14.2.11 Contrastive Learning

Chapter Contents (Back)
Contrastive Learning. Learning. Contrastive learning, which aims at minimizing the distance between positive pairs while maximizing that of negative ones.
See also Meta-Learning.

Hu, X.[Xiang], Li, T.[Teng], Zhou, T.[Tong], Peng, Y.X.[Yuan-Xi],
Deep Spatial-Spectral Subspace Clustering for Hyperspectral Images Based on Contrastive Learning,
RS(13), No. 21, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2112
BibRef

Hassanin, M.[Mohammed], Radwan, I.[Ibrahim], Khan, S.[Salman], Tahtali, M.[Murat],
Learning discriminative representations for multi-label image recognition,
JVCIR(83), 2022, pp. 103448.
Elsevier DOI 2202
Multi-label recognition, Multi-label-contrastive learning, Contrastive representation, Deep learning BibRef

Dave, I.[Ishan], Gupta, R.[Rohit], Rizve, M.N.[Mamshad Nayeem], Shah, M.[Mubarak],
TCLR: Temporal contrastive learning for video representation,
CVIU(219), 2022, pp. 103406.
Elsevier DOI 2205
Self-Supervised Learning, Action Recognition, Video Representation BibRef

Li, Y.F.[Yun-Fan], Yang, M.X.[Mou-Xing], Peng, D.Z.[De-Zhong], Li, T.H.[Tai-Hao], Huang, J.T.[Jian-Tao], Peng, X.[Xi],
Twin Contrastive Learning for Online Clustering,
IJCV(130), No. 9, September 2022, pp. 2205-2221.
Springer DOI 2208
BibRef

Zhu, H.[He], Yu, S.[Shan],
Retaining Diverse Information in Contrastive Learning Through Multiple Projectors,
SPLetters(29), 2022, pp. 1789-1793.
IEEE DOI 2209
Visualization, Training, Task analysis, Representation learning, Feature extraction, Periodic structures, Indexes, projector mining BibRef

Huo, X.Y.[Xin-Yue], Xie, L.X.[Ling-Xi], Wei, L.H.[Long-Hui], Zhang, X.P.[Xiao-Peng], Chen, X.[Xin], Li, H.[Hao], Yang, Z.J.[Zi-Jie], Zhou, W.G.[Wen-Gang], Li, H.Q.[Hou-Qiang], Tian, Q.[Qi],
Heterogeneous Contrastive Learning: Encoding Spatial Information for Compact Visual Representations,
MultMed(24), 2022, pp. 4224-4235.
IEEE DOI 2209
Pretraining -- improve efficiency. Feature extraction, Semantics, Head, Contrastive learning, pre-training, spatial information BibRef

Liu, C.F.[Chen-Fang], Sun, H.[Hao], Xu, Y.J.[Yan-Jie], Kuang, G.Y.[Gang-Yao],
Multi-Source Remote Sensing Pretraining Based on Contrastive Self-Supervised Learning,
RS(14), No. 18, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2209
BibRef

Xu, H.H.[Hao-Hang], Xiong, H.K.[Hong-Kai], Qi, G.J.[Guo-Jun],
K-Shot Contrastive Learning of Visual Features With Multiple Instance Augmentations,
PAMI(44), No. 11, November 2022, pp. 8694-8700.
IEEE DOI 2210
Task analysis, Visualization, Training, Eigenvalues and eigenfunctions, Dictionaries, contrastive learning BibRef

Zhu, Y.S.[Yi-Sheng], Shuai, H.[Hui], Liu, G.C.[Guang-Can], Liu, Q.S.[Qing-Shan],
Self-Supervised Video Representation Learning Using Improved Instance-Wise Contrastive Learning and Deep Clustering,
CirSysVideo(32), No. 10, October 2022, pp. 6741-6752.
IEEE DOI 2210
Task analysis, Representation learning, Visualization, Integrated circuit modeling, Training, Spatiotemporal phenomena, deep clustering BibRef

Peng, R.[Rui], Zhao, W.Z.[Wen-Zhi], Li, K.[Kaiyuan], Ji, F.C.[Feng-Cheng], Rong, C.X.[Cai-Xia],
Continual Contrastive Learning for Cross-Dataset Scene Classification,
RS(14), No. 20, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2211
BibRef

Wang, Y.[Yu], Lin, J.Y.[Jing-Yang], Cai, Q.[Qi], Pan, Y.W.[Ying-Wei], Yao, T.[Ting], Chao, H.Y.[Hong-Yang], Mei, T.[Tao],
A Low Rank Promoting Prior for Unsupervised Contrastive Learning,
PAMI(45), No. 3, March 2023, pp. 2667-2681.
IEEE DOI 2302
Training, Task analysis, Probabilistic logic, Feature extraction, Optimization, Annotations, Unsupervised learning, unsupervised pre-training BibRef

Xu, X.[Xinyi], Deng, C.[Cheng], Xie, Y.[Yaochen], Ji, S.W.[Shui-Wang],
Group Contrastive Self-Supervised Learning on Graphs,
PAMI(45), No. 3, March 2023, pp. 3169-3180.
IEEE DOI 2302
Task analysis, Proteins, Aggregates, Mutual information, Generators, Upper bound, Optimization, Graph neural networks, self-supervised learning BibRef

Zhu, J.H.[Jin-Hua], Xia, Y.[Yingce], Wu, L.J.[Li-Jun], Deng, J.J.[Jia-Jun], Zhou, W.G.[Wen-Gang], Qin, T.[Tao], Liu, T.Y.[Tie-Yan], Li, H.Q.[Hou-Qiang],
Masked Contrastive Representation Learning for Reinforcement Learning,
PAMI(45), No. 3, March 2023, pp. 3421-3433.
IEEE DOI 2302
Transformers, Training, Task analysis, Representation learning, Convolutional neural networks, Image reconstruction, Games, transformer BibRef

Xu, H.H.[Hao-Hang], Zhang, X.P.[Xiao-Peng], Li, H.[Hao], Xie, L.X.[Ling-Xi], Dai, W.R.[Wen-Rui], Xiong, H.K.[Hong-Kai], Tian, Q.[Qi],
Seed the Views: Hierarchical Semantic Alignment for Contrastive Representation Learning,
PAMI(45), No. 3, March 2023, pp. 3753-3767.
IEEE DOI 2302
Task analysis, Training, Generators, Feature extraction, Semantics, Representation learning, Image reconstruction, contrastive learning BibRef

Hu, P.[Peng], Zhu, H.Y.[Hong-Yuan], Lin, J.[Jie], Peng, D.Z.[De-Zhong], Zhao, Y.P.[Yin-Ping], Peng, X.[Xi],
Unsupervised Contrastive Cross-Modal Hashing,
PAMI(45), No. 3, March 2023, pp. 3877-3889.
IEEE DOI 2302
Semantics, Bridges, Optimization, Correlation, Task analysis, Degradation, Binary codes, Common hamming space, unsupervised cross-modal hashing BibRef

Xia, W.[Wei], Wang, T.X.[Tian-Xiu], Gao, Q.X.[Quan-Xue], Yang, M.[Ming], Gao, X.B.[Xin-Bo],
Graph Embedding Contrastive Multi-Modal Representation Learning for Clustering,
IP(32), 2023, pp. 1170-1183.
IEEE DOI 2302
Representation learning, Technological innovation, Deep learning, Correlation, Clustering methods, Transformers, Telecommunications, self-supervision BibRef

Chen, Z.L.[Ze-Lin], Lin, K.Y.[Kun-Yu], Zheng, W.S.[Wei-Shi],
Consistent Intra-Video Contrastive Learning With Asynchronous Long-Term Memory Bank,
CirSysVideo(33), No. 3, March 2023, pp. 1168-1180.
IEEE DOI 2303
Videos, Task analysis, Graphics processing units, Semantics, Representation learning, Memory management, Intra-video actions, self-attention BibRef

Fang, U.[Uno], Li, J.X.[Jian-Xin], Lu, X.Q.[Xue-Quan], Mian, A.[Ajmal], Gu, Z.Q.[Zhao-Quan],
Robust image clustering via context-aware contrastive graph learning,
PR(138), 2023, pp. 109340.
Elsevier DOI 2303
Supervised clustering, Graph convolution network, Contrastive graph learning, Graph view generation BibRef

Qin, J.[Jinchun], Zhao, H.R.[Hong-Rui],
Spatial-Spectral-Associative Contrastive Learning for Satellite Hyperspectral Image Classification with Transformers,
RS(15), No. 6, 2023, pp. 1612.
DOI Link 2304
BibRef

Zhang, Y.[Yupei], Xu, Y.[Yunan], Wei, S.[Shuangshuang], Wang, Y.F.[Yi-Fei], Li, Y.X.[Yu-Xin], Shang, X.[Xuequn],
Doubly contrastive representation learning for federated image recognition,
PR(139), 2023, pp. 109507.
Elsevier DOI 2304
Image recognition, Doubly contrastive learning, Federated machine learning, Representation learning, Non-IID data classification BibRef

Deng, X.Z.[Xiao-Zhi], Huang, D.[Dong], Chen, D.H.[Ding-Hua], Wang, C.D.[Chang-Dong], Lai, J.H.[Jian-Huang],
Strongly augmented contrastive clustering,
PR(139), 2023, pp. 109470.
Elsevier DOI 2304
Data clustering, Deep clustering, Image clustering, Contrastive learning, Deep neural network BibRef

Wei, R.[Rukai], Liu, Y.[Yu], Song, J.K.[Jing-Kuan], Xie, Y.Z.[Yan-Zhao], Zhou, K.[Ke],
Deep debiased contrastive hashing,
PR(139), 2023, pp. 109483.
Elsevier DOI 2304
Learning to hash, Contrastive learning, Instance discrimination, EM Algorithm, Neighborhood discovery BibRef

Luo, Z.F.[Zhen-Fei], Dong, Y.X.[Yi-Xiang], Zheng, Q.H.[Qing-Hua], Liu, H.[Huan], Luo, M.[Minnan],
Dual-channel graph contrastive learning for self-supervised graph-level representation learning,
PR(139), 2023, pp. 109448.
Elsevier DOI 2304
Contrastive learning, Graph representation learning, Graph neural networks, Graph classification BibRef

