4.12.2.7 Jamming Mitigation, Radars, SAR

Chapter Contents (Back)
SAR. Radar. Jamming.
See also Interference Mitigation, Radars, SAR.

Zhou, F., Zhao, B., Tao, M., Bai, X., Chen, B., Sun, G.,
A Large Scene Deceptive Jamming Method for Space-Borne SAR,
GeoRS(51), No. 8, 2013, pp. 4486-4495.
IEEE DOI 1307
Deceptive jamming BibRef

Orlando, D.,
A Novel Noise Jamming Detection Algorithm for Radar Applications,
SPLetters(24), No. 2, February 2017, pp. 206-210.
IEEE DOI 1702
covariance matrices BibRef

Yang, K.[Kaizhi], Ye, W.[Wei], Ma, F.F.[Fang-Fang], Li, G.[Guojing], Tong, Q.[Qian],
A Large-Scene Deceptive Jamming Method for Space-Borne SAR Based on Time-Delay and Frequency-Shift with Template Segmentation,
RS(12), No. 1, 2019, pp. xx-yy.
DOI Link 2001
BibRef

Yan, S.[Sheng], Lotfi, F.[Fatemeh], Chen, S.[Shijin], Hao, C.P.[Cheng-Peng], Orlando, D.[Danilo],
Innovative Two-Stage Radar Detection Architectures in Adverse Scenarios Using Two Training Data Sets,
SPLetters(28), 2021, pp. 1165-1169.
IEEE DOI 2106
Radar, Radar detection, Jamming, Thermal noise, Clutter, Eigenvalues and eigenfunctions, Training, Adaptive detection, smart jammer BibRef

Zhang, H.Y.[Hao-Yu], Yu, L.[Lei], Chen, Y.S.[Yu-Shi], Wei, Y.S.[Yin-Sheng],
Fast Complex-Valued CNN for Radar Jamming Signal Recognition,
RS(13), No. 15, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2108
BibRef

Larsen, S.S.[Søren Skaarup], Jensen, A.B.O.[Anna B. O.], Olesen, D.H.[Daniel H.],
Characterization of Carrier Phase-Based Positioning in Real-World Jamming Conditions,
RS(13), No. 14, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2107
BibRef

Li, K.[Kang], Jiu, B.[Bo], Liu, H.W.[Hong-Wei], Pu, W.Q.[Wen-Qiang],
Robust Antijamming Strategy Design for Frequency-Agile Radar against Main Lobe Jamming,
RS(13), No. 15, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2108
BibRef

Huang, L.B.[Li-Bing], Zong, Z.L.[Zhu-Lin], Zhang, S.[Shunsheng], Wang, W.Q.[Wen-Qin],
Joint Two-Dimensional Deception Countering ISAR via Frequency Diverse Array,
SPLetters(28), 2021, pp. 773-777.
IEEE DOI 2105
Array signal processing, Simulation, Imaging, Radar imaging, Frequency diversity, Computational efficiency, Jamming, false targets BibRef

Yu, Z.H.[Ze-Hua], Li, J.[Jun], Guo, Q.H.[Qing-Hua], Sun, T.[Ting],
Message Passing Based Robust Target Localization in Distributed MIMO Radars in the Presence of Outliers,
SPLetters(27), 2020, pp. 2168-2172.
IEEE DOI 2012
Manganese, Message passing, MIMO radar, Signal processing algorithms, Receivers, Cost function, target localization BibRef

Yu, Z.H.[Ze-Hua], Li, J.[Jun], Guo, Q.H.[Qing-Hua],
Message Passing Based Target Localization Under Range Deception Jamming in Distributed MIMO Radar,
SPLetters(28), 2021, pp. 1858-1862.
IEEE DOI 2109
Manganese, Jamming, Location awareness, Receivers, Message passing, MIMO radar, Transmitters, Distributed MIMO radar, message passing, target localization BibRef

Liu, Y.[Yibin], Wang, C.Y.[Chun-Yang], Gong, J.[Jian], Tan, M.[Ming], Chen, G.[Geng],
Robust Suppression of Deceptive Jamming with VHF-FDA-MIMO Radar under Multipath Effects,
RS(14), No. 4, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2202
BibRef

