8.6.2.1 Co-Salient Detection

Chapter Contents (Back)
Salient Objects. Co-Salient.
See also Salient Regions, Saliencey for Regions.

Fu, H., Cao, X., Tu, Z.,
Cluster-Based Co-Saliency Detection,
IP(22), No. 10, 2013, pp. 3766-3778.
IEEE DOI 1309
Saliency detection BibRef

Liu, Z.[Zhi], Zou, W.B.[Wen-Bin], Li, L.[Lina], Shen, L.Q.[Li-Quan], Le Meur, O.,
Co-Saliency Detection Based on Hierarchical Segmentation,
SPLetters(21), No. 1, January 2014, pp. 88-92.
IEEE DOI 1402
image segmentation BibRef

Liu, Z.[Zhi], Zhang, X.[Xiang], Luo, S.H.[Shu-Hua], Le Meur, O.,
Superpixel-Based Spatiotemporal Saliency Detection,
CirSysVideo(24), No. 9, September 2014, pp. 1522-1540.
IEEE DOI 1410
feature extraction BibRef

Li, J.[Junhao], Liu, Z.[Zhi], Zhang, X.[Xiang], Le Meur, O.[Olivier], Shen, L.Q.[Li-Quan],
Spatiotemporal saliency detection based on superpixel-level trajectory,
SP:IC(38), No. 1, 2015, pp. 100-114.
Elsevier DOI 1512
Spatiotemporal saliency detection BibRef

Liu, Z.[Zhi], Li, J.[Junhao], Ye, L., Sun, G., Shen, L.Q.[Li-Quan],
Saliency Detection for Unconstrained Videos Using Superpixel-Level Graph and Spatiotemporal Propagation,
CirSysVideo(27), No. 12, December 2017, pp. 2527-2542.
IEEE DOI 1712
Computational modeling, Feature extraction, Histograms, Motion measurement, Spatiotemporal phenomena, Videos, unconstrained video BibRef

Zhou, X.F.[Xiao-Fei], Liu, Z.[Zhi], Li, K.[Kai], Sun, G.L.[Guang-Ling],
Video Saliency Detection via Bagging-Based Prediction and Spatiotemporal Propagation,
JVCIR(51), 2018, pp. 131-143.
Elsevier DOI 1802
Spatiotemporal saliency, Unconstrained video, Bagging, Prediction, Propagation BibRef

Zhou, X.F.[Xiao-Fei], Liu, Z.[Zhi], Gong, C., Liu, W.,
Improving Video Saliency Detection via Localized Estimation and Spatiotemporal Refinement,
MultMed(20), No. 11, November 2018, pp. 2993-3007.
IEEE DOI 1810
Saliency detection, Spatiotemporal phenomena, Estimation, Computational modeling, Feature extraction, saliency update BibRef

Tsai, C., Hsu, K., Lin, Y., Qian, X., Chuang, Y.,
Deep Co-Saliency Detection via Stacked Autoencoder-Enabled Fusion and Self-Trained CNNs,
MultMed(22), No. 4, April 2020, pp. 1016-1031.
IEEE DOI 2004
Proposals, Saliency detection, Image segmentation, Image reconstruction, Reliability, Task analysis, Fuses, CNNs BibRef

Li, H.L.[Hong-Liang], Meng, F.[Fanman], Ngan, K.N.[King Ngi],
Co-Salient Object Detection From Multiple Images,
MultMed(15), No. 8, December 2013, pp. 1896-1909.
IEEE DOI 1402
feature extraction BibRef

Cao, X.C.[Xiao-Chun], Tao, Z.Q.[Zhi-Qiang], Zhang, B.[Bao], Fu, H.Z.[Hua-Zhu], Feng, W.[Wei],
Self-Adaptively Weighted Co-Saliency Detection via Rank Constraint,
IP(23), No. 9, September 2014, pp. 4175-4186.
IEEE DOI 1410
the common salient objects existing in multiple images. BibRef

Du, S.[Shuze], Chen, S.F.[Shi-Feng],
Detecting Co-Salient Objects in Large Image Sets,
SPLetters(22), No. 2, February 2015, pp. 145-148.
IEEE DOI 1410
computer vision BibRef

Zhang, D.W.[Ding-Wen], Han, J.W.[Jun-Wei], Li, C.[Chao], Wang, J.D.[Jing-Dong], Li, X.L.[Xue-Long],
Detection of Co-salient Objects by Looking Deep and Wide,
IJCV(120), No. 2, November 2016, pp. 215-232.
Springer DOI 1609
BibRef

