24.2.2.3.1 Text Detection, Scene Text, Curved Text, Arbitrary Orientation

Chapter Contents (Back)
Scene Text. Text Detection.

Yang, H., Wu, S., Deng, C., Lin, W.,
Scale and Orientation Invariant Text Segmentation for Born-Digital Compound Images,
Cyber(45), No. 3, March 2015, pp. 533-547.
IEEE DOI 1502
Algorithm design and analysis BibRef

Fabrizio, J.[Jonathan], Robert-Seidowsky, M.[Myriam], Dubuisson, S.[Séverine], Calarasanu, S.[Stefania], Boissel, R.[Raphaël],
TextCatcher: a method to detect curved and challenging text in natural scenes,
IJDAR(19), No. 2, June 2016, pp. 99-117.
Springer DOI 1605
BibRef

Gomez, L.[Lluis], Karatzas, D.[Dimosthenis],
A fast hierarchical method for multi-script and arbitrary oriented scene text extraction,
IJDAR(19), No. 4, December 2016, pp. 335-349.
Springer DOI 1611
BibRef
Earlier:
Object proposals for text extraction in the wild,
ICDAR15(206-210)
IEEE DOI 1511
BibRef

Wei, Y.W.[Yuan-Wang], Zhang, Z.J.[Zhi-Jiang], Shen, W.[Wei], Zeng, D.[Dan], Fang, M.[Mei], Zhou, S.F.[Shi-Fu],
Text detection in scene images based on exhaustive segmentation,
SP:IC(50), No. 1, 2017, pp. 1-8.
Elsevier DOI 1612
Segmentation BibRef

Wei, Y.W.[Yuan-Wang], Shen, W.[Wei], Zeng, D.[Dan], Ye, L.H.[Li-Hua], Zhang, Z.J.[Zhi-Jiang],
Multi-oriented text detection from natural scene images based on a CNN and pruning non-adjacent graph edges,
SP:IC(64), 2018, pp. 89-98.
Elsevier DOI 1804
Text detection, Scene image, Multi-orientation, CNN BibRef

He, W., Zhang, X.Y., Yin, F., Liu, C.L.,
Multi-Oriented and Multi-Lingual Scene Text Detection With Direct Regression,
IP(27), No. 11, November 2018, pp. 5406-5419.
IEEE DOI 1809
BibRef
Deep Direct Regression for Multi-oriented Scene Text Detection,
ICCV17(745-753)
IEEE DOI 1802
edge detection, feature extraction, feedforward neural nets, image classification, image sampling. object detection, regression analysis, text detection, Proposals BibRef

Ma, J.Q.[Jian-Qi], Shao, W.Y.[Wei-Yuan], Ye, H.[Hao], Wang, L.[Li], Wang, H.[Hong], Zheng, Y.B.[Ying-Bin], Xue, X.Y.[Xiang-Yang],
Arbitrary-Oriented Scene Text Detection via Rotation Proposals,
MultMed(20), No. 11, November 2018, pp. 3111-3122.
IEEE DOI 1810
Proposals, Image edge detection, Task analysis, Robustness, Pipelines, Computer architecture, Scene text detection, rotation proposals BibRef

Zhu, Y.X.[Yi-Xing], Ma, C.X.[Chi-Xiang], Du, J.[Jun],
Rotated cascade R-CNN: A shape robust detector with coordinate regression,
PR(96), 2019, pp. 106964.
Elsevier DOI 1909
Object detection, Text detection, Aerial images, Curved text, Rotated cascade R-CNN BibRef

Liu, Y.L.[Yu-Liang], Jin, L.W.[Lian-Wen], Zhang, S.T.[Shuai-Tao], Luo, C.J.[Can-Jie], Zhang, S.[Sheng],
Curved scene text detection via transverse and longitudinal sequence connection,
PR(90), 2019, pp. 337-345.
Elsevier DOI 1903
Scene text, Curved dataset, LSTM, CNN, Deep learning BibRef

Dai, P., Zhang, H., Cao, X.,
Deep Multi-Scale Context Aware Feature Aggregation for Curved Scene Text Detection,
MultMed(22), No. 8, August 2020, pp. 1969-1984.
IEEE DOI 2007
Feature extraction, Image segmentation, Proposals, Detectors, Shape, Information security, Task analysis, Curved text detection, box-aware segmentation BibRef

Ch'ng, C.K.[Chee-Kheng], Chan, C.S.[Chee Seng], Liu, C.L.[Cheng-Lin],
Total-Text: toward orientation robustness in scene text detection,
IJDAR(23), No. 1, January 2020, pp. 31-52.
Springer DOI 2003
BibRef

