14.5.9.4.1 Capsule Networks

Chapter Contents (Back)
Capsule Network.

Xiang, C., Zhang, L., Tang, Y., Zou, W., Xu, C.,
MS-CapsNet: A Novel Multi-Scale Capsule Network,
SPLetters(25), No. 12, December 2018, pp. 1850-1854.
IEEE DOI 1812
feature extraction, image classification, image representation, network theory (graphs), image classification, deep learning BibRef

Rosario, V.M.d., Borin, E., Breternitz, M.,
The Multi-Lane Capsule Network,
SPLetters(26), No. 7, July 2019, pp. 1006-1010.
IEEE DOI 1906
convolutional neural nets, learning (artificial intelligence), parallel processing, multilane capsule network, MLCN, CNN BibRef

Paoletti, M.E.[Mercedes E.], Haut, J.M.[Juan M.], Fernandez-Beltran, R., Plaza, J.[Javier], Plaza, A.J.[Antonio J.], Li, J.[Jun], Pla, F.[Filiberto],
Capsule Networks for Hyperspectral Image Classification,
GeoRS(57), No. 4, April 2019, pp. 2145-2160.
IEEE DOI 1904
convolutional neural nets, hyperspectral imaging, image classification, learning (artificial intelligence), hyperspectral imaging (HSI)
See also Deep Pyramidal Residual Networks for Spectral-Spatial Hyperspectral Image Classification. BibRef

Ding, X., Wang, N., Gao, X., Li, J., Wang, X., Liu, T.,
Group Feedback Capsule Network,
IP(29), 2020, pp. 6789-6799.
IEEE DOI 2007
Routing, Neurons, Transforms, Heuristic algorithms, Convolution, Nose, Capsule networks, network architecture design BibRef

Mandal, B.[Bodhisatwa], Sarkhel, R.[Ritesh], Ghosh, S.[Swarnendu], Das, N.[Nibaran], Nasipuri, M.[Mita],
Two-phase Dynamic Routing for Micro and Macro-level Equivariance in Multi-Column Capsule Networks,
PR(109), 2021, pp. 107595.
Elsevier DOI 2009
Dynamic routing, Routing by agreement, Multi-level, Multi-column neural network, Capsule networks BibRef

Amira, O.[Ouafa], Xu, S.[Shuang], Du, F.[Fang], Zhang, J.S.[Jiang-She], Zhang, C.X.[Chun-Xia], Hamza, R.[Rafik],
Weighted-capsule routing via a fuzzy gaussian model,
PRL(138), 2020, pp. 424-430.
Elsevier DOI 1806
Capsule network, Deep learning, Image classification, Weighted capsule fuzzy gaussian model, Pose loss BibRef

Xiang, C., Wang, Z., Tian, S., Liao, J., Zou, W., Xu, C.,
Matrix Capsule Convolutional Projection for Deep Feature Learning,
SPLetters(27), 2020, pp. 1899-1903.
IEEE DOI 2011
Task analysis, Object detection, Training, Convolution, Semantics, Mathematical model, Encoding, Capsule network, classification, orthogonal projection BibRef

Zhang, S.F.[Suo-Fei], Fan, W.H.[Wen-Hao], Wu, X.F.[Xiao-Fu],
Towards capsule routing as reconstruction with sparsity constraints,
PRL(140), 2020, pp. 193-199.
Elsevier DOI 2012
Capsule networks, Dynamic routing, Deep learning BibRef

Li, Y.Q.[Yue-Qiao], Su, H.[Hang], Zhu, J.[Jun],
AdvCapsNet: To defense adversarial attacks based on Capsule networks,
JVCIR(75), 2021, pp. 103037.
Elsevier DOI 2103
Capsule, Adversarial, Defense, Robustness BibRef

Peer, D.[David], Stabinger, S.[Sebastian], Rodríguez-Sánchez, A.[Antonio],
Limitation of capsule networks,
PRL(144), 2021, pp. 68-74.
Elsevier DOI 2103
Capsule networks, Deep learning, Limitation, Universal approximator BibRef

