22.2.25.2 Urban Functional Area Determination, Analysis

Chapter Contents (Back)
Urban Land Use. Urban Functional Area. Functional Area. Often done via traffic or vehicle analysis.
See also GIS: Economic Data Analysis and Representation.

Zhang, X.Y.[Xiu-Yuan], Du, S.H.[Shi-Hong], Wang, Q.[Qiao],
Hierarchical semantic cognition for urban functional zones with VHR satellite images and POI data,
PandRS(132), No. 1, 2017, pp. 170-184.
Elsevier DOI 1710
Urban functional zone BibRef

Tu, W.[Wei], Hu, Z.W.[Zhong-Wen], Li, L.[Lefei], Cao, J.Z.[Jin-Zhou], Jiang, J.C.[Jin-Cheng], Li, Q.P.[Qiu-Ping], Li, Q.Q.[Qing-Quan],
Portraying Urban Functional Zones by Coupling Remote Sensing Imagery and Human Sensing Data,
RS(10), No. 1, 2018, pp. xx-yy.
DOI Link 1802
BibRef

Zhang, X.Y.[Xiu-Yuan], Du, S.H.[Shi-Hong], Wang, Q.[Qiao], Zhou, W.[Weiqi],
Multiscale Geoscene Segmentation for Extracting Urban Functional Zones from VHR Satellite Images,
RS(10), No. 2, 2018, pp. xx-yy.
DOI Link 1804
BibRef

Du, S.J.[Shou-Ji], Du, S.H.[Shi-Hong], Liu, B.[Bo], Zhang, X.Y.[Xiu-Yuan],
Context-Enabled Extraction of Large-Scale Urban Functional Zones from Very-High-Resolution Images: A Multiscale Segmentation Approach,
RS(11), No. 16, 2019, pp. xx-yy.
DOI Link 1909
BibRef

Song, J.C.[Jin-Chao], Lin, T.[Tao], Li, X.[Xinhu], Prishchepov, A.V.[Alexander V.],
Mapping Urban Functional Zones by Integrating Very High Spatial Resolution Remote Sensing Imagery and Points of Interest: A Case Study of Xiamen, China,
RS(10), No. 11, 2018, pp. xx-yy.
DOI Link 1812
BibRef

Zhang, X.Y.[Xiao-Yi], Li, W.W.[Wen-Wen], Zhang, F.[Feng], Liu, R.[Renyi], Du, Z.H.[Zhen-Hong],
Identifying Urban Functional Zones Using Public Bicycle Rental Records and Point-of-Interest Data,
IJGI(7), No. 12, 2018, pp. xx-yy.
DOI Link 1901
BibRef

Yi, D.S.[Di-Sheng], Yang, J.[Jing], Liu, J.J.[Jing-Jing], Liu, Y.[Yusi], Zhang, J.[Jing],
Quantitative Identification of Urban Functions with Fishers' Exact Test and POI Data Applied in Classifying Urban Districts: A Case Study within the Sixth Ring Road in Beijing,
IJGI(8), No. 12, 2019, pp. xx-yy.
DOI Link 1912
BibRef

Feng, Y.N.[Yu-Ning], Du, S.H.[Shi-Hong], Myint, S.W.[Soe W.], Shu, M.[Mi],
Do Urban Functional Zones Affect Land Surface Temperature Differently? A Case Study of Beijing, China,
RS(11), No. 15, 2019, pp. xx-yy.
DOI Link 1908
BibRef

Huang, X.[Xin], Wang, Y.[Ying],
Investigating the effects of 3D urban morphology on the surface urban heat island effect in urban functional zones by using high-resolution remote sensing data: A case study of Wuhan, Central China,
PandRS(152), 2019, pp. 119-131.
Elsevier DOI 1905
Surface urban heat island, Land surface temperature, 3D urban morphology, Landscape, Urban functional zone BibRef

Qian, Z.[Zhen], Liu, X.[Xintao], Tao, F.[Fei], Zhou, T.[Tong],
Identification of Urban Functional Areas by Coupling Satellite Images and Taxi GPS Trajectories,
RS(12), No. 15, 2020, pp. xx-yy.
DOI Link 2008
BibRef

