16.6.2.3.1 Siamese Networks for Tracking

Chapter Contents (Back)
Target Tracking. Siamese Networks.
See also Siamese Networks.

Cao, Y.[Yi], Ji, H.B.[Hong-Bing], Zhang, W.B.[Wen-Bo], Xue, F.[Fei],
Visual tracking via dynamic weighting with pyramid-redetection based Siamese networks,
JVCIR(65), 2019, pp. 102635.
Elsevier DOI 1912
Visual tracking, Siamese networks, Dynamic weighting, Residual structure, Convolutional neural networks, Pyramid-redetection BibRef

Jiang, X.L.[Xiao-Long], Xiao, Z.[Zehao], Zhang, B.C.[Bao-Chang], Cao, X.B.[Xian-Bin],
ASiam: adaptive Siamese regression tracking with adversarial template generation and motion-based failure recovery,
IET-IPR(13), No. 14, 12 December 2019, pp. 2694-2705.
DOI Link 1912
BibRef

Dong, X.P.[Xing-Ping], Shen, J.B.[Jian-Bing], Wu, D.M.[Dong-Ming], Guo, K.[Kan], Jin, X.G.[Xiao-Gang], Porikli, F.M.[Fatih M.],
Quadruplet Network With One-Shot Learning for Fast Visual Object Tracking,
IP(28), No. 7, July 2019, pp. 3516-3527.
IEEE DOI 1906
image representation, learning (artificial intelligence), object tracking, one-shot learning, fast visual object tracking, Siamese deep network BibRef

Ge, Y.[Yao], Chen, R.[Rui], Tong, Y.[Ying], Cao, X.H.[Xue-Hong], Liang, R.Y.[Rui-Yu],
Combining Siamese Network and Regression Network for Visual Tracking,
IEICE(E103-D), No. 8, August 2020, pp. 1924-1927.
WWW Link. 2008
BibRef

Fu, H.C.[Heng-Cheng], Zhou, W.N.[Wu-Neng], Wang, X.F.[Xiao-Feng], Zhang, H.L.[Huan-Long],
Fast and robust visual tracking with hard balanced focal loss and guided domain adaption,
IVC(100), 2020, pp. 103929.
Elsevier DOI 2008
Visual tracking, Siamese network, Domain adaptation, Hard balanced focal loss BibRef

Zhu, M.[Mu], Zhang, H.[Hui], Zhang, J.[Jing], Zhuo, L.[Li],
Multi-level prediction Siamese network for real-time UAV visual tracking,
IVC(103), 2020, pp. 104002.
Elsevier DOI 2011
UAV tracking, Small target, Feature fusion, Multi-level prediction BibRef

Huang, R.L.[Run-Lin], Wu, S.Y.[Shu-Yang], Jie, L.P.[Lei-Ping], Zuo, X.X.[Xin-Xin], Zhang, H.[Hui],
SiamCLIM: Text-Based Pedestrian Search Via Multi-Modal Siamese Contrastive Learning,
ICIP23(1800-1804)
IEEE DOI 2312
BibRef

Shao, J.[Jia], Du, B.[Bo], Wu, C.[Chen], Gong, M.M.[Ming-Ming], Liu, T.L.[Tong-Liang],
HRSiam: High-Resolution Siamese Network, Towards Space-Borne Satellite Video Tracking,
IP(30), 2021, pp. 3056-3068.
IEEE DOI 2103
Satellites, Target tracking, Spatial resolution, Object tracking, Tracking, Robustness, Adaptation models, Satellite videos, gaussian mixture model BibRef

Tian, S.J.[Sheng-Jing], Liu, X.P.[Xiu-Ping], Liu, M.[Meng], Li, S.H.[Shu-Hua], Yin, B.C.[Bao-Cai],
Siamese Tracking Network With Informative Enhanced Loss,
MultMed(23), 2021, pp. 120-132.
IEEE DOI 2012
Logistics, Target tracking, Training, Real-time systems, Machine learning, Benchmark testing, Correlation, Visual tracking, deep learning BibRef

Tan, H.B.[Hui-Bin], Zhang, X.[Xiang], Zhang, Z.P.[Zhi-Peng], Lan, L.[Long], Zhang, W.J.[Wen-Ju], Luo, Z.G.[Zhi-Gang],
Nocal-Siam: Refining Visual Features and Response With Advanced Non-Local Blocks for Real-Time Siamese Tracking,
IP(30), 2021, pp. 2656-2668.
IEEE DOI 2102
Target tracking, Visualization, Feature extraction, Real-time systems, Oceans, Convolution, Task analysis, supervisedly attentive BibRef

Ke, X., Li, Y., Ye, Y., Guo, W.,
Template Enhancement and Mask Generation for Siamese Tracking,
SPLetters(28), 2021, pp. 279-283.
IEEE DOI 2102
Target tracking, Training, Visualization, Image segmentation, Semantics, Task analysis, Transforms, Deep learning, visual tracking BibRef

Xuan, S.Y.[Shi-Yu], Li, S.Y.[Sheng-Yang], Zhao, Z.F.[Zi-Fei], Kou, L.X.[Long-Xuan], Zhou, Z.[Zhuang], Xia, G.S.[Gui-Song],
Siamese networks with distractor-reduction method for long-term visual object tracking,
PR(112), 2021, pp. 107698.
Elsevier DOI 2102
Long-term object trakcing, Siamese network, Deep learning BibRef

Zhou, W.Z.[Wen-Zhang], Wen, L.Y.[Long-Yin], Zhang, L.[Libo], Du, D.W.[Da-Wei], Luo, T.J.[Tie-Jian], Wu, Y.J.[Yan-Jun],
SiamCAN: Real-Time Visual Tracking Based on Siamese Center-Aware Network,
IP(30), 2021, pp. 3597-3609.
IEEE DOI 2103
Target tracking, Feature extraction, Visualization, Location awareness, Task analysis, Correlation, Semantics, multi-scale learnable attention BibRef

Fan, J.Q.[Jia-Qing], Song, H.H.[Hui-Hui], Zhang, K.H.[Kai-Hua], Yang, K.[Kang], Liu, Q.S.[Qing-Shan],
Feature Alignment and Aggregation Siamese Networks for Fast Visual Tracking,
CirSysVideo(31), No. 4, April 2021, pp. 1296-1307.
IEEE DOI 2104
Target tracking, Visualization, Robustness, Correlation, Adaptation models, Benchmark testing, Semantics, Visual tracking, Siamese networks BibRef

Zhu, K.[Kun], Zhang, X.D.[Xiao-Dong], Chen, G.Z.[Guan-Zhou], Tan, X.L.[Xiao-Liang], Liao, P.[Puyun], Wu, H.Y.[Hong-Yu], Cui, X.J.[Xiu-Juan], Zuo, Y.[Yinan], Lv, Z.Y.[Zhi-Yong],
Single Object Tracking in Satellite Videos: Deep Siamese Network Incorporating an Interframe Difference Centroid Inertia Motion Model,
RS(13), No. 7, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2104
BibRef

