8.6.2 Co-Segmentation, Cosegmentation

Chapter Contents (Back)
Segmentation, Guided. Co-Segmentation.

Meng, F.[Fanman], Li, H.L.[Hong-Liang], Liu, G.H.[Guang-Hui], Ngan, K.N.[King Ngi],
Object Co-Segmentation Based on Shortest Path Algorithm and Saliency Model,
MultMed(14), No. 5, 2012, pp. 1429-1441.
IEEE DOI 1210
BibRef

Meng, F.[Fanman], Li, H.L.[Hong-Liang], Liu, G.H.[Guang-Hui], Ngan, K.N.[King Ngi],
From Logo to Object Segmentation,
MultMed(15), No. 8, December 2013, pp. 2186-2197.
IEEE DOI 1402
Internet BibRef

Zhang, L.[Lihe], Liu, Z.Z.[Zhen-Zhen],
Image Cosegmentation Based on Local and Global Level Set Methods,
IJIG(12), No. 3, July 2012, pp. 1250019.
DOI Link 1210
BibRef

Li, Y.L.[Yan-Li], Zhou, Z.[Zhong], Wu, W.[Wei],
A hierarchical graph model for object cosegmentation,
JIVP(2013), No. 1, 2013, pp. xx-yy.
DOI Link 1303
BibRef

Gao, Z.S.[Zhi-Sheng], Shi, P.[Peng], Karimi, H.R.[Hamid Reza], Pei, Z.[Zheng],
A mutual GrabCut method to solve co-segmentation,
JIVP(2013), No. 1, 2013, pp. 20.
DOI Link 1305
BibRef

Luo, P.[Pei], Wu, Z.Z.[Zhuang-Zhi], Xia, C.H.[Chun-He], Feng, L.[Lu], Ma, T.[Teng],
Co-segmentation of 3D shapes via multi-view spectral clustering,
VC(29), No. 6-8, June 2013, pp. 587-597.
WWW Link. 1306
BibRef

Meng, F.[Fanman], Li, H.L.[Hong-Liang], Ngan, K.N.[King Ngi], Zeng, L.Y.[Liao-Yuan], Wu, Q.B.[Qing-Bo],
Feature Adaptive Co-Segmentation by Complexity Awareness,
IP(22), No. 12, 2013, pp. 4809-4824.
IEEE DOI 1312
error statistics BibRef

Meng, F.[Fanman], Li, H.L.[Hong-Liang],
Complexity awareness based feature adaptive co-segmentation,
ICIP13(4059-4063)
IEEE DOI 1402
Co-segmentation;Image Complexity Analysis;Metric Learning BibRef

Li, H., Meng, F., Wu, Q., Luo, B.,
Unsupervised Multiclass Region Cosegmentation via Ensemble Clustering and Energy Minimization,
CirSysVideo(24), No. 5, May 2014, pp. 789-801.
IEEE DOI 1405
Clustering algorithms BibRef

Liu, Z.[Zhi], Zou, W.B.[Wen-Bin], Li, L.[Lina], Shen, L.Q.[Li-Quan], Le Meur, O.,
Co-Saliency Detection Based on Hierarchical Segmentation,
SPLetters(21), No. 1, January 2014, pp. 88-92.
IEEE DOI 1402
image segmentation BibRef

Liu, Z.[Zhi], Zhang, X.[Xiang], Luo, S.H.[Shu-Hua], Le Meur, O.,
Superpixel-Based Spatiotemporal Saliency Detection,
CirSysVideo(24), No. 9, September 2014, pp. 1522-1540.
IEEE DOI 1410
feature extraction BibRef

Li, J.[Junhao], Liu, Z.[Zhi], Zhang, X.[Xiang], Le Meur, O.[Olivier], Shen, L.Q.[Li-Quan],
Spatiotemporal saliency detection based on superpixel-level trajectory,
SP:IC(38), No. 1, 2015, pp. 100-114.
Elsevier DOI 1512
Spatiotemporal saliency detection BibRef

Liu, Z.[Zhi], Li, J.[Junhao], Ye, L., Sun, G., Shen, L.Q.[Li-Quan],
Saliency Detection for Unconstrained Videos Using Superpixel-Level Graph and Spatiotemporal Propagation,
CirSysVideo(27), No. 12, December 2017, pp. 2527-2542.
IEEE DOI 1712
Computational modeling, Feature extraction, Histograms, Motion measurement, Spatiotemporal phenomena, Videos, unconstrained video BibRef

Zhou, X.F.[Xiao-Fei], Liu, Z.[Zhi], Li, K.[Kai], Sun, G.L.[Guang-Ling],
Video Saliency Detection via Bagging-Based Prediction and Spatiotemporal Propagation,
JVCIR(51), 2018, pp. 131-143.
Elsevier DOI 1802
Spatiotemporal saliency, Unconstrained video, Bagging, Prediction, Propagation BibRef

Zhou, X.F.[Xiao-Fei], Liu, Z.[Zhi], Gong, C., Liu, W.,
Improving Video Saliency Detection via Localized Estimation and Spatiotemporal Refinement,
MultMed(20), No. 11, November 2018, pp. 2993-3007.
IEEE DOI 1810
Saliency detection, Spatiotemporal phenomena, Estimation, Computational modeling, Feature extraction, saliency update BibRef

Li, H.L.[Hong-Liang], Meng, F.[Fanman], Ngan, K.N.[King Ngi],
Co-Salient Object Detection From Multiple Images,
MultMed(15), No. 8, December 2013, pp. 1896-1909.
IEEE DOI 1402
feature extraction BibRef

Zhou, C., Liu, C.,
Co-segmentation of multiple similar images using saliency detection and region merging,
IET-CV(8), No. 3, June 2014, pp. 254-261.
DOI Link 1407
BibRef

Wang, C., Guo, Y., Zhu, J., Wang, L., Wang, W.,
Video Object Co-Segmentation via Subspace Clustering and Quadratic Pseudo-Boolean Optimization in an MRF Framework,
MultMed(16), No. 4, June 2014, pp. 903-916.
IEEE DOI 1407
Clustering algorithms BibRef

Wang, C., Zhu, J., Guo, Y., Wang, W.,
Video Vectorization via Tetrahedral Remeshing,
IP(26), No. 4, April 2017, pp. 1833-1844.
IEEE DOI 1704
Graphics BibRef

Li, H.L.[Hong-Liang], Meng, F.[Fanman], Luo, B.[Bing], Zhu, S.Y.[Shu-Yuan],
Repairing Bad Co-Segmentation Using Its Quality Evaluation and Segment Propagation,
IP(23), No. 8, August 2014, pp. 3545-3559.
IEEE DOI 1408
image segmentation BibRef

Meng, F.[Fanman], Luo, B.[Bing], Huang, C.[Chao],
Object Co-Segmentation Based on Directed Graph Clustering,
VCIP13(1-5)
IEEE DOI 1402
Markov processes BibRef

Cao, X.C.[Xiao-Chun], Tao, Z.Q.[Zhi-Qiang], Zhang, B.[Bao], Fu, H.Z.[Hua-Zhu], Feng, W.[Wei],
Self-Adaptively Weighted Co-Saliency Detection via Rank Constraint,
IP(23), No. 9, September 2014, pp. 4175-4186.
IEEE DOI 1410
the common salient objects existing in multiple images. BibRef

Du, S.[Shuze], Chen, S.F.[Shi-Feng],
Detecting Co-Salient Objects in Large Image Sets,
SPLetters(22), No. 2, February 2015, pp. 145-148.
IEEE DOI 1410
computer vision BibRef

