16.7.2.6.27 Edge Computing in Vehicle Networks, VANET

Chapter Contents (Back)
Edge Computing. Vehicle Networks. Networks.

Kang, J., Yu, R., Huang, X., Zhang, Y.,
Privacy-Preserved Pseudonym Scheme for Fog Computing Supported Internet of Vehicles,
ITS(19), No. 8, August 2018, pp. 2627-2637.
IEEE DOI 1808
Privacy, Cloud computing, Local government, Edge computing, Computer architecture, Safety, Internet of vehicles, fog computing, game theory BibRef

Hui, Y., Su, Z., Luan, T.H., Cai, J.,
Content in Motion: An Edge Computing Based Relay Scheme for Content Dissemination in Urban Vehicular Networks,
ITS(20), No. 8, August 2019, pp. 3115-3128.
IEEE DOI 1908
Relays, Games, Edge computing, Incentive schemes, Vehicular ad hoc networks, Roads, Vehicular networks, incentive mechanism BibRef

Liu, S., Liu, L., Tang, J., Yu, B., Wang, Y., Shi, W.,
Edge Computing for Autonomous Driving: Opportunities and Challenges,
PIEEE(107), No. 8, August 2019, pp. 1697-1716.
IEEE DOI 1908
Connected and autonomous vehicles (CAVs), edge computing, heterogeneous computing, security, vehicle-to-everything (V2X), vehicular operating system BibRef

Cui, J., Wei, L., Zhang, J., Xu, Y., Zhong, H.,
An Efficient Message-Authentication Scheme Based on Edge Computing for Vehicular Ad Hoc Networks,
ITS(20), No. 5, May 2019, pp. 1621-1632.
IEEE DOI 1905
Authentication, Message authentication, Edge computing, Vehicular ad hoc networks, Cloud computing, Vehicles, VANETs, edge computing BibRef

Boukerche, A., Soto, V.,
An Efficient Mobility-Oriented Retrieval Protocol for Computation Offloading in Vehicular Edge Multi-Access Network,
ITS(21), No. 6, June 2020, pp. 2675-2688.
IEEE DOI 2006
Task analysis, Protocols, Edge computing, Computational modeling, Cloud computing, Performance evaluation, Reliability, task offloading BibRef

Boukerche, A.[Azzedine], Soto, V.[Victor],
Computation Offloading and Retrieval for Vehicular Edge Computing: Algorithms, Models, and Classification,
Surveys(53), No. 4, August 2020, pp. xx-yy.
DOI Link 2010
vehicular cloud, data retrieval, Computation offloading BibRef

Secinti, G., Trotta, A., Mohanti, S., di Felice, M., Chowdhury, K.R.,
FOCUS: Fog Computing in UAS Software-Defined Mesh Networks,
ITS(21), No. 6, June 2020, pp. 2664-2674.
IEEE DOI 2006
Cloud computing, Task analysis, Routing, Computer architecture, Network topology, Topology, Edge computing, heuristic algorithms BibRef

Peng, H., Ye, Q., Shen, X.,
Spectrum Management for Multi-Access Edge Computing in Autonomous Vehicular Networks,
ITS(21), No. 7, July 2020, pp. 3001-3012.
IEEE DOI 2007
Servers, Wireless fidelity, Radio spectrum management, Resource management, Dynamic scheduling, Quality of service, autonomous vehicles BibRef

Ning, Z., Zhang, K., Wang, X., Guo, L., Hu, X., Huang, J., Hu, B., Kwok, R.Y.K.,
Intelligent Edge Computing in Internet of Vehicles: A Joint Computation Offloading and Caching Solution,
ITS(22), No. 4, April 2021, pp. 2212-2225.
IEEE DOI 2104
Servers, Delays, Task analysis, Artificial intelligence, Training, Optimization, Resource management, Internet of vehicles, imitation learning BibRef

Lv, Z., Chen, D., Wang, Q.,
Diversified Technologies in Internet of Vehicles Under Intelligent Edge Computing,
ITS(22), No. 4, April 2021, pp. 2048-2059.
IEEE DOI 2104
Edge computing, Task analysis, Internet, Delays, Intelligent vehicles, Protocols, Internet of Vehicles, diversified technologies BibRef

Zhao, J., Sun, X., Li, Q., Ma, X.,
Edge Caching and Computation Management for Real-Time Internet of Vehicles: An Online and Distributed Approach,
ITS(22), No. 4, April 2021, pp. 2183-2197.
IEEE DOI 2104
Real-time systems, Delays, Resource management, Optimization, Edge computing, Processor scheduling, Vehicle dynamics, resource allocation BibRef