Yao, S.Y.[Si-Yuan], Han, X.G.[Xiao-Guang], Zhang, H.[Hua], Wang, X.[Xiao], Cao, X.C.[Xiao-Chun],
Learning Deep Lucas-Kanade Siamese Network for Visual Tracking,
IP(30), 2021, pp. 4814-4827.
IEEE DOI 2105
BibRef

Li, Z.Y.[Zhi-Yong], Hu, C.M.[Chen-Ming], Nai, K.[Ke], Yuan, J.[Jin],
Siamese target estimation network with AIoU loss for real-time visual tracking,
JVCIR(77), 2021, pp. 103107.
Elsevier DOI 2106
Visual tracking, Siamese network, Target estimation network, Intersection over union (IoU) loss BibRef

Pu, L.[Lei], Feng, X.X.[Xin-Xi], Hou, Z.Q.[Zhi-Qiang], Yu, W.S.[Wang-Sheng], Zha, Y.F.[Yu-Fei],
SiamDA: Dual attention Siamese network for real-time visual tracking,
SP:IC(95), 2021, pp. 116293.
Elsevier DOI 2106
Visual tracking, Siamese network, Non-local attention, Channel attention BibRef

Sosnovik, I.[Ivan], Moskalev, A.[Artem], Smeulders, A.[Arnold],
How to Transform Kernels for Scale-Convolutions,
VIPriors21(1092-1097)
IEEE DOI 2112
BibRef
And:
Scale Equivariance Improves Siamese Tracking,
WACV21(2764-2773)
IEEE DOI 2106
Supervised learning, Transforms, Convolutional neural networks, Kernel, Task analysis. Training, Visualization, Target tracking, Estimation BibRef

Zhao, Y.[Yuyao], Jiang, M.[Min], Kong, J.[Jun], Li, S.[Sha],
Paralleled attention modules and adaptive focal loss for Siamese visual tracking,
IET-IPR(15), No. 6, 2021, pp. 1345-1358.
DOI Link 2106
BibRef

Bi, F.[Fukun], Sun, J.Y.[Jia-Yi], Han, J.H.[Jian-Hong], Wang, Y.P.[Yan-Ping], Bian, M.M.[Ming-Ming],
Remote sensing target tracking in satellite videos based on a variable-angle-adaptive Siamese network,
IET-IPR(15), No. 9, 2021, pp. 1987-1997.
DOI Link 2106
BibRef

Guo, D.Y.[Dong-Yan], Wang, J.[Jun], Zhao, W.X.[Wei-Xuan], Cui, Y.[Ying], Wang, Z.H.[Zhen-Hua], Chen, S.Y.[Sheng-Yong],
End-to-end feature fusion Siamese network for adaptive visual tracking,
IET-IPR(15), No. 1, 2021, pp. 91-100.
DOI Link 2106
BibRef

Jiang, M.[Min], Zhao, Y.[Yuyao], Kong, J.[Jun],
Mutual Learning and Feature Fusion Siamese Networks for Visual Object Tracking,
CirSysVideo(31), No. 8, August 2021, pp. 3154-3167.
IEEE DOI 2108
Target tracking, Feature extraction, Correlation, Object tracking, Semantics, Training, Object tracking, feature fusion subnetwork BibRef

Kang, Y.[Ying], Liu, C.[Cong], Wang, N.[Ning], Shi, D.X.[Dian-Xi], Zhou, N.[Ning], Li, M.M.[Meng-Meng], Wu, Y.L.[Yun-Long],
Siamese Visual Tracking with Dual-Pipeline Correlated Fusion Network,
IEICE(E104-D), No. 10, October 2021, pp. 1702-1711.
WWW Link. 2110
BibRef

Xi, M.[Mao], Zhou, W.G.[Wen-Gang], Wang, N.[Ning], Li, H.Q.[Hou-Qiang],
Learning Temporal-Correlated and Channel- Decorrelated Siamese Networks for Visual Tracking,
MultMed(24), 2022, pp. 2791-2803.
IEEE DOI 2206
Correlation, Target tracking, Visualization, Decorrelation, Training, Feature extraction, Benchmark testing, Siamese tracking, template update BibRef

Tan, K.[Ke], Xu, T.B.[Ting-Bing], Wei, Z.Z.[Zhen-Zhong],
Learning complementary Siamese networks for real-time high-performance visual tracking,
JVCIR(80), 2021, pp. 103299.
Elsevier DOI 2110
Visual tracking, Matching visualization, Complementary learning, Siamese networks BibRef

Tang, F.[Feng], Ling, Q.[Qiang],
Learning to Rank Proposals for Siamese Visual Tracking,
IP(30), 2021, pp. 8785-8796.
IEEE DOI 2111
Target tracking, Proposals, Training, Visualization, Feature extraction, Task analysis, Estimation, ranking proposals BibRef

Liu, Y.[Yi], Zhang, L.M.[Li-Ming], Chen, Z.H.[Zhi-Hui], Yan, Y.[Yan], Wang, H.Z.[Han-Zi],
Multi-Stream Siamese and Faster Region-Based Neural Network for Real-Time Object Tracking,
ITS(22), No. 11, November 2021, pp. 7279-7292.
IEEE DOI 2112
Target tracking, Object tracking, Real-time systems, Task analysis, Convolutional neural networks, Search problems, Object tracking, Faster R-CNN BibRef

Bao, J.Y.[Jin-Yu], Zhang, X.L.[Xiao-Ling], Zhang, T.W.[Tian-Wen], Shi, J.[Jun], Wei, S.J.[Shun-Jun],
A Novel Guided Anchor Siamese Network for Arbitrary Target-of-Interest Tracking in Video-SAR,
RS(13), No. 22, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2112
BibRef

Cui, Y.[Ying], Guo, D.Y.[Dong-Yan], Shao, Y.Y.[Yan-Yan], Wang, Z.H.[Zhen-Hua], Shen, C.H.[Chun-Hua], Zhang, L.Y.[Li-Yan], Chen, S.Y.[Sheng-Yong],
Joint Classification and Regression for Visual Tracking with Fully Convolutional Siamese Networks,
IJCV(130), No. 2, February 2022, pp. 550-566.
Springer DOI 2202
BibRef

Guo, D.Y.[Dong-Yan], Wang, J.[Jun], Cui, Y.[Ying], Wang, Z.H.[Zhen-Hua], Chen, S.Y.[Sheng-Yong],
SiamCAR: Siamese Fully Convolutional Classification and Regression for Visual Tracking,
CVPR20(6268-6276)
IEEE DOI 2008
Feature extraction, Visualization, Target tracking, Proposals, Training, Task analysis, Correlation BibRef

Chan, S.X.[Si-Xian], Tao, J.[Jian], Zhou, X.L.[Xiao-Long], Bai, C.[Cong], Zhang, X.Q.[Xiao-Qin],
Siamese Implicit Region Proposal Network With Compound Attention for Visual Tracking,
IP(31), 2022, pp. 1882-1894.
IEEE DOI 2202
Correlation, Proposals, Target tracking, Compounds, Aggregates, Visualization, Object tracking, Siamese tracker, anchor-free, compound attention BibRef

Yuan, D.[Di], Shu, X.[Xiu], Fan, N.[Nana], Chang, X.J.[Xiao-Jun], Liu, Q.[Qiao], He, Z.Y.[Zhen-Yu],
Accurate bounding-box regression with distance-IoU loss for visual tracking,
JVCIR(83), 2022, pp. 103428.
Elsevier DOI 2202
Visual tracking, Bounding-box regression, Distance-IoU loss BibRef

