5.6.3.1 Low Light Enhancement

Chapter Contents (Back)
Low Light. Enhancement.

Kang, B.H.[Bong-Hyup], Jeon, C.W.[Chang-Won], Han, D.K.[David K.], Ko, H.S.[Han-Seok],
Adaptive height-modified histogram equalization and chroma correction in YCbCr color space for fast backlight image compensation,
IVC(29), No. 8, July 2011, pp. 557-568.
Elsevier DOI 1108
Backlight compensation; Image enhancement; Contrast enhancement; Histogram equalization; Saturation BibRef

Park, D.[Dubok], Kim, M.J.[Min-Jae], Ku, B.[Bonhwa], Yoon, S.[Sangmin], Han, D.K.[David K.],
Image enhancement for extremely low light conditions,
AVSS14(307-312)
IEEE DOI 1411
Dynamic range BibRef

Jung, C.[Cheolkon], Yang, Q.[Qi], Sun, T.T.[Ting-Ting], Fu, Q.T.[Qing-Tao], Song, H.[Hyoseob],
Low light image enhancement with dual-tree complex wavelet transform,
JVCIR(42), No. 1, 2017, pp. 28-36.
Elsevier DOI 1701
Contrast enhancement BibRef

Lore, K.G.[Kin Gwn], Akintayo, A.[Adedotun], Sarkar, S.[Soumik],
LLNet: A deep autoencoder approach to natural low-light image enhancement,
PR(61), No. 1, 2017, pp. 650-662.
Elsevier DOI 1705
Image enhancement BibRef

Ko, S.Y.[Seung-Yong], Yu, S.[Soohwan], Park, S.[Seonhee], Moon, B.[Byeongho], Kang, W.[Wonseok], Paik, J.[Joonki],
Variational framework for low-light image enhancement using optimal transmission map and combined and -minimization,
SP:IC(58), No. 1, 2017, pp. 99-110.
Elsevier DOI 1710
Low-light, image, enhancement BibRef

Anaya, J.[Josue], Barbu, A.[Adrian],
RENOIR-A dataset for real low-light image noise reduction,
JVCIR(51), 2018, pp. 144-154.
Elsevier DOI 1802
Dataset, Noise Reduction. Image denoising, Denoising dataset, Low light noise, Poisson-Gaussian noise model BibRef

Guo, X., Li, Y., Ling, H.,
LIME: Low-Light Image Enhancement via Illumination Map Estimation,
IP(26), No. 2, February 2017, pp. 982-993.
IEEE DOI 1702
estimation theory BibRef

Li, C.[Chongyi], Guo, J.[Jichang], Porikli, F.[Fatih], Pang, Y.W.[Yan-Wei],
LightenNet: A Convolutional Neural Network for weakly illuminated image enhancement,
PRL(104), 2018, pp. 15-22.
Elsevier DOI 1804
Low light image enhancement, Weak illumination image enhancement, Image degradation, CNNs BibRef

Jiang, X.S.[Xue-Song], Yao, H.X.[Hong-Xun], Liu, D.L.[Di-Lin],
Nighttime image enhancement based on image decomposition,
SIViP(13), No. 1, February 2019, pp. 189-197.
WWW Link. 1901
BibRef

Yu, S., Zhu, H.,
Low-Illumination Image Enhancement Algorithm Based on a Physical Lighting Model,
CirSysVideo(29), No. 1, January 2019, pp. 28-37.
IEEE DOI 1901
Lighting, Attenuation, Image restoration, Image color analysis, Degradation, Scattering, Atmospheric modeling, Image enhancement, weighted guide filter BibRef

Tang, C.Y.[Chao-Ying], Wang, Y.[Yeru], Feng, H.J.[Hua-Jun], Xu, Z.H.[Zhi-Hai], Li, Q.[Qi], Chen, Y.T.[Yue-Ting],
Low-light image enhancement with strong light weakening and bright halo suppressing,
IET-IPR(13), No. 3, February 2019, pp. 537-542.
DOI Link 1903
BibRef

Ren, Y.[Yurui], Ying, Z.Q.[Zhen-Qiang], Li, T.H., Li, G.[Ge],
LECARM: Low-Light Image Enhancement Using the Camera Response Model,
CirSysVideo(29), No. 4, April 2019, pp. 968-981.
IEEE DOI 1904
Cameras, Lighting, Image enhancement, Image color analysis, Nonlinear distortion, Histograms, Camera response function, contrast enhancement BibRef