Lou, Z.Y.[Zhong-Yu], Gevers, T.,
Extracting Primary Objects by Video Co-Segmentation,
MultMed(16), No. 8, December 2014, pp. 2110-2117.
IEEE DOI 1502
Gaussian processes BibRef

Zhang, D.W.[Ding-Wen], Han, J.W.[Jun-Wei], Li, C.[Chao], Wang, J.D.[Jing-Dong], Li, X.L.[Xue-Long],
Detection of Co-salient Objects by Looking Deep and Wide,
IJCV(120), No. 2, November 2016, pp. 215-232.
Springer DOI 1609
BibRef

Tao, W.B.[Wen-Bing], Li, K.Q.[Kun-Qian], Sun, K.[Kun],
SaCoseg: Object Cosegmentation by Shape Conformability,
IP(24), No. 3, March 2015, pp. 943-955.
IEEE DOI 1502
data mining BibRef

Li, K.Q.[Kun-Qian], Tao, W.B.[Wen-Bing],
Adaptive Optimal Shape Prior for Easy Interactive Object Segmentation,
MultMed(17), No. 7, July 2015, pp. 994-1005.
IEEE DOI 1506
Histograms BibRef

Li, K.Q.[Kun-Qian], Tao, W.B.[Wen-Bing], Liao, X.L.[Xiang-Li], Liu, L.M.[Li-Man],
Automatic Shape Constraint Selection Based Object Segmentation,
EMMCVPR15(249-262).
Springer DOI 1504
BibRef

Yang, B.[Bai], Yu, H.M.[Hui-Min], Hu, R.[Roland],
Unsupervised regions based segmentation using object discovery,
JVCIR(31), No. 1, 2015, pp. 125-137.
Elsevier DOI 1508
Cosegmentation BibRef

Ye, L.W.[Lin-Wei], Liu, Z.[Zhi], Li, J.[Junhao], Zhao, W.L.[Wan-Lei], Shen, L.Q.[Li-Quan],
Co-Saliency Detection via Co-Salient Object Discovery and Recovery,
SPLetters(22), No. 11, November 2015, pp. 2073-2077.
IEEE DOI 1509
feature extraction BibRef

Fan, X.X.[Xing-Xing], Liu, Z.[Zhi], Ye, L.W.[Lin-Wei],
Salient Object Segmentation from Stereoscopic Images,
GbRPR15(272-281).
Springer DOI 1511
BibRef

Yang, B.[Bai], Yu, H.M.[Hui-Min], Xie, Y.[Yi],
Cooperative object search and segmentation in Internet images,
JVCIR(33), No. 1, 2015, pp. 179-192.
Elsevier DOI 1512
Cosegmentation BibRef

Fu, H.Z.[Hua-Zhu], Xu, D.[Dong], Zhang, B.[Bao], Lin, S.[Stephen], Ward, R.K.,
Object-Based Multiple Foreground Video Co-Segmentation via Multi-State Selection Graph,
IP(24), No. 11, November 2015, pp. 3415-3424.
IEEE DOI 1509
BibRef
Earlier: A1, A2, A3, A4, Only:
Object-Based Multiple Foreground Video Co-segmentation,
CVPR14(3166-3173)
IEEE DOI 1409
graph theory. co-segmentation BibRef

Fu, H.Z.[Hua-Zhu], Xu, D.[Dong], Lin, S.[Stephen],
Object-Based Multiple Foreground Segmentation in RGBD Video,
IP(26), No. 3, March 2017, pp. 1418-1427.
IEEE DOI 1703
graph theory BibRef

Dong, X.P.[Xing-Ping], Shen, J.B.[Jian-Bing], Shao, L.[Ling], Yang, M.H.[Ming-Hsuan],
Interactive Cosegmentation Using Global and Local Energy Optimization,
IP(24), No. 11, November 2015, pp. 3966-3977.
IEEE DOI 1509
Gaussian processes BibRef

Meng, F., Li, H., Zhu, S., Luo, B., Huang, C., Zeng, B., Gabbouj, M.,
Constrained Directed Graph Clustering and Segmentation Propagation for Multiple Foregrounds Cosegmentation,
CirSysVideo(25), No. 11, November 2015, pp. 1735-1748.
IEEE DOI 1511
Clustering algorithms BibRef

Meng, F., Li, H., Wu, Q., Luo, B., Cai, J., Huang, C.,
Part propagation for local part segmentation,
VCIP16(1-4)
IEEE DOI 1701
Birds BibRef

Chakraborty, S.[Souradeep], Mitra, P.[Pabitra],
A site entropy rate and degree centrality based algorithm for image co-segmentation,
JVCIR(33), No. 1, 2015, pp. 20-30.
Elsevier DOI 1512
Site entropy rate BibRef

Chakraborty, S.[Souradeep], Mitra, P.[Pabitra],
A dense subgraph based algorithm for compact salient image region detection,
CVIU(145), No. 1, 2016, pp. 1-14.
Elsevier DOI 1604
Visual saliency BibRef

Chang, H.S.[Haw-Shiuan], Wang, Y.C.A.F.[Yu-Chi-Ang Frank],
Optimizing the decomposition for multiple foreground cosegmentation,
CVIU(141), No. 1, 2015, pp. 18-27.
Elsevier DOI 1512
Multiple foreground cosegmentation BibRef

Zhu, H.Y.[Hong-Yuan], Meng, F.[Fanman], Cai, J.F.[Jian-Fei], Lu, S.J.[Shi-Jian],
Beyond pixels: A comprehensive survey from bottom-up to semantic image segmentation and cosegmentation,
JVCIR(34), No. 1, 2016, pp. 12-27.
Elsevier DOI 1601
Image segmentation BibRef

Zhu, H.Y.[Hong-Yuan], Lu, J.B.[Jiang-Bo], Cai, J.F.[Jian-Fei], Zheng, J.M.[Jian-Min], Lu, S., Magnenat-Thalmann, N.[Nadia],
Multiple Human Identification and Cosegmentation: A Human-Oriented CRF Approach With Poselets,
MultMed(18), No. 8, August 2016, pp. 1516-1530.
IEEE DOI 1608
BibRef
Earlier: A1, A2, A3, A4, A6, Only:
Poselet-based multiple human identification and cosegmentation,
ICIP14(1076-1080)
IEEE DOI 1502
BibRef
Earlier: A1, A2, A3, A4, A6, Only:
Multiple foreground recognition and cosegmentation: An object-oriented CRF model with robust higher-order potentials,
WACV14(485-492)
IEEE DOI 1406
image capture. Accuracy Image segmentation; Robustness BibRef

Li, K., Zhang, J., Tao, W.,
Unsupervised Co-Segmentation for Indefinite Number of Common Foreground Objects,
IP(25), No. 4, April 2016, pp. 1898-1909.
IEEE DOI 1604
Algorithm design and analysis BibRef

Zhang, J., Li, K., Tao, W.,
Multivideo Object Cosegmentation for Irrelevant Frames Involved Videos,
SPLetters(23), No. 6, June 2016, pp. 785-789.
IEEE DOI 1606
graph theory BibRef

Meng, F.[Fanman], Cai, J.F.[Jian-Fei], Li, H.L.[Hong-Liang],
Cosegmentation of multiple image groups,
CVIU(146), No. 1, 2016, pp. 67-76.
Elsevier DOI 1604
BibRef
Earlier:
On Multiple Image Group Cosegmentation,
ACCV14(IV: 258-272).
Springer DOI 1504
Image segmentation BibRef

