8.6.3.2 Remote Sensing Semantic Segmentation

Chapter Contents (Back)
Semantic Segmentation. Remote Sensing.
See also Object Based Land Cover, Region Based Land Cover, Land Use Analysis.
See also Semantic Segmentation, Label and Segment Together.
See also Neural Networks for Segmentation.
See also Neural Networks for Semantic Segmentation.

Zheng, C.[Chen], Zhang, Y.[Yun], Wang, L.G.[Lei-Guang],
Semantic Segmentation of Remote Sensing Imagery Using an Object-Based Markov Random Field Model With Auxiliary Label Fields,
GeoRS(55), No. 5, May 2017, pp. 3015-3028.
IEEE DOI 1705
Markov processes, image segmentation, remote sensing, auxiliary label field, hierarchical semantic information, object-based MRF model, object-based Markov random field model, probability distribution, remote sensing imagery, remote sensing images, semantic segmentation, Context, Context modeling, Image segmentation, Probability distribution, Remote sensing, Semantics, Spatial resolution, Auxiliary label field, object-based Markov random field, remote sensing image, semantic, segmentation BibRef

Zheng, C.[Chen], Pan, X.X.[Xin-Xin], Chen, X.H.[Xiao-Hui], Yang, X.H.[Xiao-Hui], Xin, X.[Xin], Su, L.M.[Li-Min],
An Object-Based Markov Random Field Model with Anisotropic Penalty for Semantic Segmentation of High Spatial Resolution Remote Sensing Imagery,
RS(11), No. 23, 2019, pp. xx-yy.
DOI Link 1912
BibRef

Zhang, J.[Jing], Lin, S.[Shaofu], Ding, L.[Lei], Bruzzone, L.[Lorenzo],
Multi-Scale Context Aggregation for Semantic Segmentation of Remote Sensing Images,
RS(12), No. 4, 2020, pp. xx-yy.
DOI Link 2003
BibRef

Ding, L., Tang, H., Bruzzone, L.,
LANet: Local Attention Embedding to Improve the Semantic Segmentation of Remote Sensing Images,
GeoRS(59), No. 1, January 2021, pp. 426-435.
IEEE DOI 2012
Semantics, Image segmentation, Feature extraction, Decoding, Remote sensing, Correlation, Convolutional neural networks, semantic segmentation BibRef

Li, J.L.[Jing-Lun], Xiu, J.P.[Jia-Peng], Yang, Z.Q.[Zheng-Qiu], Liu, C.[Chen],
Dual Path Attention Net for Remote Sensing Semantic Image Segmentation,
IJGI(9), No. 10, 2020, pp. xx-yy.
DOI Link 2010
BibRef

Song, A.[Ahram], Kim, Y.[Yongil],
Semantic Segmentation of Remote-Sensing Imagery Using Heterogeneous Big Data: International Society for Photogrammetry and Remote Sensing Potsdam and Cityscape Datasets,
IJGI(9), No. 10, 2020, pp. xx-yy.
DOI Link 2010
BibRef

Wang, J.X.[Jia-Xin], Ding, C.H.Q.[Chris H. Q.], Chen, S.B.[Si-Bao], He, C.G.[Cheng-Gang], Luo, B.[Bin],
Semi-Supervised Remote Sensing Image Semantic Segmentation via Consistency Regularization and Average Update of Pseudo-Label,
RS(12), No. 21, 2020, pp. xx-yy.
DOI Link 2011
BibRef

Xu, Z.Y.[Zhi-Yong], Zhang, W.C.[Wei-Cun], Zhang, T.X.[Tian-Xiang], Li, J.Y.[Jiang-Yun],
HRCNet: High-Resolution Context Extraction Network for Semantic Segmentation of Remote Sensing Images,
RS(13), No. 1, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2101
BibRef

Ouyang, S.[Song], Li, Y.[Yansheng],
Combining Deep Semantic Segmentation Network and Graph Convolutional Neural Network for Semantic Segmentation of Remote Sensing Imagery,
RS(13), No. 1, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2101
BibRef