Ying, Z.Q.[Zhen-Qiang], Li, G.[Ge], Ren, Y.[Yurui], Wang, R.G.[Rong-Gang], Wang, W.M.[Wen-Min],
A New Low-Light Image Enhancement Algorithm Using Camera Response Model,
CVPV17(3015-3022)
IEEE DOI 1802
BibRef
And:
A New Image Contrast Enhancement Algorithm Using Exposure Fusion Framework,
CAIP17(II: 36-46).
Springer DOI 1708
Cameras, Distortion, Estimation, Image color analysis, Image enhancement, Lighting, Mathematical model BibRef

Loh, Y.P.[Yuen Peng], Liang, X.F.[Xue-Feng], Chan, C.S.[Chee Seng],
Low-light image enhancement using Gaussian Process for features retrieval,
SP:IC(74), 2019, pp. 175-190.
Elsevier DOI 1904
Low-light, Image enhancement, Gaussian Process, Convolutional neural network BibRef

Ren, W.Q.[Wen-Qi], Liu, S.F.[Si-Fei], Ma, L.[Lin], Xu, Q.Q.[Qian-Qian], Xu, X.Y.[Xiang-Yu], Cao, X.C.[Xiao-Chun], Du, J.P.[Jun-Ping], Yang, M.H.[Ming-Hsuan],
Low-Light Image Enhancement via a Deep Hybrid Network,
IP(28), No. 9, Sep. 2019, pp. 4364-4375.
IEEE DOI 1908
image enhancement, recurrent neural nets, content stream, encoder-decoder network, edge stream, edge details, auto-encoder, recurrent neural network BibRef

Wang, Y.F.[Yun-Fei], Liu, H.M.[He-Ming], Fu, Z.W.[Zhao-Wang],
Low-Light Image Enhancement via the Absorption Light Scattering Model,
IP(28), No. 11, November 2019, pp. 5679-5690.
IEEE DOI 1909
Lighting, Atmospheric modeling, Imaging, Image color analysis, Mathematical model, Image enhancement, Absorption, minimal channel BibRef

Fu, G., Duan, L., Xiao, C.,
A Hybrid L2 -LP Variational Model For Single Low-Light Image Enhancement With Bright Channel Prior,
ICIP19(1925-1929)
IEEE DOI 1910
Retinex, reflectance, illumination, alternating minimization BibRef

Wu, Y.H.[Ya-Hong], Zheng, J.Y.[Jie-Ying], Song, W.[Wanru], Liu, F.[Feng],
Low light image enhancement based on non-uniform illumination prior model,
IET-IPR(13), No. 13, November 2019, pp. 2448-2456.
DOI Link 1911
BibRef

Liu, X.L.[Xia-Lin], Sun, Y.[Yiwei], Shi, J.H.[Jian-Hong], Zeng, G.H.[Gui-Hua],
Photon efficiency of computational ghost imaging with single-photon detection,
JOSA-A(35), No. 10, October 2018, pp. 1741-1748.
DOI Link 1912
Computational imaging, Digital micromirror devices, Image quality, Imaging systems, Low light level techniques, Low light levels BibRef

Lee, H., Sohn, K., Min, D.,
Unsupervised Low-Light Image Enhancement Using Bright Channel Prior,
SPLetters(27), 2020, pp. 251-255.
IEEE DOI 2002
Unsupervised learning, low-light image enhancement, bright channel prior BibRef

Srinivas, K.[Kankanala], Bhandari, A.K.[Ashish Kumar],
Low light image enhancement with adaptive sigmoid transfer function,
IET-IPR(14), No. 4, 27 March 2020, pp. 668-678.
DOI Link 2003
BibRef

Hsieh, P.W.[Po-Wen], Shao, P.C.A.[Pei-Chi-Ang], Yang, S.Y.[Suh-Yuh],
Adaptive Variational Model for Contrast Enhancement of Low-Light Images,
SIIMS(13), No. 1, 2020, pp. 1-28.
DOI Link 2004
BibRef

Li, M., Liu, J., Yang, W., Sun, X., Guo, Z.,
Structure-Revealing Low-Light Image Enhancement Via Robust Retinex Model,
IP(27), No. 6, June 2018, pp. 2828-2841.
IEEE DOI 1804
image enhancement, optimisation, augmented Lagrange multiplier based alternating direction minimization algorithm, structure-revealing. BibRef

Ren, X., Yang, W., Cheng, W., Liu, J.,
LR3M: Robust Low-Light Enhancement via Low-Rank Regularized Retinex Model,
IP(29), 2020, pp. 5862-5876.
IEEE DOI 2005
Lighting, Robustness, Noise reduction, Histograms, Minimization, Visualization, Estimation, Low-light enhancement, denoising, low-rank decomposition BibRef