Wang, W., Shen, J.,
Higher-Order Image Co-segmentation,
MultMed(18), No. 6, June 2016, pp. 1011-1021.
IEEE DOI 1605
Estimation BibRef

Jerripothula, K.R., Cai, J., Yuan, J.,
Image Co-segmentation via Saliency Co-fusion,
MultMed(18), No. 9, September 2016, pp. 1896-1909.
IEEE DOI 1609
feature extraction BibRef

Jerripothula, K.R., Cai, J., Lu, J., Yuan, J.,
Object Co-skeletonization with Co-segmentation,
CVPR17(3881-3889)
IEEE DOI 1711
Image segmentation, Machine learning, Semantics, Shape, Skeleton, Training BibRef

Wang, S.P.[Shi-Ping], Zhang, H.[Handuo], Wang, H.[Han],
Object co-segmentation via weakly supervised data fusion,
CVIU(155), No. 1, 2017, pp. 43-54.
Elsevier DOI 1702
Computer vision BibRef

Ma, J., Li, S., Qin, H., Hao, A.,
Unsupervised Multi-Class Co-Segmentation via Joint-Cut Over L_1-Manifold Hyper-Graph of Discriminative Image Regions,
IP(26), No. 3, March 2017, pp. 1216-1230.
IEEE DOI 1703
data reduction BibRef

Khuboni, R.[Ray], Naidoo, B.[Bashan],
Adaptive segmentation for multi-view stereo,
IET-CV(11), No. 1, February 2017, pp. 10-21.
DOI Link 1703
BibRef

Zhang, D., Meng, D., Han, J.,
Co-Saliency Detection via a Self-Paced Multiple-Instance Learning Framework,
PAMI(39), No. 5, May 2017, pp. 865-878.
IEEE DOI 1704
Automation BibRef

Zhang, D., Meng, D., Li, C., Jiang, L., Zhao, Q., Han, J.,
A Self-Paced Multiple-Instance Learning Framework for Co-Saliency Detection,
ICCV15(594-602)
IEEE DOI 1602
Context BibRef

Yao, X., Han, J., Zhang, D., Nie, F.,
Revisiting Co-Saliency Detection: A Novel Approach Based on Two-Stage Multi-View Spectral Rotation Co-clustering,
IP(26), No. 7, July 2017, pp. 3196-3209.
IEEE DOI 1706
Algorithm design and analysis, Benchmark testing, Clustering algorithms, Internet, Object detection, Proposals, Visualization, Co-clustering, multi-class, salient, object, detection BibRef

Wang, L.[Le], Hua, G.[Gang], Sukthankar, R.[Rahul], Xue, J.R.[Jian-Ru], Niu, Z.X.[Zhen-Xing], Zheng, N.N.[Nan-Ning],
Video Object Discovery and Co-Segmentation with Extremely Weak Supervision,
PAMI(39), No. 10, October 2017, pp. 2074-2088.
IEEE DOI 1709
BibRef
Earlier: A1, A2, A3, A4, A6, Only: ECCV14(IV: 640-655).
Springer DOI 1408
Color, Image color analysis, Labeling, Minimization, Object segmentation, Proposals, Shape, Spatial-MILBoost, Video object discovery, spatio-temporal auto-context model, video object co-segmentation. BibRef

Niu, Z.X.[Zhen-Xing], Hua, G.[Gang], Wang, L., Gao, X.B.[Xin-Bo],
Knowledge-Based Topic Model for Unsupervised Object Discovery and Localization,
IP(27), No. 1, January 2018, pp. 50-63.
IEEE DOI 1712
Internet, image classification, image retrieval, object detection, trees (mathematics), LDA, Web images, topic model BibRef

Niu, Z.X.[Zhen-Xing], Hua, G.[Gang], Gao, X.B.[Xin-Bo], Tian, Q.[Qi],
Semi-supervised Relational Topic Model for Weakly Annotated Image Recognition in Social Media,
CVPR14(4233-4240)
IEEE DOI 1409
Image recognition; Social Media; Tag; Topic Model BibRef

Wang, C., Zhang, H., Yang, L., Cao, X., Xiong, H.,
Multiple Semantic Matching on Augmented N-Partite Graph for Object Co-Segmentation,
IP(26), No. 12, December 2017, pp. 5825-5839.
IEEE DOI 1710
Data mining, Estimation, Histograms, Merging, Semantics, N-partite graph, Object co-segmentation, multiple matches, semantic, candidate BibRef

Yu, W.H.[Wen-Hao],
Identifying and Analyzing the Prevalent Regions of a Co-Location Pattern Using Polygons Clustering Approach,
IJGI(6), No. 9, 2017, pp. xx-yy.
DOI Link 1710
Given a pattern, find areas where it is also located. BibRef

Han, J., Quan, R., Zhang, D., Nie, F.,
Robust Object Co-Segmentation Using Background Prior,
IP(27), No. 4, April 2018, pp. 1639-1651.
IEEE DOI 1802
graph theory, image resolution, image segmentation, inference mechanisms, self-learned graph BibRef

Wang, X.G.[Xiao-Gang], Zhou, B.[Bin], Wang, Z.J.[Zong-Ji], Zou, D.Q.[Dong-Qing], Chen, X.W.[Xiao-Wu], Zhao, Q.P.[Qin-Ping],
Efficiently consistent affinity propagation for 3D shapes co-segmentation,
VC(34), No. 6-8, June 2018, pp. 997-1008.
Springer DOI 1806
BibRef

Ren, Y., Jiao, L., Yang, S., Wang, S.,
Mutual Learning Between Saliency and Similarity: Image Cosegmentation via Tree Structured Sparsity and Tree Graph Matching,
IP(27), No. 9, September 2018, pp. 4690-4704.
IEEE DOI 1807
computational complexity, expectation-maximisation algorithm, graph theory, image segmentation, tree-structured sparsity BibRef

Kong, Y.Q.[Yu-Qiu], Zhang, J.M.[Jian-Ming], Lu, H.C.[Hu-Chuan], Liu, X.P.[Xiu-Ping],
Exemplar-Aided Salient Object Detection via Joint Latent Space Embedding,
IP(27), No. 10, October 2018, pp. 5167-5177.
IEEE DOI 1808
Object detection, Databases, Task analysis, Semantics, Image segmentation, Estimation, Training, Salient object detection, weakly supervised BibRef

Jerripothula, K.R.[Koteswar Rao], Cai, J.F.[Jian-Fei], Yuan, J.S.[Jun-Song],
Quality-Guided Fusion-Based Co-Saliency Estimation for Image Co-Segmentation and Colocalization,
MultMed(20), No. 9, September 2018, pp. 2466-2477.
IEEE DOI 1809
BibRef
Earlier:
Group saliency propagation for large scale and quick image co-segmentation,
ICIP15(4639-4643)
IEEE DOI 1512
feature extraction, image fusion, image segmentation, Quality-Guided Fusion-Based Co-Saliency Estimation, quality. ImageNet; co-segmentation; group; large scale; propagation. BibRef

Jerripothula, K.R.[Koteswar Rao], Cai, J.F.[Jian-Fei], Meng, F.[Fanman], Yuan, J.S.[Jun-Song],
Automatic Image Co-Segmentation Using Geometric Mean Saliency,
ICIP14(3277-3281)
IEEE DOI 1502
Computer vision BibRef