Zheng, Y.Q.[Yu-Qiang], Xie, Y.[Yuan], Qu, Y.Y.[Yan-Yun], Yang, X.D.[Xiao-Dong], Li, C.H.[Cui-Hua], Zhang, Y.[Yan],
Scale robust deep oriented-text detection network,
PR(102), 2020, pp. 107180.
Elsevier DOI 2003
Scene text detection, One-stage, Scale robust BibRef

Tang, J.[Jun], Yang, Z.B.[Zhi-Bo], Wang, Y.P.[Yong-Pan], Zheng, Q.[Qi], Xu, Y.C.[Yong-Chao], Bai, X.[Xiang],
SegLink++: Detecting Dense and Arbitrary-shaped Scene Text by Instance-aware Component Grouping,
PR(96), 2019, pp. 106954.
Elsevier DOI 1909
Scene text detection, Multi-oriented text, Curve text, Dense text BibRef

Liu, J., Chen, Z., Du, B., Tao, D.,
ASTS: A Unified Framework for Arbitrary Shape Text Spotting,
IP(29), 2020, pp. 5924-5936.
IEEE DOI 2005
Text recognition, Shape, Semantics, Task analysis, Character recognition, Image recognition, Image segmentation, weak supervision BibRef

Ma, C.X.[Chi-Xiang], Sun, L.[Lei], Zhong, Z.Y.[Zhuo-Yao], Huo, Q.A.[Qi-Ang],
ReLaText: Exploiting visual relationships for arbitrary-shaped scene text detection with graph convolutional networks,
PR(111), 2021, pp. 107684.
Elsevier DOI 2012
Arbitrary-Shaped text detection, Graph convolutional network, Link prediction, Visual relationship detection BibRef

Zhang, S.[Sheng], Liu, Y.L.[Yu-Liang], Jin, L.W.[Lian-Wen], Wei, Z.R.[Zhong-Rong], Shen, C.H.[Chun-Hua],
OPMP: An Omnidirectional Pyramid Mask Proposal Network for Arbitrary-Shape Scene Text Detection,
MultMed(23), 2021, pp. 454-467.
IEEE DOI 2012
Proposals, Feature extraction, Image segmentation, Detectors, Shape, Robustness, Benchmark testing, Text detection, omnidirectional pyramid mask proposal BibRef

He, T.[Tong], Huang, W.L.[Wei-Lin], Qiao, Y.[Yu], Yao, J.[Jian],
Text-Attentional Convolutional Neural Network for Scene Text Detection,
IP(25), No. 6, June 2016, pp. 2529-2541.
IEEE DOI 1605
image enhancement BibRef

Huang, W.L.[Wei-Lin], Qiao, Y.[Yu], Tang, X.[Xiaoou],
Robust Scene Text Detection with Convolution Neural Network Induced MSER Trees,
ECCV14(IV: 497-511).
Springer DOI 1408
BibRef

Liu, Y.L.[Yu-Liang], He, T.[Tong], Chen, H.[Hao], Wang, X.Y.[Xin-Yu], Luo, C.J.[Can-Jie], Zhang, S.T.[Shuai-Tao], Shen, C.H.[Chun-Hua], Jin, L.W.[Lian-Wen],
Exploring the Capacity of an Orderless Box Discretization Network for Multi-orientation Scene Text Detection,
IJCV(129), No. 6, June 2021, pp. 1972-1992.
Springer DOI 2106
BibRef

Zhu, Y.X.[Yi-Xing], Du, J.[Jun],
TextMountain: Accurate scene text detection via instance segmentation,
PR(110), 2021, pp. 107336.
Elsevier DOI 2011
Scene text detection, Curved text, Multi-oriented text, CNN, Deep learning BibRef

Jain, T.[Tanmay], Palaiahnakote, S.[Shivakumara], Pal, U.[Umapada], Liu, C.L.[Cheng-Lin],
Deformable scene text detection using harmonic features and modified pixel aggregation network,
PRL(152), 2021, pp. 135-142.
Elsevier DOI 2112
Natural scene text detection, Maximally stable extremal region, Fourier harmonic features, Deformable text detection BibRef


Dai, P.W.[Peng-Wen], Zhang, S.Y.[San-Yi], Zhang, H.[Hua], Cao, X.C.[Xiao-Chun],
Progressive Contour Regression for Arbitrary-Shape Scene Text Detection,
CVPR21(7389-7398)
IEEE DOI 2111
Location awareness, Art, Codes, Text recognition, Computer network reliability, Semantics BibRef

Singh, A.[Amanpreet], Pang, G.[Guan], Toh, M.[Mandy], Huang, J.[Jing], Galuba, W.[Wojciech], Hassner, T.[Tal],
TextOCR: Towards large-scale end-to-end reasoning for arbitrary-shaped scene text,
CVPR21(8798-8808)
IEEE DOI 2111
Training, Image recognition, Text recognition, Optical feedback, Optical imaging, Cognition BibRef