Chen, B.[Bingyu], Xia, M.[Min], Huang, J.Q.[Jun-Qing],
MFANet: A Multi-Level Feature Aggregation Network for Semantic Segmentation of Land Cover,
RS(13), No. 4, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2103
BibRef

Hu, K.[Kai], Li, M.[Meng], Xia, M.[Min], Lin, H.F.[Hai-Feng],
Multi-Scale Feature Aggregation Network for Water Area Segmentation,
RS(14), No. 1, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2201
BibRef

Huang, J.Q.[Jun-Qing], Weng, L.[Liguo], Chen, B.[Bingyu], Xia, M.[Min],
DFFAN: Dual Function Feature Aggregation Network for Semantic Segmentation of Land Cover,
IJGI(10), No. 3, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2104
BibRef

Peng, J.[Jian], Mei, X.M.[Xiao-Ming], Li, W.[Wenbo], Hong, L.[Liang], Sun, B.[Bingyu], Li, H.F.[Hai-Feng],
Scene Complexity: A New Perspective on Understanding the Scene Semantics of Remote Sensing and Designing Image-Adaptive Convolutional Neural Networks,
RS(13), No. 4, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2103
BibRef

Zhang, C.[Cheng], Jiang, W.S.[Wan-Shou], Zhao, Q.[Qing],
Semantic Segmentation of Aerial Imagery via Split-Attention Networks with Disentangled Nonlocal and Edge Supervision,
RS(13), No. 6, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2104
BibRef

Liang, C.B.[Chen-Bin], Cheng, B.[Bo], Xiao, B.H.[Bai-Hua], He, C.Q.[Chenlin-Qiu], Liu, X.[Xunan], Jia, N.[Ning], Chen, J.[Jinfen],
Semi-/Weakly-Supervised Semantic Segmentation Method and Its Application for Coastal Aquaculture Areas Based on Multi-Source Remote Sensing Images: Taking the Fujian Coastal Area (Mainly Sanduo) as an Example,
RS(13), No. 6, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2104
BibRef

Chen, X., Li, Z., Jiang, J., Han, Z., Deng, S., Li, Z., Fang, T., Huo, H., Li, Q., Liu, M.,
Adaptive Effective Receptive Field Convolution for Semantic Segmentation of VHR Remote Sensing Images,
GeoRS(59), No. 4, April 2021, pp. 3532-3546.
IEEE DOI 2104
Radio frequency, Convolution, Feature extraction, Image segmentation, Semantics, Remote sensing, Shape, Field of view, semantic contextual information BibRef

Cui, W.[Wei], He, X.[Xin], Yao, M.[Meng], Wang, Z.[Ziwei], Hao, Y.J.[Yuan-Jie], Li, J.[Jie], Wu, W.J.[Wei-Jie], Zhao, H.L.[Hui-Lin], Xia, C.[Cong], Li, J.[Jin], Cui, W.Q.[Wen-Qi],
Knowledge and Spatial Pyramid Distance-Based Gated Graph Attention Network for Remote Sensing Semantic Segmentation,
RS(13), No. 7, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2104
BibRef

Liu, Y.F.[Yi-Fan], Zhu, Q.G.[Qi-Gang], Cao, F.[Feng], Chen, J.[Junke], Lu, G.[Gang],
High-Resolution Remote Sensing Image Segmentation Framework Based on Attention Mechanism and Adaptive Weighting,
IJGI(10), No. 4, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2104
BibRef

Yang, N.[Naisen], Tang, H.[Hong],
Semantic Segmentation of Satellite Images: A Deep Learning Approach Integrated with Geospatial Hash Codes,
RS(13), No. 14, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2107
BibRef

Li, X.[Xin], Xu, F.[Feng], Xia, R.[Runliang], Lyu, X.[Xin], Gao, H.M.[Hong-Min], Tong, Y.[Yao],
Hybridizing Cross-Level Contextual and Attentive Representations for Remote Sensing Imagery Semantic Segmentation,
RS(13), No. 15, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2108
BibRef

