16.6.2.2.1 Siamese Networks for Tracking

Chapter Contents (Back)
Target Tracking. Siamese Networks.

Cao, Y.[Yi], Ji, H.B.[Hong-Bing], Zhang, W.[Wenbo], Xue, F.[Fei],
Visual tracking via dynamic weighting with pyramid-redetection based Siamese networks,
JVCIR(65), 2019, pp. 102635.
Elsevier DOI 1912
Visual tracking, Siamese networks, Dynamic weighting, Residual structure, Convolutional neural networks, Pyramid-redetection BibRef

Jiang, X.L.[Xiao-Long], Xiao, Z.[Zehao], Zhang, B.C.[Bao-Chang], Cao, X.B.[Xian-Bin],
ASiam: adaptive Siamese regression tracking with adversarial template generation and motion-based failure recovery,
IET-IPR(13), No. 14, 12 December 2019, pp. 2694-2705.
DOI Link 1912
BibRef

Dong, X.P.[Xing-Ping], Shen, J.B.[Jian-Bing], Wu, D.M.[Dong-Ming], Guo, K.[Kan], Jin, X.G.[Xiao-Gang], Porikli, F.M.[Fatih M.],
Quadruplet Network With One-Shot Learning for Fast Visual Object Tracking,
IP(28), No. 7, July 2019, pp. 3516-3527.
IEEE DOI 1906
image representation, learning (artificial intelligence), object tracking, one-shot learning, fast visual object tracking, Siamese deep network BibRef

Ge, Y.[Yao], Chen, R.[Rui], Tong, Y.[Ying], Cao, X.H.[Xue-Hong], Liang, R.Y.[Rui-Yu],
Combining Siamese Network and Regression Network for Visual Tracking,
IEICE(E103-D), No. 8, August 2020, pp. 1924-1927.
WWW Link. 2008
BibRef

Fu, H.C.[Heng-Cheng], Zhou, W.N.[Wu-Neng], Wang, X.F.[Xiao-Feng], Zhang, H.L.[Huan-Long],
Fast and robust visual tracking with hard balanced focal loss and guided domain adaption,
IVC(100), 2020, pp. 103929.
Elsevier DOI 2008
Visual tracking, Siamese network, Domain adaptation, Hard balanced focal loss BibRef

Tian, S.J.[Sheng-Jing], Liu, X.P.[Xiu-Ping], Liu, M.[Meng], Li, S.H.[Shu-Hua], Yin, B.C.[Bao-Cai],
Siamese Tracking Network With Informative Enhanced Loss,
MultMed(23), 2021, pp. 120-132.
IEEE DOI 2012
Logistics, Target tracking, Training, Real-time systems, Machine learning, Benchmark testing, Correlation, Visual tracking, deep learning BibRef

Tan, H.B.[Hui-Bin], Zhang, X.[Xiang], Zhang, Z.P.[Zhi-Peng], Lan, L.[Long], Zhang, W.J.[Wen-Ju], Luo, Z.G.[Zhi-Gang],
Nocal-Siam: Refining Visual Features and Response With Advanced Non-Local Blocks for Real-Time Siamese Tracking,
IP(30), 2021, pp. 2656-2668.
IEEE DOI 2102
Target tracking, Visualization, Feature extraction, Real-time systems, Oceans, Convolution, Task analysis, supervisedly attentive BibRef

Ke, X., Li, Y., Ye, Y., Guo, W.,
Template Enhancement and Mask Generation for Siamese Tracking,
SPLetters(28), 2021, pp. 279-283.
IEEE DOI 2102
Target tracking, Training, Visualization, Image segmentation, Semantics, Task analysis, Transforms, Deep learning, visual tracking BibRef

Xuan, S.[Shiyu], Li, S.Y.[Sheng-Yang], Zhao, Z.F.[Zi-Fei], Kou, L.X.[Long-Xuan], Zhou, Z.[Zhuang], Xia, G.S.[Gui-Song],
Siamese networks with distractor-reduction method for long-term visual object tracking,
PR(112), 2021, pp. 107698.
Elsevier DOI 2102
Long-term object trakcing, Siamese network, Deep learning BibRef

