21.4.1.6 Human Body Parsing, Body Parts

Chapter Contents (Back)
Human Parsing. Body Parts.
See also Human Body Shape.
See also Articulated Human Pose Desicriptions.

Liu, Z.[Zhao], Zhu, J.[Jianke], Bu, J.J.[Jia-Jun], Chen, C.[Chun],
A survey of human pose estimation: The body parts parsing based methods,
JVCIR(32), No. 1, 2015, pp. 10-19.
Elsevier DOI 1511
Human pose estimation BibRef

Liang, X.D.[Xiao-Dan], Liu, S.[Si], Shen, X.H.[Xiao-Hui], Yang, J.C.[Jian-Chao], Liu, L.[Luoqi], Dong, J.[Jian], Lin, L.[Liang], Yan, S.C.[Shui-Cheng],
Deep Human Parsing with Active Template Regression,
PAMI(37), No. 12, December 2015, pp. 2402-2414.
IEEE DOI 1512
decomposing a human image into semantic fashion/body regions. BibRef

Liang, X.D.[Xiao-Dan], Xu, C., Shen, X.H.[Xiao-Hui], Yang, J.C.[Jian-Chao], Tang, J., Lin, L.[Liang], Yan, S.C.[Shui-Cheng],
Human Parsing with Contextualized Convolutional Neural Network,
PAMI(39), No. 1, January 2017, pp. 115-127.
IEEE DOI 1612
BibRef
Earlier: A1, A2, A3, A4, A6, A7, A8: Insert A5: Liu, S.[Si], ICCV15(1386-1394)
IEEE DOI 1602
Context BibRef

Dong, J.[Jian], Chen, Q.A.[Qi-Ang], Huang, Z., Yang, J.C.[Jian-Chao], Yan, S.C.[Shui-Cheng],
Parsing Based on Parselets: A Unified Deformable Mixture Model for Human Parsing,
PAMI(38), No. 1, January 2016, pp. 88-101.
IEEE DOI 1601
Deformable models BibRef

Dong, J.[Jian], Chen, Q.A.[Qi-Ang], Shen, X.H.[Xiao-Hui], Yang, J.C.[Jian-Chao], Yan, S.C.[Shui-Cheng],
Towards Unified Human Parsing and Pose Estimation,
CVPR14(843-850)
IEEE DOI 1409
Human Parsing; Human Pose Estimation BibRef

Park, S.[Seyoung], Nie, B.X.[Bruce Xiaohan], Zhu, S.C.[Song-Chun],
Attribute And-Or Grammar for Joint Parsing of Human Pose, Parts and Attributes,
PAMI(40), No. 7, July 2018, pp. 1555-1569.
IEEE DOI 1806
Geometry, Glass, Grammar, Head, Magnetic heads, Pose estimation, Predictive models, And-Or grammar, Attribute grammar, pose estimation BibRef

Nie, B.X., Wei, P., Zhu, S.C.,
Monocular 3D Human Pose Estimation by Predicting Depth on Joints,
ICCV17(3467-3475)
IEEE DOI 1802
image motion analysis, pose estimation, recurrent neural nets, 2D human joint locations, HHOI dataset, Human3.6M dataset, BibRef

Liang, X.D.[Xiao-Dan], Gong, K.[Ke], Shen, X.H.[Xiao-Hui], Lin, L.[Liang],
Look into Person: Joint Body Parsing & Pose Estimation Network and a New Benchmark,
PAMI(41), No. 4, April 2019, pp. 871-885.
IEEE DOI 1903
Pose estimation, Lips, Task analysis, Benchmark testing, Semantics, Image segmentation, Context modeling, Human parsing, convolutional neural networks BibRef

Gong, K.[Ke], Liang, X.D.[Xiao-Dan], Li, Y.C.[Yi-Cheng], Chen, Y.M.[Yi-Min], Yang, M.[Ming], Lin, L.[Liang],
Instance-Level Human Parsing via Part Grouping Network,
ECCV18(II: 805-822).
Springer DOI 1810
BibRef