Tian, T.[Tian], Chu, Z.Q.[Zheng-Quan], Hu, Q.[Qian], Ma, L.[Li],
Class-Wise Fully Convolutional Network for Semantic Segmentation of Remote Sensing Images,
RS(13), No. 16, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2109
BibRef

Liu, R.[Rui], Mi, L.[Li], Chen, Z.Z.[Zhen-Zhong],
AFNet: Adaptive Fusion Network for Remote Sensing Image Semantic Segmentation,
GeoRS(59), No. 9, September 2021, pp. 7871-7886.
IEEE DOI 2109
Image segmentation, Simultaneous localization and mapping, Adaptive systems, Semantics, Optical imaging, Labeling, semantic segmentation BibRef

Marsocci, V.[Valerio], Scardapane, S.[Simone], Komodakis, N.[Nikos],
MARE: Self-Supervised Multi-Attention REsu-Net for Semantic Segmentation in Remote Sensing,
RS(13), No. 16, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2109
BibRef

Sun, L.[Le], Song, X.B.[Xiang-Bo], Guo, H.X.[Hu-Xiang], Zhao, G.R.[Guang-Rui], Wang, J.[Jinwei],
Patch-Wise Semantic Segmentation for Hyperspectral Images via a Cubic Capsule Network with EMAP Features,
RS(13), No. 17, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2109
BibRef

Dechesne, C.[Clément], Lassalle, P.[Pierre], Lefèvre, S.[Sébastien],
Bayesian U-Net: Estimating Uncertainty in Semantic Segmentation of Earth Observation Images,
RS(13), No. 19, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2110
BibRef

Wei, H.R.[Hao-Ran], Xu, X.Y.[Xiang-Yang], Ou, N.[Ni], Zhang, X.R.[Xin-Ru], Dai, Y.P.[Ya-Ping],
DEANet: Dual Encoder with Attention Network for Semantic Segmentation of Remote Sensing Imagery,
RS(13), No. 19, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2110
BibRef

Li, R.[Rui], Zheng, S.[Shunyi], Zhang, C.[Ce], Duan, C.X.[Chen-Xi], Wang, L.[Libo], Atkinson, P.M.[Peter M.],
ABCNet: Attentive bilateral contextual network for efficient semantic segmentation of Fine-Resolution remotely sensed imagery,
PandRS(181), 2021, pp. 84-98.
Elsevier DOI 2110
Semantic Segmentation, Attention Mechanism, Bilateral Architecture, Convolutional Neural Network, Deep Learning BibRef

Gu, Y.H.[Yu-Hang], Hao, J.[Jie], Chen, B.[Bing], Deng, H.[Hai],
Top-Down Pyramid Fusion Network for High-Resolution Remote Sensing Semantic Segmentation,
RS(13), No. 20, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2110
BibRef

Chen, S.T.[Su-Ting], Wu, C.Q.[Chao-Qun], Mukherjee, M.[Mithun], Zheng, Y.J.[Yu-Jie],
HA-MPPNet: Height Aware-Multi Path Parallel Network for High Spatial Resolution Remote Sensing Image Semantic Segmentation,
IJGI(10), No. 10, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2110
BibRef

Zi, W.J.[Wen-Jie], Xiong, W.[Wei], Chen, H.[Hao], Li, J.[Jun], Jing, N.[Ning],
SGA-Net: Self-Constructing Graph Attention Neural Network for Semantic Segmentation of Remote Sensing Images,
RS(13), No. 21, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2112
BibRef

Zhao, X.[Xin], Guo, J.Y.[Jia-Yi], Zhang, Y.T.[Yue-Ting], Wu, Y.R.[Yi-Rong],
Memory-Augmented Transformer for Remote Sensing Image Semantic Segmentation,
RS(13), No. 22, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2112
BibRef