Wang, X.[Xiao], Qi, G.J.[Guo-Jun],
Contrastive Learning With Stronger Augmentations,
PAMI(45), No. 5, May 2023, pp. 5549-5560.
IEEE DOI 2304
Task analysis, Self-supervised learning, Representation learning, Prototypes, Visualization, Training, Supervised learning, self-supervised learning BibRef

Zhang, Z.[Zehua], Sun, S.L.[Shi-Lin], Ma, G.X.[Gui-Xiang], Zhong, C.M.[Cai-Ming],
Line graph contrastive learning for link prediction,
PR(140), 2023, pp. 109537.
Elsevier DOI 2305
Line graph, Contrastive learning, Link prediction, Node classification, Mutual information BibRef

Wei, Y.K.[Yi-Kang], Yang, L.[Liu], Han, Y.[Yahong], Hu, Q.H.[Qing-Hua],
Multi-Source Collaborative Contrastive Learning for Decentralized Domain Adaptation,
CirSysVideo(33), No. 5, May 2023, pp. 2202-2216.
IEEE DOI 2305
Adaptation models, Feature extraction, Data models, Collaboration, Data mining, Training, Bridges, Multi-source domain adaptation, contrastive learning BibRef

Li, Z.Y.[Zhi-Yuan], Ralescu, A.[Anca],
Generalized self-supervised contrastive learning with bregman divergence for image recognition,
PRL(171), 2023, pp. 155-161.
Elsevier DOI 2306
Bregman divergence, Self-supervised learning, Contrastive learning, Probabilistic distance, Image representation BibRef

Zhang, Y.H.[Yu-Hang], Zhang, X.P.[Xiao-Peng], Li, J.[Jie], Qiu, R.C.[Robert C.], Xu, H.H.[Hao-Hang], Tian, Q.[Qi],
Semi-Supervised Contrastive Learning With Similarity Co-Calibration,
MultMed(25), 2023, pp. 1749-1759.
IEEE DOI 2306
Predictive models, Semisupervised learning, Data models, Training, Entropy, Labeling, Prototypes, Semi-supervised learning, similarity co-calibration BibRef

Lee, W.[Wonju], Byun, S.Y.[Seok-Yong], Park, M.J.[Min-Je],
Unsupervised soft-to-hard hashing with contrastive learning,
CVIU(233), 2023, pp. 103713.
Elsevier DOI 2307
Unsupervised hashing, Contrastive learning, Greedy back-propagation BibRef

Miao, J.X.[Jia-Xing], Cao, F.L.[Fei-Long], Li, M.[Ming], Yang, B.[Bing], Ye, H.L.[Hai-Liang],
Triplet teaching graph contrastive networks with self-evolving adaptive augmentation,
PR(142), 2023, pp. 109687.
Elsevier DOI 2307
Contrastive learning, Graph representation learning, Graph augmentation, Node classification BibRef

Li, J.H.[Jin-Hui], Li, X.R.[Xiao-Run], Yan, Y.F.[Yun-Feng],
Unlocking the Potential of Data Augmentation in Contrastive Learning for Hyperspectral Image Classification,
RS(15), No. 12, 2023, pp. xx-yy.
DOI Link 2307
BibRef

Wang, J.[Jing], Tian, S.[Sirui], Feng, X.L.[Xiao-Lin], Zhang, B.[Bo], Wu, F.[Fan], Zhang, H.[Hong], Wang, C.[Chao],
Locality Preserving Property Constrained Contrastive Learning for Object Classification in SAR Imagery,
RS(15), No. 14, 2023, pp. 3697.
DOI Link 2307
BibRef

Guo, H.J.[Hui-Jie], Shi, L.[Lei],
Contrastive learning with semantic consistency constraint,
IVC(136), 2023, pp. 104754.
Elsevier DOI 2308
Representation learning, Contrastive learning, Semantic consistency BibRef

Han, A.[Aiyang], Geng, C.X.[Chuan-Xing], Chen, S.C.[Song-Can],
Universum-Inspired Supervised Contrastive Learning,
IP(32), 2023, pp. 4275-4286.
IEEE DOI 2308
Data models, Training, Robustness, Reliability theory, Loss measurement, Visualization, Task analysis, mixup BibRef

Cho, J.[Junhee], Ko, Y.J.[Young-Joong],
Dicer: Dialogue-Centric Representation for Knowledge-Grounded Dialogue through Contrastive Learning,
PRL(172), 2023, pp. 151-157.
Elsevier DOI 2309
Knowledge-grounded dialogue system, Contrastive learning, Negative sampling loss BibRef

Wang, X.[Xiao], Huang, Y.H.[Yu-Hang], Zeng, D.[Dan], Qi, G.J.[Guo-Jun],
CaCo: Both Positive and Negative Samples are Directly Learnable via Cooperative-Adversarial Contrastive Learning,
PAMI(45), No. 9, September 2023, pp. 10718-10730.
IEEE DOI 2309
BibRef

Tang, H.[Hao], Sun, G.[Guolei], Sebe, N.[Nicu], Van Gool, L.J.[Luc J.],
Edge Guided GANs With Multi-Scale Contrastive Learning for Semantic Image Synthesis,
PAMI(45), No. 12, December 2023, pp. 14435-14452.
IEEE DOI 2311
BibRef

Zhao, Y.X.[Yun-Xiao], Bai, L.[Liang],
Contrastive clustering with a graph consistency constraint,
PR(146), 2024, pp. 110032.
Elsevier DOI 2311
Contrastive learning, Contrastive clustering, Graph consistency constraint, Clustering uncertainty BibRef

Xia, W.[Wei], Wang, Q.Q.[Qian-Qian], Gao, Q.X.[Quan-Xue], Yang, M.[Ming], Gao, X.B.[Xin-Bo],
Self-Consistent Contrastive Attributed Graph Clustering With Pseudo-Label Prompt,
MultMed(25), 2023, pp. 6665-6677.
IEEE DOI 2311
BibRef

Cheng, H.Y.[Hao-Yang], Li, H.L.[Hong-Liang], Wu, Q.B.[Qing-Bo], Qiu, H.Q.[He-Qian], Zhang, X.L.[Xiao-Liang], Meng, F.M.[Fan-Man], Zhao, T.J.[Tai-Jin],
Disturbed Augmentation Invariance for Unsupervised Visual Representation Learning,
CirSysVideo(33), No. 11, November 2023, pp. 6924-6938.
IEEE DOI 2311
Variation on Contrastive Learning BibRef

Lin, H.[Huibin], Zhang, C.Y.[Chun-Yang], Wang, S.P.[Shi-Ping], Guo, W.Z.[Wen-Zhong],
A Probabilistic Contrastive Framework for Semi-Supervised Learning,
MultMed(25), 2023, pp. 8767-8779.
IEEE DOI 2312
BibRef

Qing, Z.W.[Zhi-Wu], Huang, Z.Y.[Zi-Yuan], Zhang, S.W.[Shi-Wei], Tang, M.Q.[Ming-Qian], Gao, C.X.[Chang-Xin], Jin, R.[Rong], Ang, M.H.[Marcelo H.], Sang, N.[Nong],
ParamCrop: Parametric Cubic Cropping for Video Contrastive Learning,
MultMed(25), 2023, pp. 9002-9014.
IEEE DOI 2312
BibRef

Li, Y.[Yiyue], Qian, G.W.[Guang-Wu], Jiang, X.S.[Xiao-Shuang], Jiang, Z.K.[Ze-Kun], Wen, W.[Wen], Zhang, S.T.[Shao-Ting], Li, K.[Kang], Lao, Q.C.[Qi-Cheng],
Hierarchical-Instance Contrastive Learning for Minority Detection on Imbalanced Medical Datasets,
MedImg(43), No. 1, January 2024, pp. 416-426.
IEEE DOI 2401
BibRef

Feng, X.[Xin], Ji, H.[Haobo], Pei, W.J.[Wen-Jie], Li, J.X.[Jin-Xing], Lu, G.M.[Guang-Ming], Zhang, D.[David],
U˛-Former: Nested U-Shaped Transformer for Image Restoration via Multi-View Contrastive Learning,
CirSysVideo(34), No. 1, January 2024, pp. 168-181.
IEEE DOI 2401
BibRef

Bao, P.[Peng], Li, J.[Jianian], Yan, R.[Rong], Liu, Z.Y.[Zhong-Yi],
Dynamic Graph Contrastive Learning via Maximize Temporal Consistency,
PR(148), 2024, pp. 110144.
Elsevier DOI 2402
Contrastive learning, Dynamic graph, Temporal information BibRef

Bu, W.X.[Wei-Xin], Cao, X.F.[Xiao-Feng], Zheng, Y.Z.[Yi-Zhen], Pan, S.R.[Shi-Rui],
Improving Augmentation Consistency for Graph Contrastive Learning,
PR(148), 2024, pp. 110182.
Elsevier DOI Code:
WWW Link. 2402
Graph contrastive learning, Augmentation consistency BibRef

Zhou, Q.[Qian], Wang, Q.Q.[Qian-Qian], Gao, Q.X.[Quan-Xue], Yang, M.[Ming], Gao, X.B.[Xin-Bo],
Unsupervised Discriminative Feature Selection via Contrastive Graph Learning,
IP(33), 2024, pp. 972-986.
IEEE DOI 2402
Feature extraction, Sparse matrices, Self-supervised learning, Data models, Telecommunications, Spatial databases, Redundancy, unsupervised feature selection BibRef

Li, H.T.[Hao-Tian], Jin, H.[Hui],
Research on Personalized AEB Strategies Based on Self-Supervised Contrastive Learning,
ITS(25), No. 2, February 2024, pp. 1303-1316.
IEEE DOI 2402
Vehicles, Safety, Data models, Collision avoidance, Brakes, Analytical models, Predictive models, Driving style, AEB strategy BibRef