Yang, W.H.[Wen-Han], Yuan, Y.[Ye], Ren, W.Q.[Wen-Qi], Liu, J.Y.[Jia-Ying], Scheirer, W.J.[Walter J.], Wang, Z.Y.[Zhang-Yang], Zhang, T.H.[Tai-Heng], Zhong, Q.Y.[Qiao-Yong], Xie, D.[Di], Pu, S.L.[Shi-Liang], Zheng, Y.Q.[Yu-Qiang], Qu, Y.Y.[Yan-Yun], Xie, Y.H.[Yu-Hong], Chen, L.[Liang], Li, Z.H.[Zhong-Hao], Hong, C.[Chen], Jiang, H.[Hao], Yang, S.Y.[Si-Yuan], Liu, Y.[Yan], Qu, X.C.[Xiao-Chao], Wan, P.F.[Peng-Fei], Zheng, S.[Shuai], Zhong, M.H.[Min-Hui], Su, T.Y.[Tai-Yi], He, L.Z.[Ling-Zhi], Guo, Y.D.[Yan-Dong], Zhao, Y.[Yao], Zhu, Z.F.[Zhen-Feng], Liang, J.X.[Jin-Xiu], Wang, J.W.[Jing-Wen], Chen, T.Y.[Tian-Yi], Quan, Y.H.[Yu-Hui], Xu, Y.[Yong], Liu, B.[Bo], Liu, X.[Xin], Sun, Q.[Qi], Lin, T.Y.[Ting-Yu], Li, X.C.[Xiao-Chuan], Lu, F.[Feng], Gu, L.[Lin], Zhou, S.D.[Sheng-Di], Cao, C.[Cong], Zhang, S.F.[Shi-Feng], Chi, C.[Cheng], Zhuang, C.B.[Chu-Bing], Lei, Z.[Zhen], Li, S.Z.[Stan Z.], Wang, S.Z.[Shi-Zheng], Liu, R.Z.[Rui-Zhe], Yi, D.[Dong], Zuo, Z.M.[Zhe-Ming], Chi, J.N.[Jian-Ning], Wang, H.[Huan], Wang, K.[Kai], Liu, Y.I.[Yix-Iu], Gao, X.Y.[Xing-Yu], Chen, Z.Y.[Zhen-Yu], Guo, C.[Chang], Li, Y.Z.[Yong-Zhou], Zhong, H.C.[Hui-Cai], Huang, J.[Jing], Guo, H.[Heng], Yang, J.F.[Jian-Fei], Liao, W.J.[Wen-Juan], Yang, J.G.[Jian-Gang], Zhou, L.G.[Li-Guo], Feng, M.Y.[Ming-Yue], Qin, L.K.[Li-Kun],
Advancing Image Understanding in Poor Visibility Environments: A Collective Benchmark Study,
IP(29), 2020, pp. 5737-5752.
IEEE DOI 2005
Poor visibility environment, object detection, face detection, haze, rain, low-light conditions BibRef

Xiang, T., Yang, Y., Guo, S.,
Blind Night-Time Image Quality Assessment: Subjective and Objective Approaches,
MultMed(22), No. 5, May 2020, pp. 1259-1272.
IEEE DOI 2005
Measurement, Distortion, Feature extraction, Image quality, Visualization, Image databases, Blind image quality assessment, gray-level co-occurrence matrix BibRef

Saha, R.[Rappy], Banik, P.P.[Partha Pratim], Gupta, S.S.[Shantanu Sen], Kim, K.D.[Ki-Doo],
Combining highlight removal and low-light image enhancement technique for HDR-like image generation,
IET-IPR(14), No. 9, 20 July 2020, pp. 1851-1861.
DOI Link 2007
BibRef

Wang, L., Liu, Z., Siu, W., Lun, D.P.K.,
Lightening Network for Low-Light Image Enhancement,
IP(29), 2020, pp. 7984-7996.
IEEE DOI 2007
Feature extraction, Task analysis, Lighting, Image resolution, Reflectivity, Image enhancement, Data mining, deep learning BibRef


Xu, K., Yang, X., Yin, B., Lau, R.W.H.,
Learning to Restore Low-Light Images via Decomposition-and-Enhancement,
CVPR20(2278-2287)
IEEE DOI 2008
Noise measurement, Image color analysis, Colored noise, Image enhancement, Lighting, Integrated circuit modeling, Noise reduction BibRef