Zhou, W., Wen, L., Zhang, L., Du, D., Luo, T., Wu, Y.,
SiamCAN: Real-Time Visual Tracking Based on Siamese Center-Aware Network,
IP(30), 2021, pp. 3597-3609.
IEEE DOI 2103
Target tracking, Feature extraction, Visualization, Location awareness, Task analysis, Correlation, Semantics, multi-scale learnable attention BibRef

Fan, J.Q.[Jia-Qing], Song, H.H.[Hui-Hui], Zhang, K.H.[Kai-Hua], Yang, K.[Kang], Liu, Q.S.[Qing-Shan],
Feature Alignment and Aggregation Siamese Networks for Fast Visual Tracking,
CirSysVideo(31), No. 4, April 2021, pp. 1296-1307.
IEEE DOI 2104
Target tracking, Visualization, Robustness, Correlation, Adaptation models, Benchmark testing, Semantics, Visual tracking, Siamese networks BibRef

Zhu, K.[Kun], Zhang, X.D.[Xiao-Dong], Chen, G.Z.[Guan-Zhou], Tan, X.L.[Xiao-Liang], Liao, P.[Puyun], Wu, H.Y.[Hong-Yu], Cui, X.J.[Xiu-Juan], Zuo, Y.[Yinan], Lv, Z.Y.[Zhi-Yong],
Single Object Tracking in Satellite Videos: Deep Siamese Network Incorporating an Interframe Difference Centroid Inertia Motion Model,
RS(13), No. 7, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2104
BibRef

Yao, S.Y.[Si-Yuan], Han, X.G.[Xiao-Guang], Zhang, H.[Hua], Wang, X.[Xiao], Cao, X.C.[Xiao-Chun],
Learning Deep Lucas-Kanade Siamese Network for Visual Tracking,
IP(30), 2021, pp. 4814-4827.
IEEE DOI 2105
BibRef

Li, Z.Y.[Zhi-Yong], Hu, C.M.[Chen-Ming], Nai, K.[Ke], Yuan, J.[Jin],
Siamese target estimation network with AIoU loss for real-time visual tracking,
JVCIR(77), 2021, pp. 103107.
Elsevier DOI 2106
Visual tracking, Siamese network, Target estimation network, Intersection over union (IoU) loss BibRef

Pu, L.[Lei], Feng, X.X.[Xin-Xi], Hou, Z.Q.[Zhi-Qiang], Yu, W.S.[Wang-Sheng], Zha, Y.[Yufei],
SiamDA: Dual attention Siamese network for real-time visual tracking,
SP:IC(95), 2021, pp. 116293.
Elsevier DOI 2106
Visual tracking, Siamese network, Non-local attention, Channel attention BibRef

Sosnovik, I.[Ivan], Moskalev, A.[Artem], Smeulders, A.[Arnold],
Scale Equivariance Improves Siamese Tracking,
WACV21(2764-2773)
IEEE DOI 2106
Training, Visualization, Target tracking, Estimation, Computer architecture BibRef

Zhao, Y.[Yuyao], Jiang, M.[Min], Kong, J.[Jun], Li, S.[Sha],
Paralleled attention modules and adaptive focal loss for Siamese visual tracking,
IET-IPR(15), No. 6, 2021, pp. 1345-1358.
DOI Link 2106
BibRef

Bi, F.[Fukun], Sun, J.[Jiayi], Han, J.H.[Jian-Hong], Wang, Y.[Yanping], Bian, M.M.[Ming-Ming],
Remote sensing target tracking in satellite videos based on a variable-angle-adaptive Siamese network,
IET-IPR(15), No. 9, 2021, pp. 1987-1997.
DOI Link 2106
BibRef