Ye, L.W.[Lin-Wei], Liu, Z.[Zhi], Li, J.[Junhao], Zhao, W.L.[Wan-Lei], Shen, L.Q.[Li-Quan],
Co-Saliency Detection via Co-Salient Object Discovery and Recovery,
SPLetters(22), No. 11, November 2015, pp. 2073-2077.
IEEE DOI 1509
feature extraction BibRef

Fan, X.X.[Xing-Xing], Liu, Z.[Zhi], Ye, L.W.[Lin-Wei],
Salient Object Segmentation from Stereoscopic Images,
GbRPR15(272-281).
Springer DOI 1511
BibRef

Zhang, D., Meng, D., Han, J.,
Co-Saliency Detection via a Self-Paced Multiple-Instance Learning Framework,
PAMI(39), No. 5, May 2017, pp. 865-878.
IEEE DOI 1704
Automation BibRef

Zhang, D., Meng, D., Li, C., Jiang, L., Zhao, Q., Han, J.,
A Self-Paced Multiple-Instance Learning Framework for Co-Saliency Detection,
ICCV15(594-602)
IEEE DOI 1602
Context BibRef

Jerripothula, K.R.[Koteswar Rao], Cai, J.F.[Jian-Fei], Yuan, J.S.[Jun-Song],
Quality-Guided Fusion-Based Co-Saliency Estimation for Image Co-Segmentation and Colocalization,
MultMed(20), No. 9, September 2018, pp. 2466-2477.
IEEE DOI 1809
BibRef
Earlier:
Group saliency propagation for large scale and quick image co-segmentation,
ICIP15(4639-4643)
IEEE DOI 1512
feature extraction, image fusion, image segmentation, Quality-Guided Fusion-Based Co-Saliency Estimation, quality. ImageNet; co-segmentation; group; large scale; propagation. BibRef

Jerripothula, K.R.[Koteswar Rao], Cai, J.F.[Jian-Fei], Meng, F.[Fanman], Yuan, J.S.[Jun-Song],
Automatic Image Co-Segmentation Using Geometric Mean Saliency,
ICIP14(3277-3281)
IEEE DOI 1502
Computer vision BibRef

Jeong, D., Hwang, I., Cho, N.I.,
Co-Salient Object Detection Based on Deep Saliency Networks and Seed Propagation Over an Integrated Graph,
IP(27), No. 12, December 2018, pp. 5866-5879.
IEEE DOI 1810
Image segmentation, Feature extraction, Saliency detection, Image color analysis, Object detection, Iris, Semantics, Co-saliency, foreground probability BibRef

Tsai, C.C.[Chung-Chi], Li, W.Z.[Wei-Zhi], Hsu, K.J.[Kuang-Jui], Qian, X.N.[Xiao-Ning], Lin, Y.Y.[Yen-Yu],
Image Co-Saliency Detection and Co-Segmentation via Progressive Joint Optimization,
IP(28), No. 1, January 2019, pp. 56-71.
IEEE DOI 1810
graphs, image segmentation, object detection, optimisation, progressive joint optimization, multiple images, joint optimization BibRef

Hsu, K.J.[Kuang-Jui], Tsai, C.C.[Chung-Chi], Lin, Y.Y.[Yen-Yu], Qian, X.N.[Xiao-Ning], Chuang, Y.Y.[Yung-Yu],
Unsupervised CNN-Based Co-saliency Detection with Graphical Optimization,
ECCV18(VI: 502-518).
Springer DOI 1810
BibRef

Jerripothula, K.R.[Koteswar Rao], Cai, J.F.[Jian-Fei], Yuan, J.S.[Jun-Song],
Efficient Video Object Co-Localization With Co-Saliency Activated Tracklets,
CirSysVideo(29), No. 3, March 2019, pp. 744-755.
IEEE DOI 1903
Jointly locate common visual objects across videos. Tracking, Proposals, Benchmark testing, Task analysis, Object recognition, Semantics, Tracklets, video, co-saliency BibRef

Jerripothula, K.R.[Koteswar Rao], Cai, J.F.[Jian-Fei], Lu, J., Yuan, J.S.[Jun-Song],
Image Co-Skeletonization via Co-Segmentation,
IP(30), 2021, pp. 2784-2797.
IEEE DOI 2102
Skeleton, Image segmentation, Shape, Task analysis, Annotations, Semantics, Training, Skeletonization, segmentation, co-segmentation, CO-SKELARGE BibRef

Jerripothula, K.R.[Koteswar Rao], Cai, J.F.[Jian-Fei], Yuan, J.S.[Jun-Song],
CATS: Co-saliency Activated Tracklet Selection for Video Co-Localization,
ECCV16(VII: 187-202).
Springer DOI 1611
jointly localizing common objects across videos BibRef