Guo, C., Li, C., Guo, J., Loy, C.C., Hou, J., Kwong, S., Cong, R.,
Zero-Reference Deep Curve Estimation for Low-Light Image Enhancement,
CVPR20(1777-1786)
IEEE DOI 2008
Lighting, Estimation, Dynamic range, Training, Image color analysis, Task analysis, Image enhancement BibRef

Wei, K., Fu, Y., Yang, J., Huang, H.,
A Physics-Based Noise Formation Model for Extreme Low-Light Raw Denoising,
CVPR20(2755-2764)
IEEE DOI 2008
Data models, Photonics, Semiconductor device modeling, Cameras, Noise measurement, Pipelines BibRef

Yang, W.H.[Wen-Han], Wang, S.Q.[Shi-Qi], Fang, Y.M.[Yu-Ming], Wang, Y.[Yue], Liu, J.Y.[Jia-Ying],
From Fidelity to Perceptual Quality: A Semi-Supervised Approach for Low-Light Image Enhancement,
CVPR20(3060-3069)
IEEE DOI 2008
Lighting, Visualization, Image enhancement, Image color analysis, Estimation, Image restoration, Colored noise BibRef

Atoum, Y., Ye, M., Ren, L., Tai, Y., Liu, X.,
Color-wise Attention Network for Low-light Image Enhancement,
NTIRE20(2130-2139)
IEEE DOI 2008
Image color analysis, Noise reduction, Task analysis, Colored noise, Lighting, Frequency modulation, Computer vision BibRef

Liba, O., Movshovitz-Attias, Y., Cai, L., Pritch, Y., Tsai, Y., Chen, H., Eban, E., Barron, J.T.,
Sky Optimization: Semantically aware image processing of skies in low-light photography,
NTIRE20(2230-2238)
IEEE DOI 2008
Image segmentation, Image resolution, Mobile handsets, Neural networks, Cameras, Image color analysis, Colored noise BibRef

Jiang, H.Y.[Hai-Yang], Zheng, Y.Q.[Yin-Qiang],
Learning to See Moving Objects in the Dark,
ICCV19(7323-7332)
IEEE DOI 2004
convolutional neural nets, image colour analysis, image enhancement, image motion analysis, BibRef

Chen, C.[Chen], Chen, Q.F.[Qi-Feng], Do, M.[Minh], Koltun, V.[Vladlen],
Seeing Motion in the Dark,
ICCV19(3184-3193)
IEEE DOI 2004
image classification, image representation, image resolution, image segmentation, image sensors, Noise measurement BibRef

Wang, W., Chen, X., Yang, C., Li, X., Hu, X., Yue, T.,
Enhancing Low Light Videos by Exploring High Sensitivity Camera Noise,
ICCV19(4110-4118)
IEEE DOI 2004
cameras, image capture, image denoising, image enhancement, recurrent neural nets, video signal processing, digital cameras, Gaussian distribution BibRef

Wang, R.X.[Rui-Xing], Zhang, Q.[Qing], Fu, C.W.[Chi-Wing], Shen, X.Y.[Xiao-Yong], Zheng, W.S.[Wei-Shi], Jia, J.Y.[Jia-Ya],
Underexposed Photo Enhancement Using Deep Illumination Estimation,
CVPR19(6842-6850).
IEEE DOI 2002
BibRef

Kanellakis, C.[Christoforos], Karvelis, P.[Petros], Nikolakopoulos, G.[George],
Image Enhancing in Poorly Illuminated Subterranean Environments for Mav Applications: A Comparison Study,
CVS19(511-520).
Springer DOI 1912
BibRef

Cheng, Y., Yan, J., Wang, Z.,
Enhancement of Weakly Illuminated Images by Deep Fusion Networks,
ICIP19(924-928)
IEEE DOI 1910
weakly illuminated image enhancement, Retinex, image fusion, convolution neural network BibRef

Kim, G., Kwon, D., Kwon, J.,
Low-Lightgan: Low-Light Enhancement Via Advanced Generative Adversarial Network With Task-Driven Training,
ICIP19(2811-2815)
IEEE DOI 1910
Low-light enhancement, task-driven training set, GANs, spectral normalization BibRef

Ghosh, S., Chaudhury, K.N.,
Kernel-Based Image Filtering: Fast Algorithms and Applications,
ICIP19(3018-3019)
IEEE DOI 1910
low-light enhancement, retinex, bilateral filter, Fourier approximation, fast algorithm BibRef

Ghosh, S., Chaudhury, K.N.,
Fast Bright-Pass Bilateral Filtering for Low-Light Enhancement,
ICIP19(205-209)
IEEE DOI 1910
low-light enhancement, retinex, bilateral filter, Fourier approximation, fast algorithm BibRef