Guo, D.[Dongyan], Wang, J.[Jun], Zhao, W.[Weixuan], Cui, Y.[Ying], Wang, Z.H.[Zhen-Hua], Chen, S.[Shengyong],
End-to-end feature fusion Siamese network for adaptive visual tracking,
IET-IPR(15), No. 1, 2021, pp. 91-100.
DOI Link 2106
BibRef

Jiang, M.[Min], Zhao, Y.[Yuyao], Kong, J.[Jun],
Mutual Learning and Feature Fusion Siamese Networks for Visual Object Tracking,
CirSysVideo(31), No. 8, August 2021, pp. 3154-3167.
IEEE DOI 2108
Target tracking, Feature extraction, Correlation, Object tracking, Semantics, Computer architecture, Training, Object tracking, feature fusion subnetwork BibRef

Kang, Y.[Ying], Liu, C.[Cong], Wang, N.[Ning], Shi, D.X.[Dian-Xi], Zhou, N.[Ning], Li, M.M.[Meng-Meng], Wu, Y.L.[Yun-Long],
Siamese Visual Tracking with Dual-Pipeline Correlated Fusion Network,
IEICE(E104-D), No. 10, October 2021, pp. 1702-1711.
WWW Link. 2110
BibRef

Tan, K.[Ke], Xu, T.B.[Ting-Bing], Wei, Z.Z.[Zhen-Zhong],
Learning complementary Siamese networks for real-time high-performance visual tracking,
JVCIR(80), 2021, pp. 103299.
Elsevier DOI 2110
Visual tracking, Matching visualization, Complementary learning, Siamese networks BibRef

Tang, F.[Feng], Ling, Q.[Qiang],
Learning to Rank Proposals for Siamese Visual Tracking,
IP(30), 2021, pp. 8785-8796.
IEEE DOI 2111
Target tracking, Proposals, Training, Visualization, Feature extraction, Task analysis, Estimation, ranking proposals BibRef


Han, W.C.[Wen-Cheng], Dong, X.[Xingping], Khan, F.S.[Fahad Shahbaz], Shao, L.[Ling], Shen, J.B.[Jian-Bing],
Learning to Fuse Asymmetric Feature Maps in Siamese Trackers,
CVPR21(16565-16575)
IEEE DOI 2111
Training, Visualization, Target tracking, Correlation, Convolution, Fuses, Pattern recognition BibRef

Shuai, B.[Bing], Berneshawi, A.[Andrew], Li, X.Y.[Xin-Yu], Modolo, D.[Davide], Tighe, J.[Joseph],
SiamMOT: Siamese Multi-Object Tracking,
CVPR21(12367-12377)
IEEE DOI 2111
Tracking, Graphics processing units, Pattern recognition, Videos BibRef

Gupta, D.K.[Deepak K.], Arya, D.[Devanshu], Gavves, E.[Efstratios],
Rotation Equivariant Siamese Networks for Tracking,
CVPR21(12357-12366)
IEEE DOI 2111
Convolutional codes, Visualization, Target tracking, Costs, Target recognition, Pose estimation, Benchmark testing BibRef

Feng, Q.[Qi], Ablavsky, V.[Vitaly], Bai, Q.[Qinxun], Sclaroff, S.[Stan],
Siamese Natural Language Tracker: Tracking by Natural Language Descriptions with Siamese Trackers,
CVPR21(5847-5856)
IEEE DOI 2111
Visualization, Natural languages, Graphics processing units, Computer architecture, Real-time systems BibRef

Cheng, S.Y.[Si-Yuan], Zhong, B.[Bineng], Li, G.R.[Guo-Rong], Liu, X.[Xin], Tang, Z.J.[Zhen-Jun], Li, X.X.[Xian-Xian], Wang, J.[Jing],
Learning to Filter: Siamese Relation Network for Robust Tracking,
CVPR21(4419-4429)
IEEE DOI 2111
Training, Matched filters, Target tracking, Detectors, Benchmark testing, Gain measurement BibRef