Zhang, T.L.[Tian-Lu], Liu, X.[Xueru], Zhang, Q.[Qiang], Han, J.G.[Jun-Gong],
SiamCDA: Complementarity- and Distractor-Aware RGB-T Tracking Based on Siamese Network,
CirSysVideo(32), No. 3, March 2022, pp. 1403-1417.
IEEE DOI 2203
Target tracking, Feature extraction, Proposals, Videos, Object tracking, Task analysis, Real-time systems, RGB-T tracking, large-scale synthetic dataset BibRef

Sun, X.L.[Xing-Long], Han, G.L.[Guang-Liang], Guo, L.H.[Li-Hong], Yang, H.[Hang], Wu, X.T.[Xiao-Tian], Li, Q.Q.[Qing-Qing],
Two-stage aware attentional Siamese network for visual tracking,
PR(124), 2022, pp. 108502.
Elsevier DOI 2203
Visual tracking, Siamese network, Feature learning, Attention network BibRef

Yang, Z.[Zhen], Wen, C.[Chaohe], Luo, L.K.[Ling-Kun], Gan, H.P.[Hong-Ping], Zhang, T.[Tao],
ACSiam: Asymmetric convolution structures for visual tracking with Siamese network,
JVCIR(84), 2022, pp. 103465.
Elsevier DOI 2204
Visual tracking, Siamese network, Asymmetric convolution, FD, Occlusion target BibRef

Yang, K.[Kai], He, Z.Y.[Zhen-Yu], Pei, W.J.[Wen-Jie], Zhou, Z.[Zikun], Li, X.[Xin], Yuan, D.[Di], Zhang, H.J.[Hai-Jun],
SiamCorners: Siamese Corner Networks for Visual Tracking,
MultMed(24), No. 2022, pp. 1956-1967.
IEEE DOI 2204
Target tracking, Visualization, Training, Task analysis, Object detection, Feature extraction, Proposals, Visual tracking, bottom-right corner BibRef

Chen, J.J.[Jun-Jie], Huang, B.[Bo], Li, J.A.[Jian-An], Wang, Y.[Ying], Ren, M.X.[Mo-Xuan], Xu, T.F.[Ting-Fa],
Learning Spatio-Temporal Attention Based Siamese Network for Tracking UAVs in the Wild,
RS(14), No. 8, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2205
BibRef

Huang, B.[Bo], Chen, J.J.[Jun-Jie], Xu, T.F.[Ting-Fa], Wang, Y.[Ying], Jiang, S.W.[Shen-Wang], Wang, Y.C.[Yun-Cheng], Wang, L.[Lei], Li, J.A.[Jian-An],
SiamSTA: Spatio-Temporal Attention based Siamese Tracker for Tracking UAVs,
Anti-UAV21(1204-1212)
IEEE DOI 2112
Training, Target tracking, Correlation, Switches, Interference, Unmanned aerial vehicles, Proposals BibRef

Sun, L.F.[Li-Fan], Yang, Z.[Zhe], Zhang, J.J.[Jin-Jin], Fu, Z.[Zhumu], He, Z.[Zishu],
Visual Object Tracking for Unmanned Aerial Vehicles Based on the Template-Driven Siamese Network,
RS(14), No. 7, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2205
BibRef

Fan, B.J.[Bao-Jie], Zhang, H.[Hui], Cong, Y.[Yang], Tang, Y.D.[Yan-Dong], Fan, H.J.[Hui-Jie], Tian, J.D.[Jian-Dong],
Dual Aligned Siamese Dense Regression Tracker,
IP(31), 2022, pp. 3630-3643.
IEEE DOI 2206
Target tracking, Task analysis, Location awareness, Fans, Proposals, Correlation, Training, Siamese dense regression tracking, mutual-guidance BibRef

Li, Z.B.[Zhen-Bang], Shi, Y.[Yaya], Gao, J.[Jin], Wang, S.[Shaoru], Li, B.[Bing], Liang, P.P.[Peng-Peng], Hu, W.M.[Wei-Ming],
A Simple and Strong Baseline for Universal Targeted Attacks on Siamese Visual Tracking,
CirSysVideo(32), No. 6, June 2022, pp. 3880-3894.
IEEE DOI 2206
Target tracking, Perturbation methods, Visualization, Trajectory, Face recognition, Fans, Costs, Visual tracking, adversarial attacks, Siamese networks BibRef

Fan, B.J.[Bao-Jie], Tian, J.D.[Jian-Dong], Peng, Y.[Yan], Tang, Y.D.[Yan-Dong],
Discriminative Siamese Complementary Tracker With Flexible Update,
MultMed(24), 2022, pp. 2766-2778.
IEEE DOI 2206
Target tracking, Correlation, Feature extraction, Proposals, Convolution, Biological system modeling, State estimation, multi-peak suppression BibRef

Zhu, H.[Hong], Xue, M.[Mogen], Wang, Y.[Yong], Yuan, G.L.[Guang-Lin], Li, X.[Xin],
Fast Visual Tracking With Siamese Oriented Region Proposal Network,
SPLetters(29), 2022, pp. 1437-1441.
IEEE DOI 2207
Proposals, Feature extraction, Visualization, Convolution, Correlation, Target tracking, Deconvolution, feature fusion BibRef

Xue, Y.L.[Yuan-Liang], Jin, G.D.[Guo-Dong], Shen, T.[Tao], Tan, L.N.[Li-Ning], Yang, J.[Jing], Hou, X.H.[Xiao-Han],
MobileTrack: Siamese efficient mobile network for high-speed UAV tracking,
IET-IPR(16), No. 12, 2022, pp. 3300-3313.
DOI Link 2209
BibRef

Li, W.S.[Wei-Sheng], Zhu, J.[Junye],
Siamese visual tracking with multilayer feature fusion and corner distance IoU loss,
JVCIR(89), 2022, pp. 103687.
Elsevier DOI 2212
Visual Tracking Siamese network, Multilayer feature fusion, Intersection over union (IoU) loss BibRef

Jiang, Y.J.[Ying-Jie], Song, X.N.[Xiao-Ning], Xu, T.Y.[Tian-Yang], Feng, Z.H.[Zhen-Hua], Wu, X.J.[Xiao-Jun], Kittler, J.V.[Josef V.],
Target-Cognisant Siamese Network for Robust Visual Object Tracking,
PRL(163), 2022, pp. 129-135.
Elsevier DOI 2212
Visual object tracking, Siamese network, Anchor-free regression BibRef

Zhang, H.[Hao], Piao, Y.[Yan], Huang, B.[Bailiang], Tan, B.L.[Bao-Lin],
SiamMBFAN: Siamese tracker with multi-branch feature aggregation network,
JVCIR(89), 2022, pp. 103671.
Elsevier DOI 2212
Visual tracking, Siamese network, Multi-branch network, Feature aggregation BibRef