Sammani, F.[Fawaz], Joukovsky, B.[Boris], Deligiannis, N.[Nikos],
Visualizing and Understanding Contrastive Learning,
IP(33), 2024, pp. 541-555.
IEEE DOI 2402
Data models, Task analysis, Measurement, Computational modeling, Image classification, Data augmentation, Adaptation models, explaining similarity networks BibRef

Zhang, X.D.[Xiao-Dian], Gao, K.[Kun], Wang, J.W.[Jun-Wei], Wang, P.Y.[Peng-Yu], Hu, Z.[Zibo], Yang, Z.J.[Zhi-Jia], Zhao, X.B.[Xia-Bin], Li, W.[Wei],
Target Detection Adapting to Spectral Variability in Multi-Temporal Hyperspectral Images Using Implicit Contrastive Learning,
RS(16), No. 4, 2024, pp. 718.
DOI Link 2402
BibRef

Gao, Y.[Yuan], Li, X.[Xin], Hui, Y.[Yan],
Rethinking Graph Contrastive Learning: An Efficient Single-View Approach via Instance Discrimination,
MultMed(26), 2024, pp. 3616-3625.
IEEE DOI 2402
Training, Measurement, Costs, Graph neural networks, Computational modeling, Estimation, Task analysis, uniformity BibRef

Zhang, Y.F.[Yi-Fei], Liu, C.[Chang], Zhou, Y.[Yu], Wang, W.P.[Wei-Ping], Ye, Q.X.[Qi-Xiang], Ji, X.Y.[Xiang-Yang],
Beyond Instance Discrimination: Relation-Aware Contrastive Self-Supervised Learning,
MultMed(26), 2024, pp. 4628-4640.
IEEE DOI 2403
Interpolation, Self-supervised learning, Task analysis, Semantics, Visualization, Semisupervised learning, Representation learning, self-supervised learning BibRef

Lin, L.[Lilang], Zhang, J.H.[Jia-Hang], Liu, J.Y.[Jia-Ying],
Mutual Information Driven Equivariant Contrastive Learning for 3D Action Representation Learning,
IP(33), 2024, pp. 1883-1897.
IEEE DOI 2403
Self-supervised learning, Skeleton, Task analysis, Representation learning, Data models, contrastive learning BibRef

Xu, H.[Huali], Liu, L.[Li], Zhi, S.[Shuaifeng], Fu, S.J.[Shao-Jing], Su, Z.[Zhuo], Cheng, M.M.[Ming-Ming], Liu, Y.X.[Yong-Xiang],
Enhancing Information Maximization With Distance-Aware Contrastive Learning for Source-Free Cross-Domain Few-Shot Learning,
IP(33), 2024, pp. 2058-2073.
IEEE DOI Code:
WWW Link. 2403
Task analysis, Data models, Self-supervised learning, Training, Computational modeling, Adaptation models, Predictive models, transductive learning BibRef

Lv, Y.Q.[Yun-Qiu], Zhang, J.[Jing], Barnes, N.M.[Nick M.], Dai, Y.C.[Yu-Chao],
Weakly-Supervised Contrastive Learning for Unsupervised Object Discovery,
IP(33), 2024, pp. 2689-2702.
IEEE DOI Code:
WWW Link. 2404
Self-supervised learning, Semantics, Task analysis, Representation learning, Principal component analysis, principal component analysis BibRef

Sun, S.[Shiding], Wang, B.[Bo], Tian, Y.J.[Ying-Jie],
Decoupled representation for multi-view learning,
PR(151), 2024, pp. 110377.
Elsevier DOI 2404
Multi-view learning, Representation learning, Information bottleneck, Contrastive learning BibRef

Li, J.Y.[Jing-Yao], Chen, P.[Pengguang], Yu, S.[Shaozuo], Liu, S.[Shu], Jia, J.Y.[Jia-Ya],
BAL: Balancing Diversity and Novelty for Active Learning,
PAMI(46), No. 5, May 2024, pp. 3653-3664.
IEEE DOI 2404
Task analysis, Labeling, Uncertainty, Feature extraction, Measurement uncertainty, Image color analysis, Benchmark testing, contrastive learning BibRef

Lee, S.[Soohong], Lee, S.H.[Sang-Ho], Lee, J.[Jaehwan], Lee, W.[Woojin], Son, Y.[Youngdoo],
Graph contrastive learning with consistency regularization,
PRL(181), 2024, pp. 43-49.
Elsevier DOI 2405
Contrastive learning, Class collision, Consistency regularization, Graph representation learning, Graph neural network BibRef


Gao, Z.[Zheng], Feng, C.[Chen], Patras, I.[Ioannis],
Self-Supervised Representation Learning with Cross-Context Learning between Global and Hypercolumn Features,
WACV24(1762-1772)
IEEE DOI 2404
Representation learning, Computational modeling, Semantics, Self-supervised learning, Task analysis, Context modeling, Image recognition and understanding BibRef

Pang, Z.S.[Zong-Shang], Nakashima, Y.[Yuta], Otani, M.[Mayu], Nagahara, H.[Hajime],
Revisiting Pixel-Level Contrastive Pre-Training on Scene Images,
WACV24(1773-1782)
IEEE DOI 2404
Training, Semantic segmentation, Semantics, Crops, Self-supervised learning, Object detection, Algorithms, Image recognition and understanding BibRef

Yap, B.P.[Boon Peng], Ng, B.K.[Beng Koon],
Group-wise Contrastive Bottleneck for Weakly-Supervised Visual Representation Learning,
WACV24(2235-2244)
IEEE DOI 2404
Representation learning, Visualization, Shape, Image color analysis, Semantics, Self-supervised learning BibRef

Zhang, Y.Z.[Yun-Zhe], Lu, Y.[Yao], Xuan, Q.[Qi],
How Does Contrastive Learning Organize Images?,
VAQuality24(497-506)
IEEE DOI 2404
Measurement, Codes, Self-supervised learning, Boosting BibRef

Wang, J.F.[Jin-Feng], Song, S.[Sifan], Su, J.[Jionglong], Zhou, S.K.[S. Kevin],
Distortion-Disentangled Contrastive Learning,
WACV24(75-85)
IEEE DOI 2404
Training, Representation learning, Adaptation models, Memory management, Self-supervised learning, Distortion BibRef

Seifi, S.[Soroush], Reino, D.O.[Daniel Olmeda], Chumerin, N.[Nikolay], Aljundi, R.[Rahaf],
OOD Aware Supervised Contrastive Learning,
WACV24(1945-1955)
IEEE DOI 2404
Training, Representation learning, Prototypes, Self-supervised learning, Detectors, Benchmark testing, Algorithms, Image recognition and understanding BibRef

Chin, Z.Y.[Zhi-Yi], Jiang, C.M.[Chieh-Ming], Huang, C.C.[Ching-Chun], Chen, P.Y.[Pin-Yu], Chiu, W.C.[Wei-Chen],
Masking Improves Contrastive Self-Supervised Learning for ConvNets, and Saliency Tells You Where,
WACV24(2749-2758)
IEEE DOI Code:
WWW Link. 2404
Training, Codes, Self-supervised learning, Transformers, Tokenization, Convolutional neural networks, Algorithms BibRef

Estepa, I.G.[Imanol González], Rodríguez-de-Vera, J.M.[Jesús M.], Nagarajan, B.[Bhalaji], Radeva, P.[Petia],
Good Fences Make Good Neighbours,
VIPriors23(216-226)
IEEE DOI 2401
BibRef

Singh, K.P.[Kunal Pratap], Salvador, J.[Jordi], Weihs, L.[Luca], Kembhavi, A.[Aniruddha],
Scene Graph Contrastive Learning for Embodied Navigation,
ICCV23(10850-10860)
IEEE DOI 2401
BibRef

Wang, G.D.[Guo-Dong], Wang, Y.H.[Yun-Hong], Qin, J.[Jie], Zhang, D.M.[Dong-Ming], Bao, X.[Xiuguo], Huang, D.[Di],
Unilaterally Aggregated Contrastive Learning with Hierarchical Augmentation for Anomaly Detection,
ICCV23(6865-6874)
IEEE DOI 2401
BibRef

Quan, S.J.[Sheng-Jiang], Hirano, M.[Masahiro], Yamakawa, Y.[Yuji],
Semantic Information in Contrastive Learning,
ICCV23(5663-5673)
IEEE DOI Code:
WWW Link. 2401
BibRef

Hou, C.K.[Cheng-Kai], Zhang, J.[Jieyu], Wang, H.[Haonan], Zhou, T.Y.[Tian-Yi],
Subclass-balancing Contrastive Learning for Long-tailed Recognition,
ICCV23(5372-5384)
IEEE DOI Code:
WWW Link. 2401
BibRef

Zang, Z.L.[Ze-Lin], Shang, L.[Lei], Yang, S.[Senqiao], Wang, F.[Fei], Sun, B.[Baigui], Xie, X.[Xuansong], Li, S.Z.[Stan Z.],
Boosting Novel Category Discovery Over Domains with Soft Contrastive Learning and All in One Classifier,
ICCV23(11824-11833)
IEEE DOI 2401
BibRef

Zhao, G.Q.[Gui-Qin], Wang, W.Q.[Wei-Qiang],
Change Detection for Remote Sensing Images based on Semantic Prototypes and Contrastive Learning,
ICIP23(865-869)
IEEE DOI 2312
BibRef

Zhao, C.[Chuang], Ling, H.[Hefei], Lu, S.J.[Shi-Jie], Shi, Y.X.[Yu-Xuan], Li, P.[Ping], Cao, Q.[Qiang],
Improve Unsupervised Deep Hashing Via Masked Contrastive Learning,
ICIP23(785-789)
IEEE DOI 2312
BibRef

Higa, K.[Kyota], Yamaguchi, M.[Masahiro], Hosoi, T.[Toshinori],
ICCL: Self-Supervised Intra- and Cross-Modal Contrastive Learning with 2D-3D Pairs for 3D Scene Understanding,
ICIP23(1085-1089)
IEEE DOI 2312
BibRef