Zhang, X.Y.[Xiu-Yuan], Du, S.H.[Shi-Hong], Zheng, Z.[Zhijia],
Heuristic sample learning for complex urban scenes: Application to urban functional-zone mapping with VHR images and POI data,
PandRS(161), 2020, pp. 1-12.
Elsevier DOI 2002
Urban functional zones, Image classification, Sample selection, Heuristic sample learning, Object based image analysis BibRef

Xu, S.Y.[Sheng-Yu], Qing, L.[Linbo], Han, L.M.[Long-Mei], Liu, M.[Mei], Peng, Y.H.[Yong-Hong], Shen, L.F.[Li-Fang],
A New Remote Sensing Images and Point-of-Interest Fused (RPF) Model for Sensing Urban Functional Regions,
RS(12), No. 6, 2020, pp. xx-yy.
DOI Link 2003
BibRef

Bao, H.Q.[Han-Qing], Ming, D.P.[Dong-Ping], Guo, Y.[Ya], Zhang, K.[Kui], Zhou, K.[Keqi], Du, S.[Shigao],
DFCNN-Based Semantic Recognition of Urban Functional Zones by Integrating Remote Sensing Data and POI Data,
RS(12), No. 7, 2020, pp. xx-yy.
DOI Link 2004
BibRef

Wang, H.F.[Hua-Feng], Cheng, X.L.[Xia-Lan], Nizamani, M.M.[Mir Muhammad], Balfour, K.[Kelly], Da, L.J.[Liang-Jun], Zhu, Z.X.[Zhi-Xin], Qureshi, S.[Salman],
An Integrated Approach to Study Spatial Patterns and Drivers of Land Cover Within Urban Functional Units: A Multi-City Comparative Study in China,
RS(12), No. 14, 2020, pp. xx-yy.
DOI Link 2007
BibRef

Yan, Y.M.[Yi-Ming], Wang, Y.Y.[Yuan-Yuan], Du, Z.H.[Zhen-Hong], Zhang, F.[Feng], Liu, R.[Renyi], Ye, X.Y.[Xin-Yue],
Where Urban Youth Work and Live: A Data-Driven Approach to Identify Urban Functional Areas at a Fine Scale,
IJGI(9), No. 1, 2020, pp. xx-yy.
DOI Link 2001
BibRef

Cao, R.[Rui], Tu, W.[Wei], Yang, C.X.[Cui-Xin], Li, Q.[Qing], Liu, J.[Jun], Zhu, J.S.[Jia-Song], Zhang, Q.[Qian], Li, Q.Q.[Qing-Quan], Qiu, G.P.[Guo-Ping],
Deep learning-based remote and social sensing data fusion for urban region function recognition,
PandRS(163), 2020, pp. 82-97.
Elsevier DOI 2005
Urban function recognition, Multi-modal data fusion, Remote sensing, Social sensing, Deep learning BibRef

Xu, N.[Nan], Luo, J.C.[Jian-Cheng], Wu, T.J.[Tian-Jun], Dong, W.[Wen], Liu, W.[Wei], Zhou, N.[Nan],
Identification and Portrait of Urban Functional Zones Based on Multisource Heterogeneous Data and Ensemble Learning,
RS(13), No. 3, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2102
BibRef

Zhang, C.K.[Cheng-Kun], Xu, L.C.[Liu-Chang], Yan, Z.[Zhen], Wu, S.S.[Sen-Sen],
A GloVe-Based POI Type Embedding Model for Extracting and Identifying Urban Functional Regions,
IJGI(10), No. 6, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2106
BibRef

Cao, S.[Su], Du, S.H.[Shi-Hong], Yang, S.[Shuwen], Du, S.H.[Shou-Hang],
Functional Classification of Urban Parks Based on Urban Functional Zone and Crowd-Sourced Geographical Data,
IJGI(10), No. 12, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2112
BibRef

Luo, S.H.[Shao-Hua], Liu, Y.[Yang], Du, M.Y.[Ming-Yi], Gao, S.[Siyan], Wang, P.F.[Peng-Fei], Liu, X.Y.[Xiao-Yu],
The Influence of Spatial Grid Division on the Layout Analysis of Urban Functional Areas,
IJGI(10), No. 3, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2104
BibRef