Zhao, P.[Pengyao], Liu, Q.[Quanli], Wang, W.[Wei], Guo, Q.[Qiang],
TSDM: Tracking by SiamRPN++ with a Depth-refiner and a Mask-generator,
ICPR21(670-676)
IEEE DOI 2105
Visualization, Target tracking, Color, Benchmark testing, Real-time systems, Pattern recognition BibRef

Gavves, E.[Efstratios], Tao, R.[Ran], Gupta, D.K.[Deepak K.], Smeulders, A.W.M.[Arnold W. M.],
Model Decay in Long-Term Tracking,
ICPR21(2685-2692)
IEEE DOI 2105
Target tracking, Correlation, Biological system modeling, Predictive models, Benchmark testing, Robustness BibRef

Gupta, D.K.[Deepak K.], Gavves, E.[Efstratios], Smeulders, A.W.M.[Arnold W. M.],
Tackling Occlusion in Siamese Tracking with Structured Dropouts,
ICPR21(5804-5811)
IEEE DOI 2105
Shape, Benchmark testing, Robustness, Encoding, Pattern recognition, Object tracking BibRef

Labit-Bonis, C.[Claire], Thomas, J.[Jérôme], Lerasle, F.[Frédéric],
Compact and discriminative multi-object tracking with siamese CNNs,
ICPR21(7395-7402)
IEEE DOI 2105
Target tracking, Detectors, Benchmark testing, Information filters, Feature extraction, Pattern recognition, Object tracking BibRef

Li, Z.X.[Zhen-Xi], Bilodeau, G.A.[Guillaume-Alexandre], Bouachir, W.[Wassim],
MFST: Multi-Features Siamese Tracker,
ICPR21(8416-8422)
IEEE DOI 2105
Target tracking, Benchmark testing, Feature extraction, Pattern recognition, Task analysis, Standards BibRef

Hong, D.X.[De-Xiang], Li, G.R.[Guo-Rong], Xu, K.[Kai], Su, L.[Li], Huang, Q.M.[Qing-Ming],
Siamese Dynamic Mask Estimation Network for Fast Video Object Segmentation,
ICPR21(9476-9482)
IEEE DOI 2105
Learning systems, Correlation, Convolution, Neural networks, Estimation, Object segmentation, Feature extraction BibRef

Ogawa, T.[Takuya], Shibata, T.[Takashi], Yachida, S.[Shoji], Hosoi, T.[Toshinori],
Reducing False Positives in Object Tracking with Siamese Network,
ICPR21(662-669)
IEEE DOI 2105
Adaptation models, Visualization, Target tracking, Search problems, Robustness, Pattern recognition, Object tracking, false positive, object tracking BibRef

Chen, K., Zhou, X., Liang, C., Zou, J.,
Bidirectional Consistency Constrained Template Update Learning for Siamese Trackers,
VCIP20(527-530)
IEEE DOI 2102
Training, Target tracking, Euclidean distance, Convergence, Object tracking, Benchmark testing, Video sequences, Online learning BibRef

Zhang, D., Lv, J., Cheng, Z., Bai, Y., Cao, Y.,
Siamese Network Combined with Attention Mechanism for Object Tracking,
ISPRS20(B2:1315-1322).
DOI Link 2012
BibRef

Li, Z., Wang, Q., Gao, J., Li, B., Hu, W.,
End-to-End Temporal Feature Aggregation for Siamese Trackers,
ICIP20(2056-2060)
IEEE DOI 2011
Feature extraction, Target tracking, Proposals, Object tracking, Training, Modulation, Visual object tracking, siamese network, adversarial training BibRef

Dasari, M.M., Gorthi, R.K.S.S.,
IOU: Siamtrack: IOU Guided Siamese Network For Visual Object Tracking,
ICIP20(2061-2065)
IEEE DOI 2011
Training, Visualization, Object tracking, Proposals, Target tracking, Feature extraction, Testing, visual object tracking, region proposals BibRef