Ding, X.H.[Xiao-Hui], Li, Y.[Yong], Yang, J.[Ji], Li, H.P.[Hua-Peng], Liu, L.J.[Ling-Jia], Liu, Y.X.Y.[Yang-Xiao-Yue], Zhang, C.[Ce],
An Adaptive Capsule Network for Hyperspectral Remote Sensing Classification,
RS(13), No. 13, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2107
BibRef

Tan, X.[Xiong], Xue, Z.X.[Zhi-Xiang], Yu, X.[Xuchu], Sun, Y.F.[Yi-Fan], Gao, K.L.[Kui-Liang],
Hyperspectral image classification with deep 3D capsule network and Markov random field,
IET-IPR(16), No. 1, 2022, pp. 79-91.
DOI Link 2112
BibRef

Cao, Y.[Yi], Ji, H.B.[Hong-Bing], Zhang, W.B.[Wen-Bo], Shirani, S.[Shahram],
Feature Aggregation Networks Based on Dual Attention Capsules for Visual Object Tracking,
CirSysVideo(32), No. 2, February 2022, pp. 674-689.
IEEE DOI 2202
Feature extraction, Neurons, Visualization, Object tracking, Computational modeling, Interference, Benchmark testing, penalty attention BibRef

Shi, R.Y.[Rui-Yang], Niu, L.F.[Ling-Feng], Zhou, R.Z.[Rui-Zhi],
Sparse CapsNet with explicit regularizer,
PR(124), 2022, pp. 108486.
Elsevier DOI 2203
Capsule network, Model compression, Sparse regularization, Proximal gradient descent BibRef

Lei, R.M.[Run-Min], Zhang, C.J.[Chun-Ju], Zhang, X.Y.[Xue-Ying], Huang, J.W.[Jian-Wei], Li, Z.X.[Zhen-Xuan], Liu, W.C.[Wen-Cong], Cui, H.[Hao],
Multiscale Feature Aggregation Capsule Neural Network for Hyperspectral Remote Sensing Image Classification,
RS(14), No. 7, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2205
BibRef

Tao, J.W.[Jian-Wei], Zhang, X.K.[Xian-Kun], Luo, X.X.[Xue-Xiong], Wang, Y.[Yuan], Song, C.[Chen], Sun, Y.[Yue],
Adaptive Capsule Network,
CVIU(218), 2022, pp. 103405.
Elsevier DOI 2205
Capsule network, Adaptive value, Primary capsule layer, Spatial relationship, Convolutional neural networks BibRef

Chen, Y.S.[Yao-Sen], Guo, B.[Bing], Shen, Y.[Yan], Wang, W.[Wei], Lu, W.C.[Wei-Chen], Suo, X.H.[Xin-Hua],
Capsule Boundary Network With 3D Convolutional Dynamic Routing for Temporal Action Detection,
CirSysVideo(32), No. 5, May 2022, pp. 2962-2975.
IEEE DOI 2205
Proposals, Feature extraction, Routing, Task analysis, Heuristic algorithms, Tensors, video features BibRef

Ren, H.[Hao], Lu, H.[Hong],
Compositional coding capsule network with k-means routing for text classification,
PRL(160), 2022, pp. 1-8.
Elsevier DOI 2208
Text classification, Capsule network, Compositional code, Deep learning BibRef

Vasantharaj, A., Rani, P.S.[Pacha Shoba], Huque, S.[Sirajul], Raghuram, K.S., Ganeshkumar, R., Shafi, S.N.[Sebahadin Nasir],
Automated Brain Imaging Diagnosis and Classification Model using Rat Swarm Optimization with Deep Learning based Capsule Network,
IJIG(23), No. 3 2023, pp. 2240001.
DOI Link 2306
BibRef

Wei, S.Q.[Si-Qi], Liu, Y.F.[Ya-Fei], Li, M.S.[Meng-Shan], Huang, H.J.[Hai-Jun], Zheng, X.[Xin], Guan, L.X.[Li-Xin],
DCCaps-UNet: A U-Shaped Hyperspectral Semantic Segmentation Model Based on the Depthwise Separable and Conditional Convolution Capsule Network,
RS(15), No. 12, 2023, pp. xx-yy.
DOI Link 2307
BibRef