Aburidi, M.[Mohammed], Marcia, R.[Roummel],
CLOT: Contrastive Learning-Driven and Optimal Transport-Based Training for Simultaneous Clustering,
ICIP23(1515-1519)
IEEE DOI 2312
BibRef

Huang, Q.Y.[Qun-Yue], Fang, B.[Bin], Ai, X.[Xi],
A Global-Local Contrastive Learning Framework for Video Captioning,
ICIP23(2410-2414)
IEEE DOI 2312
BibRef

Xia, S.Y.[Shi-Yu], Lv, J.Q.[Jia-Qi], Xu, N.[Ning], Niu, G.[Gang], Geng, X.[Xin],
Towards Effective Visual Representations for Partial-Label Learning,
CVPR23(15589-15598)
IEEE DOI 2309
BibRef

Zhou, B.T.[Bei-Tong], Lu, J.[Jing], Liu, K.[Kerui], Xu, Y.L.[Yun-Lu], Cheng, Z.Z.[Zhan-Zhan], Niu, Y.[Yi],
HyperMatch: Noise-Tolerant Semi-Supervised Learning via Relaxed Contrastive Constraint,
CVPR23(24017-24026)
IEEE DOI 2309
BibRef

Fan, R.[Rizhao], Poggi, M.[Matteo], Mattoccia, S.[Stefano],
Contrastive Learning for Depth Prediction,
E2EAD23(3226-3237)
IEEE DOI 2309
BibRef

Ge, S.W.[Song-Wei], Mishra, S.[Shlok], Kornblith, S.[Simon], Li, C.L.[Chun-Liang], Jacobs, D.[David],
Hyperbolic Contrastive Learning for Visual Representations beyond Objects,
CVPR23(6840-6849)
IEEE DOI 2309
BibRef

Sarto, S.[Sara], Barraco, M.[Manuele], Cornia, M.[Marcella], Baraldi, L.[Lorenzo], Cucchiara, R.[Rita],
Positive-Augmented Contrastive Learning for Image and Video Captioning Evaluation,
CVPR23(6914-6924)
IEEE DOI 2309
BibRef

Pu, N.[Nan], Zhong, Z.[Zhun], Sebe, N.[Nicu],
Dynamic Conceptional Contrastive Learning for Generalized Category Discovery,
CVPR23(7579-7588)
IEEE DOI 2309
BibRef

Chen, Y.X.[Yu-Xiao], Yuan, J.B.[Jian-Bo], Tian, Y.[Yu], Geng, S.J.[Shi-Jie], Li, X.Y.[Xin-Yu], Zhou, D.[Ding], Metaxas, D.N.[Dimitris N.], Yang, H.X.[Hong-Xia],
Revisiting Multimodal Representation in Contrastive Learning: From Patch and Token Embeddings to Finite Discrete Tokens,
CVPR23(15095-15104)
IEEE DOI 2309
BibRef

Wu, J.L.[Jian-Long], Yang, H.Z.[Hao-Zhe], Gan, T.[Tian], Ding, N.[Ning], Jiang, F.[Feijun], Nie, L.Q.[Li-Qiang],
CHMATCH: Contrastive Hierarchical Matching and Robust Adaptive Threshold Boosted Semi-Supervised Learning,
CVPR23(15762-15772)
IEEE DOI 2309
BibRef

Kim, T.[Taekyung], Das, D.[Debasmit], Choi, S.[Seokeon], Jeong, M.[Minki], Yang, S.[Seunghan], Yun, S.[Sungrack], Kim, C.[Changick],
Neural Transformation Network to Generate Diverse Views for Contrastive Learning,
L3D-IVU23(4901-4911)
IEEE DOI 2309
BibRef

Hager, P.[Paul], Menten, M.J.[Martin J.], Rueckert, D.[Daniel],
Best of Both Worlds: Multimodal Contrastive Learning with Tabular and Imaging Data,
CVPR23(23924-23935)
IEEE DOI 2309
BibRef

Jang, T.[Taeuk], Wang, X.Q.[Xiao-Qian],
Difficulty-Based Sampling for Debiased Contrastive Representation Learning,
CVPR23(24039-24048)
IEEE DOI 2309
BibRef

Bayrooti, J.[Jasmine], Goodman, N.[Noah], Tamkin, A.[Alex],
Multispectral Contrastive Learning with Viewmaker Networks,
PBVS23(440-448)
IEEE DOI 2309
BibRef

Feng, C.[Chen], Patras, I.[Ioannis],
MaskCon: Masked Contrastive Learning for Coarse-Labelled Dataset,
CVPR23(19913-19922)
IEEE DOI 2309
BibRef

Gupta, R.[Rohit], Roy, A.[Anirban], Christensen, C.[Claire], Kim, S.J.[Su-Jeong], Gerard, S.[Sarah], Cincebeaux, M.[Madeline], Divakaran, A.[Ajay], Grindal, T.[Todd], Shah, M.[Mubarak],
Class Prototypes based Contrastive Learning for Classifying Multi-Label and Fine-Grained Educational Videos,
CVPR23(19923-19933)
IEEE DOI 2309
BibRef

Yao, Y.S.[Yu-Shi], Ye, C.[Chang], He, J.F.[Jun-Feng], Elsayed, G.F.[Gamaleldin F.],
Teacher-generated spatial-attention labels boost robustness and accuracy of contrastive models,
CVPR23(23282-23291)
IEEE DOI 2309
BibRef

Rao, H.C.[Hao-Cong], Miao, C.Y.[Chun-Yan],
TranSG: Transformer-Based Skeleton Graph Prototype Contrastive Learning with Structure-Trajectory Prompted Reconstruction for Person Re-Identification,
CVPR23(22118-22128)
IEEE DOI 2309
BibRef

Zhang, C.H.[Chun-Hui], Chen, Y.X.[Yi-Xiong], Liu, L.[Li], Liu, Q.[Qiong], Zhou, X.[Xi],
HICO: Hierarchical Contrastive Learning for Ultrasound Video Model Pretraining,
ACCV22(VI:3-20).
Springer DOI 2307
BibRef

Liu, Y.[Yuan], Chen, J.C.[Jia-Cheng], Wu, H.[Hao],
Moquad: Motion-focused Quadruple Construction for Video Contrastive Learning,
SelfLearn22(20-38).
Springer DOI 2304
BibRef

Emami, H.[Hajar], Dong, M.[Ming], Glide-Hurst, C.[Carri],
CL-GAN: Contrastive Learning-based Generative Adversarial Network for Modality Transfer with Limited Paired Data,
MCV22(527-542).
Springer DOI 2304
BibRef

Park, J.[Jongjin], Yun, S.[Sukmin], Jeong, J.[Jongheon], Shin, J.[Jinwoo],
Opencos: Contrastive Semi-supervised Learning for Handling Open-set Unlabeled Data,
LLID22(134-149).
Springer DOI 2304
BibRef

Ward, I.R.[Isaac Ronald], Moore, C.[Charles], Pak, K.[Kai], Chen, J.[Jingdao], Goh, E.[Edwin],
Improving Contrastive Learning on Visually Homogeneous Mars Rover Images,
AI4Space22(170-185).
Springer DOI 2304
BibRef

Tang, P.W.[Peng-Wei], Tang, H.Y.[Hua-Yi], Wang, W.[Wei], Liu, Y.[Yong],
Safe Contrastive Clustering,
MMMod23(I: 294-305).
Springer DOI 2304
BibRef

Gong, F.[Fucai], Xie, Y.C.[Yu-Chen], Jiang, L.[Le], Chen, K.M.[Ke-Ming], Liu, Y.[Yunxin], Ye, X.Z.[Xiao-Zhou], Ye, O.[Ouyang],
A Proposal-improved Few-shot Embedding Model with Contrastive Learning,
MMMod23(II: 202-214).
Springer DOI 2304
BibRef

Rosberg, F.[Felix], Englund, C.[Cristofer],
Comparing Facial Expressions for Face Swapping Evaluation with Supervised Contrastive Representation Learning,
FG21(01-05)
IEEE DOI 2303
Representation learning, Data privacy, Face recognition, Gesture recognition, Data collection BibRef

Li, T.H.[Tian-Hong], Fan, L.J.[Li-Jie], Yuan, Y.[Yuan], He, H.[Hao], Tian, Y.[Yonglong], Feris, R.S.[Rogerio S.], Indyk, P.[Piotr], Katabi, D.[Dina],
Addressing Feature Suppression in Unsupervised Visual Representations,
WACV23(1411-1420)
IEEE DOI 2302
In Contrastive Learning. Learning systems, Visualization, Force, Machine learning, Linear programming, Task analysis, algorithms (including transfer) BibRef

Miyai, A.[Atsuyuki], Yu, Q.[Qing], Ikami, D.[Daiki], Irie, G.[Go], Aizawa, K.[Kiyoharu],
Rethinking Rotation in Self-Supervised Contrastive Learning: Adaptive Positive or Negative Data Augmentation,
WACV23(2808-2817)
IEEE DOI 2302
Codes, Semantics, Task analysis, Algorithms: Machine learning architectures, formulations, visual reasoning BibRef

Denize, J.[Julien], Rabarisoa, J.[Jaonary], Orcesi, A.[Astrid], Hérault, R.[Romain], Canu, S.[Stéphane],
Similarity Contrastive Estimation for Self-Supervised Soft Contrastive Learning,
WACV23(2705-2715)
IEEE DOI 2302
Training, Representation learning, Protocols, Source coding, Semantics, Estimation, Self-supervised learning, visual reasoning BibRef

Ben Saad, A.[Ahmed], Prokopetc, K.[Kristina], Kherroubi, J.[Josselin], Davy, A.[Axel], Courtois, A.[Adrien], Facciolo, G.[Gabriele],
Improving Pixel-Level Contrastive Learning by Leveraging Exogenous Depth Information,
WACV23(2379-2388)
IEEE DOI 2302
Training, Representation learning, Image segmentation, Shape, Semantics, Estimation, Crops, Remote Sensing BibRef