He, M.H.[Ming-Hang], Liao, M.H.[Ming-Hui], Yang, Z.B.[Zhi-Bo], Zhong, H.[Humen], Tang, J.[Jun], Cheng, W.Q.[Wen-Qing], Yao, C.[Cong], Wang, Y.[Yongpan], Bai, X.[Xiang],
MOST: A Multi-Oriented Scene Text Detector with Localization Refinement,
CVPR21(8809-8818)
IEEE DOI 2111
Location awareness, Training, Geometry, Heuristic algorithms, Detectors, Feature extraction, Prediction algorithms BibRef

Zhu, Y.Q.[Yi-Qin], Chen, J.Y.[Jian-Yong], Liang, L.Y.[Ling-Yu], Kuang, Z.H.[Zhang-Hui], Jin, L.W.[Lian-Wen], Zhang, W.[Wayne],
Fourier Contour Embedding for Arbitrary-Shaped Text Detection,
CVPR21(3122-3130)
IEEE DOI 2111
Training, Geometry, Shape, Pattern recognition, Image reconstruction BibRef

Qian, X.[Xijun], Liu, Y.[Yifan], Yang, Y.[Yubin],
An Accurate Threshold Insensitive Kernel Detector for Arbitrary Shaped Text,
ICPR21(3011-3018)
IEEE DOI 2105
Shape, Image edge detection, Detectors, Benchmark testing, Stability analysis, Pattern recognition, Kernel, text detection, fast speed BibRef

Shi, J.[Jiahao], Chen, L.[Long], Su, F.[Feng],
Accurate Arbitrary-shaped Scene Text Detection via Iterative Polynomial Parameter Regression,
ACCV20(III:241-256).
Springer DOI 2103
BibRef

Bi, Y.G.[Yan-Guang], Hu, Z.Q.[Zhi-Qiang],
Scale-aware Polar Representation for Arbitrarily-shaped Text Detection,
ACCV20(III:304-321).
Springer DOI 2103
BibRef

Qian, X., Liu, Y., Yang, Y.,
MGPAN: Mask Guided Pixel Aggregation Network,
ICIP20(1981-1985)
IEEE DOI 2011
Software, Indexes, Erbium, Economic indicators, Text Detection, Segmentation, Speed, Arbitrary Shape, Post Processing BibRef

Zhang, S., Zhu, X., Hou, J., Liu, C., Yang, C., Wang, H., Yin, X.,
Deep Relational Reasoning Graph Network for Arbitrary Shape Text Detection,
CVPR20(9696-9705)
IEEE DOI 2008
Cognition, Shape, Couplings, Proposals, Geometry, Convolution, Task analysis BibRef

Dasgupta, K., Das, S., Bhattacharya, U.,
Scale-Invariant Multi-Oriented Text Detection in Wild Scene Image,
ICIP20(2041-2045)
IEEE DOI 2011
Feature extraction, Computer architecture, Robustness, Benchmark testing, Geometry, Training, Lighting, Curriculum Learning BibRef

Fatimi, S., El Saili, C., Alaoui, L.,
Semantic Oriented Text Clustering Based on RDF,
ISCV20(1-8)
IEEE DOI 2011
data mining, feature extraction, inference mechanisms, information retrieval, knowledge representation languages, summarization. BibRef

Liu, Z.C.[Zi-Chuan], Lin, G.S.[Guo-Sheng], Yang, S.[Sheng], Liu, F.[Fayao], Lin, W.S.[Wei-Si], Goh, W.L.[Wang Ling],
Towards Robust Curve Text Detection With Conditional Spatial Expansion,
CVPR19(7261-7270).
IEEE DOI 2002
BibRef

Zhang, C.Q.[Cheng-Quan], Liang, B.[Borong], Huang, Z.[Zuming], En, M.Y.[Meng-Yi], Han, J.Y.[Jun-Yu], Ding, E.[Errui], Ding, X.H.[Xing-Hao],
Look More Than Once: An Accurate Detector for Text of Arbitrary Shapes,
CVPR19(10544-10553).
IEEE DOI 2002
BibRef

Wang, X.B.[Xiao-Bing], Jiang, Y.Y.[Ying-Ying], Luo, Z.[Zhenbo], Liu, C.L.[Cheng-Lin], Choi, H.[Hyunsoo], Kim, S.[Sungjin],
Arbitrary Shape Scene Text Detection With Adaptive Text Region Representation,
CVPR19(6442-6451).
IEEE DOI 2002
BibRef