Dong, X.P.[Xing-Ping], Shen, J.B.[Jian-Bing], Shao, L.[Ling], Porikli, F.M.[Fatih M.],
Clnet: A Compact Latent Network for Fast Adjusting Siamese Trackers,
ECCV20(XX:378-395).
Springer DOI 2011
BibRef

Przewlocka, D.[Dominika], Wasala, M.[Mateusz], Szolc, H.[Hubert], Blachut, K.[Krzysztof], Kryjak, T.[Tomasz],
Optimisation of a Siamese Neural Network for Real-time Energy Efficient Object Tracking,
ICCVG20(151-163).
Springer DOI 2009
BibRef

Kretz, A., Mester, R.,
A Shared Representation for Object Tracking and Classification using Siamese Networks,
SSIAI20(54-57)
IEEE DOI 2009
feature extraction, image classification, image representation, neural nets, object tracking, Siamese network tracker, object tracking BibRef

Yu, Y., Xiong, Y., Huang, W., Scott, M.R.,
Deformable Siamese Attention Networks for Visual Object Tracking,
CVPR20(6727-6736)
IEEE DOI 2008
Target tracking, Visualization, Object tracking, Correlation, Proposals, Task analysis, Convolution BibRef

Chen, Z., Zhong, B., Li, G., Zhang, S., Ji, R.,
Siamese Box Adaptive Network for Visual Tracking,
CVPR20(6667-6676)
IEEE DOI 2008
Visualization, Target tracking, Adaptive systems, Detectors, Convolution, Feature extraction BibRef

Guo, D., Wang, J., Cui, Y., Wang, Z., Chen, S.,
SiamCAR: Siamese Fully Convolutional Classification and Regression for Visual Tracking,
CVPR20(6268-6276)
IEEE DOI 2008
Feature extraction, Visualization, Target tracking, Proposals, Training, Task analysis, Correlation BibRef

Tan, W.R., Lai, S.,
i-Siam: Improving Siamese Tracker with Distractors Suppression and Long-Term Strategies,
VisDrone19(55-63)
IEEE DOI 2004
feature extraction, image denoising, image segmentation, neural nets, improving Siamese Tracker, distractors suppression, Long term Tracking BibRef

Giancola, S.[Silvio], Zarzar, J.[Jesus], Ghanem, B.[Bernard],
Leveraging Shape Completion for 3D Siamese Tracking,
CVPR19(1359-1368).
IEEE DOI 2002
BibRef

Li, B.[Bo], Wu, W.[Wei], Wang, Q.A.[Qi-Ang], Zhang, F.Y.[Fang-Yi], Xing, J.L.[Jun-Liang], Yan, J.[Junjie],
SiamRPN++: Evolution of Siamese Visual Tracking With Very Deep Networks,
CVPR19(4277-4286).
IEEE DOI 2002
BibRef

Sutanto, E.B.[Edward Budiman], Lee, S.[Sukho],
Online Information Augmented SiamRPN,
CVS19(480-489).
Springer DOI 1912
Siamese network for tracking. Two images to two identical artificial neural networks as the inputs and find the target area based on the similarity measured by the Siamese network. BibRef

Wang, G., Liu, B., Li, W., Yu, N.,
Flow Guided Siamese Network for Visual Tracking,
ICIP18(231-235)
IEEE DOI 1809
Target tracking, Visualization, Optical imaging, Benchmark testing, Prediction algorithms, Optical propagation, Siamese-network, deep learning BibRef

Guo, Q., Feng, W., Zhou, C., Huang, R., Wan, L., Wang, S.,
Learning Dynamic Siamese Network for Visual Object Tracking,
ICCV17(1781-1789)
IEEE DOI 1802
feature extraction, image classification, image representation, image sequences, learning (artificial intelligence), Visualization BibRef

Chapter on Motion -- Feature-Based, Long Range, Motion and Structure Estimates, Tracking, Surveillance, Activities continues in
Target Tracking Techniques, Motion Model, Control .


Last update:Nov 30, 2021 at 22:19:38