Wan, P.F.[Peng-Fei], Weng, Y.L.[Yuan-Long], Xu, J.W.[Jing-Wei], Liao, G.S.[Gui-Sheng],
Range Gate Pull-Off Mainlobe Jamming Suppression Approach with FDA-MIMO Radar: Theoretical Formalism and Numerical Study,
RS(14), No. 6, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2204
BibRef

He, X.[Xuesi], Liao, K.[Kuo], Peng, S.[Shupeng], Tian, Z.J.[Zhen-Jie], Huang, J.[Jiyan],
Interrupted-Sampling Repeater Jamming-Suppression Method Based on a Multi-Stages Multi-Domains Joint Anti-Jamming Depth Network,
RS(14), No. 14, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2208
BibRef

Liu, G.K.[Gui-Kun], Li, L.[Liang], Ming, F.[Feng], Sun, X.L.[Xi-Long], Hong, J.[Jun],
A Controllable Suppression Jamming Method against SAR Based on Active Radar Transponder,
RS(14), No. 16, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2208
BibRef

Lu, Z.[Zukun], Song, J.[Jie], Huang, L.[Long], Ren, C.[Chao], Xiao, Z.B.[Zhi-Bin], Li, B.[Baiyu],
Distortionless 1/2 Overlap Windowing in Frequency Domain Anti-Jamming of Satellite Navigation Receivers,
RS(14), No. 8, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2205
BibRef

Liu, W.X.[Wen-Xiang], Lu, Z.[Zukun], Wang, Z.Y.[Zhi-Ying], Li, X.H.[Xiang-Hao], Li, Z.N.[Zong-Nan], Xiao, W.[Wei], Ye, X.Z.[Xiao-Zhou], Wang, Z.[Zhi], Song, J.[Jie], Qiao, J.[Jia], Li, B.[Baiyu],
Sidelobes Suppression for Time Domain Anti-Jamming of Satellite Navigation Receivers,
RS(14), No. 21, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2212
BibRef

Liu, Z.D.[Zhi-Dong], Zhang, Q.[Qun], Li, K.[Kaiming],
A Smart Noise Jamming Suppression Method Based on Atomic Dictionary Parameter Optimization Decomposition,
RS(14), No. 8, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2205
BibRef

Li, Z.J.[Zheng-Jie], Xie, J.W.[Jun-Wei], Liu, W.J.[Wei-Jian], Zhang, H.[Haowei], Xiang, H.[Houhong],
Transmit Antenna Selection and Power Allocation for Joint Multi-Target Localization and Discrimination in MIMO Radar with Distributed Antennas under Deception Jamming,
RS(14), No. 16, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2208
BibRef

Cheng, D.Y.[Dong-Yang], Liu, Z.C.[Zhen-Chang], Guo, Z.W.[Zheng-Wei], Shu, G.F.[Gao-Feng], Li, N.[Ning],
A Repeater-Type SAR Deceptive Jamming Method Based on Joint Encoding of Amplitude and Phase in the Intra-Pulse and Inter-Pulse,
RS(14), No. 18, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2209
BibRef

Xi, R.Y.[Rong-Yan], Ma, D.Y.[Ding-You], Liu, X.[Xiang], Wang, L.[Lei], Liu, Y.M.[Yi-Min],
Intra-Pulse Frequency Coding Design for a High-Resolution Radar against Smart Noise Jamming,
RS(14), No. 20, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2211
BibRef

Zhang, Y.Q.[Yi-Qun], Liao, G.S.[Gui-Sheng], Xu, J.W.[Jing-Wei], Lan, L.[Lan],
Mainlobe Deceptive Jammer Suppression Based on Quadratic Phase Coding in FDA-MIMO Radar,
RS(14), No. 22, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2212
BibRef

Song, C.[Chen], Wang, Y.[Yu], Jin, G.D.[Guo-Dong], Wang, Y.[Yu], Dong, Q.H.[Qing-Hai], Wang, B.N.[Bing-Nan], Zhou, L.J.[Liang-Jiang], Lu, P.P.[Ping-Ping], Wu, Y.R.[Yi-Rong],
A Novel Jamming Method against SAR Using Nonlinear Frequency Modulation Waveform with Very High Sidelobes,
RS(14), No. 21, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2212
BibRef