Malik, S., Soundararajan, R.,
Llrnet: A Multiscale Subband Learning Approach for Low Light Image Restoration,
ICIP19(779-783)
IEEE DOI 1910
Contrast enhancement, low light enhancement, denoising, CNN. Laplacian pyramid BibRef

Dhara, S.K., Sen, D.,
Low Light Image Enhancement Using Grover's Algorithm on Superposed Luminance Levels,
ICIP18(1113-1117)
IEEE DOI 1809
Histograms, Image enhancement, Lighting, Image color analysis, Probability density function, Proposals, Quantum probability BibRef

Rupapara, P., Rangavajjula, A., Jain, A.,
Low complexity image fusion in bayer domain using a monochrome sensor and bayer sensor,
ICIP17(1980-1984)
IEEE DOI 1803
Erbium, Bayer image fusion, Dual sensor system, Low light photography BibRef

Tao, L., Zhu, C., Xiang, G., Li, Y., Jia, H., Xie, X.,
LLCNN: A Convolutional Neural Network for Low-Light Image Enhancement,
VCIP17(1-4)
IEEE DOI 1804
convolution, feature extraction, feedforward neural nets, image enhancement, image texture, CNN based method, low-light image BibRef

Tao, L., Zhu, C., Song, J., Lu, T., Jia, H., Xie, X.,
Low-light image enhancement using CNN and bright channel prior,
ICIP17(3215-3219)
IEEE DOI 1803
Adaptation models, Atmospheric modeling, Filtering theory, Image color analysis, Mathematical model, Scattering, CNN, low-light model BibRef

Shi, W., Chen, C., Jiang, F., Zhao, D., Shen, W.,
Group-based sparse representation for low lighting image enhancement,
ICIP16(4082-4086)
IEEE DOI 1610
Decision support systems BibRef

Kim, Y.[Youngbae], Koh, Y.J.[Yeong Jun], Lee, C.[Chulwoo], Kim, S.H.[Se-Hoon], Kim, C.S.[Chang-Su],
Dark image enhancement based onpairwise target contrast and multi-scale detail boosting,
ICIP15(1404-1408)
IEEE DOI 1512
Dark image enhancement BibRef

Yang, J., Jiang, X., Pan, C., Liu, C.L.[Cheng-Lin],
Enhancement of Low Light Level Images with coupled dictionary learning,
ICPR16(751-756)
IEEE DOI 1705
Brightness, Clustering algorithms, Dictionaries, Estimation, Histograms, Image reconstruction, Training BibRef

Arun, M., Rajagopalan, A.N.,
Hand-held low-light photography with exposure bracketing,
ICIP16(1749-1753)
IEEE DOI 1610
Cameras BibRef

Li, L.[Lin], Wang, R.G.[Rong-Gang], Wang, W.M.[Wen-Min], Gao, W.[Wen],
A low-light image enhancement method for both denoising and contrast enlarging,
ICIP15(3730-3734)
IEEE DOI 1512
BM3D; Contrast enhancement; adaptive denoising; dark channel; superpixel BibRef

Fotiadou, K.[Konstantina], Tsagkatakis, G.[Grigorios], Tsakalides, P.[Panagiotis],
Low Light Image Enhancement via Sparse Representations,
ICIAR14(I: 84-93).
Springer DOI 1410
BibRef

Zhang, X.D.[Xiang-Dong], Shen, P.[Peiyi], Luo, L.[Lingli], Zhang, L.[Liang], Song, J.[Juan],
Enhancement and noise reduction of very low light level images,
ICPR12(2034-2037).
WWW Link. 1302
BibRef

Matsui, S.[Sosuke], Okabe, T.[Takahiro], Shimano, M.[Mihoko], Sato, Y.[Yoichi],
Image Enhancement of Low-Light Scenes with Near-Infrared Flash Images,
ACCV09(I: 213-223).
Springer DOI 0909
BibRef

Mohanty, K.K., Gellaboina, M.K.,
Enhancement of low light image based on Gaussian Mixture Modeling,
EUVIP10(232-236).
IEEE DOI 1110
BibRef

Tao, L.[Li], Ngo, H.[Hau], Zhang, M.[Ming], Livingston, A., Asari, V.K.,
A multisensor image fusion and enhancement system for assisting drivers in poor lighting conditions,
AIPR05(106-113).
IEEE DOI 0510
See also Illuminance-Reflectance Model for Nonlinear Enhancement of Color Images, An. BibRef

Chapter on Image Processing, Restoration, Enhancement, Filters, Image and Video Coding continues in
Sharpening, Unsharp Masking .


Last update:Sep 14, 2020 at 15:32:18