Chen, G.Z.[Guan-Zhou], Tan, X.L.[Xiao-Liang], Guo, B.B.[Bei-Bei], Zhu, K.[Kun], Liao, P.[Puyun], Wang, T.[Tong], Wang, Q.[Qing], Zhang, X.D.[Xiao-Dong],
SDFCNv2: An Improved FCN Framework for Remote Sensing Images Semantic Segmentation,
RS(13), No. 23, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2112
BibRef

Peng, C.L.[Cheng-Li], Zhang, K.N.[Kai-Ning], Ma, Y.[Yong], Ma, J.Y.[Jia-Yi],
Cross Fusion Net: A Fast Semantic Segmentation Network for Small-Scale Semantic Information Capturing in Aerial Scenes,
GeoRS(60), 2022, pp. 1-13.
IEEE DOI 2112
Semantics, Image segmentation, Feature extraction, Data mining, Convolution, Deep learning, Learning systems, Aerial image, small scale BibRef

Deng, G.H.[Guo-Hui], Wu, Z.C.[Zhao-Cong], Wang, C.J.[Cheng-Jun], Xu, M.[Miaozhong], Zhong, Y.F.[Yan-Fei],
CCANet: Class-Constraint Coarse-to-Fine Attentional Deep Network for Subdecimeter Aerial Image Semantic Segmentation,
GeoRS(60), 2022, pp. 1-20.
IEEE DOI 2112
Image segmentation, Semantics, Remote sensing, Libraries, Feature extraction, Automobiles, Training, Aerial imagery, semantic segmentation BibRef

Xu, Q.[Qingsong], Yuan, X.[Xin], Ouyang, C.[Chaojun],
Class-Aware Domain Adaptation for Semantic Segmentation of Remote Sensing Images,
GeoRS(60), 2022, pp. 1-17.
IEEE DOI 2112
Semantics, Image segmentation, Remote sensing, Adaptation models, Generative adversarial networks, Training, unsupervised domain adaptation (UDA) semantic segmentation BibRef

Liu, W.[Wei], Su, F.[Fulin], Jin, X.[Xinfei], Li, H.X.[Hong-Xu], Qin, R.J.[Rong-Jun],
Bispace Domain Adaptation Network for Remotely Sensed Semantic Segmentation,
GeoRS(60), 2022, pp. 1-11.
IEEE DOI 2112
Semantics, Feature extraction, Image segmentation, Wavelet domain, Generators, Training, Loss measurement, Adversarial learning, wavelet transform BibRef

Panboonyuen, T.[Teerapong], Jitkajornwanich, K.[Kulsawasd], Lawawirojwong, S.[Siam], Srestasathiern, P.[Panu], Vateekul, P.[Peerapon],
Transformer-Based Decoder Designs for Semantic Segmentation on Remotely Sensed Images,
RS(13), No. 24, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2112
BibRef

Wang, L.[Libo], Zhang, C.[Ce], Li, R.[Rui], Duan, C.X.[Chen-Xi], Meng, X.L.[Xiao-Liang], Atkinson, P.M.[Peter M.],
Scale-Aware Neural Network for Semantic Segmentation of Multi-Resolution Remote Sensing Images,
RS(13), No. 24, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2112
BibRef

Cai, Y.X.[Yu-Xiang], Yang, Y.C.[Ying-Chun], Zheng, Q.[Qiyi], Shen, Z.W.[Zheng-Wei], Shang, Y.H.[Yong-Heng], Yin, J.W.[Jian-Wei], Shi, Z.T.[Zhong-Tian],
BiFDANet: Unsupervised Bidirectional Domain Adaptation for Semantic Segmentation of Remote Sensing Images,
RS(14), No. 1, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2201
BibRef

Li, X.[Xin], Li, T.[Tao], Chen, Z.Q.[Zi-Qi], Zhang, K.[Kaiwen], Xia, R.L.[Run-Liang],
Attentively Learning Edge Distributions for Semantic Segmentation of Remote Sensing Imagery,
RS(14), No. 1, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2201
BibRef