Yuan, S.[Shuo], Liu, Z.M.[Zhang-Meng],
Temporal Feature Learning and Pulse Prediction for Radars with Variable Parameters,
RS(14), No. 21, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2212
BibRef

Miao, Y.J.[Ying-Jie], Liu, F.F.[Fei-Feng], Liu, H.J.[Hong-Jie], Li, H.[Hao],
Clutter Jamming Suppression for Airborne Distributed Coherent Aperture Radar Based on Prior Clutter Subspace Projection,
RS(14), No. 23, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2212
BibRef

Zhou, Y.[Yu], Shang, S.[Song], Song, X.[Xing], Zhang, S.Y.[Shi-Yu], You, T.Q.[Tian-Qi], Zhang, L.R.[Lin-Rang],
Intelligent Radar Jamming Recognition in Open Set Environment Based on Deep Learning Networks,
RS(14), No. 24, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2212
BibRef

Liu, J.[Jieyi], Gong, M.[Maoguo], Nie, Z.[Zhao], Li, H.[Hao], Liu, J.Y.[Jing-Yao], Zhao, S.S.[Shan-Shan],
Subset Selection Strategies Based on Target Positioning Characteristics for Anti-Jamming Technology,
RS(14), No. 24, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2212
BibRef

Geng, J.[Jie], Jiu, B.[Bo], Li, K.[Kang], Zhao, Y.[Yu], Liu, H.W.[Hong-Wei], Li, H.L.[Hai-Lin],
Radar and Jammer Intelligent Game under Jamming Power Dynamic Allocation,
RS(15), No. 3, 2023, pp. xx-yy.
DOI Link 2302
BibRef

Sun, Z.Z.[Zong-Zheng], Quan, Y.H.[Ying-Hui], Liu, Z.X.[Zhi-Xing],
A Non-Uniform Interrupted-Sampling Repeater Jamming Method for Intra-Pulse Frequency Agile Radar,
RS(15), No. 7, 2023, pp. 1851.
DOI Link 2304
BibRef

Han, B.[Bowen], Qu, X.D.[Xiao-Dong], Yang, X.P.[Xiao-Peng], Li, W.[Wolin], Zhang, Z.Y.[Zheng-Yan],
DRFM-Based Repeater Jamming Reconstruction and Cancellation Method with Accurate Edge Detection,
RS(15), No. 7, 2023, pp. 1759.
DOI Link 2304
BibRef

Dong, J.M.[Jia-Ming], Zhang, Q.Y.[Qun-Ying], Lu, W.[Wei], Cheng, W.H.[Wen-Hai], Liu, X.J.[Xiao-Jun],
Hybrid Domain Efficient Modulation-Based Deceptive Jamming Algorithm for Nonlinear-Trajectory Synthetic Aperture Radar,
RS(15), No. 9, 2023, pp. xx-yy.
DOI Link 2305
BibRef

Li, S.X.[Sheng-Xiang], Liu, G.Y.[Guang-Yi], Zhang, K.[Kai], Qian, Z.S.[Zhi-Sheng], Ding, S.Y.[Si-Yuan],
DRL-Based Joint Path Planning and Jamming Power Allocation Optimization for Suppressing Netted Radar System,
SPLetters(30), 2023, pp. 548-552.
IEEE DOI 2305
Jamming, Aircraft, Resource management, Radar cross-sections, Path planning, Airborne radar, Radar antennas, Proximal Policy Optimization BibRef

Zhu, J.J.[Jing-Jing], Zhu, S.Q.[Sheng-Qi], Xu, J.W.[Jing-Wei], Lan, L.[Lan],
Discrimination of Target and Mainlobe Jammers With FDA-MIMO Radar,
SPLetters(30), 2023, pp. 583-587.
IEEE DOI 2306
Jamming, Detectors, Radar, Radar detection, Delay effects, FDA-MIMO radar, mainlobe jammer, genera-lized likelihood ratio test BibRef