Liu, Z.Q.[Zhen-Qi], Wang, X.Y.[Xin-Yu], Zhong, Y.F.[Yan-Fei], Shu, M.[Meng], Sun, C.[Chen],
SiamHYPER: Learning a Hyperspectral Object Tracker From an RGB-Based Tracker,
IP(31), 2022, pp. 7116-7129.
IEEE DOI 2212
Hyperspectral imaging, Target tracking, Videos, Training, Object tracking, Feature extraction, Deep learning, dual deep Siamese framework BibRef

Shen, J.B.[Jian-Bing], Liu, Y.[Yuanpei], Dong, X.P.[Xing-Ping], Lu, X.[Xiankai], Khan, F.S.[Fahad Shahbaz], Hoi, S.[Steven],
Distilled Siamese Networks for Visual Tracking,
PAMI(44), No. 12, December 2022, pp. 8896-8909.
IEEE DOI 2212
Training, Target tracking, Real-time systems, Visualization, Correlation, Knowledge engineering, Feature extraction, siamese trackers BibRef

Han, W.C.[Wen-Cheng], Dong, X.P.[Xing-Ping], Khan, F.S.[Fahad Shahbaz], Shao, L.[Ling], Shen, J.B.[Jian-Bing],
Learning to Fuse Asymmetric Feature Maps in Siamese Trackers,
CVPR21(16565-16575)
IEEE DOI 2111
Training, Visualization, Target tracking, Correlation, Convolution, Fuses, Pattern recognition BibRef

Mdfaa, M.A.[Mohamad Al], Kulathunga, G.[Geesara], Klimchik, A.[Alexandr],
3D-SiamMask: Vision-Based Multi-Rotor Aerial-Vehicle Tracking for a Moving Object,
RS(14), No. 22, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2212
BibRef

Vaquero, L.[Lorenzo], Brea, V.M.[Víctor M.], Mucientes, M.[Manuel],
Real-time siamese multiple object tracker with enhanced proposals,
PR(135), 2023, pp. 109141.
Elsevier DOI 2212
Multiple visual object tracking, Siamese CNN, Motion estimation BibRef

Fang, H.[Hui], Liao, G.S.[Gui-Sheng], Liu, Y.J.[Yong-Jun], Zeng, C.[Cao],
Siam-Sort: Multi-Target Tracking in Video SAR Based on Tracking by Detection and Siamese Network,
RS(15), No. 1, 2023, pp. xx-yy.
DOI Link 2301
BibRef

Fan, C.[Chao], Yu, H.Y.[Hong-Yuan], Huang, Y.[Yan], Shan, C.F.[Cai-Feng], Wang, L.[Liang], Li, C.L.[Cheng-Long],
SiamON: Siamese Occlusion-Aware Network for Visual Tracking,
CirSysVideo(33), No. 1, January 2023, pp. 186-199.
IEEE DOI 2301
Target tracking, Visualization, Feature extraction, Training, Semantics, Video sequences, Training data, Visual tracking, siamese network BibRef

Zhang, J.W.[Jian-Wei], Wang, J.C.[Jing-Chao], Zhang, H.L.[Huan-Long], Miao, M.[Mengen], Wu, D.[Di],
Context-aware Siamese network for object tracking,
IET-IPR(17), No. 1, 2023, pp. 215-226.
DOI Link 2301
BibRef

Zhang, J.W.[Jian-Wei], Wang, J.C.[Jing-Chao], Zhang, H.L.[Huan-Long], Miao, M.[Mengen], Zhang, J.[Jie], Wu, D.[Di],
Exploiting spatial and temporal context for online tracking with improved transformer,
IVC(133), 2023, pp. 104672.
Elsevier DOI 2305
Visual tracking, Classification and regression network, Spatial and temporal context, Transformer BibRef

Zhang, J.W.[Jian-Wei], Miao, M.[Mengen], Zhang, H.[Huanlong], Wang, J.C.[Jing-Chao], Zhao, Y.C.[Yan-Chun], Chen, Z.W.[Zhi-Wu], Qiao, J.W.[Jian-Wei],
Object semantic-guided graph attention feature fusion network for Siamese visual tracking,
JVCIR(90), 2023, pp. 103705.
Elsevier DOI 2301
Visual tracking, Siamese network, Semantic-guided, Graph attention BibRef

Xue, Y.J.[Ying-Jian], Zhang, J.W.[Jian-Wei], Lin, Z.[Zhoujin], Li, C.L.[Cheng-Long], Huo, B.[Bihan], Zhang, Y.[Yan],
SiamCAF: Complementary Attention Fusion-Based Siamese Network for RGBT Tracking,
RS(15), No. 13, 2023, pp. 3252.
DOI Link 2307
BibRef

An, Z.Y.[Zhi-Yong], Chen, G.[Geng], Zhang, X.[Ximin], Wang, Z.H.[Zhu-Hai], Xie, Q.S.[Qing-Song], Zhang, B.[Bin],
Learning the model update with local trusted templates for visual tracking,
IET-IPR(17), No. 2, 2023, pp. 544-557.
DOI Link 2302
confidence evaluation, siamese network, template updating, visual object tracking BibRef

Bao, H.[Hua], Shu, P.[Ping], Zhang, H.C.[Hong-Chao], Liu, X.B.[Xiao-Bai],
Siamese-Based Twin Attention Network for Visual Tracking,
CirSysVideo(33), No. 2, February 2023, pp. 847-860.
IEEE DOI 2302
Target tracking, Visualization, Feature extraction, Task analysis, Strain, Convolution, Semantics, Siamese network, cross-attention BibRef

Han, G.[Guang], Su, J.P.[Jin-Peng], Liu, Y.M.[Yao-Ming], Zhao, Y.Q.[Yu-Qiu], Kwong, S.[Sam],
Multi-Stage Visual Tracking With Siamese Anchor-Free Proposal Network,
MultMed(25), 2023, pp. 430-442.
IEEE DOI 2302
Target tracking, Feature extraction, Object tracking, Task analysis, Interference, Deep learning, Training, Anchor-free, siamese network BibRef

Han, G.[Guang], Cao, C.[Chen], Liu, J.X.[Ji-Xin], Kwong, S.[Sam],
Anchor-Free Tracker Based on Space-Time Memory Network,
MultMedMag(30), No. 1, January 2023, pp. 73-83.
IEEE DOI 2305
Feature extraction, Transformers, Memory management, Video sequences, Object tracking, Visualization, Data mining, Anchor-free BibRef

Chen, Z.[Zedu], Zhong, B.[Bineng], Li, G.R.[Guo-Rong], Zhang, S.P.[Sheng-Ping], Ji, R.R.[Rong-Rong], Tang, Z.J.[Zhen-Jun], Li, X.X.[Xian-Xian],
SiamBAN: Target-Aware Tracking With Siamese Box Adaptive Network,
PAMI(45), No. 4, April 2023, pp. 5158-5173.
IEEE DOI 2303
BibRef
Earlier: A1, A2, A3, A4, A5, Only:
Siamese Box Adaptive Network for Visual Tracking,
CVPR20(6667-6676)
IEEE DOI 2008
Target tracking, Visualization, Training, Adaptive systems, Task analysis, Correlation, Benchmark testing, Visual tracking, no-prior box. Detectors, Convolution, Feature extraction BibRef