Niu, X.R.[Xue-Rui], Zeng, Q.L.[Qiao-Lin], Luo, X.B.[Xiao-Bo], Chen, L.F.[Liang-Fu],
FCAU-Net for the Semantic Segmentation of Fine-Resolution Remotely Sensed Images,
RS(14), No. 1, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2201
BibRef

Sun, X.D.[Xu-Dong], Xia, M.[Min], Dai, T.[Tianfang],
Controllable Fused Semantic Segmentation with Adaptive Edge Loss for Remote Sensing Parsing,
RS(14), No. 1, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2201
BibRef

Diao, Q.[Qi], Dai, Y.P.[Ya-Ping], Zhang, C.[Ce], Wu, Y.[Yan], Feng, X.X.[Xiao-Xue], Pan, F.[Feng],
Superpixel-Based Attention Graph Neural Network for Semantic Segmentation in Aerial Images,
RS(14), No. 2, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2201
BibRef

Ke, R.[Rihuan], Aviles-Rivero, A.I.[Angelica I.], Pandey, S.[Saurabh], Reddy, S.[Saikumar], Schönlieb, C.B.[Carola-Bibiane],
A Three-Stage Self-Training Framework for Semi-Supervised Semantic Segmentation,
IP(31), 2022, pp. 1805-1815.
IEEE DOI 2202
Image segmentation, Semantics, Task analysis, Annotations, Multitasking, Semisupervised learning, Perturbation methods, consistency regularisation BibRef

He, Y.J.[Yong-Jun], Wang, J.F.[Jin-Fei], Liao, C.H.[Chun-Hua], Shan, B.[Bo], Zhou, X.[Xin],
ClassHyPer: ClassMix-Based Hybrid Perturbations for Deep Semi-Supervised Semantic Segmentation of Remote Sensing Imagery,
RS(14), No. 4, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2202
BibRef

Yan, L.[Li], Huang, J.M.[Jian-Ming], Xie, H.[Hong], Wei, P.C.[Peng-Cheng], Gao, Z.[Zhao],
Efficient Depth Fusion Transformer for Aerial Image Semantic Segmentation,
RS(14), No. 5, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2203
BibRef

Liu, Z.Q.[Zhi-Qiang], Li, J.J.[Jiao-Jiao], Song, R.[Rui], Wu, C.X.[Chao-Xiong], Liu, W.[Wei], Li, Z.[Zan], Li, Y.[Yunsong],
Edge Guided Context Aggregation Network for Semantic Segmentation of Remote Sensing Imagery,
RS(14), No. 6, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2204
BibRef

Huang, Z.F.[Zhi-Feng], Zhang, Q.[Qian], Zhang, G.X.[Gui-Xu],
MLCRNet: Multi-Level Context Refinement for Semantic Segmentation in Aerial Images,
RS(14), No. 6, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2204
BibRef

Kong, Y.Y.[Ying-Ying], Li, Q.[Qiupeng],
Semantic Segmentation of Polarimetric SAR Image Based on Dual-Channel Multi-Size Fully Connected Convolutional Conditional Random Field,
RS(14), No. 6, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2204
BibRef

Gao, H.[Han], Zhao, Y.[Yang], Guo, P.[Peng], Sun, Z.[Zihao], Chen, X.[Xiuwan], Tang, Y.[Yunwei],
Cycle and Self-Supervised Consistency Training for Adapting Semantic Segmentation of Aerial Images,
RS(14), No. 7, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2205
BibRef

Cai, Y.Z.[Yuan-Zhi], Fan, L.[Lei], Zhang, C.[Cheng],
Semantic Segmentation of Multispectral Images via Linear Compression of Bands: An Experiment Using RIT-18,
RS(14), No. 11, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2206
BibRef


Arnaudo, E.[Edoardo], Cermelli, F.[Fabio], Tavera, A.[Antonio], Rossi, C.[Claudio], Caputo, B.[Barbara],
A Contrastive Distillation Approach for Incremental Semantic Segmentation in Aerial Images,
CIAP22(II:742-754).
Springer DOI 2205
BibRef