Wu, Z.H.[Zhong-Hua], Lin, G.S.[Guo-Sheng], Cai, J.F.[Jian-Fei],
Keypoint based weakly supervised human parsing,
IVC(91), 2019, pp. 103801.
Elsevier DOI 1912
Human parsing, Weakly supervise, Iterative refinement, Keypoint, Skeleton, Correlation network BibRef

Lin, K., Wang, L., Luo, K., Chen, Y., Liu, Z., Sun, M.T.,
Cross-Domain Complementary Learning Using Pose for Multi-Person Part Segmentation,
CirSysVideo(31), No. 3, March 2021, pp. 1066-1078.
IEEE DOI 2103
Training, Labeling, Task analysis, Skeleton, Image segmentation, Pose estimation, Feature extraction, Human parsing, domain adaptation BibRef

Lin, L.[Liang], Gao, Y.M.[Yi-Ming], Gong, K.[Ke], Wang, M.[Meng], Liang, X.D.[Xiao-Dan],
Graphonomy: Universal Image Parsing via Graph Reasoning and Transfer,
PAMI(44), No. 5, May 2022, pp. 2504-2518.
IEEE DOI 2204
Semantics, Task analysis, Cognition, Feature extraction, Annotations, Image segmentation, Faces, Image parsing, knowledge reasoning, panoptic segmentation BibRef

Gong, K.[Ke], Gao, Y.M.[Yi-Ming], Liang, X.D.[Xiao-Dan], Shen, X.H.[Xiao-Hui], Wang, M.[Meng], Lin, L.[Liang],
Graphonomy: Universal Human Parsing via Graph Transfer Learning,
CVPR19(7442-7451).
IEEE DOI 2002
BibRef

Hao, H.Q.[Hua-Qing], Liu, W.B.[Wei-Bin], Xing, W.W.[Wei-Wei], Zhang, S.L.[Shun-Li],
Multilabel learning based adaptive graph convolutional network for human parsing,
PR(127), 2022, pp. 108593.
Elsevier DOI 2205
Human parsing, Multilabel learning based adaptive graph convolutional network, Adaptive graph BibRef

Zhang, X.[Xiaomei], Chen, Y.Y.[Ying-Ying], Tang, M.[Ming], Lei, Z.[Zhen], Wang, J.Q.[Jin-Qiao],
Grammar-Induced Wavelet Network for Human Parsing,
IP(31), 2022, pp. 4502-4514.
IEEE DOI 2207
Grammar, Feature extraction, Wavelet transforms, Task analysis, Predictive models, Image edge detection, Image segmentation, wavelet prediction module BibRef

Wang, W.G.[Wen-Guan], Zhou, T.F.[Tian-Fei], Qi, S.Y.[Si-Yuan], Shen, J.B.[Jian-Bing], Zhu, S.C.[Song-Chun],
Hierarchical Human Semantic Parsing With Comprehensive Part-Relation Modeling,
PAMI(44), No. 7, July 2022, pp. 3508-3522.
IEEE DOI 2206
Semantics, Biological system modeling, Cognition, Task analysis, Legged locomotion, Computational modeling, Message passing, graph neural network BibRef

Wang, W.G.[Wen-Guan], Zhu, H.L.[Hai-Long], Dai, J.F.[Ji-Feng], Pang, Y.W.[Yan-Wei], Shen, J.B.[Jian-Bing], Shao, L.[Ling],
Hierarchical Human Parsing With Typed Part-Relation Reasoning,
CVPR20(8926-8936)
IEEE DOI 2008
Biological system modeling, Semantics, Cognition, Task analysis, Inference algorithms, Graph theory, Message passing BibRef

Li, H.L.[Hao-Lun], Pun, C.M.[Chi-Man],
Monocular Robust 3D Human Localization by Global and Body-Parts Depth Awareness,
CirSysVideo(32), No. 11, November 2022, pp. 7692-7705.
IEEE DOI 2211
Pose estimation, Location awareness, Cameras, Interference, Feature extraction, Heating systems, 3D human localization, adaptive body-parts attention BibRef