Kamranian, Z.[Zahra], Tombari, F.[Federico], Nilchi, A.R.N.[Ahmad Reza Naghsh], Monadjemi, A.[Amirhassan], Navab, N.[Nassir],
Co-segmentation via visualization,
JVCIR(55), 2018, pp. 201-214.
Elsevier DOI 1809
Co-segmentation, Convolutional Neural Network (CNN), Feature visualization, Occlusion sensitivity, Adaptive learning BibRef

Jeong, D., Hwang, I., Cho, N.I.,
Co-Salient Object Detection Based on Deep Saliency Networks and Seed Propagation Over an Integrated Graph,
IP(27), No. 12, December 2018, pp. 5866-5879.
IEEE DOI 1810
Image segmentation, Feature extraction, Saliency detection, Image color analysis, Object detection, Iris, Semantics, Co-saliency, foreground probability BibRef

Tsai, C.C.[Chung-Chi], Li, W.Z.[Wei-Zhi], Hsu, K.J.[Kuang-Jui], Qian, X.N.[Xiao-Ning], Lin, Y.Y.[Yen-Yu],
Image Co-Saliency Detection and Co-Segmentation via Progressive Joint Optimization,
IP(28), No. 1, January 2019, pp. 56-71.
IEEE DOI 1810
graphs, image segmentation, object detection, optimisation, progressive joint optimization, multiple images, joint optimization BibRef

Hsu, K.J.[Kuang-Jui], Tsai, C.C.[Chung-Chi], Lin, Y.Y.[Yen-Yu], Qian, X.N.[Xiao-Ning], Chuang, Y.Y.[Yung-Yu],
Unsupervised CNN-Based Co-saliency Detection with Graphical Optimization,
ECCV18(VI: 502-518).
Springer DOI 1810
BibRef

Averbuch-Elor, H.[Hadar], Kopf, J.[Johannes], Hazan, T.[Tamir], Cohen-Or, D.[Daniel],
Co-segmentation for space-time co-located collections,
VC(34), No. 12, December 2018, pp. 1761-1772.
WWW Link. 1811
BibRef

Averbuch-Elor, H.[Hadar], Bar, N.[Nadav], Cohen-Or, D.[Daniel],
Border-Peeling Clustering,
PAMI(42), No. 7, July 2020, pp. 1791-1797.
IEEE DOI 2006
Clustering algorithms, Clustering methods, Optics, Kernel, Data analysis, Manuals, Bandwidth, Clustering, non-parametric techniques BibRef

Wang, H., Huang, D., Jia, K., Wang, Y.,
Hierarchical Image Segmentation Ensemble for Objectness in RGB-D Images,
CirSysVideo(29), No. 1, January 2019, pp. 93-103.
IEEE DOI 1901
Proposals, Merging, Image segmentation, Image edge detection, Object detection, Object proposal, RGB-D data, segmentation BibRef

Jerripothula, K.R.[Koteswar Rao], Cai, J.F.[Jian-Fei], Yuan, J.S.[Jun-Song],
Efficient Video Object Co-Localization With Co-Saliency Activated Tracklets,
CirSysVideo(29), No. 3, March 2019, pp. 744-755.
IEEE DOI 1903
Jointly locate common visual objects across videos. Tracking, Proposals, Benchmark testing, Task analysis, Object recognition, Semantics, Tracklets, video, co-saliency BibRef

Jerripothula, K.R.[Koteswar Rao], Cai, J.F.[Jian-Fei], Lu, J., Yuan, J.S.[Jun-Song],
Image Co-Skeletonization via Co-Segmentation,
IP(30), 2021, pp. 2784-2797.
IEEE DOI 2102
Skeleton, Image segmentation, Shape, Task analysis, Annotations, Semantics, Training, Skeletonization, segmentation, co-segmentation, CO-SKELARGE BibRef

Jerripothula, K.R.[Koteswar Rao], Cai, J.F.[Jian-Fei], Yuan, J.S.[Jun-Song],
CATS: Co-saliency Activated Tracklet Selection for Video Co-Localization,
ECCV16(VII: 187-202).
Springer DOI 1611
jointly localizing common objects across videos BibRef

Liu, J.C.[Jun-Cheng], Rosin, P.L.[Paul L.], Sun, X.F.[Xian-Fang], Xiao, J.G.[Jian-Guo], Lian, Z.H.[Zhou-Hui],
Image-driven unsupervised 3D model co-segmentation,
VC(35), No. 6-8, June 2018, pp. 909-920.
Springer DOI 1906
BibRef

Ventura, C.[Carles], Varas, D.[David], Vilaplana, V.[Veronica], Giro-i-Nieto, X.[Xavier], Marques, F.[Ferran],
Multiresolution co-clustering for uncalibrated multiview segmentation,
SP:IC(76), 2019, pp. 151-166.
Elsevier DOI 1906
Image segmentation, Object segmentation, Multiview segmentation, Co-clustering techniques BibRef

Tao, Z., Liu, H., Fu, H., Fu, Y.,
Multi-View Saliency-Guided Clustering for Image Cosegmentation,
IP(28), No. 9, Sep. 2019, pp. 4634-4645.
IEEE DOI 1908
Clustering algorithms, Robustness, Task analysis, Partitioning algorithms, Optimization, Computational modeling, multi-view learning BibRef

Li, J., Yuan, P., Gu, D., Tian, Y.,
Hierarchical Deep Cosegmentation of Primary Objects in Aerial Videos,
MultMedMag(26), No. 3, July 2019, pp. 9-18.
IEEE DOI 1909
Videos, Avalanche photodiodes, Object segmentation, Task analysis, Drones, Training, Image segmentation, Unmanned aerial vehicles, Object detection BibRef

Wei, L.[Lina], Zhao, S.S.[Shan-Shan], Bourahla, O.E.[Omar El_Farouk], Li, X.[Xi], Wu, F.[Fei], Zhuang, Y.T.[Yue-Ting],
Deep Group-Wise Fully Convolutional Network for Co-Saliency Detection With Graph Propagation,
IP(28), No. 10, October 2019, pp. 5052-5063.
IEEE DOI 1909
Feature extraction, Object detection, Task analysis, Saliency detection, Semantics, Collaborative work, Deep learning, jointly optimize BibRef

Merdassi, H.[Hager], Barhoumi, W.[Walid], Zagrouba, E.[Ezzeddine],
Optimisation of linear dependence energy for object co-segmentation in a set of images with heterogeneous contents,
IET-IPR(14), No. 1, January 2020, pp. 201-210.
DOI Link 1912
BibRef

Yu, M.Q.[Meng-Qiao], Liu, X.B.[Xia-Bi], Wang, M.[Murong], Han, G.H.[Guang-Hui],
A new challenging image dataset with simple background for evaluating and developing co-segmentation algorithms,
SP:IC(83), 2020, pp. 115813.
Elsevier DOI 2003
Image co-segmentation, Image dataset, Evaluation, Review BibRef

Ren, Y.[Yan], Kong, A.W.K.[Adams Wai Kin], Jiao, L.C.[Li-Cheng],
A survey on image and video cosegmentation: Methods, challenges and analyses,
PR(103), 2020, pp. 107297.
Elsevier DOI 2005
Survey, Co-Segmentation. Image cosegmentation, Video cosegmentation BibRef

