeffrey], Hwang, S.J.[Sung Ju],
MPViT: Multi-Path Vision Transformer for Dense Prediction,
CVPR22(7277-7286)
IEEE DOI 2210
Image segmentation, Semantics, Object detection, Transformers, Feature extraction, Pattern recognition, Recognition: detection, Representation learning BibRef

Li, W.[Wei], Li, Z.X.[Zhi-Xin],
Causal-SETR: A SEgmentation TRansformer Variant Based on Causal Intervention,
ACCV22(VII:414-430).
Springer DOI 2307
BibRef

Lin, F.J.[Fang-Jian], Wu, S.T.[Si-Tong], Ma, Y.Z.[Yi-Zhe], Tian, S.W.[Sheng-Wei],
Full-scale Selective Transformer for Semantic Segmentation,
ACCV22(VII:310-326).
Springer DOI 2307
BibRef

Rossetti, S.[Simone], Zappia, D.[Damiano], Sanzari, M.[Marta], Schaerf, M.[Marco], Pirri, F.[Fiora],
Max Pooling with Vision Transformers Reconciles Class and Shape in Weakly Supervised Semantic Segmentation,
ECCV22(XXX:446-463).
Springer DOI 2211
BibRef

Themyr, L.[Loic], Rambour, C.[Clément], Thome, N.[Nicolas], Collins, T.[Toby], Hostettler, A.[Alexandre],
Full Contextual Attention for Multi-resolution Transformers in Semantic Segmentation,
WACV23(3223-3232)
IEEE DOI 2302
Training, Visualization, Solid modeling, Image resolution, Semantic segmentation, Transformers BibRef

Shi, B.[Bowen], Jiang, D.S.[Dong-Sheng], Zhang, X.P.[Xiao-Peng], Li, H.[Han], Dai, W.R.[Wen-Rui], Zou, J.[Junni], Xiong, H.K.[Hong-Kai], Tian, Q.[Qi],
A Transformer-Based Decoder for Semantic Segmentation with Multi-level Context Mining,
ECCV22(XXVIII:624-639).
Springer DOI 2211
BibRef

Brempong, E.A.[Emmanuel Asiedu], Kornblith, S.[Simon], Chen, T.[Ting], Parmar, N.[Niki], Minderer, M.[Matthias], Norouzi, M.[Mohammad],
Denoising Pretraining for Semantic Segmentation,
L3D-IVU22(4174-4185)
IEEE DOI 2210
Training, Image segmentation, Noise reduction, Semantics, Supervised learning, Transformers, Probabilistic logic BibRef

Gu, J.Q.[Jia-Qi], Kwon, H.[Hyoukjun], Wang, D.[Dilin], Ye, W.[Wei], Li, M.[Meng], Chen, Y.H.[Yu-Hsin], Lai, L.Z.[Liang-Zhen], Chandra, V.[Vikas], Pan, D.Z.[David Z.],
Multi-Scale High-Resolution Vision Transformer for Semantic Segmentation,
CVPR22(12084-12093)
IEEE DOI 2210
Representation learning, Architecture, Semantics, Redundancy, Computer architecture, Object detection, grouping and shape analysis BibRef

Liu, Y.Y.[Yao-Yao], Schiele, B.[Bernt], Vedaldi, A.[Andrea], Rupprecht, C.[Christian],
Continual Detection Transformer for Incremental Object Detection,
CVPR23(23799-23808)
IEEE DOI 2309
BibRef

Zhang, Y.F.[Yi-Fan], Pang, B.[Bo], Lu, C.[Cewu],
Semantic Segmentation by Early Region Proxy,
CVPR22(1248-1258)
IEEE DOI 2210
Image segmentation, Shape, Computational modeling, Semantics, Layout, Predictive models, Transformers, Segmentation, grouping and shape analysis BibRef

Ke, T.W.[Tsung-Wei], Hwang, J.J.[Jyh-Jing], Guo, Y.H.[Yun-Hui], Wang, X.D.[Xu-Dong], Yu, S.X.[Stella X.],
Unsupervised Hierarchical Semantic Segmentation with Multiview Cosegmentation and Clustering Transformers,
CVPR22(2561-2571)
IEEE DOI 2210
Representation learning, Image segmentation, Visualization, Semantics, Benchmark testing, Transformers, Segmentation, Self- semi- meta- unsupervised learning BibRef

Strudel, R.[Robin], Garcia, R.[Ricardo], Laptev, I.[Ivan], Schmid, C.[Cordelia],
Segmenter: Transformer for Semantic Segmentation,
ICCV21(7242-7252)
IEEE DOI 2203
Image segmentation, Image coding, Semantics, Transformers, Encoding, Decoding, Segmentation, grouping and shape, Visual reasoning and logical representation BibRef

Zhao, H.S.[Heng-Shuang], Jiang, L.[Li], Jia, J.Y.[Jia-Ya], Torr, P.H.S.[Philip H.S.], Koltun, V.[Vladlen],
Point Transformer,
ICCV21(16239-16248)
IEEE DOI 2203
Point cloud compression, Measurement, Image segmentation, Semantics, Object detection, Transformer cores, Recognition and classification BibRef

Caron, M.[Mathilde], Houlsby, N.[Neil], Schmid, C.[Cordelia],
Location-Aware Self-Supervised Transformers for Semantic Segmentation,
WACV24(116-126)
IEEE DOI 2404
Location awareness, Visualization, Semantic segmentation, Neural networks, Estimation, Self-supervised learning, Algorithms, Image recognition and understanding BibRef

Caron, M.[Mathilde], Touvron, H.[Hugo], Misra, I.[Ishan], Jegou, H.[Hervé], Mairal, J.[Julien], Bojanowski, P.[Piotr], Joulin, A.[Armand],
Emerging Properties in Self-Supervised Vision Transformers,
ICCV21(9630-9640)
IEEE DOI 2203
Training, Image segmentation, Semantics, Layout, Image retrieval, Representation learning, Transfer/Low-shot/Semi/Unsupervised Learning BibRef

Wang, W.[Wenhai], Xie, E.[Enze], Li, X.[Xiang], Fan, D.P.[Deng-Ping], Song, K.[Kaitao], Liang, D.[Ding], Lu, T.[Tong], Luo, P.[Ping], Shao, L.[Ling],
Pyramid Vision Transformer: A Versatile Backbone for Dense Prediction without Convolutions,
ICCV21(548-558)
IEEE DOI 2203
Image resolution, Costs, Semantics, Object detection, Transformers, Feature extraction, Recognition and classification, grouping and shape BibRef

Zhang, Z.X.[Zi-Xiao], Lu, X.Q.[Xiao-Qiang], Cao, G.J.[Guo-Jin], Yang, Y.T.[Yu-Ting], Jiao, L.C.[Li-Cheng], Liu, F.[Fang],
ViT-YOLO: Transformer-Based YOLO for Object Detection,
VisDrone21(2799-2808)
IEEE DOI 2112
Semantics, Detectors, Object detection, Feature extraction, Robustness BibRef

Chapter on 2-D Region Segmentation Techniques, Snakes, Active Contours continues in
Boundary Detection for Semantic Segmentation, Border Analysis .


Last update:May 6, 2024 at 15:50:14