Lu, X.F.[Xiao-Feng], Wang, Z.Y.[Zheng-Yang], Wang, X.[Xuan], Hei, X.H.[Xin-Hong],
Multi-template temporal information fusion for Siamese object tracking,
IET-CV(17), No. 1, 2023, pp. 51-61.
DOI Link 2303
object tracking, Siamese network, template update, transformer BibRef

Wu, Y.Q.[Yong-Qiang], Zhang, B.[Baohua], Lu, X.Q.[Xiao-Qi], Gu, Y.[Yu], Wang, Y.M.[Yue-Ming], Liu, X.[Xin], Ren, Y.[Yan], Li, J.J.[Jian-Jun],
A novel Siamese network object tracking algorithm based on tensor space mapping and memory-learning mechanism,
JVCIR(91), 2023, pp. 103742.
Elsevier DOI 2303
Object tracking, Siamese network, Tensor space, Memory-learning BibRef

Xu, T.Y.[Tian-Yang], Feng, Z.H.[Zhen-Hua], Wu, X.J.[Xiao-Jun], Kittler, J.V.[Josef V.],
Toward Robust Visual Object Tracking With Independent Target-Agnostic Detection and Effective Siamese Cross-Task Interaction,
IP(32), 2023, pp. 1541-1554.
IEEE DOI 2303
Target tracking, Task analysis, Training, Visualization, Object tracking, Multitasking, Adaptation models, target-agnostic detection BibRef

Lu, J.J.[Jun-Jie], Li, S.Y.[Sheng-Yang], Guo, W.L.[Wei-Long], Zhao, M.[Manqi], Yang, J.[Jian], Liu, Y.F.[Yun-Fei], Zhou, Z.[Zhuang],
Siamese Graph Attention Networks for robust visual object tracking,
CVIU(229), 2023, pp. 103634.
Elsevier DOI 2303
Visual object tracking, Siamese network, Graph attention network BibRef

Zhang, Z.[Zhe], Hu, B.[Bin], Wang, M.Y.[Meng-Yuan], Arun, P.V.[Pattathal V.], Zhao, D.[Dong], Zhu, X.G.[Xu-Guang], Hu, J.[Jianling], Li, H.[Huan], Zhou, H.X.[Hui-Xin], Qian, K.[Kun],
Hyperspectral Video Tracker Based on Spectral Deviation Reduction and a Double Siamese Network,
RS(15), No. 6, 2023, pp. 1579.
DOI Link 2304
BibRef

Qiu, S.M.[Shou-Meng], Gu, Y.Z.[Yu-Zhang], Chen, M.H.[Ming-Hong], Yuan, Z.Q.[Ze-Qiang], Yao, Z.[Zehao], Zhang, X.L.[Xiao-Lin],
A Dynamic Adjust-Head Siamese network for object tracking,
IET-CV(17), No. 2, 2023, pp. 203-210.
DOI Link 2304
BibRef

Li, P.X.[Pei-Xia], Chen, B.[Boyu], Bai, L.[Lei], Qiao, L.[Lei], Li, B.[Bo], Ouyang, W.L.[Wan-Li],
SiamSampler: Video-Guided Sampling for Siamese Visual Tracking,
CirSysVideo(33), No. 4, April 2023, pp. 1752-1761.
IEEE DOI 2304
Training, Visualization, Training data, Object tracking, Indexes, Video on demand, Task analysis, Visual object tracking, sampling strategy BibRef

Zheng, Y.Z.[Yao-Zong], Zhong, B.N.[Bi-Neng], Liang, Q.H.[Qi-Hua], Tang, Z.J.[Zhen-Jun], Ji, R.R.[Rong-Rong], Li, X.X.[Xian-Xian],
Leveraging Local and Global Cues for Visual Tracking via Parallel Interaction Network,
CirSysVideo(33), No. 4, April 2023, pp. 1671-1683.
IEEE DOI 2304
Transformers, Target tracking, Feature extraction, Convolution, Head, Visualization, Task analysis, Object tracking, siamese network, vision transformer BibRef

Javed, S.[Sajid], Danelljan, M.[Martin], Khan, F.S.[Fahad Shahbaz], Khan, M.H.[Muhammad Haris], Felsberg, M.[Michael], Matas, J.G.[Jiri G.],
Visual Object Tracking With Discriminative Filters and Siamese Networks: A Survey and Outlook,
PAMI(45), No. 5, May 2023, pp. 6552-6574.
IEEE DOI 2304
Target tracking, Correlation, Object tracking, Feature extraction, Visualization, Benchmark testing, Training, Visual object tracking, siamese networks BibRef

Wang, S.Q.[Shi-Qing], Qian, K.[Kun], Shen, J.[Jianlu], Ma, H.Y.[Hong-Yu], Chen, P.[Peng],
AD-SiamRPN: Anti-Deformation Object Tracking via an Improved Siamese Region Proposal Network on Hyperspectral Videos,
RS(15), No. 7, 2023, pp. 1731.
DOI Link 2304
BibRef

Meng, F.Y.[Fei-Yu], Gong, X.M.[Xiao-Mei], Zhang, Y.[Yi],
SiamRank: A siamese based visual tracking network with ranking strategy,
PR(141), 2023, pp. 109630.
Elsevier DOI 2306
Visual tracking, Siamese, Ranking, Classification, State estimation BibRef

Dong, X.P.[Xing-Ping], Shen, J.B.[Jian-Bing], Porikli, F.M.[Fatih M.], Luo, J.B.[Jie-Bo], Shao, L.[Ling],
Adaptive Siamese Tracking With a Compact Latent Network,
PAMI(45), No. 7, July 2023, pp. 8049-8062.
IEEE DOI 2306
Training, Task analysis, Visualization, Computational modeling, Feature extraction, Data models, Benchmark testing, visual object tracking BibRef

Zhao, M.[Min], Yue, Q.[Qiang], Sun, D.[Dihua], Zhong, Y.[Yuan],
Improved SwinTrack single target tracking algorithm based on spatio-temporal feature fusion,
IET-IPR(17), No. 8, 2023, pp. 2410-2421.
DOI Link 2306
feature extraction, image processing, object tracking BibRef

Tang, C.M.[Chuan-Ming], Hu, Q.[Qintao], Zhou, G.[Gaofan], Yao, J.Z.[Jin-Zhen], Zhang, J.L.[Jian-Lin], Huang, Y.M.[Yong-Mei], Ye, Q.X.[Qi-Xiang],
Transformer Sub-Patch Matching for High-Performance Visual Object Tracking,
ITS(24), No. 8, August 2023, pp. 8121-8135.
IEEE DOI 2308
Transformers, Target tracking, Feature extraction, Visualization, Tracking, Deformation, Convolutional neural networks, siamese network BibRef

Tang, C.M.[Chuan-Ming], Wang, X.[Xiao], Bai, Y.C.[Yuan-Chao], Wu, Z.[Zhe], Zhang, J.L.[Jian-Lin], Huang, Y.M.[Yong-Mei],
Learning Spatial-Frequency Transformer for Visual Object Tracking,
CirSysVideo(33), No. 9, September 2023, pp. 5102-5116.
IEEE DOI Code:
WWW Link. 2310
BibRef