Feng, W., He, W., Yin, F., Zhang, X., Liu, C.,
TextDragon: An End-to-End Framework for Arbitrary Shaped Text Spotting,
ICCV19(9075-9084)
IEEE DOI 2004
feature extraction, text analysis, text detection, arbitrary shapes, arbitrary text regions, Training BibRef

Gao, Y., Huang, Z., Dai, Y., Chen, K., Guo, J., Qiu, W.,
Wacnet: Word Segmentation Guided Characters Aggregation Net for Scene Text Spotting With Arbitrary Shapes,
ICIP19(3382-3386)
IEEE DOI 1910
scene text spotting, arbitrary shapes BibRef

Long, S.B.[Shang-Bang], Ruan, J.Q.[Jia-Qiang], Zhang, W.J.[Wen-Jie], He, X.[Xin], Wu, W.H.[Wen-Hao], Yao, C.[Cong],
TextSnake: A Flexible Representation for Detecting Text of Arbitrary Shapes,
ECCV18(II: 19-35).
Springer DOI 1810
BibRef

Lyu, P., Yao, C., Wu, W., Yan, S., Bai, X.,
Multi-oriented Scene Text Detection via Corner Localization and Region Segmentation,
CVPR18(7553-7563)
IEEE DOI 1812
Feature extraction, Image segmentation, Object detection, Detectors, Semantics, Proposals, Deconvolution BibRef

Dai, Y., Huang, Z., Gao, Y., Xu, Y., Chen, K., Guo, J., Qiu, W.,
Fused Text Segmentation Networks for Multi-oriented Scene Text Detection,
ICPR18(3604-3609)
IEEE DOI 1812
Feature extraction, Benchmark testing, Semantics, Task analysis, Object detection, Pipelines, Standards BibRef

Jiang, Y., Zhu, X., Wang, X., Yang, S., Li, W., Wang, H., Fu, P., Luo, Z.,
R2CNN: Rotational Region CNN for Arbitrarily-Oriented Scene Text Detection,
ICPR18(3610-3615)
IEEE DOI 1812
convolution, estimation theory, feature extraction, feedforward neural nets, regression analysis, text analysis, multitask learning BibRef

Liao, M., Zhu, Z., Shi, B., Xia, G., Bai, X.,
Rotation-Sensitive Regression for Oriented Scene Text Detection,
CVPR18(5909-5918)
IEEE DOI 1812
Feature extraction, Detectors, Task analysis, Object detection, Convolution, Pipelines, Cloning BibRef

Lyu, P.Y.[Peng-Yuan], Liao, M.H.[Ming-Hui], Yao, C.[Cong], Wu, W.H.[Wen-Hao], Bai, X.[Xiang],
Mask TextSpotter: An End-to-End Trainable Neural Network for Spotting Text with Arbitrary Shapes,
ECCV18(XIV: 71-88).
Springer DOI 1810
BibRef

Wiwatcharakoses, C., Hasegawa, O.,
Two-Pass Clustering Technique for Orientation-Invariant and Language-Independent Text Localization,
DICTA17(1-8)
IEEE DOI 1804
feature extraction, graph theory, pattern clustering, text detection, CCA, affinity metrics, candidate component, Windows BibRef

Liu, Y., Jin, L.,
Deep Matching Prior Network: Toward Tighter Multi-oriented Text Detection,
CVPR17(3454-3461)
IEEE DOI 1711
Distortion, Monte Carlo methods, Noise measurement, Protocols, Robustness, Shape BibRef

Shi, B., Bai, X., Belongie, S.,
Detecting Oriented Text in Natural Images by Linking Segments,
CVPR17(3482-3490)
IEEE DOI 1711
Feature extraction, Image segmentation, Indexes, Neural networks, Object detection, Proposals, Robustness BibRef

Pei, W.Y., Yang, C.[Chun], Kau, L.J.[Lih-Jen], Yin, X.C.,
Multi-orientation scene text detection with multi-information fusion,
ICPR16(657-662)
IEEE DOI 1705
Bayes methods, Convolution, Feature extraction, Image color analysis, Neural networks, Robustness, Windows BibRef

Zhang, Y.[Yong], Lai, J.H.[Jian-Huang],
Arbitrarily oriented text detection using geodesic distances between corners and skeletons,
ICPR12(1896-1899).
WWW Link. 1302
BibRef

Yao, C.[Cong], Bai, X.[Xiang], Liu, W.Y.[Wen-Yu], Ma, Y.[Yi], Tu, Z.W.[Zhuo-Wen],
Detecting texts of arbitrary orientations in natural images,
CVPR12(1083-1090).
IEEE DOI 1208
BibRef

Chapter on OCR, Document Analysis and Character Recognition Systems continues in
Scene Text, Assistance for Visually Imapired .


Last update:Jan 20, 2022 at 13:32:42