Xiong, K., Leng, S., Huang, C., Yuen, C., Guan, Y.L.,
Intelligent Task Offloading for Heterogeneous V2X Communications,
ITS(22), No. 4, April 2021, pp. 2226-2238.
IEEE DOI 2104
Task analysis, Servers, Edge computing, Delays, Calculus, Upper bound, Stochastic processes, Vehicular edge computing, DSRC, C-V2X, mmWave, federated Q-learning BibRef

Sonmez, C., Tunca, C., Ozgovde, A., Ersoy, C.,
Machine Learning-Based Workload Orchestrator for Vehicular Edge Computing,
ITS(22), No. 4, April 2021, pp. 2239-2251.
IEEE DOI 2104
Task analysis, Computer architecture, Edge computing, Computational modeling, Servers, Vehicle dynamics, machine learning BibRef

Zhai, Y.L.[Yan-Long], Sun, W.X.[Wen-Xin], Wu, J.Q.[Jian-Qing], Zhu, L.H.[Lie-Huang], Shen, J.[Jun], Du, X.J.[Xiao-Jiang], Guizani, M.[Mohsen],
An Energy Aware Offloading Scheme for Interdependent Applications in Software-Defined IoV With Fog Computing Architecture,
ITS(22), No. 6, June 2021, pp. 3813-3823.
IEEE DOI 2106
Batteries, Energy consumption, Edge computing, Cloud computing, Vehicle dynamics, Optimization, Heuristic algorithms, offloading BibRef

Cao, B.[Bin], Fan, S.S.[Shan-Shan], Zhao, J.W.[Jian-Wei], Tian, S.[Shan], Zheng, Z.[Zihao], Yan, Y.L.[Yan-Long], Yang, P.[Peng],
Large-Scale Many-Objective Deployment Optimization of Edge Servers,
ITS(22), No. 6, June 2021, pp. 3841-3849.
IEEE DOI 2106
Servers, Optimization, Delays, Clustering algorithms, Evolutionary computation, Task analysis, Reliability, edge computing (EC) BibRef

Zeng, F.[Feng], Chen, Q.[Qiao], Meng, L.[Lin], Wu, J.S.[Jin-Song],
Volunteer Assisted Collaborative Offloading and Resource Allocation in Vehicular Edge Computing,
ITS(22), No. 6, June 2021, pp. 3247-3257.
IEEE DOI 2106
Servers, Task analysis, Edge computing, Resource management, Quality of service, Games, Energy consumption, offloading BibRef

Khan, M.A.[Muhammad Awais], Ghosh, S.[Saptarshi], Busari, S.A.[Sherif Adeshina], Huq, K.M.S.[Kazi Mohammed Saidul], Dagiuklas, T.[Tasos], Mumtaz, S.[Shahid], Iqbal, M.[Muddesar], Rodriguez, J.[Jonathan],
Robust, Resilient and Reliable Architecture for V2X Communications,
ITS(22), No. 7, July 2021, pp. 4414-4430.
IEEE DOI 2107
Computer architecture, Vehicle-to-everything, Reliability, Edge computing, Blockchain, Cloud computing, Automobiles, 5G BibRef

Qiao, F.[Fuli], Wu, J.[Jun], Li, J.H.[Jian-Hua], Bashir, A.K.[Ali Kashif], Mumtaz, S.[Shahid], Tariq, U.[Usman],
Trustworthy Edge Storage Orchestration in Intelligent Transportation Systems Using Reinforcement Learning,
ITS(22), No. 7, July 2021, pp. 4443-4456.
IEEE DOI 2107
Computer architecture, Servers, Reinforcement learning, Transportation, Distributed databases, Edge computing, reinforcement learning BibRef

Wan, S.H.[Shao-Hua], Gu, R.H.[Ren-Hao], Umer, T.[Tariq], Salah, K.[Khaled], Xu, X.L.[Xiao-Long],
Toward Offloading Internet of Vehicles Applications in 5G Networks,
ITS(22), No. 7, July 2021, pp. 4151-4159.
IEEE DOI 2107
Task analysis, 5G mobile communication, Roads, Servers, Reliability, Resource management, Internet, Computation offloading, edge computing (EC) BibRef

Manogaran, G.[Gunasekaran], Saravanan, V.[Vijayalakshmi], Hsu, C.H.[Ching-Hsien],
Information-Centric Content Management Framework for Software Defined Internet of Vehicles Towards Application Specific Services,
ITS(22), No. 7, July 2021, pp. 4541-4549.
IEEE DOI 2107
Smoothing methods, Computer architecture, Software, Routing, Real-time systems, Roads, Edge computing, traffic smoothing BibRef