Wei, L.[Lina], Zhao, S.S.[Shan-Shan], Bourahla, O.E.[Omar El_Farouk], Li, X.[Xi], Wu, F.[Fei], Zhuang, Y.T.[Yue-Ting],
Deep Group-Wise Fully Convolutional Network for Co-Saliency Detection With Graph Propagation,
IP(28), No. 10, October 2019, pp. 5052-5063.
IEEE DOI 1909
Feature extraction, Object detection, Task analysis, Saliency detection, Semantics, Collaborative work, Deep learning, jointly optimize BibRef

Gao, G.S.[Guang-Shuai], Zhao, W.T.[Wen-Ting], Liu, Q.J.[Qing-Jie], Wang, Y.H.[Yun-Hong],
Co-Saliency Detection With Co-Attention Fully Convolutional Network,
CirSysVideo(31), No. 3, March 2021, pp. 877-889.
IEEE DOI 2103
Feature extraction, Saliency detection, Task analysis, Convolution, Image segmentation, Semantics, Predictive models, deep supervised BibRef

Fan, D.P.[Deng-Ping], Li, T.P.[Teng-Peng], Lin, Z.[Zheng], Ji, G.P.[Ge-Peng], Zhang, D.W.[Ding-Wen], Cheng, M.M.[Ming-Ming], Fu, H.Z.[Hua-Zhu], Shen, J.B.[Jian-Bing],
Re-Thinking Co-Salient Object Detection,
PAMI(44), No. 8, August 2022, pp. 4339-4354.
IEEE DOI 2207
Benchmark testing, Object detection, Measurement, Semantics, Task analysis, Annotations, Optimization, benchmark BibRef

Tang, L.[Lv], Li, B.[Bo], Kuang, S.[Senyun], Song, M.[Mofei], Ding, S.H.[Shou-Hong],
Re-Thinking the Relations in Co-Saliency Detection,
CirSysVideo(32), No. 8, August 2022, pp. 5453-5466.
IEEE DOI 2208
Task analysis, Feature extraction, Reinforcement learning, Object detection, Saliency detection, Visualization, Semantics, graph convolutional network BibRef

Li, B.[Bo], Tang, L.[Lv], Kuang, S.[Senyun], Song, M.[Mofei], Ding, S.H.[Shou-Hong],
Toward Stable Co-Saliency Detection and Object Co-Segmentation,
IP(31), 2022, pp. 6532-6547.
IEEE DOI 2211
Task analysis, Image segmentation, Saliency detection, Training, Recurrent neural networks, Feature extraction, Semantics, contrastive loss BibRef

Wang, Y.[Yu], Li, S.[Shuxiao],
Similarity activation map for co-salient object detection,
PRL(163), 2022, pp. 159-167.
Elsevier DOI 2212
Co-salient object detection, Similarity activation map, Feature modulation, Edge guidance BibRef

Bai, Z.[Zhen], Liu, Z.[Zhi], Li, G.Y.[Gong-Yang], Wang, Y.[Yang],
Adaptive Group-Wise Consistency Network for Co-Saliency Detection,
MultMed(25), 2023, pp. 764-776.
IEEE DOI 2303
Feature extraction, Adaptation models, Decoding, Semantics, Global communication, Aggregates, Prediction algorithms, semantic information BibRef

Li, T.P.[Teng-Peng], Zhang, K.[Kaihua], Shen, S.[Shiwen], Liu, B.[Bo], Liu, Q.S.[Qing-Shan], Li, Z.[Zhu],
Image Co-Saliency Detection and Instance Co-Segmentation Using Attention Graph Clustering Based Graph Convolutional Network,
MultMed(24), 2022, pp. 492-505.
IEEE DOI 2202
Integrated circuits, Image segmentation, Task analysis, Feature extraction, Decoding, Clustering algorithms, instance co-segmentation BibRef

Ge, Y.L.[Yan-Liang], Zhang, Q.[Qiao], Xiang, T.Z.[Tian-Zhu], Zhang, C.[Cong], Zhang, J.[Jing], Bi, H.B.[Hong-Bo],
GSNNet: Group semantic-guided neighbor interaction network for co-salient object detection,
CVIU(227), 2023, pp. 103611.
Elsevier DOI 2301
Co-salient object detection, Salient object detection, Group semantic information, Neighbor interaction BibRef

Wang, Y.[Yu], Li, S.[Shuxiao],
Hierarchical interaction and pooling network for co-salient object detection,
IVC(132), 2023, pp. 104647.
Elsevier DOI 2303
Co-salient object detection, Four-branch network, Hierarchical architecture, Pyramid pooling interaction BibRef