Kim, S.H.[Seong-Heum], Hwang, Y.[Youngbae], Kweon, I.S.[In So],
Category-specific upright orientation estimation for 3D model classification and retrieval,
IVC(96), 2020, pp. 103900.
Elsevier DOI 2005
Model-based 3D reconstruction, Multi-view object co-segmentation, 3D model classification retrieval BibRef

Peng, J.Z.[Ji-Zong], Estrada, G.[Guillermo], Pedersoli, M.[Marco], Desrosiers, C.[Christian],
Deep co-training for semi-supervised image segmentation,
PR(107), 2020, pp. 107269.
Elsevier DOI 2008
Deep learning, Semi-supervised learning, Ensemble learning, Co-training, Image segmentation BibRef

Gong, X.P.[Xiao-Peng], Liu, X.B.[Xia-Bi], Li, Y.[Yushuo], Li, H.Y.[Hui-Yu],
A novel co-attention computation block for deep learning based image co-segmentation,
IVC(101), 2020, pp. 103973.
Elsevier DOI 2009
Visual co-attention, Image co-segmentation, Deep learning, Correlation calculation, Average pooling BibRef

Wang, T.[Tao], Ji, Z.X.[Ze-Xuan], Yang, J.[Jian], Sun, Q.S.[Quan-Sen], Shen, X.B.[Xiao-Bo], Ren, Z.W.[Zhen-Wen], Ge, Q.[Qi],
Label group diffusion for image and image pair segmentation,
PR(112), 2021, pp. 107789.
Elsevier DOI 2102
Image segmentation, Image pair co-segmentation, Label group diffusion, Geometry manifold, Tensor product graph BibRef

Gao, G.S.[Guang-Shuai], Zhao, W.T.[Wen-Ting], Liu, Q.J.[Qing-Jie], Wang, Y.H.[Yun-Hong],
Co-Saliency Detection With Co-Attention Fully Convolutional Network,
CirSysVideo(31), No. 3, March 2021, pp. 877-889.
IEEE DOI 2103
Feature extraction, Saliency detection, Task analysis, Convolution, Image segmentation, Semantics, Predictive models, deep supervised BibRef

Wang, L.[Le], Lv, X.[Xin], Zhang, Q.L.[Qi-Lin], Niu, Z.X.[Zhen-Xing], Zheng, N.N.[Nan-Ning], Hua, G.[Gang],
Object Cosegmentation in Noisy Videos With Multilevel Hypergraph,
MultMed(23), 2021, pp. 1287-1300.
IEEE DOI 2105
BibRef
Earlier: A2, A1, A3, A5, A6, Only:
Video Object Co-Segmentation from Noisy Videos by a Multi-Level Hypergraph Model,
ICIP18(2207-2211)
IEEE DOI 1809
Videos, Proposals, Computational modeling, Object segmentation, Noise measurement, Semantics, Task analysis, Object cosegmentation, fully convolutional network. Matrix decomposition, Robustness, Color, Object co-segmentation, Object model. BibRef

Awan, M.[Mehwish], Shin, J.[Jitae],
Semantic video segmentation with dynamic keyframe selection and distortion-aware feature rectification,
IVC(110), 2021, pp. 104184.
Elsevier DOI 2106
Propogate the segmentation through the video. Semantic video segmentation, Feature warping, Distortion-aware feature correction, Policy network, Deep learning BibRef

Zhang, C.[Chi], Li, G.K.[Guan-Kai], Lin, G.S.[Guo-Sheng], Wu, Q.Y.[Qing-Yao], Yao, R.[Rui],
CycleSegNet: Object Co-Segmentation With Cycle Refinement and Region Correspondence,
IP(30), 2021, pp. 5652-5664.
IEEE DOI 2106
Task analysis, Image segmentation, Semantics, Image representation, Predictive models, Neural networks, Visualization, Deep learning, attention BibRef

Fang, B.[Bo], Chen, G.[Gang], Chen, J.[Jifa], Ouyang, G.C.[Gui-Chong], Kou, R.[Rong], Wang, L.[Lizhe],
CCT: Conditional Co-Training for Truly Unsupervised Remote Sensing Image Segmentation in Coastal Areas,
RS(13), No. 17, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2109
BibRef

Peng, J.R.[Jun-Ran], Wang, H.Q.[Hao-Quan], Yue, S.L.[Shao-Long], Zhang, Z.X.[Zhao-Xiang],
Context-aware co-supervision for accurate object detection,
PR(121), 2022, pp. 108199.
Elsevier DOI 2109
Object detection, Co-supervised, Contextual cues BibRef

Zhang, Z.X.[Zhao-Xiang], Pan, C.[Cong], Peng, J.R.[Jun-Ran],
Delving into the Effectiveness of Receptive Fields: Learning Scale-Transferrable Architectures for Practical Object Detection,
IJCV(130), No. 1, January 2022, pp. 970-989.
Springer DOI 2204
BibRef

Wen, Y.[Yang], Chen, L.T.[Lei-Ting], Deng, Y.[Yu], Ning, J.[Jin], Zhou, C.[Chuan],
Towards better semantic consistency of 2D medical image segmentation,
JVCIR(80), 2021, pp. 103311.
Elsevier DOI 2110
Image segmentation, Convolutional neural network, Semantics, Deep learning BibRef

He, L.Q.[Li-Qiang], Xia, L.[Lu], Luo, J.J.[Jia-Jia], Zhang, K.[Ke], Sun, Y.[Yuyin], Qiao, N.[Nan], Kuo, C.H.[Cheng-Hao], Todorovic, S.[Sinisa],
A polar-edge context-aware (PECA) network for mirror segmentation,
IVC(121), 2022, pp. 104402.
Elsevier DOI 2205
BibRef

Fan, D.P.[Deng-Ping], Li, T.P.[Teng-Peng], Lin, Z.[Zheng], Ji, G.P.[Ge-Peng], Zhang, D.W.[Ding-Wen], Cheng, M.M.[Ming-Ming], Fu, H.Z.[Hua-Zhu], Shen, J.B.[Jian-Bing],
Re-Thinking Co-Salient Object Detection,
PAMI(44), No. 8, August 2022, pp. 4339-4354.
IEEE DOI 2207
Benchmark testing, Object detection, Measurement, Semantics, Task analysis, Annotations, Optimization, benchmark BibRef

Gui, Y.[Yan], Zhou, B.Q.[Bing-Qiang], Zhang, J.M.[Jian-Ming], Sun, C.[Cheng], Xiang, L.Y.[Ling-Yun], Zhang, J.[Jin],
Learning interactive multi-object segmentation through appearance embedding and spatial attention,
IET-IPR(16), No. 10, 2022, pp. 2722-2737.
DOI Link 2207
BibRef

Tang, L.[Lv], Li, B.[Bo], Kuang, S.[Senyun], Song, M.[Mofei], Ding, S.H.[Shou-Hong],
Re-Thinking the Relations in Co-Saliency Detection,
CirSysVideo(32), No. 8, August 2022, pp. 5453-5466.
IEEE DOI 2208
Task analysis, Feature extraction, Reinforcement learning, Object detection, Saliency detection, Visualization, Semantics, graph convolutional network BibRef

Li, H.F.[Hai-Feng], Guo, W.H.[Wei-Hong], Liu, J.[Jun], Cui, L.[Li], Xie, D.X.[Dong-Xing],
Image Segmentation with Adaptive Spatial Priors from Joint Registration,
SIIMS(15), No. 3, 2022, pp. 1314-1344.
DOI Link 2208
BibRef