Feng, L.L.[Liang-Liang], Song, K.[Kechen], Wang, J.[Junyi], Yan, Y.H.[Yun-Hui],
Exploring the potential of Siamese network for RGBT object tracking,
JVCIR(95), 2023, pp. 103882.
Elsevier DOI 2309
RGBT tracking, Siamese network, Multi-modal fusion, Attention mechanisms BibRef

Wang, Y.X.[Yu-Xuan], Yan, L.P.[Li-Ping], Feng, Z.H.[Zi-Hang], Xia, Y.Q.[Yuan-Qing], Xiao, B.[Bo],
Visual tracking using transformer with a combination of convolution and attention,
IVC(137), 2023, pp. 104760.
Elsevier DOI 2309
Visual tracking, Attention, Transformer, Siamese networks BibRef

Hou, B.[Biao], Cui, Y.[Yanyu], Ren, Z.L.[Zhong-Le], Li, Z.H.[Zhi-Hao], Wang, S.[Shuang], Jiao, L.C.[Li-Cheng],
Siamese Multi-Scale Adaptive Search Network for Remote Sensing Single-Object Tracking,
RS(15), No. 17, 2023, pp. 4359.
DOI Link 2310
BibRef

Zhu, F.Z.[Fu-Zhen], Cui, J.Y.[Jing-Yi], Dou, K.Q.[Kai-Qi],
Spatio-temporal hierarchical feature transformer for UAV object tracking,
PandRS(204), 2023, pp. 442-452.
Elsevier DOI 2310
Visual object tracking, Siamese network, Spatial-temporal transformer, UAV perspective BibRef

Yan, S.L.[Shi-Lei], Qi, Y.[Yujuan], Liu, M.X.[Meng-Xue], Wang, Y.J.[Yag-Jiang], Liu, B.[Baodi],
Object tracking based on siamese network with 3D attention and multiple graph attention,
CVIU(235), 2023, pp. 103786.
Elsevier DOI 2310
Siamese network, Object tracking, 3D attention, Multiple graph attention mechanisms, Feature matching BibRef

Wang, Z.X.[Zhi-Xing], Yao, J.Z.[Jin-Zhen], Tang, C.M.[Chuan-Ming], Zhang, J.L.[Jian-Lin], Bao, Q.L.[Qi-Liang], Peng, Z.M.[Zhen-Ming],
Information-diffused graph tracking with linear complexity,
PR(143), 2023, pp. 109809.
Elsevier DOI 2310
Siamese tracker, Graph neural network, Attention mechanism, Linear attention BibRef

Zhang, Q.Y.[Qiu-Yu], Wang, L.P.[Li-Peng], Li, W.Y.[Wan-Yi], Meng, H.[Hao], Zhang, W.[Wen], Zhang, Z.[Zhi], Wang, P.[Peng],
OS-DS tracker: Orientation-variant Siamese 3D tracking with Detection based Sampling,
PRL(174), 2023, pp. 57-63.
Elsevier DOI 2310
LIDAR point clouds, Object tracking, Gaussian sampling, Candidate regions, Auto-encoder BibRef

Nie, J.H.[Jia-Hao], He, Z.W.[Zhi-Wei], Yang, Y.X.[Yu-Xiang], Gao, M.Y.[Ming-Yu], Dong, Z.K.[Zhe-Kang],
Learning Localization-Aware Target Confidence for Siamese Visual Tracking,
MultMed(25), 2023, pp. 6194-6206.
IEEE DOI 2311
BibRef

Lai, P.[Pujian], Cheng, G.[Gong], Zhang, M.[Meili], Ning, J.F.[Ji-Feng], Zheng, X.T.[Xiang-Tao], Han, J.W.[Jun-Wei],
NCSiam: Reliable Matching via Neighborhood Consensus for Siamese-Based Object Tracking,
IP(32), 2023, pp. 6168-6182.
IEEE DOI Code:
WWW Link. 2311
BibRef

Sun, X.L.[Xing-Long], Sun, H.[Haijiang], Li, J.A.[Jian-An],
Updatable Siamese tracker with two-stage one-shot learning,
PR(146), 2024, pp. 109965.
Elsevier DOI 2311
Visual tracking, Siamese network, Online update, One-shot learning, Transformer BibRef

Fan, B.J.[Bao-Jie], Chen, K.[Kexin], Jiang, G.P.[Guo-Ping], Tian, J.D.[Jian-Dong],
Two-Way Complementary Tracking Guidance,
CirSysVideo(33), No. 11, November 2023, pp. 6200-6212.
IEEE DOI 2311
BibRef

Li, Y.[Yang], Zhang, K.[Kao], Chen, Z.[Zhao], Ouyang, W.P.[Wan-Ping], Cui, M.P.[Ming-Peng], Jiang, C.X.[Chen-Xi], Yang, D.Q.[Dai-Qin], Chen, Z.Z.[Zhen-Zhong],
Towards object tracking for quadruped robots,
JVCIR(97), 2023, pp. 103958.
Elsevier DOI 2312
Object tracking, Siamese network, Quadruped robot BibRef

Zheng, C.D.[Chao-Da], Yan, X.[Xu], Zhang, H.M.[Hai-Ming], Wang, B.Y.[Bao-Yuan], Cheng, S.H.[Sheng-Hui], Cui, S.G.[Shu-Guang], Li, Z.[Zhen],
An Effective Motion-Centric Paradigm for 3D Single Object Tracking in Point Clouds,
PAMI(46), No. 1, January 2024, pp. 43-60.
IEEE DOI 2312
BibRef
Earlier:
Beyond 3D Siamese Tracking: A Motion-Centric Paradigm for 3D Single Object Tracking in Point Clouds,
CVPR22(8101-8110)
IEEE DOI 2210
Point cloud compression, Laser radar, Target tracking, Shape, Image matching, Motion and tracking, Navigation and autonomous driving BibRef

Chen, S.[Si], Huang, H.[Huang], Zhu, S.Z.[Shun-Zhi], Xu, H.[Huarong], He, Y.F.[Yi-Fan], Wang, D.H.[Da-Han],
SiamCCF: Siamese visual tracking via cross-layer calibration fusion,
IET-CV(17), No. 8, 2023, pp. 869-882.
DOI Link 2312
computer vision, object tracking BibRef

Huang, Y.C.[Yu-Cheng], Firkat, E.[Eksan], Zhang, J.[Jinlai], Zhu, L.J.[Li-Juan], Zhu, B.[Bin], Zhu, J.H.[Ji-Hong], Hamdulla, A.[Askar],
DASTSiam: Spatio-temporal fusion and discriminative enhancement for Siamese visual tracking,
IET-CV(17), No. 8, 2023, pp. 1017-1033.
DOI Link 2312
adaptive filters, computer vision, neural nets BibRef

Zhao, S.C.[Shao-Chuan], Xu, T.Y.[Tian-Yang], Wu, X.J.[Xiao-Jun], Kittler, J.V.[Josef V.],
Distillation, Ensemble and Selection for Building a Better and Faster Siamese Based Tracker,
CirSysVideo(34), No. 1, January 2024, pp. 182-194.
IEEE DOI 2401
BibRef