Lin, Z.[Zudi], Bas, E.[Erhan], Singh, K.Y.[Kunwar Yashraj], Swaminathan, G.[Gurumurthy], Bhotika, R.[Rahul],
Relaxing Contrastiveness in Multimodal Representation Learning,
WACV23(2226-2235)
IEEE DOI 2302
Representation learning, Radiography, Costs, Semantics, MIMICs, Radiology, Applications: Biomedical/healthcare/medicine, Vision + language and/or other modalities BibRef

Mo, S.T.[Shen-Tong], Sun, Z.[Zhun], Li, C.[Chao],
Representation Disentanglement in Generative Models with Contrastive Learning,
WACV23(1531-1540)
IEEE DOI 2302
Scalability, Training data, Benchmark testing, Generative adversarial networks, Generators, Task analysis, visual reasoning BibRef

Nag, S.[Sayak], Goldstein, O.[Orpaz], Roy-Chowdhury, A.K.[Amit K.],
Semantics Guided Contrastive Learning of Transformers for Zero-shot Temporal Activity Detection,
WACV23(6232-6242)
IEEE DOI 2302
Training, Location awareness, Visualization, Adaptation models, Computational modeling, Semantics, Manuals BibRef

Noguchi, C.[Chihiro], Tanizawa, T.[Toshihiro],
Ego-Vehicle Action Recognition based on Semi-Supervised Contrastive Learning,
WACV23(5977-5987)
IEEE DOI 2302
Training, Supervised learning, Training data, Focusing, Cameras, Safety, Robotics BibRef

Shirekar, O.K.[Ojas Kishorkumar], Singh, A.[Anuj], Jamali-Rad, H.[Hadi],
Self-Attention Message Passing for Contrastive Few-Shot Learning,
WACV23(5414-5425)
IEEE DOI 2302
Deep learning, Codes, Message passing, Benchmark testing, Graph neural networks, Data models, and algorithms (including transfer) BibRef

Feng, C.[Chen], Patras, I.[Ioannis],
Adaptive Soft Contrastive Learning,
ICPR22(2721-2727)
IEEE DOI 2212
Representation learning, Visualization, Memory management, Self-supervised learning, Transforms, Benchmark testing, Entropy BibRef

Lee, H.[Hyunsub], Choi, H.[Heeyoul],
Partitioning Image Representation in Contrastive Learning,
ICPR22(2864-2870)
IEEE DOI 2212
Image representation, Task analysis BibRef

Lee, J.[Joonseok], Joe, S.[Seongho], Park, K.[Kyoungwon], Kim, B.[Bogun], Kang, H.[Hoyoung], Park, J.[Jaeseon], Gwon, Y.[Youngjune],
Shuffle and Divide: Contrastive Learning for Long Text,
ICPR22(2935-2941)
IEEE DOI 2212
Couplings, Text categorization, Clustering algorithms, Self-supervised learning, Transformers, Classification algorithms BibRef

Joe, S.[Seongho], Kim, B.[Byoungjip], Kang, H.[Hoyoung], Park, K.[Kyoungwon], Kim, B.[Bogun], Park, J.[Jaeseon], Lee, J.[Joonseok], Gwon, Y.[Youngjune],
ContraCluster: Learning to Classify without Labels by Contrastive Self-Supervision and Prototype-Based Semi-Supervision,
ICPR22(4685-4692)
IEEE DOI 2212
Representation learning, Pipelines, Prototypes, Self-supervised learning, Benchmark testing, Noise measurement BibRef

Jain, A.[Anurag], Verma, Y.[Yashaswi],
Cross-modal Retrieval Using Contrastive Learning of Visual-Semantic Embeddings,
ICPR22(4693-4699)
IEEE DOI 2212
Training, Adaptation models, Codes, Reproducibility of results, Task analysis, Pattern matching, Image classification BibRef

Wei, J.T.[Jiu-Tong], Luo, G.[Guan], Li, B.[Bing], Hu, W.M.[Wei-Ming],
Inter-Intra Cross-Modality Self-Supervised Video Representation Learning by Contrastive Clustering,
ICPR22(4815-4821)
IEEE DOI 2212
Representation learning, Visualization, Correlation, Semantics, Self-supervised learning, Encoding BibRef

Song, D.M.[Dan-Ming], Gao, Y.P.[Yi-Peng], Yan, J.K.[Jun-Kai], Sun, W.[Wei], Zheng, W.S.[Wei-Shi],
Space-correlated Contrastive Representation Learning with Multiple Instances,
ICPR22(4715-4721)
IEEE DOI 2212
Learning systems, Representation learning, Image segmentation, Semantics, Object detection, Data mining, Task analysis BibRef

Yang, Z.Y.[Zheng-Yuan], Liu, J.G.[Jin-Gen], Huang, J.[Jing], He, X.D.[Xiao-Dong], Mei, T.[Tao], Xu, C.L.[Chen-Liang], Luo, J.B.[Jie-Bo],
Cross-modal Contrastive Distillation for Instructional Activity Anticipation,
ICPR22(5002-5009)
IEEE DOI 2212
Charge coupled devices, Visualization, Semantics, Natural languages, Benchmark testing, Data mining, Task analysis BibRef

Wang, H.Q.[Hao-Qing], Deng, Z.H.[Zhi-Hong],
Contrastive Prototypical Network with Wasserstein Confidence Penalty,
ECCV22(XIX:665-682).
Springer DOI 2211
BibRef

Müller, P.[Philip], Kaissis, G.[Georgios], Zou, C.[Congyu], Rueckert, D.[Daniel],
Joint Learning of Localized Representations from Medical Images and Reports,
ECCV22(XXVI:685-701).
Springer DOI 2211
BibRef

Li, Z.Q.[Zi-Qiang], Wang, C.Y.[Chao-Yue], Zheng, H.L.[He-Liang], Zhang, J.[Jing], Li, B.[Bin],
FakeCLR: Exploring Contrastive Learning for Solving Latent Discontinuity in Data-Efficient GANs,
ECCV22(XV:598-615).
Springer DOI 2211

WWW Link. BibRef

Li, Y.H.[Yu-Heng], Li, Y.J.[Yi-Jun], Lu, J.W.[Jing-Wan], Shechtman, E.[Eli], Lee, Y.J.[Yong Jae], Singh, K.K.[Krishna Kumar],
Contrastive Learning for Diverse Disentangled Foreground Generation,
ECCV22(XVI:334-351).
Springer DOI 2211
BibRef

Wang, X.[Xi], Fu, X.Y.[Xue-Yang], Zhu, Y.R.[Yu-Rui], Zha, Z.J.[Zheng-Jun],
JPEG Artifacts Removal via Contrastive Representation Learning,
ECCV22(XVII:615-631).
Springer DOI 2211
BibRef

Reiß, S.[Simon], Seibold, C.[Constantin], Freytag, A.[Alexander], Rodner, E.[Erik], Stiefelhagen, R.[Rainer],
Graph-Constrained Contrastive Regularization for Semi-weakly Volumetric Segmentation,
ECCV22(XXI:401-419).
Springer DOI 2211
BibRef

Zhang, L.F.[Lin-Feng], Chen, X.[Xin], Zhang, J.[Junbo], Dong, R.[Runpei], Ma, K.[Kaisheng],
Contrastive Deep Supervision,
ECCV22(XXVI:1-19).
Springer DOI 2211
BibRef

Ci, Y.Z.[Yuan-Zheng], Lin, C.[Chen], Bai, L.[Lei], Ouyang, W.L.[Wan-Li],
Fast-MoCo: Boost Momentum-Based Contrastive Learning with Combinatorial Patches,
ECCV22(XXVI:290-306).
Springer DOI 2211
BibRef

Kahana, J.[Jonathan], Hoshen, Y.[Yedid],
A Contrastive Objective for Learning Disentangled Representations,
ECCV22(XXVI:579-595).
Springer DOI 2211
BibRef

Tang, S.X.[Shi-Xiang], Zhu, F.[Feng], Bai, L.[Lei], Zhao, R.[Rui], Wang, C.Y.[Chen-Yu], Ouyang, W.L.[Wan-Li],
Unifying Visual Contrastive Learning for Object Recognition from a Graph Perspective,
ECCV22(XXVI:649-667).
Springer DOI 2211
BibRef

Yeh, C.H.[Chun-Hsiao], Hong, C.Y.[Cheng-Yao], Hsu, Y.C.[Yen-Chi], Liu, T.L.[Tyng-Luh], Chen, Y.[Yubei], Le Cun, Y.L.[Yann L.],
Decoupled Contrastive Learning,
ECCV22(XXVI:668-684).
Springer DOI 2211
BibRef

Tang, S.X.[Shi-Xiang], Zhu, F.[Feng], Bai, L.[Lei], Zhao, R.[Rui], Ouyang, W.L.[Wan-Li],
Relative Contrastive Loss for Unsupervised Representation Learning,
ECCV22(XXVII:1-18).
Springer DOI 2211
BibRef

Moskalev, A.[Artem], Sosnovik, I.[Ivan], Fischer, V.[Volker], Smeulders, A.[Arnold],
Contrasting Quadratic Assignments for Set-Based Representation Learning,
ECCV22(XXVII:88-104).
Springer DOI 2211
BibRef

Zhang, C.N.[Chao-Ning], Zhang, K.[Kang], Zhang, C.S.[Chen-Shuang], Niu, A.[Axi], Feng, J.[Jiu], Yoo, C.D.[Chang D.], Kweon, I.S.[In So],
Decoupled Adversarial Contrastive Learning for Self-supervised Adversarial Robustness,
ECCV22(XXX:725-742).
Springer DOI 2211
BibRef

Xu, Y.F.[Yu-Fei], Zhang, Q.M.[Qi-Ming], Zhang, J.[Jing], Tao, D.C.[Da-Cheng],
RegionCL: Exploring Contrastive Region Pairs for Self-supervised Representation Learning,
ECCV22(XXXIII:477-494).
Springer DOI 2211
BibRef

Xiao, F.[Fanyi], Tighe, J.[Joseph], Modolo, D.[Davide],
MaCLR: Motion-Aware Contrastive Learning of Representations for Videos,
ECCV22(XXXV:353-370).
Springer DOI 2211
BibRef