Li, B.[Bo], Tang, L.[Lv], Kuang, S.[Senyun], Song, M.[Mofei], Ding, S.H.[Shou-Hong],
Toward Stable Co-Saliency Detection and Object Co-Segmentation,
IP(31), 2022, pp. 6532-6547.
IEEE DOI 2211
Task analysis, Image segmentation, Saliency detection, Training, Recurrent neural networks, Feature extraction, Semantics, contrastive loss BibRef

Wang, Y.[Yu], Li, S.[Shuxiao],
Similarity activation map for co-salient object detection,
PRL(163), 2022, pp. 159-167.
Elsevier DOI 2212
Co-salient object detection, Similarity activation map, Feature modulation, Edge guidance BibRef


Lee, M.[Minhyeok], Park, C.[Chaewon], Cho, S.[Suhwan], Lee, S.Y.[Sang-Youn],
Superpixel Group-Correlation Network for Co-Saliency Detection,
ICIP22(806-810)
IEEE DOI 2211
Image segmentation, Benchmark testing, Feature extraction, Task analysis, Co-saliency Detection, Superpixel Algorithm BibRef

Yu, S.Y.[Si-Yue], Xiao, J.[Jimin], Zhang, B.F.[Bing-Feng], Lim, E.G.[Eng Gee],
Democracy Does Matter: Comprehensive Feature Mining for Co-Salient Object Detection,
CVPR22(969-978)
IEEE DOI 2210
Codes, Aggregates, Prototypes, Object detection, Interference, Feature extraction, Recognition: detection, categorization, grouping and shape analysis BibRef

Stoian, I.S.[Ioana-Sabina], Sandu, I.C.[Ionut-Catalin], Voinea, D.[Daniel], Popa, A.I.[Alin-Ionut],
Unstructured Object Matching using Co-Salient Region Segmentation,
IMW22(5047-5056)
IEEE DOI 2210
Deep learning, Image segmentation, Kinematics, Search problems, Pattern recognition BibRef

Shen, X.[Xi], Efros, A.A.[Alexei A.], Joulin, A.[Armand], Aubry, M.[Mathieu],
Learning Co-segmentation by Segment Swapping for Retrieval and Discovery,
IMW22(5078-5088)
IEEE DOI 2210
Training, Image segmentation, Oils, Training data, Computer architecture, Oil insulation, Transformers BibRef

Jeppesen, N.[Niels], Jensen, P.M.[Patrick M.], Christensen, A.N.[Anders N.], Dahl, A.B.[Anders B.], Dahl, V.A.[Vedrana A.],
Faster Multi-Object Segmentation using Parallel Quadratic Pseudo-Boolean Optimization,
ICCV21(6240-6249)
IEEE DOI 2203
Image segmentation, Scalability, Instruction sets, Merging, Hardware, Partitioning algorithms, Optimization and learning methods, grouping and shape BibRef

Teotia, R.[Revant], Mishra, V.[Vaibhav], Maheshwari, M.[Mayank], Mishra, A.[Anand],
Few-Shot Visual Relationship Co-Localization,
ICCV21(16322-16331)
IEEE DOI 2203
Visualization, Annotations, Benchmark testing, Inference algorithms, Complexity theory, Transfer/Low-shot/Semi/Unsupervised Learning BibRef

Vaidya, J.[Jayesh], Subramaniam, A.[Arulkumar], Mittal, A.[Anurag],
Co-Segmentation Aided Two-Stream Architecture for Video Captioning,
WACV22(2442-2452)
IEEE DOI 2202
Visualization, Computational modeling, Pipelines, Detectors, Computer architecture, Benchmark testing, Vision and Languages Deep Learning BibRef

Qiao, J.Q.[Jia-Qing], Sun, S.W.[Shao-Wei], Xu, M.Z.[Ming-Zhu], Li, Y.Q.[Yong-Qiang], Liu, B.[Bing],
Co-Saliency Detection Via Unified Hierarchical Graph Neural Network With Geometric Attention,
ICIP21(1349-1353)
IEEE DOI 2201
Image segmentation, Benchmark testing, Feature extraction, Graph neural networks, Cognition, Image restoration, self-attention BibRef

Liu, Q.D.[Quan-De], Chen, C.[Cheng], Qin, J.[Jing], Dou, Q.[Qi], Heng, P.A.[Pheng-Ann],
FedDG: Federated Domain Generalization on Medical Image Segmentation via Episodic Learning in Continuous Frequency Space,
CVPR21(1013-1023)
IEEE DOI 2111
Image segmentation, Interpolation, Privacy, Hospitals, Frequency-domain analysis, Predictive models, Collaborative work BibRef

Banerjee, S.[Sayan], Bhat, S.D.[S Divakar], Chaudhuri, S.[Subhasis], Velmurugan, R.[Rajbabu],
Directed Variational Cross-encoder Network for Few-shot Multi-image Co-segmentation,
ICPR21(8431-8438)
IEEE DOI 2105
Training, Semantics, Training data, Pattern recognition BibRef

Saboo, S.[Shivam], Lefebvre, F.[Frederic], Demoulin, V.[Vincent],
Deep Learning And Interactivity For Video Rotoscoping,
ICIP20(643-647)
IEEE DOI 2011
co-segmentation extended to video. Decoding, Training, Feature extraction, Image segmentation, Convolution, Video sequences BibRef

Zhu, C., Xu, K., Chaudhuri, S., Yi, L., Guibas, L.J., Zhang, H.,
AdaCoSeg: Adaptive Shape Co-Segmentation With Group Consistency Loss,
CVPR20(8540-8549)
IEEE DOI 2008
Shape, Labeling, Adaptive systems, Noise measurement, Adaptation models, Image segmentation BibRef

Jeppesen, N., Christensen, A.N., Dahl, V.A., Dahl, A.B.,
Sparse Layered Graphs for Multi-Object Segmentation,
CVPR20(12774-12782)
IEEE DOI 2008
Image segmentation, Complexity theory, Task analysis, Geometry, Labeling, Spatial resolution BibRef

Fan, D., Lin, Z., Ji, G., Zhang, D., Fu, H., Cheng, M.,
Taking a Deeper Look at Co-Salient Object Detection,
CVPR20(2916-2926)
IEEE DOI 2008
Object detection, Adaptation models, Task analysis, Computational modeling, Benchmark testing, Image color analysis, Semantics BibRef

Yao, Y., Park, H.S.,
Multiview Co-segmentation for Wide Baseline Images using Cross-view Supervision,
WACV20(1931-1940)
IEEE DOI 2006
Image segmentation, Shape, Videos, Cameras, Visualization, Solid modeling BibRef

Li, B.[Bo], Sun, Z.X.[Zheng-Xing], Li, Q.[Qian], Wu, Y.J.[Yun-Jie], Hu, A.Q.[An-Qi],
Group-Wise Deep Object Co-Segmentation With Co-Attention Recurrent Neural Network,
ICCV19(8518-8527)
IEEE DOI 2004
convolutional neural nets, feature extraction, image representation, image resolution, image segmentation BibRef

Chen, Z., Yin, K., Fisher, M., Chaudhuri, S., Zhang, H.,
BAE-NET: Branched Autoencoder for Shape Co-Segmentation,
ICCV19(8489-8498)
IEEE DOI 2004
Code, Convolutional Neural Networks.
WWW Link. convolutional neural nets, feature extraction, image reconstruction, image representation, image segmentation, Training BibRef