Feng, M.Z.[Ming-Zheng], Su, J.B.[Jian-Bo],
Learning Multi-Layer Attention Aggregation Siamese Network for Robust RGBT Tracking,
MultMed(26), 2024, pp. 3378-3391.
IEEE DOI 2402
Target tracking, Feature extraction, Fuses, Convolutional neural networks, Training, Correlation, Robustness, contribution-aware aggregation network BibRef

Zhao, K.[Kaijie], Zhao, H.T.[Hai-Tao], Wang, Z.Z.[Zhong-Ze], Peng, J.C.[Jing-Chao], Hu, Z.W.[Zheng-Wei],
Object-Preserving Siamese Network for Single-Object Tracking on Point Clouds,
MultMed(26), 2024, pp. 3007-3017.
IEEE DOI 2402
Search problems, Feature extraction, Point cloud compression, Location awareness, Task analysis, Deep learning, Object tracking, deep learning BibRef

Wang, Y.[Yuanhui], Ye, B.[Ben], Cai, Z.[Zhanchuan],
Dynamic Template Updating Using Spatial-Temporal Information in Siamese Trackers,
MultMed(26), 2024, pp. 2006-2015.
IEEE DOI 2402
Target tracking, Reliability, Feature extraction, Fuses, Visualization, Spatiotemporal phenomena, Object tracking, tracking confidence network BibRef

Yang, X.[Xin], Zhao, C.Y.[Chen-Yang], Yang, J.Q.[Jin-Qi], Song, Y.[Yong], Zhao, Y.F.[Yu-Fei],
Negative-Driven Training Pipeline for Siamese Visual Tracking,
MultMed(26), 2024, pp. 4416-4429.
IEEE DOI 2403
Training, Target tracking, Pipelines, Transformers, Annotations, Task analysis, Object detection, Negative example mining, visual tracking BibRef

Yu, P.[Peng], Duan, Z.[Zhuolei], Guan, S.[Sujie], Li, M.[Min], Deng, S.B.[Shao-Bo],
UnifiedTT: Visual tracking with unified transformer,
JVCIR(99), 2024, pp. 104067.
Elsevier DOI 2403
Target tracking, Feature extraction, Convolutional neural network, Transformer, Siamese network BibRef

Pan, X.Y.[Xiao-Ying], Yuan, M.[Minrui], Zhang, T.X.[Tian-Xin], Wang, H.[Hao],
Deformable attention object tracking network based on cross-correlation,
JVCIR(98), 2024, pp. 104039.
Elsevier DOI 2402
Siamese, Deformable attention module, Dual cross-correlation, Lightweight object tracking network BibRef


Zhang, Z.H.[Zhi-Hao], Jin, L.[Lei], Li, S.J.[Sheng-Jie], Xia, J.Q.[Jian-Qiang], Wang, J.[Jun], Li, Z.[Zun], Zhu, Z.[Zheng], Yang, W.H.[Wen-Han], Zhang, P.F.[Peng-Fei], Zhao, J.[Jian], Zhang, B.[Bo],
Modality Meets Long-Term Tracker: A Siamese Dual Fusion Framework for Tracking UAV,
ICIP23(1975-1979)
IEEE DOI 2312
BibRef

Lan, K.[Kaihao], Jiang, H.[Haobo], Xie, J.[Jin],
Temporal-aware Siamese Tracker: Integrate Temporal Context for 3d Object Tracking,
ACCV22(I:20-35).
Springer DOI 2307
BibRef

Hui, L.[Le], Wang, L.P.[Ling-Peng], Tang, L.H.[Ling-Hua], Lan, K.H.[Kai-Hao], Xie, J.[Jin], Yang, J.[Jian],
3D Siamese Transformer Network for Single Object Tracking on Point Clouds,
ECCV22(II:293-310).
Springer DOI 2211
BibRef

Tang, F.[Feng], Ling, Q.[Qiang],
Ranking-Based Siamese Visual Tracking,
CVPR22(8731-8740)
IEEE DOI 2210
Location awareness, Visualization, Tracking, Prediction algorithms, Inference algorithms, Classification algorithms, Motion and tracking BibRef

Shen, Q.H.[Qiu-Hong], Qiao, L.[Lei], Guo, J.Y.[Jin-Yang], Li, P.X.[Pei-Xia], Li, X.[Xin], Li, B.[Bo], Feng, W.T.[Wei-Tao], Gan, W.H.[Wei-Hao], Wu, W.[Wei], Ouyang, W.L.[Wan-Li],
Unsupervised Learning of Accurate Siamese Tracking,
CVPR22(8091-8100)
IEEE DOI 2210
Training, Backpropagation, Visualization, Pattern recognition, Reliability, Object tracking, Motion and tracking, Self- semi- meta- unsupervised learning BibRef

Wang, Z.T.[Zhou-Tao], Xie, Q.[Qian], Lai, Y.K.[Yu-Kun], Wu, J.[Jing], Long, K.[Kun], Wang, J.[Jun],
MLVSNet: Multi-level Voting Siamese Network for 3D Visual Tracking,
ICCV21(3081-3090)
IEEE DOI 2203
Point cloud compression, Visualization, Target tracking, Image color analysis, Fuses, Motion and tracking BibRef

Chen, K.[Kai], Hong, L.[Lanqing], Xu, H.[Hang], Li, Z.G.[Zhen-Guo], Yeung, D.Y.[Dit-Yan],
MultiSiam: Self-supervised Multi-instance Siamese Representation Learning for Autonomous Driving,
ICCV21(7526-7534)
IEEE DOI 2203
Representation learning, Training, Degradation, Codes, Data collection, Benchmark testing, Segmentation, Representation learning BibRef

Shuai, B.[Bing], Berneshawi, A.[Andrew], Li, X.Y.[Xin-Yu], Modolo, D.[Davide], Tighe, J.[Joseph],
SiamMOT: Siamese Multi-Object Tracking,
CVPR21(12367-12377)
IEEE DOI 2111
Tracking, Graphics processing units, Pattern recognition, Videos BibRef

Gupta, D.K.[Deepak K.], Arya, D.[Devanshu], Gavves, E.[Efstratios],
Rotation Equivariant Siamese Networks for Tracking,
CVPR21(12357-12366)
IEEE DOI 2111
Convolutional codes, Visualization, Target tracking, Costs, Target recognition, Pose estimation, Benchmark testing BibRef

Feng, Q.[Qi], Ablavsky, V.[Vitaly], Bai, Q.[Qinxun], Sclaroff, S.[Stan],
Siamese Natural Language Tracker: Tracking by Natural Language Descriptions with Siamese Trackers,
CVPR21(5847-5856)
IEEE DOI 2111
Visualization, Natural languages, Graphics processing units, Real-time systems BibRef

Cheng, S.Y.[Si-Yuan], Zhong, B.[Bineng], Li, G.R.[Guo-Rong], Liu, X.[Xin], Tang, Z.J.[Zhen-Jun], Li, X.X.[Xian-Xian], Wang, J.[Jing],
Learning to Filter: Siamese Relation Network for Robust Tracking,
CVPR21(4419-4429)
IEEE DOI 2111
Training, Matched filters, Target tracking, Detectors, Benchmark testing, Gain measurement BibRef