Noor, K.T.[Khondaker Tasrif], Robles-Kelly, A.[Antonio],
H-CapsNet: A capsule network for hierarchical image classification,
PR(147), 2024, pp. 110135.
Elsevier DOI 2312
Capsule networks, Hierarchical image classification, Convolutional neural networks, Deep learning BibRef

Noor, K.T.[Khondaker Tasrif], Robles-Kelly, A.[Antonio], Kusy, B.[Brano],
A Capsule Network for Hierarchical Multi-label Image Classification,
SSSPR22(163-172).
Springer DOI 2301
BibRef

Lin, Z.Q.[Zhong-Qi], Jiang, X.D.[Xu-Dong], Zheng, Z.[Zengwei],
A coarse-to-fine pattern parser for mitigating the issue of drastic imbalance in pixel distribution,
PR(148), 2024, pp. 110143.
Elsevier DOI 2402
Pattern parsing, Unbalanced distribution of pixels, Graph attention, Capsule network BibRef

Chen, R.[Ran], Shen, H.[Hao], Zhao, Z.Q.[Zhong-Qiu], Yang, Y.[Yi], Zhang, Z.[Zhao],
Global routing between capsules,
PR(148), 2024, pp. 110142.
Elsevier DOI Code:
WWW Link. 2402
CapsNet, Global routing, Multi-branch, Straight-through-routing BibRef

Boruah, M.[Minakshi], Das, R.[Ranjita],
MLCapsNet+: A multi-capsule network for the identification of the HIV ISs along important sequence positions,
IVC(145), 2024, pp. 104990.
Elsevier DOI 2405
Capsule network, Convolutional neural network, Deep neural network, DNA sequence, HIV, Integration sites BibRef

?engül, S.B.[Sümeyra Bü?ra], Özkan, ?.A.[?lker Ali],
MResCaps: Enhancing capsule networks with parallel lanes and residual blocks for high-performance medical image classification,
IJIST(34), No. 4, 2024, pp. e23108.
DOI Link 2406
capsule network, classification, complex image, medical image, residual block BibRef


Santos, D.F.S.[Daniel Felipe S.], Pires, R.G.[Rafael G.], Papa, J.P.[João P.],
Deblur Capsule Networks,
CIARP23(I:1-15).
Springer DOI 2312
BibRef

Hoogi, A.[Assaf], Wilcox, B.[Brian], Gupta, Y.[Yachee], Rubin, D.[Daniel],
Self-attention Capsule Network for Tissue Classification in Case of Challenging Medical Image Statistics,
MCV22(219-235).
Springer DOI 2304
BibRef

Tran, M.[Minh], Vo-Ho, V.K.[Viet-Khoa], Le, N.T.H.[Ngan T.H.],
3DConvCaps: 3DUnet with Convolutional Capsule Encoder for Medical Image Segmentation,
ICPR22(4392-4398)
IEEE DOI 2212
CNN features, Capsule for structure. Representation learning, Image segmentation, Visualization, Training data, Robustness, Task analysis BibRef

Thiele, S.[Sebastian], Risse, B.[Benjamin],
Narrowing Attention in Capsule Networks,
ICPR22(2679-2685)
IEEE DOI 2212
Couplings, Training, Computational modeling, Architecture, Routing, Feature extraction, Robustness BibRef

Niu, S.Y.[Shu-Yi], Sun, J.X.[Jun-Xiao], Kong, Y.Y.[You-Yong], Shu, H.Z.[Hua-Zhong],
GCN2CAPS: Graph Convolutional Network to Capsule Network For Wide-Field Robust Graph Learning,
ICPR22(2219-2223)
IEEE DOI 2212
Convolution, Feature extraction, Robustness, Graph neural networks, Data mining, Graph Representations, Multi-field Graph Learning, Min-cut Constraint BibRef

Renzulli, R.[Riccardo], Grangetto, M.[Marco],
Towards Efficient Capsule Networks,
ICIP22(2801-2805)
IEEE DOI 2211
Training, Performance evaluation, Computational modeling, Scalability, Neural networks, Memory management, pruning BibRef