Yang, B.B.[Bei-Bei], Yu, C.Q.[Chang-Qian], Yu, J.G.[Jin-Gang], Gao, C.X.[Chang-Xin], Sang, N.[Nong],
Pose-Guided Hierarchical Semantic Decomposition and Composition for Human Parsing,
Cyber(53), No. 3, March 2023, pp. 1641-1652.
IEEE DOI 2302
Semantics, Task analysis, Image segmentation, Pose estimation, Legged locomotion, Hierarchical systems, Merging, Human parsing, semantic maintained decomposition and composition (SMDC) BibRef

Kim, J.[Jeonghyun], Mo, K.[Kaichun], Sung, M.[Minhyuk], Woo, W.T.[Woon-Tack],
Seg&Struct: The Interplay Between Part Segmentation and Structure Inference for 3D Shape Parsing,
WACV23(1226-1235)
IEEE DOI 2302
Deep learning, Shape, Supervised learning, Prediction algorithms, Task analysis, Algorithms: 3D computer vision, and un-supervised learning) BibRef


Osman, A.A.A.[Ahmed A. A.], Bolkart, T.[Timo], Tzionas, D.[Dimitrios], Black, M.J.[Michael J.],
SUPR: A Sparse Unified Part-Based Human Representation,
ECCV22(II:568-585).
Springer DOI 2211
BibRef

Zhou, T.F.[Tian-Fei], Wang, W.G.[Wen-Guan], Liu, S.[Si], Yang, Y.[Yi], Van Gool, L.J.[Luc J.],
Differentiable Multi-Granularity Human Representation Learning for Instance-Aware Human Semantic Parsing,
CVPR21(1622-1631)
IEEE DOI 2111
Greedy algorithms, Semantics, Pose estimation, Robustness, Pattern recognition, Task analysis BibRef

Liu, K.L.[Kun-Liang], Choi, O.[Ouk], Wang, J.M.[Jian-Ming], Hwang, W.J.[Won-Jun],
CDGNet: Class Distribution Guided Network for Human Parsing,
CVPR22(4463-4472)
IEEE DOI 2210
Torso, Codes, Lips, Benchmark testing, Pattern recognition, Labeling, Segmentation, grouping and shape analysis, retrieval BibRef

Zeng, D.[Dan], Huang, Y.H.[Yu-Hang], Bao, Q.[Qian], Zhang, J.J.[Jun-Jie], Su, C.[Chi], Liu, W.[Wu],
Neural Architecture Search for Joint Human Parsing and Pose Estimation,
ICCV21(11365-11374)
IEEE DOI 2203
Training, Visualization, Correlation, Pose estimation, Semantics, Computer architecture, Network architecture, BibRef

Li, B.X.[Bao-Xing], Zhao, X.[Xu],
Human Carving: A Parsing-Based Framework for 3d Human Reconstruction,
ICIP21(3238-3242)
IEEE DOI 2201
Visualization, Solid modeling, Shape, Semantics, Training data, Optimization methods, Human Parsing, 3D Human Reconstruction, SMPL Model BibRef

Ji, R.[Ruyi], Du, D.W.[Da-Wei], Zhang, L.[Libo], Wen, L.Y.[Long-Yin], Wu, Y.J.[Yan-Jun], Zhao, C.[Chen], Huang, F.Y.[Fei-Yue], Lyu, S.W.[Si-Wei],
Learning Semantic Neural Tree for Human Parsing,
ECCV20(XIII:205-221).
Springer DOI 2011
BibRef

Li, T., Liang, Z., Zhao, S., Gong, J., Shen, J.,
Self-Learning With Rectification Strategy for Human Parsing,
CVPR20(9260-9269)
IEEE DOI 2008
Cognition, Training, Biological system modeling, Noise measurement, Semantics, GSM, Task analysis BibRef

Zhang, Z.W.[Zi-Wei], Su, C.[Chi], Zheng, L.[Liang], Xie, X.D.[Xiao-Dong],
Correlating Edge, Pose With Parsing,
CVPR20(8897-8906)
IEEE DOI 2008
Semantics, Correlation, Image edge detection, Task analysis, Feature extraction, Pose estimation, Footwear BibRef

Zhang, X., Chen, Y., Zhu, B., Wang, J., Tang, M.,
Part-Aware Context Network for Human Parsing,
CVPR20(8968-8977)
IEEE DOI 2008
Dispersion, Semantics, Shape, Kernel, Convolution, Feature extraction, Context modeling BibRef