Zhu, J.W.[Jia-Wei], Tao, C.[Chao], Lin, X.[Xin], Peng, J.[Jian], Huang, H.Z.[Hao-Zhe], Chen, L.[Li], Wang, Q.J.[Qiong-Jie],
A Multiple Subspaces-Based Model: Interpreting Urban Functional Regions with Big Geospatial Data,
IJGI(10), No. 2, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2103
BibRef

Sun, Z.H.[Zhi-Hao], Jiao, H.Z.[Hong-Zan], Wu, H.[Hao], Peng, Z.H.[Zheng-Hong], Liu, L.B.[Ling-Bo],
Block2vec: An Approach for Identifying Urban Functional Regions by Integrating Sentence Embedding Model and Points of Interest,
IJGI(10), No. 5, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2106
BibRef

Chang, S.Z.[Shou-Zhi], Wang, Z.M.[Zong-Ming], Mao, D.H.[De-Hua], Liu, F.S.[Fu-Shen], Lai, L.[Lina], Yu, H.[Hao],
Identifying Urban Functional Areas in China's Changchun City from Sentinel-2 Images and Social Sensing Data,
RS(13), No. 22, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2112
BibRef

Chen, S.[Siya], Zhang, H.Y.[Hong-Yan], Yang, H.X.[Hang-Xing],
Urban Functional Zone Recognition Integrating Multisource Geographic Data,
RS(13), No. 23, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2112
BibRef

Yu, Z.W.[Zhao-Wu], Jing, Y.C.[Yong-Cai], Yang, G.Y.[Gao-Yuan], Sun, R.H.[Ran-Hao],
A New Urban Functional Zone-Based Climate Zoning System for Urban Temperature Study,
RS(13), No. 2, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2101
BibRef

Xu, Z.H.[Zhi-Hao], Li, J.B.[Jian-Bo], Lv, Z.Q.[Zhi-Qiang], Dong, C.H.[Chuan-Hao], Fu, L.P.[Li-Ping],
A classification method for urban functional regions based on the transfer rate of empty cars,
IET-ITS(16), No. 2, 2022, pp. 133-147.
DOI Link 2201
BibRef

Li, Q.[Qian], Cui, C.[Caihui], Liu, F.[Feng], Wu, Q.[Qirui], Run, Y.[Yadi], Han, Z.G.[Zhi-Gang],
Multidimensional Urban Vitality on Streets: Spatial Patterns and Influence Factor Identification Using Multisource Urban Data,
IJGI(11), No. 1, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2201
BibRef

Pan, T.[Tao], Kuang, W.H.[Wen-Hui], Pan, R.[Ruoyi], Niu, Z.G.[Zhen-Guo], Dou, Y.[Yinyin],
Hierarchical Urban Land Mappings and Their Distribution with Physical Medium Environments Using Time Series of Land Resource Images in Beijing, China (1981-2021),
RS(14), No. 3, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2202
BibRef

Sun, B.[Bo], Zhang, Y.[Yang], Zhou, Q.M.[Qi-Ming], Zhang, X.C.[Xin-Chang],
Effectiveness of Semi-Supervised Learning and Multi-Source Data in Detailed Urban Landuse Mapping with a Few Labeled Samples,
RS(14), No. 3, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2202
BibRef

Song, Z.L.[Zheng-Lin], Wang, H.[Hong], Qin, S.H.[Shu-Hong], Li, X.[Xiuneng], Yang, Y.[Yi], Wang, Y.C.[Yi-Cong], Meng, P.Y.[Peng-Yu],
Building-Level Urban Functional Area Identification Based on Multi-Attribute Aggregated Data from Cell Phones: A Method Combining Multidimensional Time Series with a SOM Neural Network,
IJGI(11), No. 2, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2202
BibRef

Yu, J.[Jie], Zeng, P.[Peng], Yu, Y.[Yaying], Yu, H.W.[Hong-Wei], Huang, L.[Liang], Zhou, D.B.[Dong-Bo],
A Combined Convolutional Neural Network for Urban Land-Use Classification with GIS Data,
RS(14), No. 5, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2203
BibRef