Yu, C.[Chang], Zhu, X.Y.[Xiang-Yu], Zhang, X.M.[Xiao-Mei], Wang, Z.[Zidu], Zhang, Z.X.[Zhao-Xiang], Lei, Z.[Zhen],
HP-Capsule: Unsupervised Face Part Discovery by Hierarchical Parsing Capsule Network,
CVPR22(4022-4031)
IEEE DOI 2210
Training, Semantics, Neural networks, Transformers, Pattern recognition, Faces, Face and gestures, Self- semi- meta- unsupervised learning BibRef

Pan, C.B.[Chen-Bin], Velipasalar, S.[Senem],
PT-CapsNet: A Novel Prediction-Tuning Capsule Network Suitable for Deeper Architectures,
ICCV21(11976-11985)
IEEE DOI 2203
Codes, Computational modeling, Scalability, Semantics, Object detection, Representation learning BibRef

Zhou, Q.Q.[Qin-Qin], Zheng, X.[Xiawu], Cao, L.J.[Liu-Juan], Zhong, B.N.[Bi-Neng], Xi, T.[Teng], Zhang, G.[Gang], Ding, E.[Errui], Xu, M.L.[Ming-Liang], Ji, R.R.[Rong-Rong],
EC-DARTS: Inducing Equalized and Consistent Optimization into DARTS,
ICCV21(11966-11975)
IEEE DOI 2203
Bridges, Correlation, Graphics processing units, Transforms, Optimization, Machine learning architectures and formulations, Explainable AI BibRef

Sato, T.[Takumi], Hotta, K.[Kazuhiro],
CNN to Capsule Network Transformation,
DICTA20(1-2)
IEEE DOI 2201
Image segmentation, Microprocessors, Transfer learning, Stacking, Semantics, Network architecture, Task analysis, Capsule Network, cell segmentation BibRef

Jeong, M.[Minki], Kim, C.[Changick],
A Parameter Efficient Multi-Scale Capsule Network,
ICIP21(739-743)
IEEE DOI 2201
Training, Image processing, Capsule network, Parameter reduction, Multi-scale BibRef

Rezwan, I.M.[Ifty Mohammad], Ahmed, M.B.[Mirza Belal], Sourav, S.S.[Shazzad Sakim], Quader, E.[Ezab], Hossain, A.[Arafat], Mohammed, N.[Nabeel],
MixCaps: Capsules With Iteration Free Routing,
DICTA20(1-8)
IEEE DOI 2201
Computational modeling, Digital images, Memory management, Routing, Feature extraction, capsule neural networks, routing BibRef

Pucci, R.[Rita], Micheloni, C.[Christian], Martinel, N.[Niki],
Self-Attention Agreement Among Capsules,
DSC21(272-280)
IEEE DOI 2112
Training, Head, Benchmark testing, Routing, Data models BibRef

Gu, J.D.[Jin-Dong], Tresp, V.[Volker], Hu, H.[Han],
Capsule Network is Not More Robust than Convolutional Network,
CVPR21(14304-14312)
IEEE DOI 2111
Aggregates, Semantics, Routing, Robustness, Pattern recognition, Task analysis BibRef

Ma, D.[Ding], Wu, X.Q.[Xiang-Qian],
CapsuleRRT: Relationships-aware Regression Tracking via Capsules,
CVPR21(10943-10952)
IEEE DOI 2111
Target tracking, Meetings, Routing, Pattern recognition, Task analysis, Image classification BibRef

Pucci, R.[Rita], Micheloni, C.[Christian], Foresti, G.L.[Gian Luca], Martinel, N.[Niki],
Fixed simplex coordinates for angular margin loss in CapsNet,
ICPR21(3042-3049)
IEEE DOI 2105
Training, Analytical models, Image coding, Computational modeling, Predictive models, Benchmark testing, image analysis BibRef

Wu, F.Y.[Fang-Yu], Smith, J.S.[Jeremy S.], Lu, W.J.[Wen-Jin], Zhang, B.L.[Bai-Ling],
Pose-robust Face Recognition by Deep Meta Capsule network-based Equivariant Embedding,
ICPR21(8695-8702)
IEEE DOI 2105
Databases, Face recognition, Aerospace electronics, Feature extraction BibRef