Singh, A.[Amritpal], Aujla, G.S.[Gagangeet Singh], Bali, R.S.[Rasmeet Singh],
Intent-Based Network for Data Dissemination in Software-Defined Vehicular Edge Computing,
ITS(22), No. 8, August 2021, pp. 5310-5318.
IEEE DOI 2108
Tensors, Matrix converters, Data dissemination, Quality of service, Routing, Edge computing, Convolution neural network, higher-order singular value decomposition BibRef

Xu, X.L.[Xiao-Long], Zhang, X.[Xing], Liu, X.H.[Xi-Hua], Jiang, J.L.[Jie-Lin], Qi, L.Y.[Lian-Yong], Bhuiyan, M.Z.A.[Md. Zakirul Alam],
Adaptive Computation Offloading With Edge for 5G-Envisioned Internet of Connected Vehicles,
ITS(22), No. 8, August 2021, pp. 5213-5222.
IEEE DOI 2108
Task analysis, 5G mobile communication, Resource management, Edge computing, Delays, Information science, Internet, 5G, multi-objective BibRef

Liao, H.J.[Hai-Jun], Zhou, Z.Y.[Zhen-Yu], Kong, W.X.[Wen-Xuan], Chen, Y.P.[Ya-Peng], Wang, X.Y.[Xiao-Yan], Wang, Z.Y.[Zhong-Yuan], Otaibi, S.A.[Sattam Al],
Learning-Based Intent-Aware Task Offloading for Air-Ground Integrated Vehicular Edge Computing,
ITS(22), No. 8, August 2021, pp. 5127-5139.
IEEE DOI 2108
Task analysis, Servers, Quality of experience, Ultra reliable low latency communication, Delays, Optimization, trajectory similarity BibRef

Han, X.[Xu], Tian, D.X.[Da-Xin], Sheng, Z.[Zhengguo], Duan, X.[Xuting], Zhou, J.[Jianshan], Hao, W.[Wei], Long, K.[Kejun], Chen, M.[Min], Leung, V.C.M.[Victor C. M.],
Reliability-Aware Joint Optimization for Cooperative Vehicular Communication and Computing,
ITS(22), No. 8, August 2021, pp. 5437-5446.
IEEE DOI 2108
Reliability, Computational modeling, Task analysis, Privacy, Edge computing, Cloud computing, Optimization, dynamic programming BibRef

Huang, X.M.[Xu-Min], Yu, R.[Rong], Xie, S.L.[Sheng-Li], Zhang, Y.[Yan],
Task-Container Matching Game for Computation Offloading in Vehicular Edge Computing and Networks,
ITS(22), No. 10, October 2021, pp. 6242-6255.
IEEE DOI 2110
Task analysis, Containers, Edge computing, Hardware, Virtualization, Games, Servers, Containerization, vehicular edge computing (VEC), matching theory BibRef

Xu, X., Wu, Q., Qi, L., Dou, W., Tsai, S.B., Bhuiyan, M.Z.A.,
Trust-Aware Service Offloading for Video Surveillance in Edge Computing Enabled Internet of Vehicles,
ITS(22), No. 3, March 2021, pp. 1787-1796.
IEEE DOI 2103
Task analysis, Edge computing, Video surveillance, Privacy, Computational modeling, Streaming media, IoV, edge computing, SPEA2 BibRef

He, Y.X.[Yi-Xin], Zhai, D.[Daosen], Huang, F.[Fanghui], Wang, D.W.[Da-Wei], Tang, X.[Xiao], Zhang, R.N.[Ruo-Nan],
Joint Task Offloading, Resource Allocation, and Security Assurance for Mobile Edge Computing-Enabled UAV-Assisted VANETs,
RS(13), No. 8, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2104
BibRef

Ndikumana, A.[Anselme], Tran, N.H.[Nguyen H.], Kim, D.H.[Do Hyeon], Kim, K.T.[Ki Tae], Hong, C.S.[Choong Seon],
Deep Learning Based Caching for Self-Driving Cars in Multi-Access Edge Computing,
ITS(22), No. 5, May 2021, pp. 2862-2877.
IEEE DOI 2105
Autonomous automobiles, Automobiles, Computational modeling, Machine learning, Servers, Delays, Predictive models, multi-access edge computing BibRef

Dalgkitsis, A.[Anestis], Mekikis, P.V.[Prodromos-Vasileios], Antonopoulos, A.[Angelos], Verikoukis, C.[Christos],
Data Driven Service Orchestration for Vehicular Networks,
ITS(22), No. 7, July 2021, pp. 4100-4109.
IEEE DOI 2107
Servers, 5G mobile communication, Edge computing, Quality of service, Trajectory, Prediction algorithms, intelligent automotive BibRef