Zheng, P.[Peng], Fu, H.Z.[Hua-Zhu], Fan, D.P.[Deng-Ping], Fan, Q.[Qi], Qin, J.[Jie], Tai, Y.W.[Yu-Wing], Tang, C.K.[Chi-Keung], Van Gool, L.J.[Luc J.],
GCoNet+: A Stronger Group Collaborative Co-Salient Object Detector,
PAMI(45), No. 9, September 2023, pp. 10929-10946.
IEEE DOI 2309
BibRef


Li, L.[Long], Han, J.W.[Jun-Wei], Zhang, N.[Ni], Liu, N.[Nian], Khan, S.[Salman], Cholakkal, H.[Hisham], Anwer, R.M.[Rao Muhammad], Khan, F.S.[Fahad Shahbaz],
Discriminative Co-Saliency and Background Mining Transformer for Co-Salient Object Detection,
CVPR23(7247-7256)
IEEE DOI 2309
BibRef

Wu, Y.[Yang], Song, H.H.[Hui-Hui], Liu, B.[Bo], Zhang, K.[Kaihua], Liu, D.[Dong],
Co-Salient Object Detection with Uncertainty-Aware Group Exchange-Masking,
CVPR23(19639-19648)
IEEE DOI 2309
BibRef

Lee, M.[Minhyeok], Park, C.[Chaewon], Cho, S.[Suhwan], Lee, S.Y.[Sang-Youn],
Superpixel Group-Correlation Network for Co-Saliency Detection,
ICIP22(806-810)
IEEE DOI 2211
Image segmentation, Benchmark testing, Feature extraction, Task analysis, Co-saliency Detection, Superpixel Algorithm BibRef

Yu, S.Y.[Si-Yue], Xiao, J.[Jimin], Zhang, B.F.[Bing-Feng], Lim, E.G.[Eng Gee],
Democracy Does Matter: Comprehensive Feature Mining for Co-Salient Object Detection,
CVPR22(969-978)
IEEE DOI 2210
Codes, Aggregates, Prototypes, Object detection, Interference, Feature extraction, Recognition: detection, categorization, grouping and shape analysis BibRef

Stoian, I.S.[Ioana-Sabina], Sandu, I.C.[Ionut-Catalin], Voinea, D.[Daniel], Popa, A.I.[Alin-Ionut],
Unstructured Object Matching using Co-Salient Region Segmentation,
IMW22(5047-5056)
IEEE DOI 2210
Deep learning, Image segmentation, Kinematics, Search problems, Pattern recognition BibRef

Fan, Q.[Qi], Fan, D.P.[Deng-Ping], Fu, H.[Huazhu], Tang, C.K.[Chi-Keung], Shao, L.[Ling], Tai, Y.W.[Yu-Wing],
Group Collaborative Learning for Co-Salient Object Detection,
CVPR21(12283-12293)
IEEE DOI 2111
Codes, Computational modeling, Semantics, Object detection, Benchmark testing, Collaborative work BibRef

Qiao, J.Q.[Jia-Qing], Sun, S.W.[Shao-Wei], Xu, M.Z.[Ming-Zhu], Li, Y.Q.[Yong-Qiang], Liu, B.[Bing],
Co-Saliency Detection Via Unified Hierarchical Graph Neural Network With Geometric Attention,
ICIP21(1349-1353)
IEEE DOI 2201
Image segmentation, Benchmark testing, Feature extraction, Graph neural networks, Cognition, Image restoration, self-attention BibRef

Fan, D., Lin, Z., Ji, G., Zhang, D., Fu, H., Cheng, M.,
Taking a Deeper Look at Co-Salient Object Detection,
CVPR20(2916-2926)
IEEE DOI 2008
Object detection, Adaptation models, Task analysis, Computational modeling, Benchmark testing, Image color analysis, Semantics BibRef

Hsu, K.J.[Kuang-Jui], Lin, Y.Y.[Yen-Yu], Chuang, Y.Y.[Yung-Yu],
DeepCO3: Deep Instance Co-Segmentation by Co-Peak Search and Co-Saliency Detection,
CVPR19(8838-8847).
IEEE DOI 2002
BibRef

Chang, K.Y.[Kai-Yueh], Liu, T.L.[Tyng-Luh], Lai, S.H.[Shang-Hong],
From co-saliency to co-segmentation: An efficient and fully unsupervised energy minimization model,
CVPR11(2129-2136).
IEEE DOI 1106
BibRef

Chapter on 2-D Region Segmentation Techniques, Snakes, Active Contours continues in
Semantic Segmentation, Label and Segment Together .


Last update:Dec 8, 2023 at 20:54:15