Özcan, B.[Baris], Kinli, F.[Furkan], Kiraç, F.[Furkan],
Quaternion Capsule Networks,
ICPR21(6858-6865)
IEEE DOI 2105
Visualization, Quaternions, Neurons, Benchmark testing, Tools, Computational efficiency, Pattern recognition BibRef

RaviPrakash, H.[Harish], Anwar, S.M.[Syed Muhammad], Bagci, U.[Ulas],
Variational Capsule Encoder,
ICPR21(5820-5827)
IEEE DOI 2105
Pattern recognition, Bayes methods, Task analysis, Image reconstruction, Standards, VAE, capsule network, deep learning BibRef

Jung, D.[Dahuin], Lee, J.H.[Jong-Hyun], Yi, J.[Jihun], Yoon, S.R.[Sung-Roh],
iCaps: An Interpretable Classifier via Disentangled Capsule Networks,
ECCV20(XIX:314-330).
Springer DOI 2011
BibRef

Wu, F.Y.[Fang-Yu], Smith, J.S.[Jeremy S.], Lu, W.J.[Wen-Jin], Pang, C.Y.[Chao-Yi], Zhang, B.L.[Bai-Ling],
Attentive Prototype Few-shot Learning with Capsule Network-based Embedding,
ECCV20(XXVIII:237-253).
Springer DOI 2011
BibRef

Gu, J., Tresp, V.,
Improving the Robustness of Capsule Networks to Image Affine Transformations,
CVPR20(7283-7291)
IEEE DOI 2008
Routing, Couplings, Robustness, Visualization, Training, Heuristic algorithms, Backpropagation BibRef

Piciarelli, C.[Claudio], Mishra, P.[Pankaj], Foresti, G.L.[Gian Luca],
Image Anomaly Detection with Capsule Networks and Imbalanced Datasets,
CIAP19(I:257-267).
Springer DOI 1909
BibRef

Phong, N.H.[Nguyen Huu], Ribeiro, B.[Bernardete],
An Improvement for Capsule Networks Using Depthwise Separable Convolution,
IbPRIA19(I:521-530).
Springer DOI 1910
image background can challenge its performance. BibRef

Zhao, L., Huang, L.,
Exploring Dynamic Routing As A Pooling Layer,
SDL-CV19(738-742)
IEEE DOI 2004
convolutional neural nets, pooling layer, routing-by-agreement mechanism, capsule network, interpretability BibRef

Rajasegaran, J.[Jathushan], Jayasundara, V.[Vinoj], Jayasekara, S.[Sandaru], Jayasekara, H.[Hirunima], Seneviratne, S.[Suranga], Rodrigo, R.[Ranga],
DeepCaps: Going Deeper With Capsule Networks,
CVPR19(10717-10725).
IEEE DOI 2002
BibRef

Ferrarini, B.[Bruno], Ehsan, S.[Shoaib], Bartoli, A.E.[Adrien E.], Leonardis, A.[Aleš], McDonald-Maier, K.D.[Klaus D.],
Assessing Capsule Networks with Biased Data,
SCIA19(90-100).
Springer DOI 1906
Capsule networks introduced to deal with biased data. BibRef

Phaye, S.S.R.[Sai Samarth R.], Sikka, A.[Apoorva], Dhall, A.[Abhinav], Bathula, D.R.[Deepti R.],
Multi-level Dense Capsule Networks,
ACCV18(V:577-592).
Springer DOI 1906
BibRef

Ramasinghe, S.[Sameera], Athuraliya, C.D., Khan, S.H.[Salman H.],
A Context-Aware Capsule Network for Multi-label Classification,
BrainDriven18(III:546-554).
Springer DOI 1905
BibRef

Chapter on Pattern Recognition, Clustering, Statistics, Grammars, Learning, Neural Nets, Genetic Algorithms continues in
Recurrent Neural Networks for Shapes and Complex Features, RNN .


Last update:Jun 5, 2024 at 10:22:22