Xu, X.L.[Xiao-Long], Huang, Q.H.[Qi-He], Zhu, H.B.[Hai-Bin], Sharma, S.[Suraj], Zhang, X.[Xuyun], Qi, L.Y.[Lian-Yong], Bhuiyan, M.Z.A.[Md Zakirul Alam],
Secure Service Offloading for Internet of Vehicles in SDN-Enabled Mobile Edge Computing,
ITS(22), No. 6, June 2021, pp. 3720-3729.
IEEE DOI 2106
Privacy, Quality of experience, Resource management, Load modeling, Edge computing, Uncertainty, Servers, SDN, IoV, edge computing, LSH, privacy preservation BibRef

Usman, M.[Muhammad], Jan, M.A.[Mian Ahmad], Jolfaei, A.[Alireza],
SPEED: A Deep Learning Assisted Privacy-Preserved Framework for Intelligent Transportation Systems,
ITS(22), No. 7, July 2021, pp. 4376-4384.
IEEE DOI 2107
Data privacy, Computer architecture, Redundancy, Machine learning algorithms, Edge computing, Deep learning, CNN BibRef

Liao, H.J.[Hai-Jun], Mu, Y.S.[Yan-Song], Zhou, Z.Y.[Zhen-Yu], Sun, M.[Meng], Wang, Z.[Zhao], Pan, C.[Chao],
Blockchain and Learning-Based Secure and Intelligent Task Offloading for Vehicular Fog Computing,
ITS(22), No. 7, July 2021, pp. 4051-4063.
IEEE DOI 2107
Task analysis, Delays, Edge computing, Privacy, Contracts, Vehicular fog computing, task offloading, blockchain, subjective logic BibRef

Sharma, P.K.[Pradip Kumar], Park, J.H.[Jong Hyuk],
Blockchain-Based Secure Mist Computing Network Architecture for Intelligent Transportation Systems,
ITS(22), No. 8, August 2021, pp. 5168-5177.
IEEE DOI 2108
Cloud computing, Computational modeling, Computer architecture, Blockchain, Internet of Things, Edge computing, Data models, blockchain BibRef

Ghane, S.[Soheila], Jolfaei, A.[Alireza], Kulik, L.[Lars], Ramamohanarao, K.[Kotagiri], Puthal, D.[Deepak],
Preserving Privacy in the Internet of Connected Vehicles,
ITS(22), No. 8, August 2021, pp. 5018-5027.
IEEE DOI 2108
Servers, Privacy, Differential privacy, Correlation, Roads, Differential privacy, edge computing, Internet of connected vehicles BibRef

Liu, S.[Su], Yu, J.[Jiong], Deng, X.[Xiaoheng], Wan, S.H.[Shao-Hua],
FedCPF: An Efficient-Communication Federated Learning Approach for Vehicular Edge Computing in 6G Communication Networks,
ITS(23), No. 2, February 2022, pp. 1616-1629.
IEEE DOI 2202
Training, Servers, Convergence, Uplink, Data models, 6G mobile communication, Computational modeling, communication overhead BibRef

Hydher, H.[Hassaan], Jayakody, D.N.K.[Dushantha Nalin K.], Panic, S.[Stefan],
Maximizing the latency fairness in UAV-assisted MEC system,
IET-ITS(16), No. 4, 2022, pp. 434-444.
DOI Link 2203
MEC: multi-access edge computing. BibRef

Zhu, X.Y.[Xiao-Yu], Luo, Y.[Yueyi], Liu, A.F.[An-Feng], Xiong, N.N.[Neal N.], Dong, M.X.[Mian-Xiong], Zhang, S.B.[Shao-Bo],
A Deep Reinforcement Learning-Based Resource Management Game in Vehicular Edge Computing,
ITS(23), No. 3, March 2022, pp. 2422-2433.
IEEE DOI 2203
Resource management, Servers, Games, Edge computing, Reinforcement learning, Pricing, Computational modeling, vehicular edge computing BibRef


Cao, Y., Chen, Y.,
QoE-based node selection strategy for edge computing enabled Internet-of-Vehicles (EC-IoV),
VCIP17(1-4)
IEEE DOI 1804
cloud computing, quality of experience, EC-IoV, Internet-of-Vehicles, QoE based node selection strategy, quality of experience BibRef

Chapter on Motion -- Feature-Based, Long Range, Motion and Structure Estimates, Tracking, Surveillance, Activities continues in
Rail Traffic Controls, Trains .


Last update:Aug 14, 2022 at 21:20:19