Feng, C.[Cheng], Fu, X.J.[Xiong-Jun], Wang, Z.[Ziyi], Dong, J.[Jian], Zhao, Z.C.[Zhi-Chun], Pan, T.[Teng],
An Optimization Method for Collaborative Radar Antijamming Based on Multi-Agent Reinforcement Learning,
RS(15), No. 11, 2023, pp. 2893.
DOI Link 2306
BibRef

Liu, Y.X.[Ying-Xi], Zhang, Q.[Qun], Xiong, S.C.[Shi-Chao], Ni, J.C.[Jia-Cheng], Wang, D.[Dan], Wang, H.B.[Hao-Bo],
An ISAR Shape Deception Jamming Method Based on Template Multiplication and Time Delay,
RS(15), No. 11, 2023, pp. 2762.
DOI Link 2306
BibRef

Zhang, C.[Chudi], Song, Y.Q.[Yun-Qi], Jiang, R.[Rundong], Hu, J.[Jun], Xu, S.[Shiyou],
A Cognitive Electronic Jamming Decision-Making Method Based on Q-Learning and Ant Colony Fusion Algorithm,
RS(15), No. 12, 2023, pp. xx-yy.
DOI Link 2307
BibRef

Han, B.[Bowen], Qu, X.D.[Xiao-Dong], Yang, X.P.[Xiao-Peng], Zhang, Z.Y.[Zheng-Yan], Li, W.[Wolin],
DRFM Repeater Jamming Suppression Method Based on Joint Range-Angle Sparse Recovery and Beamforming for Distributed Array Radar,
RS(15), No. 13, 2023, pp. 3449.
DOI Link 2307
BibRef

Dai, H.H.[Hua-Hua], Zhao, Y.X.[Ying-Xiao], Su, H.N.[Han-Ning], Wang, Z.[Zhuang], Bao, Q.L.[Qing-Long], Pan, J.M.[Jia-Meng],
Research on an Intra-Pulse Orthogonal Waveform and Methods Resisting Interrupted-Sampling Repeater Jamming within the Same Frequency Band,
RS(15), No. 14, 2023, pp. 3673.
DOI Link 2307
BibRef

Feng, C.[Cheng], Fu, X.J.[Xiong-Jun], Dong, J.[Jian], Zhao, Z.C.[Zhi-Chun], Yu, J.[Jiyang], Pan, T.[Teng],
An Optimization Method for Radar Anti-Jamming Strategy via Key Time Nodes,
RS(15), No. 15, 2023, pp. xx-yy.
DOI Link 2308
BibRef

Wei, J.J.[Jing-Jing], Wei, Y.[Yinsheng], Yu, L.[Lei], Xu, R.Q.[Rong-Qing],
Radar Anti-Jamming Decision-Making Method Based on DDPG-MADDPG Algorithm,
RS(15), No. 16, 2023, pp. 4046.
DOI Link 2309
BibRef

Zhang, Y.[Yupei], Zhao, Z.J.[Zhi-Jin], Bu, Y.[Yi],
Radar Active Jamming Recognition under Open World Setting,
RS(15), No. 16, 2023, pp. 4107.
DOI Link 2309
BibRef

Chen, H.[Hao], Li, R.F.[Rong-Feng], Chen, H.[Hui], Qu, Q.Z.[Qi-Zhe], Zhou, B.[Bilei], Li, B.B.[Bin-Bin], Wang, Y.L.[Yong-Liang],
Monopulse Parameter Estimation for FDA-MIMO Radar under Mainlobe Deception Jamming,
RS(15), No. 16, 2023, pp. 3947.
DOI Link 2309
BibRef

Peng, R.H.[Rui-Hui], Wei, W.B.[Wen-Bin], Sun, D.X.[Dian-Xing], Wang, G.H.[Guo-Hong],
A Positive-Unlabeled Radar False Target Recognition Method Based on Frequency Response Features,
SPLetters(30), 2023, pp. 1067-1071.
IEEE DOI 2309
BibRef

Liu, Y.X.[Ying-Xi], Zhang, Q.[Qun], Xiong, S.C.[Shi-Chao], Wang, H.B.[Hao-Bo], Yuan, H.[Hang], Luo, Y.[Ying],
A Multiple-False-Target ISAR Shape Deception Jamming Method Based on Improved Template Multiplication Modulated Time-Delay Algorithm and Sub-Nyquist Sampling,
RS(15), No. 20, 2023, pp. 5015.
DOI Link 2310
BibRef