Ni, J.C.[Jing-Cheng], Zhou, N.[Nan], Qin, J.[Jie], Wu, Q.[Qian], Liu, J.Q.[Jun-Qi], Li, B.X.[Bo-Xun], Huang, D.[Di],
Motion Sensitive Contrastive Learning for Self-Supervised Video Representation,
ECCV22(XXXV:457-474).
Springer DOI 2211
BibRef

Wang, H.R.[Hao-Ran], He, D.L.[Dong-Liang], Wu, W.H.[Wen-Hao], Xia, B.Y.[Bo-Yang], Yang, M.[Min], Li, F.[Fu], Yu, Y.L.[Yun-Long], Ji, Z.[Zhong], Ding, E.[Errui], Wang, J.D.[Jing-Dong],
CODER: Coupled Diversity-Sensitive Momentum Contrastive Learning for Image-Text Retrieval,
ECCV22(XXXVI:700-716).
Springer DOI 2211
BibRef

Jiang, B.[Bo], Krim, H.[Hamid], Wu, T.F.[Tian-Fu], Cansever, D.[Derya],
Refining Self-Supervised Learning in Imaging: Beyond Linear Metric,
ICIP22(76-80)
IEEE DOI 2211
Training, Manifolds, Correlation, Fuses, Refining, Imaging, Self-Supervised learning, Contrastive Learning, Jaccard Index, Non-linearity BibRef

Shang, Y.Z.[Yu-Zhang], Xu, D.[Dan], Zong, Z.L.[Zi-Liang], Nie, L.Q.[Li-Qiang], Yan, Y.[Yan],
Network Binarization via Contrastive Learning,
ECCV22(XI:586-602).
Springer DOI 2211
BibRef

Li, M.Z.[Ming-Zhe], Zhang, H.B.[Hong-Bo], Lei, Q.[Qing], Fan, Z.W.[Zong-Wen], Liu, J.H.[Jing-Hua], Du, J.X.[Ji-Xiang],
Pairwise Contrastive Learning Network for Action Quality Assessment,
ECCV22(IV:457-473).
Springer DOI 2211
BibRef

Yu, Q.Y.[Qi-Ying], Lou, J.M.[Jie-Ming], Zhan, X.Y.[Xian-Yuan], Li, Q.Z.[Qi-Zhang], Zuo, W.M.[Wang-Meng], Liu, Y.[Yang], Liu, J.J.[Jing-Jing],
Adversarial Contrastive Learning via Asymmetric InfoNCE,
ECCV22(V:53-69).
Springer DOI 2211
BibRef

Peng, X.Y.[Xiang-Yu], Wang, K.[Kai], Zhu, Z.[Zheng], Wang, M.[Mang], You, Y.[Yang],
Crafting Better Contrastive Views for Siamese Representation Learning,
CVPR22(16010-16019)
IEEE DOI 2210
Representation learning, Training, Location awareness, Image segmentation, Semantics, Crops, Representation learning, Self- semi- meta- unsupervised learning BibRef

Ding, S.R.[Shuang-Rui], Li, M.[Maomao], Yang, T.Y.[Tian-Yu], Qian, R.[Rui], Xu, H.H.[Hao-Hang], Chen, Q.Y.[Qing-Yi], Wang, J.[Jue], Xiong, H.K.[Hong-Kai],
Motion-aware Contrastive Video Representation Learning via Foreground-background Merging,
CVPR22(9706-9716)
IEEE DOI 2210
Representation learning, Image color analysis, Merging, Semantics, Resists, Detectors, Self- semi- meta- Representation learning BibRef

Guo, Y.F.[Yuan-Fan], Xu, M.H.[Ming-Hao], Li, J.[Jiawen], Ni, B.B.[Bing-Bing], Zhu, X.Y.[Xuan-Yu], Sun, Z.B.[Zhen-Bang], Xu, Y.[Yi],
HCSC: Hierarchical Contrastive Selective Coding,
CVPR22(9696-9705)
IEEE DOI 2210

WWW Link. Representation learning, Codes, Computational modeling, Semantics, Prototypes, Image representation, Self- semi- meta- Representation learning BibRef

Tan, C.[Cheng], Gao, Z.Y.[Zhang-Yang], Wu, L.R.[Li-Rong], Li, S.Y.[Si-Yuan], Li, S.Z.[Stan Z.],
Hyperspherical Consistency Regularization,
CVPR22(7234-7245)
IEEE DOI 2210
Deep learning, Training, Geometry, Supervised learning, Self-supervised learning, Semisupervised learning, Vision applications and systems BibRef

Ko, D.[Dohwan], Choi, J.[Joonmyung], Ko, J.[Juyeon], Noh, S.[Shinyeong], On, K.W.[Kyoung-Woon], Kim, E.S.[Eun-Sol], Kim, H.W.J.[Hyun-Woo J.],
Video-Text Representation Learning via Differentiable Weak Temporal Alignment,
CVPR22(5006-5015)
IEEE DOI 2210
Code, Contrastive Learning.
WWW Link. Representation learning, Codes, Computational modeling, Self-supervised learning, Data models, Pattern recognition, Self- semi- meta- Video analysis and understanding BibRef

Dorkenwald, M.[Michael], Xiao, F.[Fanyi], Brattoli, B.[Biagio], Tighe, J.[Joseph], Modolo, D.[Davide],
SCVRL: Shuffled Contrastive Video Representation Learning,
L3D-IVU22(4131-4140)
IEEE DOI 2210
Representation learning, Visualization, Semantics, Self-supervised learning, Benchmark testing, Transformers, Pattern recognition BibRef

Chen, D.[Dian], Wang, D.[Dequan], Darrell, T.J.[Trevor J.], Ebrahimi, S.[Sayna],
Contrastive Test-Time Adaptation,
CVPR22(295-305)
IEEE DOI 2210
Representation learning, Adaptation models, Memory management, Benchmark testing, Data models, Calibration, Pattern recognition, Self- semi- meta- unsupervised learning BibRef

Taleb, A.[Aiham], Kirchler, M.[Matthias], Monti, R.[Remo], Lippert, C.[Christoph],
ContIG: Self-supervised Multimodal Contrastive Learning for Medical Imaging with Genetics,
CVPR22(20876-20889)
IEEE DOI 2210
Deep learning, Adaptation models, Costs, Design methodology, Computational modeling, Genomics, Medical, Vision applications and systems BibRef

Dong, X.[Xiao], Zhan, X.[Xunlin], Wu, Y.X.[Yang-Xin], Wei, Y.C.[Yun-Chao], Kampffmeyer, M.C.[Michael C.], Wei, X.Y.[Xiao-Yong], Lu, M.[Minlong], Wang, Y.[Yaowei], Liang, X.D.[Xiao-Dan],
M5Product: Self-harmonized Contrastive Learning for E-commercial Multi-modal Pretraining,
CVPR22(21220-21230)
IEEE DOI 2210
Representation learning, Adaptation models, Codes, Computational modeling, Semantics, Transformers, BibRef

Zhao, B.[Bing], Li, J.[Jun], Zhu, H.[Hong],
CoDo: Contrastive Learning with Downstream Background Invariance for Detection,
L3D-IVU22(4195-4200)
IEEE DOI 2210
Representation learning, Visualization, Transfer learning, Supervised learning, Pipelines, Object detection, Self-supervised learning BibRef

Zhang, C.N.[Chao-Ning], Zhang, K.[Kang], Pham, T.X.[Trung X.], Niu, A.[Axi], Qiao, Z.[Zhinan], Yoo, C.D.[Chang D.], Kweon, I.S.[In So],
Dual Temperature Helps Contrastive Learning Without Many Negative Samples: Towards Understanding and Simplifying MoCo,
CVPR22(14421-14430)
IEEE DOI 2210
Dictionaries, Temperature, Codes, Temperature control, Pattern recognition, Queueing analysis, Self- semi- meta- unsupervised learning BibRef

Son, J.[Jeany],
Contrastive Learning for Space-time Correspondence via Self-cycle Consistency,
CVPR22(14659-14668)
IEEE DOI 2210
Training, Uncertainty, Government, Self-supervised learning, Filtering algorithms, Probabilistic logic, Bayes methods, grouping and shape analysis BibRef

Cole, E.[Elijah], Yang, X.[Xuan], Wilber, K.[Kimberly], Aodha, O.M.[Oisin Mac], Belongie, S.[Serge],
When Does Contrastive Visual Representation Learning Work?,
CVPR22(01-10)
IEEE DOI 2210
Representation learning, Training, Visualization, Protocols, Supervised learning, Self-supervised learning, Transfer/low-shot/long-tail learning BibRef

Wang, Z.T.[Zhen-Ting], Zhai, J.[Juan], Ma, S.Q.[Shi-Qing],
BppAttack: Stealthy and Efficient Trojan Attacks against Deep Neural Networks via Image Quantization and Contrastive Adversarial Learning,
CVPR22(15054-15063)
IEEE DOI 2210
Training, Deep learning, Quantization (signal), Codes, Neural networks, Visual systems, Adversarial attack and defense BibRef

Wang, H.Q.[Hao-Qing], Guo, X.[Xun], Deng, Z.[ZhiHong], Lu, Y.[Yan],
Rethinking Minimal Sufficient Representation in Contrastive Learning,
CVPR22(16020-16029)
IEEE DOI 2210
Training, Representation learning, Degradation, Self-supervised learning, Transformers, Pattern recognition, Self- semi- meta- Representation learning BibRef

Yi, L.[Li], Liu, S.[Sheng], She, Q.[Qi], McLeod, A.I.[A. Ian], Wang, B.[Boyu],
On Learning Contrastive Representations for Learning with Noisy Labels,
CVPR22(16661-16670)
IEEE DOI 2210
Representation learning, Deep learning, Ethics, Neural networks, Entropy, Noise robustness, Representation learning, privacy and ethics in vision BibRef