Zhang, X.M.[Xiao-Mei], Chen, Y.Y.[Ying-Ying], Zhu, B.K.[Bing-Ke], Wang, J.Q.[Jin-Qiao], Tang, M.[Ming],
Blended Grammar Network for Human Parsing,
ECCV20(XXIV:189-205).
Springer DOI 2012
BibRef

Fang, H., Lu, G., Fang, X., Xie, J., Tai, Y., Lu, C.,
Weakly and Semi Supervised Human Body Part Parsing via Pose-Guided Knowledge Transfer,
CVPR18(70-78)
IEEE DOI 1812
Transforms, Pattern recognition, Knowledge transfer, Image segmentation BibRef

Nie, X., Feng, J., Zuo, Y., Yan, S.,
Human Pose Estimation with Parsing Induced Learner,
CVPR18(2100-2108)
IEEE DOI 1812
Pose estimation, Adaptation models, Feature extraction, Predictive models, Semantics, Task analysis, Benchmark testing BibRef

Nie, X.C.[Xue-Cheng], Feng, J.S.[Jia-Shi], Yan, S.C.[Shui-Cheng],
Mutual Learning to Adapt for Joint Human Parsing and Pose Estimation,
ECCV18(VI: 519-534).
Springer DOI 1810
BibRef

Luo, Y.W.[Ya-Wei], Zheng, Z.D.[Zhe-Dong], Zheng, L.[Liang], Guan, T.[Tao], Yu, J.Q.[Jun-Qing], Yang, Y.[Yi],
Macro-Micro Adversarial Network for Human Parsing,
ECCV18(IX: 424-440).
Springer DOI 1810
BibRef

Wang, W., Zhang, Z., Qi, S., Shen, J., Pang, Y., Shao, L.,
Learning Compositional Neural Information Fusion for Human Parsing,
ICCV19(5702-5712)
IEEE DOI 2004
inference mechanisms, learning (artificial intelligence), Estimation, neural nets, sensor fusion, inference processes, direct inference. BibRef

Zhang, Z.X.[Zhao-Xiang], Hao, J.L.[Jian-Liang], Wang, Y.H.[Yun-Hong], Zhao, Y.H.[Yu-Hang],
Enhanced Human Parsing with Multiple Feature Fusion and Augmented Pose Model,
ICPR14(369-374)
IEEE DOI 1412
Biological system modeling BibRef

Ghiasi, G.[Golnaz], Yang, Y.[Yi], Ramanan, D.[Deva], Fowlkes, C.C.[Charless C.],
Parsing Occluded People,
CVPR14(2401-2408)
IEEE DOI 1409
Object Detection; Occlusion; Pose Estimation BibRef

Dong, J.[Jian], Chen, Q.A.[Qi-Ang], Xia, W.[Wei], Huang, Z.Y.[Zhong-Yang], Yan, S.C.[Shui-Cheng],
A Deformable Mixture Parsing Model with Parselets,
ICCV13(3408-3415)
IEEE DOI 1403
BibRef

Wang, Y.[Yang], Tran, D.[Duan], Liao, Z.C.[Zi-Cheng],
Learning hierarchical poselets for human parsing,
CVPR11(1705-1712).
IEEE DOI 1106
BibRef

Zhu, L.L.[Long Leo], Chen, Y.H.[Yuan-Hao], Lu, Y.F.[Yi-Fei], Lin, C.X.[Chen-Xi], Yuille, A.L.[Alan L.],
Max Margin AND/OR Graph learning for parsing the human body,
CVPR08(1-8).
IEEE DOI 0806
BibRef

Srinivasan, P.[Praveen], Shi, J.B.[Jian-Bo],
Bottom-Up Recognition and Parsing of the Human Body,
CVPR07(1-8).
IEEE DOI 0706
BibRef
And: EMMCVPR07(153-168).
Springer DOI 0708
BibRef

Chapter on Face Recognition, Detection, Tracking, Gesture Recognition, Fingerprints, Biometrics continues in
Articulated Human Pose Desicriptions .


Last update:Mar 27, 2023 at 09:32:08