Zhao, P.Y.[Peng-Yao], Liu, Q.[Quanli], Wang, W.[Wei], Guo, Q.[Qiang],
TSDM: Tracking by SiamRPN++ with a Depth-refiner and a Mask-generator,
ICPR21(670-676)
IEEE DOI 2105
Visualization, Target tracking, Color, Benchmark testing, Real-time systems, Pattern recognition BibRef

Gavves, E.[Efstratios], Tao, R.[Ran], Gupta, D.K.[Deepak K.], Smeulders, A.W.M.[Arnold W. M.],
Model Decay in Long-Term Tracking,
ICPR21(2685-2692)
IEEE DOI 2105
Target tracking, Correlation, Biological system modeling, Predictive models, Benchmark testing, Robustness BibRef

Gupta, D.K.[Deepak K.], Gavves, E.[Efstratios], Smeulders, A.W.M.[Arnold W. M.],
Tackling Occlusion in Siamese Tracking with Structured Dropouts,
ICPR21(5804-5811)
IEEE DOI 2105
Shape, Benchmark testing, Robustness, Encoding, Pattern recognition, Object tracking BibRef

Labit-Bonis, C.[Claire], Thomas, J.[Jérôme], Lerasle, F.[Frédéric],
Compact and discriminative multi-object tracking with siamese CNNs,
ICPR21(7395-7402)
IEEE DOI 2105
Target tracking, Detectors, Benchmark testing, Information filters, Feature extraction, Pattern recognition, Object tracking BibRef

Li, Z.X.[Zhen-Xi], Bilodeau, G.A.[Guillaume-Alexandre], Bouachir, W.[Wassim],
MFST: Multi-Features Siamese Tracker,
ICPR21(8416-8422)
IEEE DOI 2105
Target tracking, Benchmark testing, Feature extraction, Pattern recognition, Task analysis, Standards BibRef

Hong, D.X.[De-Xiang], Li, G.R.[Guo-Rong], Xu, K.[Kai], Su, L.[Li], Huang, Q.M.[Qing-Ming],
Siamese Dynamic Mask Estimation Network for Fast Video Object Segmentation,
ICPR21(9476-9482)
IEEE DOI 2105
Learning systems, Correlation, Convolution, Neural networks, Estimation, Object segmentation, Feature extraction BibRef

Ogawa, T.[Takuya], Shibata, T.[Takashi], Yachida, S.[Shoji], Hosoi, T.[Toshinori],
Reducing False Positives in Object Tracking with Siamese Network,
ICPR21(662-669)
IEEE DOI 2105
Adaptation models, Visualization, Target tracking, Search problems, Robustness, Pattern recognition, Object tracking, false positive, object tracking BibRef

Chen, K., Zhou, X., Liang, C., Zou, J.,
Bidirectional Consistency Constrained Template Update Learning for Siamese Trackers,
VCIP20(527-530)
IEEE DOI 2102
Training, Target tracking, Euclidean distance, Convergence, Object tracking, Benchmark testing, Video sequences, Online learning BibRef

Zhang, D., Lv, J., Cheng, Z., Bai, Y., Cao, Y.,
Siamese Network Combined with Attention Mechanism for Object Tracking,
ISPRS20(B2:1315-1322).
DOI Link 2012
BibRef

Li, Z., Wang, Q., Gao, J., Li, B., Hu, W.,
End-to-End Temporal Feature Aggregation for Siamese Trackers,
ICIP20(2056-2060)
IEEE DOI 2011
Feature extraction, Target tracking, Proposals, Object tracking, Training, Modulation, Visual object tracking, siamese network, adversarial training BibRef

Dasari, M.M., Gorthi, R.K.S.S.,
IOU: Siamtrack: IOU Guided Siamese Network For Visual Object Tracking,
ICIP20(2061-2065)
IEEE DOI 2011
Training, Visualization, Object tracking, Proposals, Target tracking, Feature extraction, Testing, visual object tracking, region proposals BibRef

Dong, X.P.[Xing-Ping], Shen, J.B.[Jian-Bing], Shao, L.[Ling], Porikli, F.M.[Fatih M.],
Clnet: A Compact Latent Network for Fast Adjusting Siamese Trackers,
ECCV20(XX:378-395).
Springer DOI 2011
BibRef

Przewlocka, D.[Dominika], Wasala, M.[Mateusz], Szolc, H.[Hubert], Blachut, K.[Krzysztof], Kryjak, T.[Tomasz],
Optimisation of a Siamese Neural Network for Real-time Energy Efficient Object Tracking,
ICCVG20(151-163).
Springer DOI 2009
BibRef

Kretz, A., Mester, R.,
A Shared Representation for Object Tracking and Classification using Siamese Networks,
SSIAI20(54-57)
IEEE DOI 2009
feature extraction, image classification, image representation, neural nets, object tracking, Siamese network tracker, object tracking BibRef

Yu, Y., Xiong, Y., Huang, W., Scott, M.R.,
Deformable Siamese Attention Networks for Visual Object Tracking,
CVPR20(6727-6736)
IEEE DOI 2008
Target tracking, Visualization, Object tracking, Correlation, Proposals, Task analysis, Convolution BibRef

Tan, W.R., Lai, S.,
i-Siam: Improving Siamese Tracker with Distractors Suppression and Long-Term Strategies,
VisDrone19(55-63)
IEEE DOI 2004
feature extraction, image denoising, image segmentation, neural nets, improving Siamese Tracker, distractors suppression, Long term Tracking BibRef

Giancola, S.[Silvio], Zarzar, J.[Jesus], Ghanem, B.[Bernard],
Leveraging Shape Completion for 3D Siamese Tracking,
CVPR19(1359-1368).
IEEE DOI 2002
BibRef

Li, B.[Bo], Wu, W.[Wei], Wang, Q.A.[Qi-Ang], Zhang, F.Y.[Fang-Yi], Xing, J.L.[Jun-Liang], Yan, J.J.[Jun-Jie],
SiamRPN++: Evolution of Siamese Visual Tracking With Very Deep Networks,
CVPR19(4277-4286).
IEEE DOI 2002
BibRef

Sutanto, E.B.[Edward Budiman], Lee, S.[Sukho],
Online Information Augmented SiamRPN,
CVS19(480-489).
Springer DOI 1912
Siamese network for tracking. Two images to two identical artificial neural networks as the inputs and find the target area based on the similarity measured by the Siamese network. BibRef

Wang, G., Liu, B., Li, W., Yu, N.,
Flow Guided Siamese Network for Visual Tracking,
ICIP18(231-235)
IEEE DOI 1809
Target tracking, Visualization, Optical imaging, Benchmark testing, Prediction algorithms, Optical propagation, Siamese-network, deep learning BibRef

Guo, Q., Feng, W., Zhou, C., Huang, R., Wan, L., Wang, S.,
Learning Dynamic Siamese Network for Visual Object Tracking,
ICCV17(1781-1789)
IEEE DOI 1802
feature extraction, image classification, image representation, image sequences, learning (artificial intelligence), Visualization BibRef

Chapter on Motion -- Feature-Based, Long Range, Motion and Structure Estimates, Tracking, Surveillance, Activities continues in
Target Tracking Techniques, Motion Model, Control .


Last update:May 6, 2024 at 15:50:14