Rahman, M.M.[Md. Mostafizur], Szabó, G.[György],
A Novel Composite Index to Measure Environmental Benefits in Urban Land Use Optimization Problems,
IJGI(11), No. 4, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2205
BibRef

Saboori, M.[Mojtaba], Homayouni, S.[Saeid], Shah-Hosseini, R.[Reza], Zhang, Y.[Ying],
Optimum Feature and Classifier Selection for Accurate Urban Land Use/Cover Mapping from Very High Resolution Satellite Imagery,
RS(14), No. 9, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2205
BibRef

Shao, S.[Shiwei], Yu, M.[Mengting], Huang, Y.M.[Yi-Min], Wang, Y.H.[Yi-Heng], Tian, J.[Jing], Ren, C.[Chang],
Towards a Core Set of Landscape Metrics of Urban Land Use in Wuhan, China,
IJGI(11), No. 5, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2206
BibRef

Pavlovic, M.[Marko], Ilic, S.[Slobodan], Antonic, N.[Nenad], Culibrk, D.[Dubravko],
Monitoring the Impact of Large Transport Infrastructure on Land Use and Environment Using Deep Learning and Satellite Imagery,
RS(14), No. 10, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2206
BibRef

Ye, F.H.[Fang-Hong], Ai, T.H.[Ting-Hua], Wang, J.M.[Jia-Ming], Yao, Y.[Yuan], Zhou, Z.[Zheng],
A Method for Classifying Complex Features in Urban Areas Using Video Satellite Remote Sensing Data,
RS(14), No. 10, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2206
BibRef

Xing, Z.L.[Zhao-Lian], Guo, W.M.[Wei-Min],
A New Urban Space Analysis Method Based on Space Syntax and Geographic Information System Using Multisource Data,
IJGI(11), No. 5, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2206
BibRef

Ma, L.[Lei], Seipel, S.[Stefan], Brandt, S.A.[Sven Anders], Ma, D.[Ding],
A New Graph-Based Fractality Index to Characterize Complexity of Urban Form,
IJGI(11), No. 5, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2206
BibRef

Xu, X.J.[Xiu-Juan], Bai, Y.L.[Yu-Lin], Liu, Y.[Yu], Zhao, X.W.[Xiao-Wei], Sun, Y.[Yuzhi],
MM-UrbanFAC: Urban Functional Area Classification Model Based on Multimodal Machine Learning,
ITS(23), No. 7, July 2022, pp. 8488-8497.
IEEE DOI 2207
Data models, Predictive models, Machine learning, Boosting, Analytical models, Urban areas, Remote sensing, feature engineering BibRef

Pastorino, M.[Martina], Gallo, F.[Federico], di Febbraro, A.[Angela], Moser, G.[Gabriele], Sacco, N.[Nicola], Serpico, S.B.[Sebastiano B.],
Multimodal Fusion of Mobility Demand Data and Remote Sensing Imagery for Urban Land-Use and Land-Cover Mapping,
RS(14), No. 14, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2208
BibRef

Tao, Y.M.[Yi-Ming], Ye, R.[Ruhai],
Analysis of the Spatio-Temporal Characteristics of Nanjing's Urban Expansion and Its Driving Mechanisms,
IJGI(11), No. 7, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2208
BibRef

Ye, Y.X.[Yu-Xuan], Wang, Y.F.[Ya-Fei], Liao, J.F.[Jin-Feng], Chen, J.Z.[Jie-Zhi], Zou, Y.F.[Yang-Fan], Liu, Y.[Yuan], Feng, C.Y.[Chun-Ye],
Spatiotemporal Pattern Analysis of Land Use Functions in Contiguous Coastal Cities Based on Long-Term Time Series Remote Sensing Data: A Case Study of Bohai Sea Region, China,
RS(14), No. 15, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2208
BibRef

Lan, T.[Tian], Cheng, H.[Hao], Wang, Y.[Yi], Wen, B.H.[Bi-Han],
Site Selection via Learning Graph Convolutional Neural Networks: A Case Study of Singapore,
RS(14), No. 15, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2208
BibRef


Chapter on Remote Sensing General Issue, Land Use, Land Cover continues in
Change Detection, Urban Area Land Cover, Temporal Analysis .


Last update:Aug 14, 2022 at 21:20:19