Du, J.B.[Jin-Biao], Fan, W.W.[Wei-Wei], Gong, C.[Chen], Liu, J.[Jun], Zhou, F.[Feng],
Aggregated-Attention Deformable Convolutional Network for Few-Shot SAR Jamming Recognition,
PR(146), 2024, pp. 109990.
Elsevier DOI 2311
Few-shot learning, Modulated deformable convolution, Aggregated attention, SAR jamming recognition BibRef

Meng, Y.Y.[Yun-Yun], Yu, L.[Lei], Wei, Y.[Yinsheng],
Multi-Label Radar Compound Jamming Signal Recognition Using Complex-Valued CNN with Jamming Class Representation Fusion,
RS(15), No. 21, 2023, pp. 5180.
DOI Link 2311
BibRef

Zhao, S.S.[Shan-Shan], Xie, B.[Biao], Liu, Z.W.[Zi-Wei], An, J.[Jirui],
Reconfigurable Intelligent Surface-Assisted Radar Deception Electronic Counter-Countermeasures,
RS(15), No. 21, 2023, pp. 5149.
DOI Link 2311
BibRef

Zhou, C.L.[Chang-Lin], Wang, C.Y.[Chun-Yang], Gong, J.[Jian], Tan, M.[Ming], Bao, L.[Lei], Liu, M.J.[Ming-Jie],
Phase Characteristics and Angle Deception of Frequency-Diversity-Array-Transmitted Signals Based on Time Index within Pulse,
RS(15), No. 21, 2023, pp. 5171.
DOI Link 2311
BibRef

Li, J.Y.[Jian-Yuan], Wang, P.[Pei], Zhang, H.X.[Hong-Xi], Luo, C.[Chao], Li, Z.N.[Zhen-Ning], Wei, Y.[Yihai],
A Novel Chaotic-NLFM Signal under Low Oversampling Factors for Deception Jamming Suppression,
RS(16), No. 1, 2024, pp. xx-yy.
DOI Link 2401
BibRef

Liu, L.[Liyi], Lv, Q.[Qinzhe], Liu, J.L.[Jun-Liang], Wu, Y.J.[Yao-Jun], Quan, Y.H.[Ying-Hui],
Adaptive Parameter Estimation for Compound Interrupted Sampling and Repeating Jamming,
SPLetters(31), 2024, pp. 496-500.
IEEE DOI 2402
Jamming, Compounds, Histograms, Parameter estimation, Radar, Time-domain analysis, Fitting, Gaussian multi-peak fitting, radar compound jamming BibRef


Cheng, D.Y.[Dong-Yang], Li, N.[Ning], Shu, G.F.[Gao-Feng], Guo, Z.W.[Zheng-Wei],
Multiple-Phases-Sectionalized-Modulation SAR Barrage Jamming Method Based on NLFM Signal,
ICIP22(3046-3050)
IEEE DOI 2211
Time-frequency analysis, Simulation, Jamming, Time-domain analysis, Synthetic aperture radar, Frequency control, barrage jamming BibRef

Yue, C.[Cheng], Zhongliang, Z.[Zhou], Jiancheng, J.[Jiang], Pengcheng, G.[Guo],
Path planning for support jammers formation in penetration operation based on improved PSO-GA,
ICIVC17(1090-1096)
IEEE DOI 1708
Atmospheric modeling, Jamming, Planning, Radar detection, PSO-GA, path planning, penetration operation, support, jammers, formation BibRef

Shi, J.J.[Jun-Jun], Xue, L.[Lei], Zhu, B.Y.[Ben-Yu],
Evaluation method of jamming effect on ISAR based on symmetry cross entropy,
IASP09(402-405).
IEEE DOI 0904
BibRef

Chapter on Computational Vision, Regularization, Connectionist, Morphology, Scale-Space, Perceptual Grouping, Wavelets, Color, Sensors, Optical, Laser, Radar continues in
MIMO Radars, Analysis, Use .


Last update:Apr 10, 2024 at 09:54:40