Chen, C.[Cheng], Tan, Z.S.[Zhen-Shan], Cheng, Q.R.[Qing-Rong], Jiang, X.[Xin], Liu, Q.[Qun], Zhu, Y.D.[Yu-Dong], Gu, X.D.[Xiao-Dong],
UTC: A Unified Transformer with Inter-Task Contrastive Learning for Visual Dialog,
CVPR22(18082-18091)
IEEE DOI 2210
Training, Representation learning, Visualization, Correlation, Transformers, Pattern recognition, Machine learning BibRef

Yang, J.W.[Jian-Wei], Li, C.Y.[Chun-Yuan], Zhang, P.C.[Peng-Chuan], Xiao, B.[Bin], Liu, C.[Ce], Yuan, L.[Lu], Gao, J.F.[Jian-Feng],
Unified Contrastive Learning in Image-Text-Label Space,
CVPR22(19141-19151)
IEEE DOI 2210
Representation learning, Visualization, Image recognition, Soft sensors, Supervised learning, Transfer learning, Representation learning BibRef

Chuang, C.Y.[Ching-Yao], Hjelm, R.D.[R. Devon], Wang, X.[Xin], Vineet, V.[Vibhav], Joshi, N.[Neel], Torralba, A.[Antonio], Jegelka, S.[Stefanie], Song, Y.[Yale],
Robust Contrastive Learning against Noisy Views,
CVPR22(16649-16660)
IEEE DOI 2210
Representation learning, Loss measurement, Robustness, Pattern recognition, Noise measurement, Mutual information, Machine learning BibRef

Zhang, J.[Junbo], Ma, K.S.[Kai-Sheng],
Rethinking the Augmentation Module in Contrastive Learning: Learning Hierarchical Augmentation Invariance with Expanded Views,
CVPR22(16629-16638)
IEEE DOI 2210
Training, Representation learning, Transforms, Benchmark testing, Data models, Pattern recognition, Representation learning, Self- semi- meta- unsupervised learning BibRef

Zheng, M.H.[Ming-Hang], Huang, Y.J.[Yan-Jie], Chen, Q.C.[Qing-Chao], Peng, Y.X.[Yu-Xin], Liu, Y.[Yang],
Weakly Supervised Temporal Sentence Grounding with Gaussian-based Contrastive Proposal Learning,
CVPR22(15534-15543)
IEEE DOI 2210
Training, Location awareness, Codes, Grounding, Natural languages, Pattern recognition, Recognition: detection, Video analysis and understanding BibRef

Park, J.[Jungin], Lee, J.Y.[Ji-Young], Kim, I.J.[Ig-Jae], Sohn, K.H.[Kwang-Hoon],
Probabilistic Representations for Video Contrastive Learning,
CVPR22(14691-14701)
IEEE DOI 2210
Representation learning, Uncertainty, Stochastic processes, Self-supervised learning, Gaussian distribution, Video analysis and understanding BibRef

Li, S.K.[Shi-Kun], Xia, X.B.[Xiao-Bo], Ge, S.M.[Shi-Ming], Liu, T.L.[Tong-Liang],
Selective-Supervised Contrastive Learning with Noisy Labels,
CVPR22(316-325)
IEEE DOI 2210
Representation learning, Training data, Object detection, Robustness, Noise measurement, Task analysis, Machine learning, Self- semi- meta- unsupervised learning BibRef

Bian, Z.X.[Zhang-Xing], Jabri, A.[Allan], Efros, A.A.[Alexei A.], Owens, A.[Andrew],
Learning Pixel Trajectories with Multiscale Contrastive Random Walks,
CVPR22(6498-6509)
IEEE DOI 2210
Computational modeling, Self-supervised learning, Object segmentation, Search problems, Trajectory, Motion and tracking BibRef

Zhu, J.G.[Jiang-Gang], Wang, Z.[Zheng], Chen, J.J.[Jing-Jing], Chen, Y.P.P.[Yi-Ping Phoebe], Jiang, Y.G.[Yu-Gang],
Balanced Contrastive Learning for Long-Tailed Visual Recognition,
CVPR22(6898-6907)
IEEE DOI 2210
Representation learning, Learning systems, Geometry, Visualization, Tail, Benchmark testing, Transfer/low-shot/long-tail learning BibRef

Li, T.H.[Tian-Hong], Cao, P.[Peng], Yuan, Y.[Yuan], Fan, L.J.[Li-Jie], Yang, Y.Z.[Yu-Zhe], Feris, R.S.[Rogerio S.], Indyk, P.[Piotr], Katabi, D.[Dina],
Targeted Supervised Contrastive Learning for Long-Tailed Recognition,
CVPR22(6908-6918)
IEEE DOI 2210
Training, Target recognition, Tail, Performance gain, Pattern recognition, Task analysis, Transfer/low-shot/long-tail learning BibRef

Yao, X.[Xufeng], Bai, Y.[Yang], Zhang, X.Y.[Xin-Yun], Zhang, Y.[Yuechen], Sun, Q.[Qi], Chen, R.[Ran], Li, R.[Ruiyu], Yu, B.[Bei],
PCL: Proxy-based Contrastive Learning for Domain Generalization,
CVPR22(7087-7097)
IEEE DOI 2210
Training, Representation learning, Learning systems, Computational modeling, Semantics, Benchmark testing, Representation learning BibRef

Yu, E.[En], Li, Z.[Zhuoling], Han, S.[Shoudong],
Towards Discriminative Representation: Multi-view Trajectory Contrastive Learning for Online Multi-object Tracking,
CVPR22(8824-8833)
IEEE DOI 2210
Representation learning, Measurement, Bridges, Target tracking, Costs, Feature extraction, Motion and tracking, Representation learning BibRef

Karim, N.[Nazmul], Rizve, M.N.[Mamshad Nayeem], Rahnavard, N.[Nazanin], Mian, A.[Ajmal], Shah, M.[Mubarak],
UNICON: Combating Label Noise Through Uniform Selection and Contrastive Learning,
CVPR22(9666-9676)
IEEE DOI 2210
Training, Representation learning, Deep learning, Neural networks, Semisupervised learning, Probabilistic logic, Self- semi- meta- Representation learning BibRef

Ye, Z.S.[Ze-Sheng], Yao, L.[Lina],
Contrastive Conditional Neural Processes,
CVPR22(9677-9686)
IEEE DOI 2210
Representation learning, Pipelines, Stochastic processes, Estimation, Probabilistic logic, Hybrid power systems, Transfer/low-shot/long-tail learning BibRef

Afham, M.[Mohamed], Dissanayake, I.[Isuru], Dissanayake, D.[Dinithi], Dharmasiri, A.[Amaya], Thilakarathna, K.[Kanchana], Rodrigo, R.[Ranga],
CrossPoint: Self-Supervised Cross-Modal Contrastive Learning for 3D Point Cloud Understanding,
CVPR22(9892-9902)
IEEE DOI 2210
Point cloud compression, Representation learning, Training, Image segmentation, Visualization, Self-supervised learning, Transfer/low-shot/long-tail learning BibRef

Pillai, V.[Vipin], Koohpayegani, S.A.[Soroush Abbasi], Ouligian, A.[Ashley], Fong, D.[Dennis], Pirsiavash, H.[Hamed],
Consistent Explanations by Contrastive Learning,
CVPR22(10203-10212)
IEEE DOI 2210
Training, Heating systems, Deep learning, Annotations, Neural networks, Self-supervised learning, Self- semi- meta- unsupervised learning BibRef

Park, S.[Sungho], Lee, J.[Jewook], Lee, P.[Pilhyeon], Hwang, S.[Sunhee], Kim, D.[Dohyung], Byun, H.R.[Hye-Ran],
Fair Contrastive Learning for Facial Attribute Classification,
CVPR22(10379-10388)
IEEE DOI 2210
Representation learning, Degradation, Visualization, Ethics, Philosophical considerations, Face recognition, Transparency, privacy and ethics in vision BibRef

Li, J.C.[Jia-Cheng], Chen, C.[Chang], Xiong, Z.W.[Zhi-Wei],
Contextual Outpainting with Object-Level Contrastive Learning,
CVPR22(11441-11450)
IEEE DOI 2210
Bridges, Training, Visualization, Correlation, Shape, Semantics, Layout, Image and video synthesis and generation, Low-level vision, Visual reasoning BibRef

Wang, X.[Xuehui], Zhao, K.[Kai], Zhang, R.X.[Rui-Xin], Ding, S.H.[Shou-Hong], Wang, Y.[Yan], Shen, W.[Wei],
ContrastMask: Contrastive Learning to Segment Every Thing,
CVPR22(11594-11603)
IEEE DOI 2210
Annotations, Computational modeling, Pattern recognition, Task analysis, Optimization, Segmentation, grouping and shape analysis BibRef

Wu, H.[Huisi], Wang, Z.Z.[Zhao-Ze], Song, Y.Y.[You-Yi], Yang, L.[Lin], Qin, J.[Jing],
Cross-patch Dense Contrastive Learning for Semi-supervised Segmentation of Cellular Nuclei in Histopathologic Images,
CVPR22(11656-11665)
IEEE DOI 2210
Knowledge engineering, Image segmentation, Shape, Training data, Feature extraction, Minimization, Entropy, Segmentation, Self- semi- meta- unsupervised learning BibRef

Meng, J.[Jian], Yang, L.[Li], Shin, J.[Jinwoo], Fan, D.L.[De-Liang], Seo, J.S.[Jae-Sun],
Contrastive Dual Gating: Learning Sparse Features With Contrastive Learning,
CVPR22(12247-12255)
IEEE DOI 2210
Heuristic algorithms, Computational modeling, Supervised learning, Termination of employment, Self- semi- meta- unsupervised learning BibRef

Zou, Y.H.[Yun-Hao], Fu, Y.[Ying],
Estimating Fine-Grained Noise Model via Contrastive Learning,
CVPR22(12672-12681)
IEEE DOI 2210
Computational modeling, Pipelines, Estimation, Training data, Predictive models, Data models, Sensors, Low-level vision BibRef