Pérez, P.[Patrick], Tupin, F.[Florence], Rebut, J.[Julien],
Multi-View Radar Semantic Segmentation,
ICCV21(15651-15660)
IEEE DOI 2203
Image segmentation, Laser radar, Tensors, Rain, Radar measurements, Computational modeling, Snow, Scene analysis and understanding, Vision for robotics and autonomous vehicles BibRef

Desai, S.[Shasvat], Ghose, D.[Debasmita],
Active Learning for Improved Semi-Supervised Semantic Segmentation in Satellite Images,
WACV22(1485-1495)
IEEE DOI 2202
Training, Image segmentation, Visualization, Satellites, Semantics, Training data, Prototypes, Remote Sensing , Deep Learning, Semi- and Un- supervised Learning BibRef

Budde, L.E., Bulatov, D., Iwaszczuk, D.,
Identification of Misclassified Pixels in Semantic Segmentation With Uncertainty Evaluation,
ISPRS21(B2-2021: 441-448).
DOI Link 2201
BibRef

Gagliolo, S., Sguerso, D.,
Mago Approach for Semantic Segmentation: the Case Study of UAVid Benchmark Dataset,
ISPRS21(B2-2021: 353-359).
DOI Link 2201
BibRef

Shi, C.[Chen], Li, X.T.[Xiang-Tai], Wu, Y.R.[Yan-Ran], Tong, Y.[Yunhai], Xu, Y.[Yi],
Dynamic Dual Sampling Module for Fine-Grained Semantic Segmentation,
ICIP21(2269-2273)
IEEE DOI 2201
Adaptation models, Computational modeling, Image processing, Semantics, Buildings, Delta-sigma modulation, Dynamic Sampling, Affinity Modeling BibRef

Li, X.T.[Xiang-Tai], He, H.[Hao], Li, X.[Xia], Li, D.[Duo], Cheng, G.L.[Guang-Liang], Shi, J.P.[Jian-Ping], Weng, L.[Lubin], Tong, Y.[Yunhai], Lin, Z.C.[Zhou-Chen],
PointFlow: Flowing Semantics Through Points for Aerial Image Segmentation,
CVPR21(4215-4224)
IEEE DOI 2111
Image segmentation, Codes, Semantics, Benchmark testing, Pattern recognition, Context modeling BibRef

Li, M.L.[Ming-Long], Shan, L.L.[Lian-Lei], Li, X.O.[Xia-Obin], Bai, Y.[Yang], Zhou, D.J.[Deng-Ji], Wang, W.Q.[Wei-Qiang], Lv, K.[Ke], Luo, B.[Bin], Chen, S.B.[Si-Bao],
Global-Local Attention Network for Semantic Segmentation in Aerial Images,
ICPR21(5704-5711)
IEEE DOI 2105
Image segmentation, Image color analysis, Image edge detection, Semantics, Vegetation mapping, Vegetation, Pattern recognition BibRef

He, L.[Lin], Wu, Z.C.[Zhao-Cong], Zhang, Y.[Yi], Hu, Z.W.[Zhong-Wen],
Semantic Segmentation of Remote Sensing Imagery Using Object-based Markov Random Field Based on Hierarchical Segmentation Tree With Auxiliary Labels,
ISPRS20(B3:75-81).
DOI Link 2012
BibRef

Inagaki, S.[Shun], Imiya, A.[Atsushi],
Semantic Segmentation of Low Frame-Rate Image Sequence Using Statistical Properties of Optical Flow for Remote Exploration,
ISVC14(I: 477-488).
Springer DOI 1501
BibRef
And:
Statistical Method for Semantic Segmentation of Dominant Plane from Remote Exploration Image Sequence,
SSSPR14(263-272).
Springer DOI 1408
BibRef

Chapter on 2-D Region Segmentation Techniques, Snakes, Active Contours continues in
Fua and Leclerc Guided Segmentation Papers .


Last update:Jun 27, 2022 at 12:58:02