Hung, W.C.[Wei-Chih], Jampani, V.[Varun], Liu, S.F.[Si-Fei], Molchanov, P.[Pavlo], Yang, M.H.[Ming-Hsuan], Kautz, J.[Jan],
SCOPS: Self-Supervised Co-Part Segmentation,
CVPR19(869-878).
IEEE DOI 2002
BibRef

Mohammed, H.M., El-Sheimy, N.,
Segmentation of Image Pairs for 3d Reconstruction,
PIA19(175-180).
DOI Link 1912
BibRef

Chen, H.[Hong], Huang, Y.[Yifei], Nakayama, H.[Hideki],
Semantic Aware Attention Based Deep Object Co-segmentation,
ACCV18(IV:435-450).
Springer DOI 1906
BibRef

Jafari, O.[Omid], Nagarkar, P.[Parth], Montaño, J.[Jonathan], Jafari, O., Nagarkar, P., Montaño, J.,
Efficient Bitmap-based Indexing and Retrieval of Similarity Search Image Queries,
SSIAI20(58-61)
IEEE DOI 2009
feature extraction, image retrieval, indexing, feature extraction algorithms, locality sensitive hashing. BibRef

Li, W.H.[Wei-Hao], Jafari, O.H.[Omid Hosseini], Rother, C.[Carsten],
Deep Object Co-segmentation,
ACCV18(III:638-653).
Springer DOI 1906
BibRef

Wu, Z.X.[Zu-Xuan], Davis, L.S.[Larry S.], Sigal, L.[Leonid],
Weakly-Supervised Spatial Context Networks,
WACV19(1253-1261)
IEEE DOI 1904
image classification, image reconstruction, image representation, object detection, unsupervised learning, Decoding BibRef

Alvarez Padilla, F.J., Romaniuk, B., Naegel, B., Servaui-Vernat, S., Papathanassiou, D., Passat, N.,
Matching Filtering by Region-Based Attributes on Hierachical Structures for Image Co-Segmentation,
ICIP18(131-135)
IEEE DOI 1809
Tumors, Image segmentation, Protocols, Computed tomography, Cancer, Correlation, Biomedical imaging, Matching, segmentation, region-based attributes BibRef

Hati, A., Chaudhuri, S., Velmurugan, R.,
Co-Segmentation of Non-Homogeneous Image Sets,
ICIP18(266-270)
IEEE DOI 1809
Image segmentation, Robustness, Convergence, Linear discriminant analysis, Clustering algorithms, Labeling, superpixel BibRef

Es-Salhi, R., Daoudi, I., Ouardi, H.E.,
A new semi-supervised method for image co-segmentation,
IPTA17(1-6)
IEEE DOI 1804
image segmentation, object detection, foreground object, image co-segmentation, image collection, semi-supervised algorithm BibRef

Yang, W.C.[Wei-Chen], Sun, Z.X.[Zheng-Xing], Li, B.[Bo], Hu, J.G.[Jia-Gao], Yang, K.W.[Ke-Wei],
Unsupervised Multiple Object Cosegmentation via Ensemble MIML Learning,
MMMod17(II: 393-404).
Springer DOI 1701
BibRef

Quan, R., Han, J., Zhang, D., Nie, F.,
Object Co-segmentation via Graph Optimized-Flexible Manifold Ranking,
CVPR16(687-695)
IEEE DOI 1612
BibRef

Jain, S.D.[Suyog Dutt], Grauman, K.[Kristen],
Active Image Segmentation Propagation,
CVPR16(2864-2873)
IEEE DOI 1612
BibRef
Earlier:
Supervoxel-Consistent Foreground Propagation in Video,
ECCV14(IV: 656-671).
Springer DOI 1408
BibRef

Jain, S.D.[Suyog Dutt], Grauman, K.[Kristen],
Which Image Pairs Will Cosegment Well? Predicting Partners for Cosegmentation,
ACCV14(III: 175-190).
Springer DOI 1504
BibRef

Jain, S.D.[Suyog Dutt], Grauman, K.[Kristen],
Predicting Sufficient Annotation Strength for Interactive Foreground Segmentation,
ICCV13(1313-1320)
IEEE DOI 1403
BibRef

Vijayanarasimhan, S.[Sudheendra], Grauman, K.[Kristen],
Active Frame Selection for Label Propagation in Videos,
ECCV12(V: 496-509).
Springer DOI 1210
Hand label some and propagate labels to the others. BibRef

Kim, J.[Jaechul], Grauman, K.[Kristen],
Shape Sharing for Object Segmentation,
ECCV12(VII: 444-458).
Springer DOI 1210
BibRef

Taniai, T., Sinha, S.N., Sato, Y.,
Joint Recovery of Dense Correspondence and Cosegmentation in Two Images,
CVPR16(4246-4255)
IEEE DOI 1612
BibRef

Araslanov, N.[Nikita], Koo, S.Y.[Seong-Yong], Gall, J.[Juergen], Behnke, S.[Sven],
Efficient Single-View 3D Co-segmentation Using Shape Similarity and Spatial Part Relations,
GCPR16(297-308).
Springer DOI 1611
BibRef

Hati, A.[Avik], Chaudhuri, S.[Subhasis], Velmurugan, R.[Rajbabu],
Image Co-segmentation Using Maximum Common Subgraph Matching and Region Co-growing,
ECCV16(VI: 736-752).
Springer DOI 1611
BibRef

Zhong, G.Y.[Guang-Yu], Tsai, Y.H.[Yi-Hsuan], Yang, M.H.[Ming-Hsuan],
Weakly-Supervised Video Scene Co-parsing,
ACCV16(I: 20-36).
Springer DOI 1704
BibRef
Earlier: A2, A1, A3:
Semantic Co-segmentation in Videos,
ECCV16(IV: 760-775).
Springer DOI 1611
BibRef

Yao, J., Nielsen, F.,
SSSC-AM: A unified framework for video co-segmentation by structured sparse subspace clustering with appearance and motion features,
ICIP16(3957-3961)
IEEE DOI 1610
Clustering algorithms BibRef

Yang, M.Y.[Michael Ying], Reso, M.[Matthias], Tang, J.[Jun], Liao, W.T.[Wen-Tong], Rosenhahn, B.[Bodo],
Temporally Object-Based Video Co-segmentation,
ISVC15(I: 198-209).
Springer DOI 1601
BibRef

Fu, Z.H.[Zhi-Hui], Wang, B.T.[Bo-Tao], Xiong, H.K.[Hong-Kai],
Transductive video co-segmentation on the temporal trees,
ICIP15(4471-4475)
IEEE DOI 1512
Video segmentation; co-segmentation; mixture model; transductive learning BibRef

Lattari, L.[Lucas], Montenegro, A.[Anselmo], Vasconcelos, C.[Cristina],
Unsupervised cosegmentation based on global clustering and saliency,
ICIP15(2890-2894)
IEEE DOI 1512
Cosaliency BibRef

Lüddecke, T.[Timo],
Can Cosegmentation Improve the Object Detection Quality?,
GCPR14(722-728).
Springer DOI 1411
BibRef

Zhang, Q.A.[Qi-Ang], Zhou, J.Y.[Jia-Yu], Wang, Y.[Yilin], Ye, J.P.[Jie-Ping], Li, B.X.[Bao-Xin],
Image Cosegmentation via Multi-task Learning,
BMVC14(xx-yy).
HTML Version. 1410
BibRef

Lin, B.C.[Bo-Chen], Chen, D.J.[Ding-Jie], Chang, L.W.[Long-Wen],
Unsupervised Image Co-segmentation Based on Cooperative Game,
ACCV14(III: 51-63).
Springer DOI 1504
BibRef