Chen, M.H.[Ming-Hao], Wei, F.Y.[Fang-Yun], Li, C.[Chong], Cai, D.[Deng],
Frame-wise Action Representations for Long Videos via Sequence Contrastive Learning,
CVPR22(13791-13800)
IEEE DOI 2210
Representation learning, Training, Codes, Self-supervised learning, Gaussian distribution, Pattern recognition, Self- semi- meta- unsupervised learning BibRef

Yuan, L.Z.[Liang-Zhe], Qian, R.[Rui], Cui, Y.[Yin], Gong, B.Q.[Bo-Qing], Schroff, F.[Florian], Yang, M.H.[Ming-Hsuan], Adam, H.[Hartwig], Liu, T.[Ting],
Contextualized Spatio-Temporal Contrastive Learning with Self-Supervision,
CVPR22(13957-13966)
IEEE DOI 2210
Representation learning, Location awareness, Self-supervised learning, Transforms, Pattern recognition, Self- semi- meta- unsupervised learning BibRef

Wang, J.[Jue], Bertasius, G.[Gedas], Tran, D.[Du], Torresani, L.[Lorenzo],
Long-Short Temporal Contrastive Learning of Video Transformers,
CVPR22(13990-14000)
IEEE DOI 2210
Representation learning, Image recognition, Benchmark testing, Transformers, Self- semi- meta- unsupervised learning BibRef

Yan, J.[Jiexi], Luo, L.[Lei], Xu, C.H.[Cheng-Hao], Deng, C.[Cheng], Huang, H.[Heng],
Noise Is Also Useful: Negative Correlation-Steered Latent Contrastive Learning,
CVPR22(31-40)
IEEE DOI 2210
Training, Deep learning, Correlation, Neural networks, Extraterrestrial measurements, Information filters, Data models, Self- semi- meta- unsupervised learning BibRef

Yang, J.W.[Jian-Wei], Bisk, Y.[Yonatan], Gao, J.F.[Jian-Feng],
TACo: Token-aware Cascade Contrastive Learning for Video-Text Alignment,
ICCV21(11542-11552)
IEEE DOI 2203
Location awareness, Representation learning, Visualization, Protocols, Pipelines, Benchmark testing, Syntactics, BibRef

Zheng, M.K.[Ming-Kai], Wang, F.[Fei], You, S.[Shan], Qian, C.[Chen], Zhang, C.S.[Chang-Shui], Wang, X.G.[Xiao-Gang], Xu, C.[Chang],
Weakly Supervised Contrastive Learning,
ICCV21(10022-10031)
IEEE DOI 2203
Representation learning, Visualization, Head, Transfer learning, Semisupervised learning, Labeling, Representation learning, Transfer/Low-shot/Semi/Unsupervised Learning BibRef

Diba, A.[Ali], Sharma, V.[Vivek], Safdari, R.[Reza], Lotfi, D.[Dariush], Sarfraz, M.S.[M. Saquib], Stiefelhagen, R.[Rainer], Van Gool, L.J.[Luc J.],
Vi2CLR: Video and Image for Visual Contrastive Learning of Representation,
ICCV21(1482-1492)
IEEE DOI 2203
Representation learning, Visualization, Image recognition, Pipelines, Transfer learning, Supervised learning, Representation learning BibRef

Zhong, Z.[Zhun], Fini, E.[Enrico], Roy, S.[Subhankar], Luo, Z.M.[Zhi-Ming], Ricci, E.[Elisa], Sebe, N.[Nicu],
Neighborhood Contrastive Learning for Novel Class Discovery,
CVPR21(10862-10870)
IEEE DOI 2111
Aggregates, Feature extraction, Pattern recognition, Task analysis BibRef

Kodama, Y.[Yuto], Wang, Y.[Yinan], Kawakami, R.[Rei], Naemura, T.[Takeshi],
Open-set Recognition with Supervised Contrastive Learning,
MVA21(1-5)
DOI Link 2109
Training, Computer aided instruction, Training data, Feature extraction, Extraterrestrial measurements, Task analysis BibRef

Ghosh, A.[Aritra], Lan, A.[Andrew],
Contrastive Learning Improves Model Robustness Under Label Noise,
LLID21(2697-2702)
IEEE DOI 2109
Training, Visualization, Training data, Semisupervised learning, Robustness, Pattern recognition BibRef

Rai, N.[Nishant], Adeli, E.[Ehsan], Lee, K.H.[Kuan-Hui], Gaidon, A.[Adrien], Niebles, J.C.[Juan Carlos],
CoCon: Cooperative-Contrastive Learning,
HVU21(3379-3388)
IEEE DOI 2109
Visualization, Semantics, Performance gain, Pattern recognition, Noise measurement, Labeling BibRef

Xie, E.[Enze], Ding, J.[Jian], Wang, W.H.[Wen-Hai], Zhan, X.H.[Xiao-Hang], Xu, H.[Hang], Sun, P.[Peize], Li, Z.G.[Zhen-Guo], Luo, P.[Ping],
DetCo: Unsupervised Contrastive Learning for Object Detection,
ICCV21(8372-8381)
IEEE DOI 2203
Object detection, Detectors, Feature extraction, Task analysis, Image classification, Detection and localization in 2D and 3D BibRef

Wang, P.[Peng], Han, K.[Kai], Wei, X.S.[Xiu-Shen], Zhang, L.[Lei], Wang, L.[Lei],
Contrastive Learning based Hybrid Networks for Long-Tailed Image Classification,
CVPR21(943-952)
IEEE DOI 2111
Network structure being composed of a supervised contrastive loss to learn image representations and a cross-entropy loss to learn classifiers. Training, Memory management, Graphics processing units, Image representation, Proposals BibRef

Kuang, H.F.[Hao-Fei], Zhu, Y.[Yi], Zhang, Z.[Zhi], Li, X.Y.[Xin-Yu], Tighe, J.[Joseph], Schwertfeger, S.[Sören], Stachniss, C.[Cyrill], Li, M.[Mu],
Video Contrastive Learning with Global Context,
CVEU21(3188-3188)
IEEE DOI 2112
Training, Location awareness, Learning systems, Visualization, Conferences BibRef

Lee, K.S.[Kwot Sin], Tran, N.T.[Ngoc-Trung], Cheung, N.M.[Ngai-Man],
InfoMax-GAN: Improved Adversarial Image Generation via Information Maximization and Contrastive Learning,
WACV21(3941-3951)
IEEE DOI 2106
Training, Image synthesis, Generative adversarial networks, Reproducibility of results, Libraries, Generators, Tuning BibRef

Shao, H.[Huan], Yuan, Z.Q.[Zhao-Quan], Peng, X.[Xiao], Wu, X.[Xiao],
Contrastive Learning in Frequency Domain for Non-I.I.D. Image Classification,
MMMod21(I:111-122).
Springer DOI 2106
Not Independent and Identically Distributed. BibRef

Zhu, R.[Rui], Zhao, B.C.[Bing-Chen], Liu, J.G.[Jin-Gen], Sun, Z.L.[Zheng-Long], Chen, C.W.[Chang Wen],
Improving Contrastive Learning by Visualizing Feature Transformation,
ICCV21(10286-10295)
IEEE DOI 2203
Contrastive learning, which aims at minimizing the distance between positive pairs while maximizing that of negative ones. Training, Representation learning, Interpolation, Extrapolation, Visualization, Computational modeling, Representation learning, Transfer/Low-shot/Semi/Unsupervised Learning BibRef

Yüksel, O.K.[Oguz Kaan], Simsar, E.[Enis], Er, E.G.[Ezgi Gülperi], Yanardag, P.[Pinar],
LatentCLR: A Contrastive Learning Approach for Unsupervised Discovery of Interpretable Directions,
ICCV21(14243-14252)
IEEE DOI 2203
Image synthesis, Annotations, Computational modeling, Semantics, Manuals, Aerospace electronics, Image and video synthesis, Neural generative models BibRef

Kinakh, V.[Vitaliy], Taran, O.[Olga], Voloshynovskiy, S.[Svyatoslav],
ScatSimCLR: Self-Supervised Contrastive Learning with Pretext Task Regularization for Small-Scale Datasets,
VIPriors21(1098-1106)
IEEE DOI 2112
Training, Adaptation models, Computational modeling, Estimation BibRef

Dwibedi, D.[Debidatta], Aytar, Y.[Yusuf], Tompson, J.[Jonathan], Sermanet, P.[Pierre], Zisserman, A.[Andrew],
With a Little Help from My Friends: Nearest-Neighbor Contrastive Learning of Visual Representations,
ICCV21(9568-9577)
IEEE DOI 2203
Training, Visualization, Protocols, Transfer learning, Supervised learning, Semantics, Representation learning, Transfer/Low-shot/Semi/Unsupervised Learning BibRef

Cui, J.Q.[Jie-Quan], Zhong, Z.S.[Zhi-Sheng], Liu, S.[Shu], Yu, B.[Bei], Jia, J.Y.[Jia-Ya],
Parametric Contrastive Learning,
ICCV21(695-704)
IEEE DOI 2203
Adaptation models, Image recognition, Codes, Benchmark testing, Optimization, Recognition and classification, Representation learning BibRef

Islam, A.[Ashraful], Chen, C.F.[Chun-Fu], Panda, R.[Rameswar], Karlinsky, L.[Leonid], Radke, R.[Richard], Feris, R.S.[Rogerio S.],
A Broad Study on the Transferability of Visual Representations with Contrastive Learning,
ICCV21(8825-8835)
IEEE DOI 2203
Representation learning, Visualization, Adaptation models, Analytical models, Computational modeling, Transfer learning, Representation learning BibRef

Wang, J.[Jin], Jiang, B.[Bo],
Zero-Shot Learning via Contrastive Learning on Dual Knowledge Graphs,
GSP-CV21(885-892)
IEEE DOI 2112
Knowledge engineering, Learning systems, Correlation, Semantics, Benchmark testing BibRef

Chapter on Pattern Recognition, Clustering, Statistics, Grammars, Learning, Neural Nets, Genetic Algorithms continues in
Multiple Kernel Learning, MKL .


Last update:May 6, 2024 at 15:50:14