Yu, H.K.[Hong-Kai], Xian, M.[Min], Qi, X.J.[Xiao-Jun],
Unsupervised co-segmentation based on a new global GMM constraint in MRF,
ICIP14(4412-4416)
IEEE DOI 1502
Computational modeling BibRef

Yuan, Z.H.[Ze-Huan], Lu, T.[Tong],
A Novel Context-Aware Topic Model for Category Discovery in Natural Scenes,
ACCV14(IV: 158-171).
Springer DOI 1504
BibRef

Yuan, Z.H.[Ze-Huan], Lu, T.[Tong], Shivakumara, P.[Palaiahnakote],
A Novel Topic-Level Random Walk Framework for Scene Image Co-segmentation,
ECCV14(I: 695-709).
Springer DOI 1408
BibRef

Wang, Z.X.[Zheng-Xiang], Liu, R.J.[Ru-Jie],
Semi-supervised Learning for Large Scale Image Cosegmentation,
ICCV13(393-400)
IEEE DOI 1403
Binary quadratic programming problem BibRef

Dai, J.F.[Ji-Feng], Wu, Y.N.[Ying Nian], Zhou, J.[Jie], Zhu, S.C.[Song-Chun],
Cosegmentation and Cosketch by Unsupervised Learning,
ICCV13(1305-1312)
IEEE DOI 1403
BibRef

Pu, S.T.[Song-Tao], Kong, J.[Jing], Ying, X.H.[Xiang-Hua], Zha, H.B.[Hong-Bin],
Automatic Object Cosegmentation in Sparse Multiview Images,
ACPR13(902-906)
IEEE DOI 1408
feature extraction BibRef

Ma, T.Y.[Tian-Yang], Latecki, L.J.[Longin Jan],
Graph Transduction Learning with Connectivity Constraints with Application to Multiple Foreground Cosegmentation,
CVPR13(1955-1962)
IEEE DOI 1309
BibRef

Chiu, W.C.[Wei-Chen], Fritz, M.[Mario],
Multi-class Video Co-segmentation with a Generative Multi-video Model,
CVPR13(321-328)
IEEE DOI 1309
Nonparametric Bayesian; Video Cosegmentation BibRef

Rubio, J.C.[Jose C.], Serrat, J.[Joan], López, A.[Antonio], Paragios, N.[Nikos],
Unsupervised co-segmentation through region matching,
CVPR12(749-756).
IEEE DOI 1208
BibRef
And: A1, A2, A3, Only:
Video Co-segmentation,
ACCV12(II:13-24).
Springer DOI 1304
BibRef

Zhang, S.J.[Shi-Jie], Feng, W.[Wei], Wan, L.[Liang], Zhang, J.W.[Jia-Wan], Jiang, J.M.[Jian-Min],
Scalable image co-segmentation using color and covariance features,
ICPR12(3708-3711).
WWW Link. 1302
BibRef

Wang, L.[Le], Xue, J.R.[Jian-Ru], Zheng, N.N.[Nan-Ning], Hua, G.[Gang],
Concurrent segmentation of categorized objects from an image collection,
ICPR12(3309-3312).
WWW Link. 1302
BibRef

Liang, Q.H.[Qing-Hua], Miao, Z.J.[Zhen-Jiang],
Object segmentation in multiple views without camera calibration,
ICPR12(890-893).
WWW Link. 1302
BibRef

Kowdle, A.[Adarsh], Sinha, S.N.[Sudipta N.], Szeliski, R.S.[Richard S.],
Multiple View Object Cosegmentation Using Appearance and Stereo Cues,
ECCV12(V: 789-803).
Springer DOI 1210
BibRef

Chai, Y.N.[Yu-Ning], Rahtu, E.[Esa], Lempitsky, V.[Victor], Van Gool, L.J.[Luc J.], Zisserman, A.[Andrew],
TriCoS: A Tri-level Class-Discriminative Co-segmentation Method for Image Classification,
ECCV12(I: 794-807).
Springer DOI 1210
BibRef

Chai, Y.N.[Yu-Ning], Lempitsky, V.[Victor], Zisserman, A.[Andrew],
BiCoS: A Bi-level co-segmentation method for image classification,
ICCV11(2579-2586).
IEEE DOI 1201
BibRef

Kim, G.H.[Gun-Hee], Xing, E.P.[Eric P.],
On multiple foreground cosegmentation,
CVPR12(837-844).
IEEE DOI 1208
BibRef

Kim, G.H.[Gun-Hee], Xing, E.P.[Eric P.], Fei-Fei, L.[Li], Kanade, T.[Takeo],
Distributed cosegmentation via submodular optimization on anisotropic diffusion,
ICCV11(169-176).
IEEE DOI 1201
Saliency greater if region in many images. Segment common regions in multiple image. BibRef

Chang, K.Y.[Kai-Yueh], Liu, T.L.[Tyng-Luh], Lai, S.H.[Shang-Hong],
From co-saliency to co-segmentation: An efficient and fully unsupervised energy minimization model,
CVPR11(2129-2136).
IEEE DOI 1106
BibRef

Joulin, A.[Armand], Bach, F.[Francis], Ponce, J.[Jean],
Multi-class cosegmentation,
CVPR12(542-549).
IEEE DOI 1208
BibRef
Earlier:
Discriminative clustering for image co-segmentation,
CVPR10(1943-1950).
IEEE DOI 1006
simultaneously divide multiple images. Combine bottom up segmentation with object recognition tools. BibRef

Mukherjee, L.[Lopamudra], Singh, V.[Vikas], Peng, J.M.[Ji-Ming],
Scale invariant cosegmentation for image groups,
CVPR11(1881-1888).
IEEE DOI 1106
BibRef

Mukherjee, L.[Lopamudra], Singh, V.[Vikas], Dyer, C.R.[Charles R.],
Half-integrality based algorithms for cosegmentation of images,
CVPR09(2028-2035).
IEEE DOI 0906
Segment same object in pair of images. Segment each with constraint from the other. BibRef

Kim, E.[Edward], Li, H.S.[Hong-Sheng], Huang, X.L.[Xiao-Lei],
A hierarchical image clustering cosegmentation framework,
CVPR12(686-693).
IEEE DOI 1208
BibRef

Chu, W.S.[Wen-Sheng], Chen, C.P.[Chia-Ping], Chen, C.S.[Chu-Song],
MOMI-Cosegmentation: Simultaneous Segmentation of Multiple Objects among Multiple Images,
ACCV10(I: 355-368).
Springer DOI 1011
BibRef

Hochbaum, D.S.[Dorit S.], Singh, V.[Vikas],
An efficient algorithm for Co-segmentation,
ICCV09(269-276).
IEEE DOI 0909
BibRef

Mu, Y.D.[Ya-Dong], Zhou, B.F.[Bing-Feng],
Co-segmentation of Image Pairs with Quadratic Global Constraint in MRFs,
ACCV07(II: 837-846).
Springer DOI 0711
BibRef

Cheng, D.S.[Dong Seon], Figueiredo, M.A.T.[Mario A.T.],
Cosegmentation for Image Sequences,
CIAP07(635-640).
IEEE DOI 0709
Simultaneous segmentation of the same features in multiple images. BibRef

Chapter on 2-D Region Segmentation Techniques, Snakes, Active Contours continues in
Semantic Segmentation, Label and Segment Together .


Last update:Jan 29, 2023 at 20:54:24